ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 139
28 20.14
32 23.02
41 29.50
17 12.23
21 15.11
0 0.00
139 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกศรี 34
4 11.76
14 41.18
8 23.53
2 5.88
6 17.65
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 43
23 53.49
6 13.95
6 13.95
6 13.95
2 4.65
0 0.00
43 100.00%
4  โรงเรียนบ้านผาทอง 88
19 21.59
16 18.18
11 12.50
15 17.05
12 13.64
15 17.05
73 82.95%
5  โรงเรียนบ้านดงเรือง 41
6 14.63
0 0.00
0 0.00
7 17.07
21 51.22
7 17.07
34 82.93%
6  โรงเรียนบ้านกอก 133
11 8.27
18 13.53
14 10.53
29 21.80
32 24.06
29 21.80
104 78.20%
7  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 132
22 16.67
51 38.64
1 0.76
15 11.36
9 6.82
34 25.76
98 74.24%
8  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 32
7 21.88
6 18.75
4 12.50
2 6.25
2 6.25
11 34.38
21 65.63%
9  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132
22 16.67
23 17.42
2 1.52
9 6.82
28 21.21
48 36.36
84 63.64%
10  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 152
6 3.95
19 12.50
13 8.55
32 21.05
13 8.55
69 45.39
83 54.61%
11  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 173
19 10.98
39 22.54
11 6.36
16 9.25
8 4.62
80 46.24
93 53.76%
12  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 176
33 18.75
25 14.20
15 8.52
17 9.66
4 2.27
82 46.59
94 53.41%
13  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 100
17 17.00
9 9.00
9 9.00
9 9.00
9 9.00
47 47.00
53 53.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 129
23 17.83
9 6.98
11 8.53
6 4.65
18 13.95
62 48.06
67 51.94%
15  โรงเรียนชุมชนจำปี 155
34 21.94
19 12.26
22 14.19
3 1.94
2 1.29
75 48.39
80 51.61%
16  โรงเรียนบ้านผือ 88
19 21.59
6 6.82
4 4.55
8 9.09
7 7.95
44 50.00
44 50.00%
17  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 113
14 12.39
17 15.04
14 12.39
10 8.85
0 0.00
58 51.33
55 48.67%
18  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 116
17 14.66
17 14.66
8 6.90
11 9.48
1 0.86
62 53.45
54 46.55%
19  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 67
14 20.90
7 10.45
9 13.43
0 0.00
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
20  โรงเรียนบ้านตูม 123
15 12.20
13 10.57
24 19.51
0 0.00
2 1.63
69 56.10
54 43.90%
21  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 211
19 9.00
16 7.58
24 11.37
11 5.21
19 9.00
122 57.82
89 42.18%
22  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 58
8 13.79
5 8.62
7 12.07
4 6.90
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
23  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72
14 19.44
7 9.72
6 8.33
0 0.00
1 1.39
44 61.11
28 38.89%
24  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 106
12 11.32
10 9.43
11 10.38
2 1.89
6 5.66
65 61.32
41 38.68%
25  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 145
14 9.66
11 7.59
25 17.24
6 4.14
0 0.00
89 61.38
56 38.62%
26  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171
10 5.85
9 5.26
13 7.60
17 9.94
17 9.94
105 61.40
66 38.60%
27  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60
6 10.00
4 6.67
4 6.67
4 6.67
5 8.33
37 61.67
23 38.33%
28  โรงเรียนบ้านวาปี 102
3 2.94
8 7.84
26 25.49
0 0.00
1 0.98
64 62.75
38 37.25%
29  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 50
6 12.00
4 8.00
7 14.00
0 0.00
1 2.00
32 64.00
18 36.00%
30  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 142
15 10.56
12 8.45
18 12.68
4 2.82
2 1.41
91 64.08
51 35.92%
31  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 626
43 6.87
12 1.92
68 10.86
55 8.79
45 7.19
403 64.38
223 35.62%
32  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 249
27 10.84
17 6.83
29 11.65
7 2.81
6 2.41
163 65.46
86 34.54%
33  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
25 15.06
13 7.83
17 10.24
1 0.60
1 0.60
109 65.66
57 34.34%
34  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 67
3 4.48
11 16.42
7 10.45
2 2.99
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
35  โรงเรียนบ้านสมดี 30
6 20.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
36  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
37  โรงเรียนบ้านปอ 79
4 5.06
8 10.13
11 13.92
3 3.80
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
38  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 46
4 8.70
4 8.70
6 13.04
1 2.17
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
39  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
4 5.88
5 7.35
8 11.76
3 4.41
2 2.94
46 67.65
22 32.35%
40  โรงเรียนบ้านสี่แจ 128
5 3.91
9 7.03
22 17.19
5 3.91
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
41  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 50
6 12.00
1 2.00
6 12.00
3 6.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22
3 13.64
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
43  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 54
7 12.96
1 1.85
5 9.26
4 7.41
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
44  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64
4 6.25
7 10.94
7 10.94
2 3.13
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 108
11 10.19
1 0.93
14 12.96
7 6.48
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
46  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 124
3 2.42
5 4.03
9 7.26
15 12.10
5 4.03
87 70.16
37 29.84%
47  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 101
5 4.95
5 4.95
0 0.00
15 14.85
5 4.95
