ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 46
8 17.39
5 10.87
4 8.70
4 8.70
25 54.35
0 0.00
46 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
20 20.62
24 24.74
17 17.53
14 14.43
3 3.09
19 19.59
78 80.41%
3  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 44
5 11.36
8 18.18
5 11.36
3 6.82
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
4  โรงเรียนบ้านภูดิน 100
0 0.00
9 9.00
11 11.00
7 7.00
18 18.00
55 55.00
45 45.00%
5  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 84
16 19.05
3 3.57
9 10.71
7 8.33
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
6  โรงเรียนบ้านนายูง 179
22 12.29
27 15.08
3 1.68
17 9.50
2 1.12
108 60.34
71 39.66%
7  โรงเรียนบ้านข่า 59
0 0.00
22 37.29
0 0.00
0 0.00
1 1.69
36 61.02
23 38.98%
8  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1440
59 4.10
87 6.04
90 6.25
146 10.14
177 12.29
881 61.18
559 38.82%
9  โรงเรียนบ้านขอนยูง 118
11 9.32
11 9.32
7 5.93
7 5.93
7 5.93
75 63.56
43 36.44%
10  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 230
17 7.39
13 5.65
46 20.00
0 0.00
0 0.00
154 66.96
76 33.04%
11  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 279
30 10.75
17 6.09
30 10.75
9 3.23
5 1.79
188 67.38
91 32.62%
12  โรงเรียนบ้านเทื่อม 250
17 6.80
25 10.00
6 2.40
19 7.60
13 5.20
170 68.00
80 32.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123
15 12.20
8 6.50
15 12.20
0 0.00
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
14  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63
9 14.29
4 6.35
1 1.59
2 3.17
3 4.76
44 69.84
19 30.16%
15  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 130
8 6.15
11 8.46
16 12.31
4 3.08
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
16  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 63
5 7.94
5 7.94
6 9.52
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
17  โรงเรียนบ้านดงน้อย 60
6 10.00
5 8.33
3 5.00
3 5.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304
48 15.79
11 3.62
24 7.89
3 0.99
0 0.00
218 71.71
86 28.29%
19  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 138
13 9.42
14 10.14
12 8.70
0 0.00
0 0.00
99 71.74
39 28.26%
20  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71
8 11.27
2 2.82
3 4.23
7 9.86
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
21  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
8 15.38
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
22  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60
4 6.67
4 6.67
2 3.33
5 8.33
1 1.67
44 73.33
16 26.67%
23  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 186
13 6.99
21 11.29
15 8.06
0 0.00
0 0.00
137 73.66
49 26.34%
24  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 186
20 10.75
6 3.23
22 11.83
1 0.54
0 0.00
137 73.66
49 26.34%
25  โรงเรียนบ้านหยวก 254
10 3.94
6 2.36
22 8.66
14 5.51
14 5.51
188 74.02
66 25.98%
26  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52
4 7.69
5 9.62
4 7.69
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
27  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 122
12 9.84
4 3.28
13 10.66
0 0.00
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
28  โรงเรียนบ้านวังบง 57
9 15.79
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
29  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 53
4 7.55
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
30  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 90
7 7.78
10 11.11
1 1.11
4 4.44
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
31  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 70
10 14.29
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
32  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79
6 7.59
6 7.59
3 3.80
4 5.06
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
33  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 118
13 11.02
3 2.54
12 10.17
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
34  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 171
19 11.11
7 4.09
10 5.85
1 0.58
3 1.75
131 76.61
40 23.39%
35  โรงเรียนบ้านนางาม 106
3 2.83
9 8.49
11 10.38
1 0.94
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
36  โรงเรียนบ้านใหม่ 137
8 5.84
4 2.92
18 13.14
1 0.73
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
37  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 71
6 8.45
4 5.63
6 8.45
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 135
4 2.96
1 0.74
23 17.04
2 1.48
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 168
17 10.12
0 0.00
20 11.90
0 0.00
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
40  โรงเรียนบ้านม่วง 73
11 15.07
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
41  โรงเรียนบ้านกาลึม 151
5 3.31
5 3.31
23 15.23
0 0.00
0 0.00
118 78.15
33 21.85%
42  โรงเรียนบ้านเม็ก 149
2 1.34
4 2.68
8 5.37
6 4.03
12 8.05
117 78.52
32 21.48%
43  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93
1 1.08
6 6.45
10 10.75
1 1.08
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
44  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 124
4 3.23
3 2.42
7 5.65
7 5.65
4 3.23
99 79.84
25 20.16%
45  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 126
4 3.17
6 4.76
