ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
31 58.49
4 7.55
10 18.87
7 13.21
1 1.89
0 0.00
53 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนตาล 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านต้อง 47
38 80.85
7 14.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.26
45 95.74%
4  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 143
10 6.99
11 7.69
18 12.59
16 11.19
19 13.29
69 48.25
74 51.75%
5  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 661
142 21.48
53 8.02
70 10.59
40 6.05
36 5.45
320 48.41
341 51.59%
6  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 91
9 9.89
13 14.29
17 18.68
5 5.49
2 2.20
45 49.45
46 50.55%
7  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 29
4 13.79
1 3.45
2 6.90
5 17.24
2 6.90
15 51.72
14 48.28%
8  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 171
21 12.28
8 4.68
14 8.19
27 15.79
11 6.43
90 52.63
81 47.37%
9  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 99
7 7.07
10 10.10
17 17.17
9 9.09
0 0.00
56 56.57
43 43.43%
10  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 70
9 12.86
9 12.86
11 15.71
0 0.00
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
11  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 93
26 27.96
4 4.30
5 5.38
3 3.23
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 188
53 28.19
0 0.00
17 9.04
3 1.60
0 0.00
115 61.17
73 38.83%
13  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 246
22 8.94
23 9.35
18 7.32
11 4.47
16 6.50
156 63.41
90 36.59%
14  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 203
37 18.23
18 8.87
15 7.39
2 0.99
0 0.00
131 64.53
72 35.47%
15  โรงเรียนบ้านนาด่าน 259
15 5.79
22 8.49
23 8.88
24 9.27
7 2.70
168 64.86
91 35.14%
16  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 37
4 10.81
1 2.70
4 10.81
2 5.41
2 5.41
24 64.86
13 35.14%
17  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 158
22 13.92
7 4.43
20 12.66
3 1.90
0 0.00
106 67.09
52 32.91%
18  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 241
34 14.11
18 7.47
15 6.22
11 4.56
0 0.00
163 67.63
78 32.37%
19  โรงเรียนบ้านนาแก 198
12 6.06
12 6.06
3 1.52
18 9.09
19 9.60
134 67.68
64 32.32%
20  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 70
6 8.57
3 4.29
11 15.71
2 2.86
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
21  โรงเรียนบ้านสนามชัย 90
4 4.44
10 11.11
6 6.67
0 0.00
8 8.89
62 68.89
28 31.11%
22  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 69
13 18.84
0 0.00
3 4.35
5 7.25
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
23  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 175
14 8.00
9 5.14
23 13.14
7 4.00
0 0.00
122 69.71
53 30.29%
24  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 70
8 11.43
8 11.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
25  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 100
4 4.00
3 3.00
12 12.00
3 3.00
6 6.00
72 72.00
28 28.00%
26  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 202
16 7.92
16 7.92
15 7.43
8 3.96
0 0.00
147 72.77
55 27.23%
27  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 103
6 5.83
0 0.00
21 20.39
1 0.97
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
28  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
29  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 87
8 9.20
4 4.60
11 12.64
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
30  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 181
14 7.73
10 5.52
13 7.18
7 3.87
3 1.66
134 74.03
47 25.97%
31  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 83
2 2.41
0 0.00
19 22.89
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
32  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 480
96 20.00
5 1.04
14 2.92
0 0.00
4 0.83
361 75.21
119 24.79%
33  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 85
5 5.88
5 5.88
11 12.94
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
34  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1217
69 5.67
32 2.63
118 9.70
18 1.48
59 4.85
921 75.68
296 24.32%
35  โรงเรียนบ้านกุดฮู 87
14 16.09
3 3.45
4 4.60
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
36  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 239
14 5.86
18 7.53
23 9.62
2 0.84
0 0.00
182 76.15
57 23.85%
37  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 183
10 5.46
7 3.83
11 6.01
8 4.37
7 3.83
140 76.50
43 23.50%
38  โรงเรียนบ้านนาไร่ 98
4 4.08
3 3.06
15 15.31
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
39  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 198
12 6.06
9 4.55
23 11.62
2 1.01
0 0.00
152 76.77
46 23.23%
40  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 118
11 9.32
7 5.93
8 6.78
0 0.00
1 0.85
91 77.12
27 22.88%
41  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 138
10 7.25
10 7.25
11 7.97
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
42  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 209
13 6.22
8 3.83
13 6.22
12 5.74
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
43  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 155
13 8.39
4 2.58
10 6.45
7 4.52
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
44  โรงเรียนบ้านก่าน 126
10 7.94
4 3.17
12 9.52
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
45  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 252
18 7.14
10 3.97
23 9.13
1 0.40
1 0.40
199 78.97
53 21.03%
46  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 239
8 3.35
9 3.77
15 6.28
8 3.35
10 4.18
189 79.08
50 20.92%
47  โรงเรียนบ้านผาเวียง 44
0 0.00
4 9.09
4 9.09
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
48  โรงเรียนบ้านนากลาง 260
15 5.77
8 3.08
27 10.38
2 0.77
1 0.38
207 79.62
53 20.38%
49  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 437
35 8.01
20 4.58
31 7.09
3 0.69
0 0.00
348 79.63
89 20.37%
50  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 59
10 16.95
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
51  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 35
3 8.57
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
52  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 60
3 5.00
