ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 27
2 7.41
3 11.11
5 18.52
13 48.15
4 14.81
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบุฮม 136
11 8.09
24 17.65
31 22.79
17 12.50
12 8.82
41 30.15
95 69.85%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 259
2 0.77
43 16.60
22 8.49
45 17.37
65 25.10
82 31.66
177 68.34%
5  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 151
30 19.87
6 3.97
11 7.28
36 23.84
11 7.28
57 37.75
94 62.25%
6  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 496
30 6.05
46 9.27
53 10.69
76 15.32
98 19.76
193 38.91
303 61.09%
7  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 87
9 10.34
9 10.34
8 9.20
10 11.49
17 19.54
34 39.08
53 60.92%
8  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 233
56 24.03
40 17.17
18 7.73
27 11.59
0 0.00
92 39.48
141 60.52%
9  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 17
5 29.41
2 11.76
2 11.76
1 5.88
0 0.00
7 41.18
10 58.82%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 54
8 14.81
8 14.81
4 7.41
4 7.41
6 11.11
24 44.44
30 55.56%
11  โรงเรียนบ้านวังยาว 71
22 30.99
13 18.31
4 5.63
0 0.00
0 0.00
32 45.07
39 54.93%
12  โรงเรียนเพียงหลวง 18 130
25 19.23
14 10.77
10 7.69
11 8.46
10 7.69
60 46.15
70 53.85%
13  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
6 20.69
6 20.69
14 48.28
15 51.72%
14  โรงเรียนบ้านนาโคก 223
44 19.73
18 8.07
3 1.35
24 10.76
20 8.97
114 51.12
109 48.88%
15  โรงเรียนบ้านหนองผำ 133
20 15.04
11 8.27
15 11.28
9 6.77
5 3.76
73 54.89
60 45.11%
16  โรงเรียนบ้านคอนสา 186
22 11.83
15 8.06
26 13.98
12 6.45
8 4.30
103 55.38
83 44.62%
17  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 34
3 8.82
4 11.76
2 5.88
4 11.76
2 5.88
19 55.88
15 44.12%
18  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 196
35 17.86
22 11.22
17 8.67
5 2.55
4 2.04
113 57.65
83 42.35%
19  โรงเรียนเมืองเลย 2102
66 3.14
119 5.66
200 9.51
185 8.80
319 15.18
1213 57.71
889 42.29%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 97
18 18.56
4 4.12
12 12.37
7 7.22
0 0.00
56 57.73
41 42.27%
21  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 105
7 6.67
15 14.29
7 6.67
11 10.48
4 3.81
61 58.10
44 41.90%
22  โรงเรียนบ้านห้วยนา 97
15 15.46
17 17.53
5 5.15
3 3.09
0 0.00
57 58.76
40 41.24%
23  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 76
9 11.84
5 6.58
3 3.95
11 14.47
3 3.95
45 59.21
31 40.79%
24  โรงเรียนบ้านโพนทอง 89
7 7.87
0 0.00
29 32.58
0 0.00
0 0.00
53 59.55
36 40.45%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 531
42 7.91
37 6.97
46 8.66
42 7.91
46 8.66
318 59.89
213 40.11%
26  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 93
15 16.13
14 15.05
0 0.00
0 0.00
8 8.60
56 60.22
37 39.78%
27  โรงเรียนบ้านคกมาด 37
4 10.81
3 8.11
7 18.92
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
28  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 59
5 8.47
7 11.86
8 13.56
2 3.39
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
29  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 78
7 8.97
2 2.56
5 6.41
6 7.69
8 10.26
50 64.10
28 35.90%
30  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 144
7 4.86
13 9.03
12 8.33
6 4.17
12 8.33
94 65.28
50 34.72%
31  โรงเรียนบ้านสงเปือย 98
4 4.08
11 11.22
7 7.14
6 6.12
6 6.12
64 65.31
34 34.69%
32  โรงเรียนบ้านนาค้อ 270
17 6.30
26 9.63
8 2.96
42 15.56
0 0.00
177 65.56
93 34.44%
33  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 33
4 12.12
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
34  โรงเรียนบ้านชมน้อย 57
8 14.04
4 7.02
7 12.28
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
35  โรงเรียนบ้านวังแคน 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
36  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609
94 5.84
68 4.23
250 15.54
49 3.05
62 3.85
1086 67.50
523 32.50%
37  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 150
10 6.67
8 5.33
10 6.67
15 10.00
3 2.00
104 69.33
46 30.67%
38  โรงเรียนบ้านน้ำภู 188
15 7.98
7 3.72
0 0.00
19 10.11
16 8.51
131 69.68
57 30.32%
39  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 317
21 6.62
10 3.15
31 9.78
10 3.15
19 5.99
226 71.29
91 28.71%
40  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 176
24 13.64
11 6.25
15 8.52
0 0.00
0 0.00
126 71.59
50 28.41%
41  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47
4 8.51
4 8.51
2 4.26
2 4.26
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
42  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 29
2 6.90
2 6.90
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
43  โรงเรียนบ้านอุมุง 77
5 6.49
4 5.19
11 14.29
0 0.00
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 547
45 8.23
19 3.47
14 2.56
19 3.47
52 9.51
398 72.76
149 27.24%
45  โรงเรียนบ้านโป่ง 151
21 13.91
8 5.30
11 7.28
1 0.66
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 236
21 8.90
30 12.71
11 4.66
2 0.85
0 0.00
172 72.88
64 27.12%
47  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48
5 10.42
3 6.25
3 6.25
1 2.08
1 2.08
35 72.92
13 27.08%
48  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83
3 3.61
5 6.02
9 10.84
5 6.02
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
49  โรงเรียนบ้านวังขาม 19
0 0.00
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
50  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
51  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 61
3 4.92
5 8.20
3 4.92
3 4.92
2 3.28
45 73.77
16 26.23%
52  โรงเรียนบ้านก้างปลา 100
10 10.00
5 5.00
9 9.00
0 0.00
2 2.00
74 74.00
26 26.00%
53  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135
10 7.41
0 0.00
25 18.52
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
54  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 95
3 3.16
2 2.11
17 17.89
2 2.11
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
55  โรงเรียนบ้านสูบ 109
7 6.42
4 3.67
15 13.76
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
56  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 45
6 13.33
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
57  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 62
2 3.23
6 9.68
5 8.06
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
58  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 77
1 1.30
3 3.90
13 16.88
1 1.30
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
59  โรงเรียนบ้านกกทอง 116
14 12.07
4 3.45
5 4.31
4 3.45
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
60  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 13
1 7.69
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
61  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
2 3.51
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 239
26 10.88
6 2.51
22 9.21
0 0.00
0 0.00
185 77.41
54 22.59%
63  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45
1 2.22
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
64  โรงเรียนบ้านนาเบน 63
5 7.94
5 7.94
4 6.35
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
65  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 228
23 10.09
7 3.07
15 6.58
3 1.32
2 0.88
178 78.07
50 21.93%
66  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 899
34 3.78
28 3.11
133 14.79
0 0.00
0 0.00
704 78.31
195 21.69%
67  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
68  โรงเรียนบ้านนาแขม 84
6 7.14
3 3.57
8 9.52
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