71 70.30
30 29.70%
48  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61
3 4.92
2 3.28
8 13.11
4 6.56
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
49  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 24
0 0.00
5 20.83
2 8.33
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
50  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152
17 11.18
4 2.63
13 8.55
10 6.58
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
51  โรงเรียนบ้านโนนสูง 63
8 12.70
2 3.17
7 11.11
0 0.00
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
52  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 71
6 8.45
5 7.04
4 5.63
3 4.23
2 2.82
51 71.83
20 28.17%
53  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 148
7 4.73
9 6.08
23 15.54
2 1.35
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
54  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62
6 9.68
5 8.06
1 1.61
4 6.45
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
55  โรงเรียนบ้านพันดอน 89
4 4.49
4 4.49
10 11.24
4 4.49
2 2.25
65 73.03
24 26.97%
56  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64
7 10.94
0 0.00
8 12.50
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
57  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 136
21 15.44
5 3.68
9 6.62
1 0.74
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
58  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 140
17 12.14
3 2.14
16 11.43
1 0.71
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
59  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80
5 6.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
60  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46
5 10.87
4 8.70
1 2.17
1 2.17
1 2.17
34 73.91
12 26.09%
61  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 47
6 12.77
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
62  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 154
5 3.25
7 4.55
17 11.04
5 3.25
5 3.25
115 74.68
39 25.32%
63  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83
7 8.43
4 4.82
8 9.64
2 2.41
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
64  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 167
15 8.98
15 8.98
12 7.19
0 0.00
0 0.00
125 74.85
42 25.15%
65  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 44
2 4.55
4 9.09
3 6.82
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
66  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 64
5 7.81
3 4.69
6 9.38
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
67  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64
8 12.50
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
68  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 210
26 12.38
11 5.24
6 2.86
6 2.86
0 0.00
161 76.67
49 23.33%
69  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96
5 5.21
9 9.38
3 3.13
5 5.21
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
70  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 211
24 11.37
15 7.11
5 2.37
4 1.90
0 0.00
163 77.25
48 22.75%
71  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 84
2 2.38
2 2.38
8 9.52
7 8.33
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
72  โรงเรียนบ้านบะยาว 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
2 3.23
4 6.45
48 77.42
14 22.58%
73  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40
5 12.50
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
74  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
75  โรงเรียนบ้านนายูง 105
5 4.76
4 3.81
11 10.48
2 1.90
1 0.95
82 78.10
23 21.90%
76  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
9 10.11
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
77  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 72
1 1.39
0 0.00
13 18.06
0 0.00
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
78  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 224
18 8.04
14 6.25
7 3.13
7 3.13
0 0.00
178 79.46
46 20.54%
79  โรงเรียนดงง่ามนางาม 113
6 5.31
6 5.31
10 8.85
1 0.88
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
80  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 207
5 2.42
14 6.76
23 11.11
0 0.00
0 0.00
165 79.71
42 20.29%
81  โรงเรียนบ้านดงน้อย 143
12 8.39
6 4.20
7 4.90
4 2.80
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
82  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 179
12 6.70
6 3.35
9 5.03
6 3.35
3 1.68
143 79.89
36 20.11%
83  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 65
5 7.69
3 4.62
4 6.15
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
84  โรงเรียนบ้านเดียม 55
4 7.27
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 86
5 5.81
1 1.16
11 12.79
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
86  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 142
11 7.75
10 7.04
6 4.23
1 0.70
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
87  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128
11 8.59
1 0.78
13 10.16
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
88  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 124
6 4.84
8 6.45
5 4.03
1 0.81
4 3.23
100 80.65
24 19.35%
89  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 524
33 6.30
2 0.38
64 12.21
0 0.00
1 0.19
424 80.92
100 19.08%
90  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 158
4 2.53
5 3.16
20 12.66
1 0.63
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