14 11.11
1 0.79
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
46  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 212
6 2.83
14 6.60
21 9.91
0 0.00
1 0.47
170 80.19
42 19.81%
47  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 81
5 6.17
2 2.47
7 8.64
2 2.47
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246
18 7.32
6 2.44
22 8.94
1 0.41
1 0.41
198 80.49
48 19.51%
49  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195
11 5.64
9 4.62
13 6.67
4 2.05
1 0.51
157 80.51
38 19.49%
50  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 226
7 3.10
14 6.19
17 7.52
6 2.65
0 0.00
182 80.53
44 19.47%
51  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72
8 11.11
2 2.78
1 1.39
3 4.17
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
52  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 749
14 1.87
29 3.87
96 12.82
5 0.67
0 0.00
605 80.77
144 19.23%
53  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184
5 2.72
18 9.78
3 1.63
6 3.26
3 1.63
149 80.98
35 19.02%
54  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 137
5 3.65
6 4.38
11 8.03
3 2.19
1 0.73
111 81.02
26 18.98%
55  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 206
16 7.77
7 3.40
7 3.40
5 2.43
4 1.94
167 81.07
39 18.93%
56  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111
11 9.91
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
57  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 340
13 3.82
11 3.24
37 10.88
2 0.59
1 0.29
276 81.18
64 18.82%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 144
5 3.47
5 3.47
7 4.86
4 2.78
6 4.17
117 81.25
27 18.75%
59  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 48
3 6.25
1 2.08
2 4.17
3 6.25
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
60  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 252
9 3.57
10 3.97
28 11.11
0 0.00
0 0.00
205 81.35
47 18.65%
61  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 146
5 3.42
2 1.37
12 8.22
6 4.11
2 1.37
119 81.51
27 18.49%
62  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 533
51 9.57
12 2.25
31 5.82
4 0.75
0 0.00
435 81.61
98 18.39%
63  โรงเรียนบ้านวังแข้ 82
10 12.20
0 0.00
4 4.88
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
64  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724
71 9.81
23 3.18
21 2.90
8 1.10
7 0.97
594 82.04
130 17.96%
65  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
66  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 101
3 2.97
4 3.96
11 10.89
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
67  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221
6 2.71
18 8.14
7 3.17
4 1.81
4 1.81
182 82.35
39 17.65%
68  โรงเรียนบ้านนาสี 75
6 8.00
2 2.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
69  โรงเรียนบ้านลาน 52
0 0.00
5 9.62
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
70  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 251
6 2.39
8 3.19
7 2.79
11 4.38
11 4.38
208 82.87
43 17.13%
71  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 158
7 4.43
7 4.43
2 1.27
5 3.16
6 3.80
131 82.91
27 17.09%
72  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60
0 0.00
4 6.67
3 5.00
3 5.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
73  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 114
1 0.88
3 2.63
15 13.16
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
74  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
3 8.11
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
75  โรงเรียนบ้านสวัสดี 186
6 3.23
1 0.54
23 12.37
0 0.00
0 0.00
156 83.87
30 16.13%
76  โรงเรียนบ้านนาแค 126
6 4.76
6 4.76
4 3.17
4 3.17
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
77  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 140
6 4.29
0 0.00
16 11.43
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
78  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 147
4 2.72
5 3.40
14 9.52
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
79  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 95
5 5.26
5 5.26
2 2.11
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
80  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 191
10 5.24
6 3.14
11 5.76
1 0.52
0 0.00
163 85.34
28 14.66%
81  โรงเรียนบ้านนาคูณ 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
82  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 124
5 4.03
3 2.42
10 8.06
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
83  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249
9 3.61
6 2.41
21 8.43
0 0.00
0 0.00
213 85.54
36 14.46%
84  โรงเรียนบ้านนาเตย 135
6 4.44
5 3.70
8 5.93
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
85  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 132
13 9.85
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
86  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 192
6 3.13
7 3.65
5 2.60
4 2.08
4 2.08
166 86.46
26 13.54%
87  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 114
5 4.39
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
88  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
89  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
1 1.15
76 87.36
