ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 14
3 21.43
0 0.00
11 78.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 34
8 23.53
3 8.82
19 55.88
4 11.76
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแวง 54
10 18.52
7 12.96
0 0.00
0 0.00
37 68.52
0 0.00
54 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 44
7 15.91
8 18.18
9 20.45
9 20.45
11 25.00
0 0.00
44 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 18
8 44.44
0 0.00
10 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 57
19 33.33
3 5.26
7 12.28
18 31.58
10 17.54
0 0.00
57 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 32
11 34.38
6 18.75
2 6.25
6 18.75
0 0.00
7 21.88
25 78.13%
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 89
21 23.60
15 16.85
19 21.35
8 8.99
5 5.62
21 23.60
68 76.40%
9  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 58
13 22.41
15 25.86
5 8.62
7 12.07
1 1.72
17 29.31
41 70.69%
10  โรงเรียนบ้านหนองซา 88
53 60.23
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
31 35.23
57 64.77%
11  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 82
13 15.85
10 12.20
14 17.07
6 7.32
4 4.88
35 42.68
47 57.32%
12  โรงเรียนบ้านสระกุด 141
35 24.82
14 9.93
13 9.22
11 7.80
2 1.42
66 46.81
75 53.19%
13  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 96
11 11.46
13 13.54
15 15.63
8 8.33
0 0.00
49 51.04
47 48.96%
14  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 96
9 9.38
10 10.42
24 25.00
2 2.08
0 0.00
51 53.13
45 46.88%
15  โรงเรียนบ้านคำบง 364
36 9.89
35 9.62
67 18.41
17 4.67
0 0.00
209 57.42
155 42.58%
16  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 87
16 18.39
4 4.60
13 14.94
2 2.30
2 2.30
50 57.47
37 42.53%
17  โรงเรียนบ้านวังโพน 97
22 22.68
0 0.00
19 19.59
0 0.00
0 0.00
56 57.73
41 42.27%
18  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 102
35 34.31
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
60 58.82
42 41.18%
19  โรงเรียนศรีเมืองแอม 34
6 17.65
3 8.82
3 8.82
2 5.88
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
20  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 496
88 17.74
31 6.25
32 6.45
31 6.25
21 4.23
293 59.07
203 40.93%
21  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 32
6 18.75
1 3.13
3 9.38
0 0.00
3 9.38
19 59.38
13 40.63%
22  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 62
6 9.68
7 11.29
8 12.90
2 3.23
1 1.61
38 61.29
24 38.71%
23  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 61
8 13.11
3 4.92
11 18.03
1 1.64
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 80
8 10.00
6 7.50
5 6.25
6 7.50
5 6.25
50 62.50
30 37.50%
25  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 30
2 6.67
3 10.00
2 6.67
3 10.00
1 3.33
19 63.33
11 36.67%
26  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 110
5 4.55
3 2.73
13 11.82
7 6.36
12 10.91
70 63.64
40 36.36%
27  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 218
14 6.42
7 3.21
11 5.05
30 13.76
17 7.80
139 63.76
79 36.24%
28  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 105
9 8.57
9 8.57
8 7.62
4 3.81
8 7.62
67 63.81
38 36.19%
29  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 47
4 8.51
4 8.51
3 6.38
4 8.51
2 4.26
30 63.83
17 36.17%
30  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 64
4 6.25
4 6.25
9 14.06
4 6.25
2 3.13
41 64.06
23 35.94%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 48
4 8.33
6 12.50
6 12.50
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
32  โรงเรียนบ้านหนองแสง 102
22 21.57
4 3.92
8 7.84
2 1.96
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
33  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 92
8 8.70
2 2.17
19 20.65
3 3.26
0 0.00
60 65.22
32 34.78%
34  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 72
4 5.56
6 8.33
15 20.83
0 0.00
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
35  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 185
14 7.57
13 7.03
22 11.89
4 2.16
11 5.95
121 65.41
64 34.59%
36  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 82
1 1.22
5 6.10
16 19.51
1 1.22
5 6.10
54 65.85
28 34.15%
37  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
6 12.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
38  โรงเรียนบ้านดงมัน 77
7 9.09
2 2.60
4 5.19
0 0.00
13 16.88
51 66.23
26 33.77%
39  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 138
15 10.87
7 5.07
14 10.14
7 5.07
3 2.17
92 66.67
46 33.33%
40  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 123
10 8.13
9 7.32
6 4.88
8 6.50
8 6.50
82 66.67
41 33.33%
41  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 42
4 9.52
4 9.52
2 4.76
1 2.38
3 7.14
28 66.67
14 33.33%
42  โรงเรียนบ้านหม้อ 40
2 5.00
1 2.50
10 25.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
43  โรงเรียนคำบอนวิทยา 44
7 15.91
4 9.09
2 4.55
1 2.27
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
44  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 120
5 4.17
9 7.50
15 12.50
8 6.67
1 0.83
82 68.33
38 31.67%
45  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 110
3 2.73
4 3.64
11 10.00
7 6.36
9 8.18
76 69.09
34 30.91%
46  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 140
10 7.14
4 2.86
20 14.29
6 4.29
3 2.14
97 69.29
43 30.71%
47  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 60
3 5.00
5 8.33
8 13.33
1 1.67
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
48  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 167
14 8.38
5 2.99
24 14.37
3 1.80
2 1.20
119 71.26
48 28.74%
49  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
50  โรงเรียนบ้านหินลาด 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
51  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 105
15 14.29
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
52  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 51
3 5.88
0 0.00
6 11.76
2 3.92
3 5.88
37 72.55
14 27.45%
53  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 150
19 12.67
4 2.67
17 11.33
0 0.00
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
54  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 136
21 15.44
6 4.41
9 6.62
0 0.00
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
55  โรงเรียนบ้านสำโรง 136
9 6.62
3 2.21
14 10.29
10 7.35
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
