ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 71
6 8.45
8 11.27
5 7.04
14 19.72
13 18.31
25 35.21
46 64.79%
2  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 210
18 8.57
16 7.62
16 7.62
34 16.19
32 15.24
94 44.76
116 55.24%
3  โรงเรียนบ้านขอนยาง 54
8 14.81
3 5.56
13 24.07
2 3.70
1 1.85
27 50.00
27 50.00%
4  โรงเรียนบ้านนายาง 49
8 16.33
8 16.33
0 0.00
8 16.33
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
5  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 50
4 8.00
12 24.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
6  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 136
12 8.82
10 7.35
23 16.91
5 3.68
11 8.09
75 55.15
61 44.85%
7  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 73
11 15.07
6 8.22
8 10.96
3 4.11
3 4.11
42 57.53
31 42.47%
8  โรงเรียนบ้านวังแท่น 159
18 11.32
24 15.09
18 11.32
6 3.77
1 0.63
92 57.86
67 42.14%
9  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 76
16 21.05
7 9.21
1 1.32
8 10.53
0 0.00
44 57.89
32 42.11%
10  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 41
2 4.88
10 24.39
3 7.32
0 0.00
2 4.88
24 58.54
17 41.46%
11  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 131
7 5.34
23 17.56
22 16.79
0 0.00
0 0.00
79 60.31
52 39.69%
12  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 53
1 1.89
3 5.66
5 9.43
4 7.55
8 15.09
32 60.38
21 39.62%
13  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 49
7 14.29
8 16.33
3 6.12
0 0.00
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
14  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 114
13 11.40
18 15.79
5 4.39
4 3.51
1 0.88
73 64.04
41 35.96%
15  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 79
14 17.72
6 7.59
8 10.13
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
16  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 202
22 10.89
17 8.42
26 12.87
3 1.49
3 1.49
131 64.85
71 35.15%
17  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
18  โรงเรียนบ้านนาล้อม 60
10 16.67
9 15.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
19  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 141
12 8.51
12 8.51
6 4.26
14 9.93
3 2.13
94 66.67
47 33.33%
20  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 125
6 4.80
22 17.60
10 8.00
3 2.40
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
21  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 43
2 4.65
2 4.65
9 20.93
0 0.00
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
22  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 37
3 8.11
3 8.11
5 13.51
0 0.00
1 2.70
25 67.57
12 32.43%
23  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 59
7 11.86
4 6.78
7 11.86
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
24  โรงเรียนบ้านผาสะนา 40
3 7.50
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
25  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 117
23 19.66
4 3.42
5 4.27
3 2.56
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
26  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 27
3 11.11
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
27  โรงเรียนบ้านนาวัว 140
18 12.86
10 7.14
6 4.29
4 2.86
3 2.14
99 70.71
41 29.29%
28  โรงเรียนบ้านหนองนอ 82
8 9.76
7 8.54
9 10.98
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
29  โรงเรียนบ้านลาด 185
18 9.73
10 5.41
10 5.41
8 4.32
8 4.32
131 70.81
54 29.19%
30  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 104
10 9.62
10 9.62
5 4.81
3 2.88
2 1.92
74 71.15
30 28.85%
31  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 160
21 13.13
5 3.13
19 11.88
0 0.00
1 0.63
114 71.25
46 28.75%
32  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 171
17 9.94
2 1.17
27 15.79
2 1.17
0 0.00
123 71.93
48 28.07%
33  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 50
5 10.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
34  โรงเรียนบ้านอุ่ม 136
23 16.91
1 0.74
14 10.29
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
35  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 61
8 13.11
2 3.28
4 6.56
1 1.64
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
36  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
2 3.64
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
37  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 93
11 11.83
1 1.08
11 11.83
2 2.15
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
38  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 90
4 4.44
10 11.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
39  โรงเรียนบ้านโคกมน 218
13 5.96
14 6.42
29 13.30
0 0.00
2 0.92
160 73.39
58 26.61%
40  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 129
7 5.43
6 4.65
16 12.40
0 0.00
5 3.88
95 73.64
34 26.36%
41  โรงเรียนบ้านปากปวน 202
19 9.41
6 2.97
28 13.86
0 0.00
0 0.00
149 73.76
53 26.24%
42  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 27
0 0.00
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
43  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 79
6 7.59
2 2.53
12 15.19
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
44  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 44
1 2.27
2 4.55
8 18.18
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
45  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 44
4 9.09
2 4.55
2 4.55
1 2.27
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
46  โรงเรียนบ้านผาขาว 175
12 6.86
8 4.57
18 10.29
5 2.86
0 0.00
132 75.43
43 24.57%
47  โรงเรียนบ้านปวนพุ 151
11 7.28
8 5.30
7 4.64
6 3.97
4 2.65
115 76.16
36 23.84%
48  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 97
4 4.12
6 6.19