4 6.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
53  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 61
3 4.92
0 0.00
6 9.84
2 3.28
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
54  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 238
13 5.46
15 6.30
9 3.78
3 1.26
6 2.52
192 80.67
46 19.33%
55  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 226
8 3.54
7 3.10
8 3.54
18 7.96
0 0.00
185 81.86
41 18.14%
56  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 39
5 12.82
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
57  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 168
11 6.55
4 2.38
13 7.74
1 0.60
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
58  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 58
5 8.62
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
59  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 154
7 4.55
7 4.55
12 7.79
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
60  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 72
4 5.56
3 4.17
4 5.56
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
61  โรงเรียนบ้านหนองแสง 104
7 6.73
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
62  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 86
6 6.98
6 6.98
1 1.16
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
63  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 131
0 0.00
0 0.00
19 14.50
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
64  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 187
10 5.35
0 0.00
17 9.09
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
65  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
66  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 99
2 2.02
7 7.07
3 3.03
1 1.01
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
67  โรงเรียนยูงทองวิทยา 64
1 1.56
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
68  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 178
8 4.49
4 2.25
12 6.74
1 0.56
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
69  โรงเรียนบ้านยางชุม 72
2 2.78
1 1.39
6 8.33
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
70  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 274
19 6.93
0 0.00
19 6.93
0 0.00
0 0.00
236 86.13
38 13.87%
71  โรงเรียนบ้านบุญทัน 169
7 4.14
1 0.59
13 7.69
2 1.18
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
72  โรงเรียนบ้านนาสี 89
6 6.74
3 3.37
1 1.12
2 2.25
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
73  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 119
5 4.20
0 0.00
10 8.40
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
74  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 146
5 3.42
4 2.74
9 6.16
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
75  โรงเรียนบ้านต่างแคน 130
4 3.08
1 0.77
11 8.46
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
76  โรงเรียนบ้านผาวัง 130
3 2.31
2 1.54
11 8.46
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
77  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 109
2 1.83
4 3.67
6 5.50
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
78  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 147
7 4.76
10 6.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 88.44
17 11.56%
79  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 146
2 1.37
2 1.37
9 6.16
0 0.00
3 2.05
130 89.04
16 10.96%
80  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 77
3 3.90
0 0.00
3 3.90
2 2.60
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
81  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 394
22 5.58
1 0.25
16 4.06
1 0.25
0 0.00
354 89.85
40 10.15%
82  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 142
3 2.11
0 0.00
11 7.75
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
83  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 104
3 2.88
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
84  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 159
0 0.00
5 3.14
5 3.14
2 1.26
3 1.89
144 90.57
15 9.43%
85  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 109
2 1.83
1 0.92
6 5.50
1 0.92
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
86  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 11
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
87  โรงเรียนบ้านวังหินซา 150
6 4.00
0 0.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
138 92.00
12 8.00%
88  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
89  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 100
2 2.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
90  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 178
5 2.81
0 0.00
7 3.93
0 0.00
0 0.00
166 93.26
12 6.74%
91  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
92  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
93  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 168
5 2.98
0 0.00
3 1.79
0 0.00
0 0.00
160 95.24
8 4.76%
94  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 154
5 3.25
0 0.00
0 0.00
2 1.30
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
95  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 100
0 0.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
96  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านนาโมง 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 0
4 0.00
13 0.00
9 0.00
0 0.00
1 0.00
-27 0.00
27 0.00%
100  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 189
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
189 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 0
10 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
-10 0.00
10 0.00%
103  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
1 0.00
2 0.00
0 0.00
1 0.00
-4 0.00
4 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,662 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,193 8.14
เตี้ย  571 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 7.55
ผอมและเตี้ย  333 2.27
อ้วนและเตี้ย  232 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,226 76.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,436 คน


23.43%


Powered By www.thaieducation.net