69  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 159
10 6.29
3 1.89
12 7.55
9 5.66
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
70  โรงเรียนบ้านปากปัด 67
4 5.97
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
71  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 122
4 3.28
6 4.92
12 9.84
0 0.00
3 2.46
97 79.51
25 20.49%
72  โรงเรียนบ้านยาง 171
10 5.85
8 4.68
9 5.26
8 4.68
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
73  โรงเรียนบ้านปางคอม 147
9 6.12
5 3.40
12 8.16
4 2.72
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
74  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 99
10 10.10
7 7.07
1 1.01
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
75  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
76  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 140
13 9.29
4 2.86
7 5.00
3 2.14
1 0.71
112 80.00
28 20.00%
77  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 65
3 4.62
4 6.15
2 3.08
2 3.08
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
78  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 62
3 4.84
4 6.45
3 4.84
2 3.23
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
79  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
80  โรงเรียนบ้านกกดู่ 177
4 2.26
12 6.78
17 9.60
1 0.56
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
81  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 89
9 10.11
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
82  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 145
4 2.76
1 0.69
12 8.28
9 6.21
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
83  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 51
6 11.76
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
84  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 125
6 4.80
9 7.20
7 5.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
85  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 95
0 0.00
0 0.00
14 14.74
0 0.00
2 2.11
79 83.16
16 16.84%
86  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54
2 3.70
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
87  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
88  โรงเรียนบ้านส้าน 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
89  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 78
6 7.69
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
90  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 36
3 8.33
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
91  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
92  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 97
1 1.03
2 2.06
13 13.40
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
93  โรงเรียนบ้านปากเนียม 43
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
94  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 203
12 5.91
0 0.00
21 10.34
0 0.00
0 0.00
170 83.74
33 16.26%
95  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 62
4 6.45
4 6.45
1 1.61
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
96  โรงเรียนบ้านปากยาง 106
8 7.55
3 2.83
6 5.66
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
97  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
98  โรงเรียนบ้านใหม่ 83
5 6.02
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
99  โรงเรียนบ้านปากหมาก 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
100  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 177
5 2.82
3 1.69
8 4.52
7 3.95
4 2.26
150 84.75
27 15.25%
101  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 60
2 3.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
102  โรงเรียนบ้านวังผา 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
3 2.70
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
104  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
105  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 113
3 2.65
4 3.54
3 2.65
3 2.65
2 1.77
98 86.73
15 13.27%
106  โรงเรียนบ้านกำพี้ 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
107  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
2 4.26
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
108  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 32
3 9.38
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
109  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 80
4 5.00
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
110  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 70
1 1.43
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
112  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 144
3 2.08
5 3.47
8 5.56
0 0.00
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
113  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 129
3 2.33
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
114  โรงเรียนบ้านท่าบม 74
3 4.05
2 2.70
2 2.70
0 0.00
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
115  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
117  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
2 4.88
37 90.24
4 9.76%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
119  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
120  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 69
1 1.45
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 70
2 2.86
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
122  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 118
1 0.85
1 0.85
0 0.00
2 1.69
6 5.08
108 91.53
10 8.47%
123  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71
2 2.82
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
124  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
125  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
2 4.76
39 92.86
3 7.14%
126  โรงเรียนบ้านน้ำพร 138
7 5.07
2 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
127  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 130
1 0.77
1 0.77
3 2.31
2 1.54
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
128  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 245
9 3.67
2 0.82
2 0.82
0 0.00
0 0.00
232 94.69
13 5.31%
129  โรงเรียนบ้านคกเลา 62
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
130  โรงเรียนบ้านเลิง 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
131  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
132  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
0 0.00
2 2.74
1 1.37
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
133  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 110
0 0.00
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
134  โรงเรียนบ้านสงาว 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.28
118 96.72
4 3.28%
135  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
136  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านกลาง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านผาพอด 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองบง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,319 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,209 6.60
เตี้ย  937 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,574 8.59
ผอมและเตี้ย  845 4.61
อ้วนและเตี้ย  865 4.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,889 70.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,430 คน


29.64%


Powered By www.thaieducation.net