91  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 85
5 5.88
4 4.71
6 7.06
1 1.18
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
92  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 767
51 6.65
15 1.96
74 9.65
4 0.52
0 0.00
623 81.23
144 18.77%
93  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
94  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 92
5 5.43
3 3.26
9 9.78
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
95  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 71
6 8.45
0 0.00
0 0.00
5 7.04
2 2.82
58 81.69
13 18.31%
96  โรงเรียนบ้านหนองแสง 122
6 4.92
7 5.74
6 4.92
0 0.00
3 2.46
100 81.97
22 18.03%
97  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112
0 0.00
16 14.29
4 3.57
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
98  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 84
3 3.57
0 0.00
10 11.90
2 2.38
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
99  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 103
3 2.91
3 2.91
11 10.68
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
100  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
101  โรงเรียนบ้านปะโค 202
9 4.46
5 2.48
21 10.40
0 0.00
0 0.00
167 82.67
35 17.33%
102  โรงเรียนบ้านท่าสัง 29
0 0.00
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
103  โรงเรียนบ้านหนองโก 58
2 3.45
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
104  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29
0 0.00
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
105  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
106  โรงเรียนบ้านวังทอง 53
3 5.66
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
107  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 71
2 2.82
1 1.41
9 12.68
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
108  โรงเรียนบ้านนาแก 101
8 7.92
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
109  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 137
4 2.92
4 2.92
13 9.49
1 0.73
1 0.73
114 83.21
23 16.79%
110  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
111  โรงเรียนบ้านคำจวง 49
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
112  โรงเรียนบ้านนาแบก 111
6 5.41
3 2.70
3 2.70
4 3.60
2 1.80
93 83.78
18 16.22%
113  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 298
14 4.70
15 5.03
19 6.38
0 0.00
0 0.00
250 83.89
48 16.11%
114  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 300
19 6.33
0 0.00
29 9.67
0 0.00
0 0.00
252 84.00
48 16.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
116  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
117  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 119
9 7.56
5 4.20
5 4.20
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
118  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 132
6 4.55
8 6.06
1 0.76
4 3.03
2 1.52
111 84.09
21 15.91%
119  โรงเรียนบ้านกงพาน 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
5 9.62
44 84.62
8 15.38%
120  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118
4 3.39
4 3.39
10 8.47
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
121  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
122  โรงเรียนบ้านทมนางาม 188
9 4.79
4 2.13
13 6.91
2 1.06
0 0.00
160 85.11
28 14.89%
123  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
124  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116
1 0.86
2 1.72
14 12.07
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
125  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131
5 3.82
1 0.76
6 4.58
6 4.58
1 0.76
112 85.50
19 14.50%
126  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127
0 0.00
2 1.57
15 11.81
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
127  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 92
1 1.09
2 2.17
7 7.61
0 0.00
3 3.26
79 85.87
13 14.13%
128  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 64
6 9.38
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
129  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 107
7 6.54
2 1.87
6 5.61
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
130  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 221
8 3.62
7 3.17
5 2.26
5 2.26
5 2.26
191 86.43
30 13.57%
131  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
132  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 192
2 1.04
4 2.08
19 9.90
0 0.00
0 0.00
167 86.98
25 13.02%
133  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 108
5 4.63
4 3.70
4 3.70
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
135  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
136  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 112
0 0.00
6 5.36
8 7.14
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
137  โรงเรียนบ้านโนนสา 125
6 4.80
1 0.80
4 3.20
4 3.20
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
138  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 92
0 0.00
3 3.26
8 8.70
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
139  โรงเรียนบ้านดูนเลา 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
140  โรงเรียนบ้านทับไฮ 93
6 6.45
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
141  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 85
2 2.35
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
142  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 103