56  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 500
38 7.60
27 5.40
67 13.40
0 0.00
0 0.00
368 73.60
132 26.40%
57  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 115
4 3.48
13 11.30
13 11.30
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
58  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 115
13 11.30
5 4.35
9 7.83
3 2.61
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
59  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 186
9 4.84
10 5.38
15 8.06
5 2.69
9 4.84
138 74.19
48 25.81%
60  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 114
18 15.79
0 0.00
8 7.02
0 0.00
3 2.63
85 74.56
29 25.44%
61  โรงเรียนบ้านนาเรียง 87
12 13.79
3 3.45
5 5.75
2 2.30
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
62  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 195
10 5.13
11 5.64
19 9.74
9 4.62
0 0.00
146 74.87
49 25.13%
63  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 53
7 13.21
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
64  โรงเรียนบ้านโนน 185
9 4.86
5 2.70
25 13.51
6 3.24
0 0.00
140 75.68
45 24.32%
65  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
66  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 121
5 4.13
9 7.44
11 9.09
2 1.65
2 1.65
92 76.03
29 23.97%
67  โรงเรียนบ้านคำแมด 81
15 18.52
2 2.47
1 1.23
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
68  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 90
6 6.67
7 7.78
3 3.33
3 3.33
2 2.22
69 76.67
21 23.33%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 120
14 11.67
8 6.67
5 4.17
1 0.83
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
70  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 69
4 5.80
0 0.00
4 5.80
8 11.59
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
71  โรงเรียนบ้านคำม่วง 91
5 5.49
4 4.40
5 5.49
3 3.30
4 4.40
70 76.92
21 23.08%
72  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
2 5.71
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 40
6 15.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
74  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 662
27 4.08
14 2.11
38 5.74
35 5.29
34 5.14
514 77.64
148 22.36%
75  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 78
6 7.69
5 6.41
6 7.69
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
76  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 433
22 5.08
17 3.93
37 8.55
17 3.93
0 0.00
340 78.52
93 21.48%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 44
4 9.09
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
78  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 89
1 1.12
7 7.87
10 11.24
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
79  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 50
2 4.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
80  โรงเรียนบ้านนาคู 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองคู 40
0 0.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 70
5 7.14
2 2.86
5 7.14
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
84  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
85  โรงเรียนบ้านโนนจิก 31
1 3.23
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
86  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 73
12 16.44
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
87  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 105
3 2.86
4 3.81
13 12.38
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
88  โรงเรียนน้ำพอง 1001
51 5.09
16 1.60
122 12.19
1 0.10
0 0.00
811 81.02
190 18.98%
89  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 80
1 1.25
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
90  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
91  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 86
2 2.33
3 3.49
5 5.81
5 5.81
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
92  โรงเรียนบ้านนาง้อง 67
0 0.00
1 1.49
9 13.43
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
93  โรงเรียนบ้านบ่อ 90
0 0.00
5 5.56
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
94  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 214
9 4.21
6 2.80
8 3.74
6 2.80
9 4.21
176 82.24
38 17.76%
95  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 68
4 5.88
2 2.94
4 5.88
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
96  โรงเรียนบ้านแห้ว 138
5 3.62
0 0.00
18 13.04
0 0.00
1 0.72
114 82.61
24 17.39%
97  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 104
6 5.77
3 2.88
4 3.85
5 4.81
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
98  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 139
9 6.47
3 2.16
11 7.91
1 0.72
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
99  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 58
6 10.34
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
100  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 118
8 6.78
3 2.54
7 5.93
2 1.69
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
101  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 184
11 5.98
4 2.17
16 8.70
0 0.00
0 0.00
153 83.15
31 16.85%
102  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 304
22 7.24
9 2.96
12 3.95
5 1.64
3 0.99
253 83.22
51 16.78%
103  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 48
3 6.25
3 6.25
1 2.08
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
104  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 188
6 3.19
5 2.66
8 4.26
9 4.79
3 1.60
157 83.51
31 16.49%
105  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 290
9 3.10
1 0.34
37 12.76
0 0.00
0 0.00
243 83.79
47 16.21%
106  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 156
8 5.13
5 3.21
12 7.69
0 0.00
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
107  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 50
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 12.00
42 84.00
8 16.00%
108  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 94
7 7.45
2 2.13
6 6.38
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
109  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 69
4 5.80
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
110  โรงเรียนบ้านบะแต้ 82
7 8.54
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