11 12.64%
90  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 49
1 2.04
1 2.04
1 2.04
2 4.08
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
91  โรงเรียนบ้านนาล้อม 76
0 0.00
4 5.26
3 3.95
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
92  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 128
8 6.25
6 4.69
1 0.78
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
93  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 137
2 1.46
6 4.38
7 5.11
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
94  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
95  โรงเรียนบ้านหายโศก 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
1 1.37
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
96  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 129
6 4.65
1 0.78
7 5.43
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
97  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 129
4 3.10
3 2.33
5 3.88
2 1.55
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
98  โรงเรียนบ้านลำภู 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
99  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 161
0 0.00
0 0.00
14 8.70
3 1.86
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
100  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
1 1.75
1 1.75
51 89.47
6 10.53%
101  โรงเรียนบ้านดงหวาย 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 169
11 6.51
0 0.00
4 2.37
2 1.18
0 0.00
152 89.94
17 10.06%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 140
6 4.29
3 2.14
5 3.57
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.88
2 4.88
37 90.24
4 9.76%
105  โรงเรียนบ้านติ้ว 83
1 1.20
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
106  โรงเรียนบ้านนาไฮ 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
107  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 785
25 3.18
12 1.53
28 3.57
5 0.64
2 0.25
713 90.83
72 9.17%
108  โรงเรียนบ้านนางัว 302
6 1.99
6 1.99
15 4.97
0 0.00
0 0.00
275 91.06
27 8.94%
109  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 104
1 0.96
0 0.00
7 6.73
1 0.96
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
110  โรงเรียนบ้านดงบัง 105
1 0.95
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
111  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 98
5 5.10
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
112  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 139
4 2.88
1 0.72
5 3.60
0 0.00
1 0.72
128 92.09
11 7.91%
113  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 51
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
114  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
115  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
116  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150
2 1.33
5 3.33
2 1.33
1 0.67
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
117  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
118  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 123
2 1.63
2 1.63
4 3.25
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
119  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 110
1 0.91
1 0.91
4 3.64
1 0.91
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
120  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
121  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
1 1.16
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
122  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
123  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 151
1 0.66
1 0.66
6 3.97
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
124  โรงเรียนบ้านแดง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
125  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
126  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137
1 0.73
2 1.46
2 1.46
1 0.73
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
127  โรงเรียนบ้านนาตูม 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
128  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
1 0.97
1 0.97
99 96.12
4 3.88%
129  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
130  โรงเรียนบ้านถิ่น 83
0 0.00
1 1.20
0 0.00
1 1.20
1 1.20
80 96.39
3 3.61%
131  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
132  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
133  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 130
1 0.77
1 0.77
1 0.77
0 0.00
0 0.00
127 97.69
3 2.31%
134  โรงเรียนบ้านนาคำ 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
135  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261
0 0.00
0 0.00
4 1.53
0 0.00
0 0.00
257 98.47
4 1.53%
136  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 131
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
1 0.76
129 98.47
2 1.53%
137  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,227 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,015 5.02
เตี้ย  760 3.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,325 6.55
ผอมและเตี้ย  445 2.20
อ้วนและเตี้ย  354 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,328 80.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,899 คน


19.28%


Powered By www.thaieducation.net