6 5.83
2 1.94
4 3.88
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
143  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
144  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
145  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
6 8.11
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
146  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
147  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
3 4.62
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
148  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 75
3 4.00
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
149  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
150  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
151  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143
6 4.20
4 2.80
5 3.50
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
152  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124
7 5.65
1 0.81
4 3.23
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
153  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 879
44 5.01
7 0.80
32 3.64
2 0.23
0 0.00
794 90.33
85 9.67%
154  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95
3 3.16
2 2.11
2 2.11
2 2.11
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
155  โรงเรียนบ้านสามขา 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
156  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 195
7 3.59
0 0.00
11 5.64
0 0.00
0 0.00
177 90.77
18 9.23%
157  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 78
4 5.13
1 1.28
1 1.28
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
158  โรงเรียนบ้านคำบอน 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
5 5.56
82 91.11
8 8.89%
159  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 102
0 0.00
1 0.98
7 6.86
1 0.98
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
160  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129
1 0.78
1 0.78
8 6.20
1 0.78
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
161  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 270
3 1.11
2 0.74
9 3.33
6 2.22
3 1.11
247 91.48
23 8.52%
162  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
163  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
164  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90
3 3.33
3 3.33
1 1.11
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
165  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
166  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 92
3 3.26
1 1.09
3 3.26
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
167  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133
3 2.26
0 0.00
6 4.51
1 0.75
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
168  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 175
1 0.57
2 1.14
5 2.86
3 1.71
2 1.14
162 92.57
13 7.43%
169  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150
0 0.00
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
170  โรงเรียนบ้านหนองกุง 113
7 6.19
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
171  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
56 93.33
4 6.67%
172  โรงเรียนบ้านคำม่วง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.00
1 1.67
56 93.33
4 6.67%
173  โรงเรียนบ้านท่ายม 76
3 3.95
0 0.00
1 1.32
0 0.00
1 1.32
71 93.42
5 6.58%
174  โรงเรียนบ้านหนองแดง 81
1 1.23
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
175  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 86
4 4.65
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
176  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
177  โรงเรียนบ้านนาฝาย 183
3 1.64
4 2.19
0 0.00
3 1.64
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
178  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174
0 0.00
0 0.00
9 5.17
0 0.00
0 0.00
165 94.83
9 5.17%
179  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 58
2 3.45
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
180  โรงเรียนบ้านคำยาง 235
4 1.70
4 1.70
4 1.70
0 0.00
0 0.00
223 94.89
12 5.11%
181  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 85
1 1.18
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
182  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 144
2 1.39
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
138 95.83
6 4.17%
183  โรงเรียนบ้านโพนทอง 117
0 0.00
0 0.00
1 0.85
1 0.85
2 1.71
113 96.58
4 3.42%
184  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
185  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 221
4 1.81
0 0.00
3 1.36
0 0.00
0 0.00
214 96.83
7 3.17%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 142
0 0.00
0 0.00
1 0.70
2 1.41
0 0.00
139 97.89
3 2.11%
187  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 150
1 0.67
0 0.00
1 0.67
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%
188  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านท่าลาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านเซียบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,333 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,377 6.45
เตี้ย  955 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,574 7.38
ผอมและเตี้ย  560 2.63
อ้วนและเตี้ย  387 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,480 77.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,853 คน


22.75%


Powered By www.thaieducation.net