ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 99
25 25.25
11 11.11
8 8.08
9 9.09
6 6.06
40 40.40
59 59.60%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 156
39 25.00
14 8.97
23 14.74
8 5.13
6 3.85
66 42.31
90 57.69%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 53
6 11.32
6 11.32
8 15.09
6 11.32
2 3.77
25 47.17
28 52.83%
4  โรงเรียนบ้านชัย 71
23 32.39
2 2.82
8 11.27
4 5.63
0 0.00
34 47.89
37 52.11%
5  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 43
5 11.63
2 4.65
2 4.65
0 0.00
12 27.91
22 51.16
21 48.84%
6  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 363
48 13.22
17 4.68
51 14.05
28 7.71
25 6.89
194 53.44
169 46.56%
7  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 72
5 6.94
0 0.00
27 37.50
0 0.00
1 1.39
39 54.17
33 45.83%
8  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 44
4 9.09
4 9.09
11 25.00
1 2.27
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
9  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 27
2 7.41
2 7.41
6 22.22
1 3.70
1 3.70
15 55.56
12 44.44%
10  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 205
23 11.22
36 17.56
9 4.39
14 6.83
7 3.41
116 56.59
89 43.41%
11  โรงเรียนบ้านนาทม 150
6 4.00
9 6.00
19 12.67
15 10.00
15 10.00
86 57.33
64 42.67%
12  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 83
16 19.28
7 8.43
10 12.05
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
13  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 90
8 8.89
6 6.67
12 13.33
5 5.56
5 5.56
54 60.00
36 40.00%
14  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 182
19 10.44
7 3.85
13 7.14
5 2.75
28 15.38
110 60.44
72 39.56%
15  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 42
8 19.05
5 11.90
1 2.38
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
16  โรงเรียนบ้านวังฮาง 112
13 11.61
11 9.82
12 10.71
6 5.36
0 0.00
70 62.50
42 37.50%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 182
28 15.38
15 8.24
20 10.99
4 2.20
1 0.55
114 62.64
68 37.36%
18  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 45
8 17.78
5 11.11
2 4.44
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
19  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 172
5 2.91
13 7.56
26 15.12
4 2.33
13 7.56
111 64.53
61 35.47%
20  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 68
6 8.82
5 7.35
9 13.24
4 5.88
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
21  โรงเรียนบ้านตูม 277
29 10.47
19 6.86
27 9.75
11 3.97
9 3.25
182 65.70
95 34.30%
22  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 76
5 6.58
3 3.95
9 11.84
5 6.58
4 5.26
50 65.79
26 34.21%
23  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 488
38 7.79
22 4.51
45 9.22
30 6.15
23 4.71
330 67.62
158 32.38%
24  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 60
10 16.67
0 0.00
7 11.67
2 3.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
25  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 153
10 6.54
12 7.84
16 10.46
7 4.58
3 1.96
105 68.63
48 31.37%
26  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1377
58 4.21
102 7.41
111 8.06
58 4.21
102 7.41
946 68.70
431 31.30%
27  โรงเรียนบ้านยา 93
15 16.13
10 10.75
3 3.23
0 0.00
1 1.08
64 68.82
29 31.18%
28  โรงเรียนบ้านโพนงาม 148
16 10.81
8 5.41
8 5.41
14 9.46
0 0.00
102 68.92
46 31.08%
29  โรงเรียนบ้านหนองลาด 189
35 18.52
5 2.65
14 7.41
2 1.06
1 0.53
132 69.84
57 30.16%
30  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 136
12 8.82
17 12.50
7 5.15
4 2.94
1 0.74
95 69.85
41 30.15%
31  โรงเรียนบ้านคำยาง 30
1 3.33
0 0.00
7 23.33
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
32  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 297
23 7.74
24 8.08
30 10.10
11 3.70
0 0.00
209 70.37
88 29.63%
33  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 81
4 4.94
7 8.64
9 11.11
1 1.23
3 3.70
57 70.37
24 29.63%
34  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 865
65 7.51
40 4.62
109 12.60
30 3.47
12 1.39
609 70.40
256 29.60%
35  โรงเรียนบ้านนาไหม 215
22 10.23
11 5.12
21 9.77
9 4.19
0 0.00
152 70.70
63 29.30%
36  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 99
12 12.12
5 5.05
11 11.11
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
37  โรงเรียนบ้านขาวัว 62
11 17.74
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
38  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 156
12 7.69
12 7.69
18 11.54
3 1.92
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
39  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 122
8 6.56
7 5.74
17 13.93
3 2.46
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
40  โรงเรียนบ้านปูลู 91
12 13.19
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
41  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 63
1 1.59
4 6.35
4 6.35
1 1.59
8 12.70
45 71.43
18 28.57%
42  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 175
12 6.86
14 8.00
16 9.14
8 4.57
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
43  โรงเรียนธาตุดอนตูม 130
8 6.15
10 7.69
10 7.69
1 0.77
8 6.15
93 71.54
37 28.46%
44  โรงเรียนบ้านนามั่ง 50
6 12.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองบัว 51
3 5.88
3 5.88
7 13.73
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
46  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 197
10 5.08
7 3.55
25 12.69
7 3.55
5 2.54
143 72.59
54 27.41%
47  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 95
11 11.58
4 4.21
11 11.58
0 0.00
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
48  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 66
8 12.12
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
49  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 86
2 2.33
6 6.98
6 6.98
5 5.81
3 3.49
64 74.42