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
49  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 161
9 5.59
3 1.86
24 14.91
1 0.62
1 0.62
123 76.40
38 23.60%
50  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 127
8 6.30
7 5.51
5 3.94
5 3.94
4 3.15
98 77.17
29 22.83%
51  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 57
2 3.51
4 7.02
5 8.77
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
52  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 80
7 8.75
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
53  โรงเรียนบ้านแสนสุข 58
2 3.45
5 8.62
5 8.62
0 0.00
1 1.72
45 77.59
13 22.41%
54  โรงเรียนบ้านผาหวาย 121
8 6.61
9 7.44
8 6.61
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
55  โรงเรียนบ้านซำไฮ 54
3 5.56
4 7.41
5 9.26
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
56  โรงเรียนบ้านกกบก 55
2 3.64
1 1.82
9 16.36
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
57  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 55
4 7.27
4 7.27
4 7.27
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
58  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
12 8.70
8 5.80
10 7.25
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
59  โรงเรียนวังน้ำพุ 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
60  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1013
108 10.66
29 2.86
81 8.00
1 0.10
1 0.10
793 78.28
220 21.72%
61  โรงเรียนบ้านดงน้อย 111
7 6.31
1 0.90
13 11.71
3 2.70
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
62  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 102
4 3.92
11 10.78
7 6.86
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
63  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
64  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 210
13 6.19
7 3.33
24 11.43
1 0.48
0 0.00
165 78.57
45 21.43%
65  โรงเรียนโคกสง่า 112
11 9.82
0 0.00
13 11.61
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 331
14 4.23
13 3.93
41 12.39
0 0.00
2 0.60
261 78.85
70 21.15%
67  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 43
3 6.98
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
68  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 249
11 4.42
17 6.83
21 8.43
0 0.00
3 1.20
197 79.12
52 20.88%
69  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 443
24 5.42
12 2.71
52 11.74
0 0.00
4 0.90
351 79.23
92 20.77%
70  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 782
69 8.82
27 3.45
54 6.91
2 0.26
8 1.02
622 79.54
160 20.46%
71  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 94
5 5.32
2 2.13
12 12.77
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
72  โรงเรียนบ้านกุดแก 130
8 6.15
8 6.15
9 6.92
0 0.00
1 0.77
104 80.00
26 20.00%
73  โรงเรียนบ้านผาน้อย 66
2 3.03
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
74  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 215
7 3.26
8 3.72
27 12.56
0 0.00
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
75  โรงเรียนบ้านโพนทอง 36
0 0.00
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
76  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 176
10 5.68
5 2.84
19 10.80
0 0.00
0 0.00
142 80.68
34 19.32%
77  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 296
22 7.43
13 4.39
21 7.09
1 0.34
0 0.00
239 80.74
57 19.26%
78  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 26
0 0.00
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
79  โรงเรียนบ้านวังยาง 68
1 1.47
4 5.88
7 10.29
1 1.47
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
80  โรงเรียนบ้านโนน 68
5 7.35
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
81  โรงเรียนบ้านนาแปน 147
7 4.76
5 3.40
16 10.88
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัว 273
10 3.66
13 4.76
23 8.42
4 1.47
2 0.73
221 80.95
52 19.05%
83  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
84  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 195
16 8.21
8 4.10
13 6.67
0 0.00
0 0.00
158 81.03
37 18.97%
85  โรงเรียนบ้านนาโก 164
5 3.05
11 6.71
15 9.15
0 0.00
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
86  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 69
6 8.70
0 0.00
6 8.70
0 0.00
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 91
5 5.49
4 4.40
7 7.69
1 1.10
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
88  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
89  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 423
40 9.46
20 4.73
18 4.26
0 0.00
0 0.00
345 81.56
78 18.44%
90  โรงเรียนบ้านป่าบง 141
13 9.22
0 0.00
13 9.22
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 174
11 6.32
3 1.72
16 9.20
0 0.00
2 1.15
142 81.61
32 18.39%
92  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 49
0 0.00
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
93  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 747
22 2.95
28 3.75
72 9.64
14 1.87
0 0.00
611 81.79
136 18.21%
94  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 33
4 12.12
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
95  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 116
11 9.48
2 1.72
4 3.45
4 3.45
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
96  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 50
6 12.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
97  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 102
0 0.00
6 5.88
11 10.78
1 0.98
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
98  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 40
0 0.00
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
99  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