111  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
112  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 167
5 2.99
11 6.59
10 5.99
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
113  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 85
2 2.35
2 2.35
5 5.88
0 0.00
4 4.71
72 84.71
13 15.29%
114  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 60
2 3.33
1 1.67
5 8.33
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
115  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 67
3 4.48
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
116  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 94
4 4.26
3 3.19
6 6.38
1 1.06
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
117  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 74
1 1.35
3 4.05
6 8.11
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
118  โรงเรียนบ้านหนองโก 175
15 8.57
2 1.14
9 5.14
0 0.00
0 0.00
149 85.14
26 14.86%
119  โรงเรียนบ้านหัวบึง 74
4 5.41
1 1.35
5 6.76
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
120  โรงเรียนชุมชนกระนวน 309
25 8.09
3 0.97
16 5.18
1 0.32
0 0.00
264 85.44
45 14.56%
121  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 105
2 1.90
3 2.86
6 5.71
3 2.86
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
122  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
123  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
124  โรงเรียนบ้านดงเย็น 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
125  โรงเรียนบ้านหนองผือ 46
0 0.00
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
126  โรงเรียนบ้านนาค้อ 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
127  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 95
8 8.42
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
128  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
129  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 141
5 3.55
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
130  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 84
2 2.38
0 0.00
6 7.14
2 2.38
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
131  โรงเรียนบ้านวังชัย 187
3 1.60
0 0.00
16 8.56
2 1.07
1 0.53
165 88.24
22 11.76%
132  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 145
12 8.28
1 0.69
0 0.00
4 2.76
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
134  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
3 5.77
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
135  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
136  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 229
12 5.24
8 3.49
6 2.62
0 0.00
0 0.00
203 88.65
26 11.35%
137  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
3 4.23
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
139  โรงเรียนบ้านผักหนาม 140
6 4.29
5 3.57
4 2.86
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
140  โรงเรียนบ้านคำมืด 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
141  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 166
5 3.01
0 0.00
12 7.23
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
142  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 79
6 7.59
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
143  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
144  โรงเรียนบ้านหัวดง 63
0 0.00
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
145  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 85
2 2.35
0 0.00
5 5.88
0 0.00
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
146  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 96
1 1.04
1 1.04
6 6.25
0 0.00
1 1.04
87 90.63
9 9.38%
147  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
148  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 175
1 0.57
0 0.00
9 5.14
4 2.29
2 1.14
159 90.86
16 9.14%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 33
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
150  โรงเรียนบ้านหนองโอง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
151  โรงเรียนบ้านโสกแสง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
152  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 127
2 1.57
2 1.57
5 3.94
1 0.79
1 0.79
116 91.34
11 8.66%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
2 2.47
4 4.94
74 91.36
7 8.64%
154  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
2 3.17
2 3.17
58 92.06
5 7.94%
155  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
156  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
157  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
158  โรงเรียนบ้านฟากพอง 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
159  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
160  โรงเรียนบ้านทรายมูล 161
4 2.48
2 1.24
3 1.86
1 0.62
0 0.00
151 93.79
10 6.21%
161  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
31 93.94
2 6.06%
162  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 83
3 3.61
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
163  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 93
2 2.15
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
164  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
5 3.62
131 94.93
7 5.07%
165  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
166  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
167  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 147
0 0.00
1 0.68
2 1.36
2 1.36
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
168  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
169  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 181
0 0.00
0 0.00
4 2.21
0 0.00
0 0.00
177 97.79
4 2.21%
170  โรงเรียนบ้านนาขาม 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
171  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
172  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านนาฝาย 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,428 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,310 7.11
เตี้ย  632 3.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,552 8.42
ผอมและเตี้ย  442 2.40
อ้วนและเตี้ย  316 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,176 76.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,252 คน


23.07%


Powered By www.thaieducation.net