22 25.58%
50  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 43
3 6.98
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
51  โรงเรียนบ้านดงหวาย 153
22 14.38
2 1.31
13 8.50
1 0.65
1 0.65
114 74.51
39 25.49%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 63
5 7.94
2 3.17
4 6.35
3 4.76
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
53  โรงเรียนบ้านโนนหอม 192
10 5.21
5 2.60
18 9.38
15 7.81
0 0.00
144 75.00
48 25.00%
54  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 188
15 7.98
10 5.32
4 2.13
9 4.79
9 4.79
141 75.00
47 25.00%
55  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 101
8 7.92
3 2.97
7 6.93
7 6.93
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
56  โรงเรียนบ้านโสกหมู 97
7 7.22
17 17.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
57  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 89
13 14.61
5 5.62
4 4.49
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
58  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 150
15 10.00
0 0.00
20 13.33
1 0.67
1 0.67
113 75.33
37 24.67%
59  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 114
4 3.51
2 1.75
14 12.28
8 7.02
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
60  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 204
11 5.39
7 3.43
17 8.33
4 1.96
11 5.39
154 75.49
50 24.51%
61  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 155
10 6.45
10 6.45
9 5.81
4 2.58
4 2.58
118 76.13
37 23.87%
62  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 51
5 9.80
5 9.80
0 0.00
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
63  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 119
2 1.68
3 2.52
13 10.92
6 5.04
4 3.36
91 76.47
28 23.53%
64  โรงเรียนบ้านพังงู 86
7 8.14
2 2.33
6 6.98
3 3.49
2 2.33
66 76.74
20 23.26%
65  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 70
5 7.14
1 1.43
9 12.86
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
66  โรงเรียนบ้านนายม 79
7 8.86
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
67  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 374
14 3.74
8 2.14
54 14.44
6 1.60
2 0.53
290 77.54
84 22.46%
68  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 220
15 6.82
0 0.00
19 8.64
12 5.45
2 0.91
172 78.18
48 21.82%
69  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 129
10 7.75
3 2.33
15 11.63
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
70  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 132
13 9.85
0 0.00
10 7.58
4 3.03
1 0.76
104 78.79
28 21.21%
71  โรงเรียนชุมชนวังทอง 260
15 5.77
12 4.62
12 4.62
10 3.85
6 2.31
205 78.85
55 21.15%
72  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 175
14 8.00
7 4.00
9 5.14
7 4.00
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
73  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
1 2.63
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
74  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 157
17 10.83
2 1.27
14 8.92
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
75  โรงเรียนบ้านนาจาน 379
20 5.28
14 3.69
40 10.55
5 1.32
0 0.00
300 79.16
79 20.84%
76  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 829
41 4.95
23 2.77
107 12.91
1 0.12
0 0.00
657 79.25
172 20.75%
77  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 82
0 0.00
1 1.22
16 19.51
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
78  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 232
4 1.72
5 2.16
28 12.07
9 3.88
2 0.86
184 79.31
48 20.69%
79  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 63
4 6.35
3 4.76
4 6.35
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
80  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 236
24 10.17
12 5.08
8 3.39
4 1.69
0 0.00
188 79.66
48 20.34%
81  โรงเรียนบ้านโพนสูง 94
0 0.00
0 0.00
19 20.21
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
82  โรงเรียนบ้านหันน้อย 99
2 2.02
1 1.01
15 15.15
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
83  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 134
8 5.97
6 4.48
11 8.21
2 1.49
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
84  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 169
3 1.78
12 7.10
19 11.24
0 0.00
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
85  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 179
16 8.94
7 3.91
12 6.70
0 0.00
0 0.00
144 80.45
35 19.55%
86  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 180
11 6.11
6 3.33
9 5.00
7 3.89
2 1.11
145 80.56
35 19.44%
87  โรงเรียนบ้านปอพาน 99
5 5.05
4 4.04
6 6.06
4 4.04
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
88  โรงเรียนบ้านไทย 47
6 12.77
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
89  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 63
4 6.35
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
90  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
0 0.00
2 3.45
47 81.03
11 18.97%
91  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 91
4 4.40
3 3.30
10 10.99
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 324
5 1.54
15 4.63
32 9.88
7 2.16
1 0.31
264 81.48
60 18.52%
93  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
94  โรงเรียนบ้านสะแบง 231
13 5.63
8 3.46
13 5.63
8 3.46
0 0.00
189 81.82
42 18.18%
95  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 50
5 10.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
96  โรงเรียนบ้านดงคำ 156
3 1.92
4 2.56
15 9.62
3 1.92
3 1.92
128 82.05
28 17.95%
97  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 67
6 8.96
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
98  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
1 1.19
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