100  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 103
3 2.91
7 6.80
8 7.77
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 176
8 4.55
4 2.27
16 9.09
1 0.57
1 0.57
146 82.95
30 17.05%
102  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 48
6 12.50
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 96
10 10.42
1 1.04
5 5.21
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 130
9 6.92
5 3.85
7 5.38
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
105  โรงเรียนบ้านวังม่วง 282
15 5.32
9 3.19
21 7.45
0 0.00
0 0.00
237 84.04
45 15.96%
106  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
107  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 102
6 5.88
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
108  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 96
3 3.13
5 5.21
5 5.21
0 0.00
2 2.08
81 84.38
15 15.63%
109  โรงเรียนบ้านนาแก 122
3 2.46
5 4.10
11 9.02
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
110  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
111  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
112  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 167
3 1.80
2 1.20
15 8.98
3 1.80
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
113  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 92
4 4.35
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
114  โรงเรียนบ้านหัวขัว 39
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
115  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 127
3 2.36
2 1.57
11 8.66
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
116  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 254
7 2.76
8 3.15
12 4.72
3 1.18
0 0.00
224 88.19
30 11.81%
117  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 128
5 3.91
3 2.34
7 5.47
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
118  โรงเรียนบ้านซำม่วง 52
1 1.92
4 7.69
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
119  โรงเรียนบ้านหนองตูม 70
2 2.86
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
120  โรงเรียนบ้านตาดข่า 149
5 3.36
8 5.37
4 2.68
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
121  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 114
4 3.51
3 2.63
2 1.75
3 2.63
1 0.88
101 88.60
13 11.40%
122  โรงเรียนบ้านเล้า 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
123  โรงเรียนบ้านนาอุดม 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.93
1 1.79
50 89.29
6 10.71%
124  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 215
6 2.79
4 1.86
4 1.86
4 1.86
5 2.33
192 89.30
23 10.70%
125  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 269
11 4.09
1 0.37
0 0.00
14 5.20
2 0.74
241 89.59
28 10.41%
126  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 99
6 6.06
2 2.02
2 2.02
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
127  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
128  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 81
0 0.00
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
129  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 62
2 3.23
1 1.61
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
130  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
131  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
3 4.05
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
132  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
133  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 108
5 4.63
1 0.93
3 2.78
0 0.00
1 0.93
98 90.74
10 9.26%
134  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 229
3 1.31
0 0.00
18 7.86
0 0.00
0 0.00
208 90.83
21 9.17%
135  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 109
0 0.00
1 0.92
9 8.26
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
136  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
137  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
138  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
139  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 223
3 1.35
9 4.04
4 1.79
2 0.90
2 0.90
203 91.03
20 8.97%
140  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 67
2 2.99
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
141  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
142  โรงเรียนบ้านหนองตานา 139
7 5.04
3 2.16
2 1.44
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
143  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
145  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
146  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 84
1 1.19
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
147  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 91
2 2.20
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
148  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 74
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
149  โรงเรียนบ้านสวนปอ 103
2 1.94
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
150  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
151  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
152  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 136
1 0.74
0 0.00
2 1.47
0 0.00
1 0.74
132 97.06
4 2.94%
153  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,541 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 6.27
เตี้ย  767 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,515 8.17
ผอมและเตี้ย  229 1.24
อ้วนและเตี้ย  159 0.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,708 79.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,833 คน


20.67%


Powered By www.thaieducation.net