99  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
100  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 208
18 8.65
10 4.81
7 3.37
2 0.96
0 0.00
171 82.21
37 17.79%
101  โรงเรียนบ้านวังชมภู 125
4 3.20
3 2.40
8 6.40
6 4.80
1 0.80
103 82.40
22 17.60%
102  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1063
47 4.42
41 3.86
54 5.08
20 1.88
25 2.35
876 82.41
187 17.59%
103  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
104  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 180
9 5.00
5 2.78
14 7.78
3 1.67
0 0.00
149 82.78
31 17.22%
105  โรงเรียนชุมชนสะงวย 135
7 5.19
3 2.22
9 6.67
4 2.96
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
106  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 53
4 7.55
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
107  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 112
9 8.04
0 0.00
9 8.04
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
108  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 101
10 9.90
2 1.98
4 3.96
1 0.99
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
109  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 84
3 3.57
3 3.57
5 5.95
3 3.57
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
110  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 72
1 1.39
2 2.78
5 6.94
4 5.56
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
111  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 109
6 5.50
0 0.00
12 11.01
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
112  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 103
3 2.91
4 3.88
10 9.71
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
113  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 91
4 4.40
5 5.49
5 5.49
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
114  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 110
4 3.64
1 0.91
13 11.82
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
115  โรงเรียนร่มเกล้า 2 688
26 3.78
16 2.33
9 1.31
40 5.81
21 3.05
576 83.72
112 16.28%
116  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
117  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 118
12 10.17
2 1.69
4 3.39
1 0.85
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
118  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 162
0 0.00
18 11.11
5 3.09
0 0.00
3 1.85
136 83.95
26 16.05%
119  โรงเรียนบ้านทุ่ง 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
120  โรงเรียนบ้านนาเยีย 65
5 7.69
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
121  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
1 1.54
3 4.62
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
122  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 111
4 3.60
4 3.60
9 8.11
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
123  โรงเรียนบ้านศาลา 132
7 5.30
3 2.27
4 3.03
5 3.79
1 0.76
112 84.85
20 15.15%
124  โรงเรียนบ้านนาโฮง 120
6 5.00
7 5.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
125  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 162
9 5.56
4 2.47
3 1.85
3 1.85
5 3.09
138 85.19
24 14.81%
126  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 210
7 3.33
6 2.86
18 8.57
0 0.00
0 0.00
179 85.24
31 14.76%
127  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 62
4 6.45
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
128  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
129  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 188
4 2.13
4 2.13
7 3.72
12 6.38
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
130  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 223
8 3.59
0 0.00
24 10.76
0 0.00
0 0.00
191 85.65
32 14.35%
131  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 91
4 4.40
4 4.40
5 5.49
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
132  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
133  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 159
7 4.40
4 2.52
6 3.77
3 1.89
2 1.26
137 86.16
22 13.84%
134  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 94
3 3.19
4 4.26
6 6.38
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
135  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
136  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 79
0 0.00
3 3.80
1 1.27
5 6.33
1 1.27
69 87.34
10 12.66%
137  โรงเรียนบ้านดงดารา 87
0 0.00
5 5.75
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
138  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 24
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
139  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
140  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 226
20 8.85
0 0.00
8 3.54
0 0.00
0 0.00
198 87.61
28 12.39%
141  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 212
7 3.30
6 2.83
4 1.89
6 2.83
3 1.42
186 87.74
26 12.26%
142  โรงเรียนบ้านนาอุดม 99
2 2.02
5 5.05
5 5.05
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
143  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
144  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 62
1 1.61
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
145  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 116
4 3.45
0 0.00
3 2.59
2 1.72
4 3.45
103 88.79
13 11.21%
146  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 118
4 3.39
3 2.54
3 2.54
3 2.54
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
147  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 110
1 0.91
2 1.82
6 5.45
1 0.91
2 1.82
98 89.09
12 10.91%
148  โรงเรียนบ้านกล้วย 83
2 2.41
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
149  โรงเรียนสยามกลการ 3 112
6 5.36
4 3.57
2 1.79
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
150  โรงเรียนบ้านหนองแซง 122
4 3.28
2 1.64
6 4.92
1 0.82
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
151  โรงเรียนบ้านคำม่วง 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
152  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 108
4 3.70
2 1.85
5 4.63
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
153  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 61
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
3 4.92
55 90.16
6 9.84%
154  โรงเรียนบ้านทรายมูล 133
6 4.51
0 0.00
7 5.26
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
155  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
156  โรงเรียนบ้านนาฮัง 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
157  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 124
3 2.42
6 4.84
2 1.61
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
158  โรงเรียนบ้านดงยาง 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
159  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
160  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 59
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
161  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
162  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 86
1 1.16
1 1.16
4 4.65
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
163  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 112
4 3.57
2 1.79
0 0.00
3 2.68
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
164  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 138
3 2.17
0 0.00
0 0.00
7 5.07
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
165  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 251
3 1.20
0 0.00
11 4.38
4 1.59
0 0.00
233 92.83
18 7.17%
166  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 86
6 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
167  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 210
3 1.43
4 1.90
4 1.90
1 0.48
2 0.95
196 93.33
14 6.67%
168  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
169  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 123
2 1.63
1 0.81
5 4.07
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
170  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 31
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
171  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
172  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 172
3 1.74
2 1.16
4 2.33
2 1.16
0 0.00
161 93.60
11 6.40%
173  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
174  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
3 3.70
76 93.83
5 6.17%
175  โรงเรียนบ้านวังแข้ 50
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
47 94.00
3 6.00%
176  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 118
1 0.85
0 0.00
0 0.00
3 2.54
3 2.54
111 94.07
7 5.93%
177  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
178  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 91
2 2.20
1 1.10
0 0.00
1 1.10
1 1.10
86 94.51
5 5.49%
179  โรงเรียนบ้านคำบอน 73
0 0.00
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
180  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 138
2 1.45
4 2.90
1 0.72
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
181  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
182  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 153
3 1.96
0 0.00
4 2.61
0 0.00
0 0.00
146 95.42
7 4.58%
183  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
184  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
185  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
186  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 163
3 1.84
0 0.00
1 0.61
3 1.84
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
187  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 147
0 0.00
1 0.68
5 3.40
0 0.00
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
188  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 126
0 0.00
0 0.00
4 3.17
0 0.00
1 0.79
121 96.03
5 3.97%
189  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
190  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 299
1 0.33
2 0.67
5 1.67
3 1.00
0 0.00
288 96.32
11 3.68%
191  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 476
2 0.42
3 0.63
5 1.05
7 1.47
0 0.00
459 96.43
17 3.57%
192  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
193  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
194  โรงเรียนบ้านฝาง 143
0 0.00
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
195  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 171
0 0.00
0 0.00
3 1.75
1 0.58
0 0.00
167 97.66
4 2.34%
196  โรงเรียนบ้านสมวิไล 86
1 1.16
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
197  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 87
1 1.15
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
198  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
199  โรงเรียนบ้านปากดง 171
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 98.25
3 1.75%
200  โรงเรียนบ้านช้าง 146
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 98.63
2 1.37%
201  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 222
0 0.00
0 0.00
3 1.35
0 0.00
0 0.00
219 98.65
3 1.35%
202  โรงเรียนบ้านจันทน์ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านสะคาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,545 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,580 5.54
เตี้ย  1,034 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,032 7.12
ผอมและเตี้ย  668 2.34
อ้วนและเตี้ย  447 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,784 79.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,761 คน


20.18%


Powered By www.thaieducation.net