ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 100
31 31.00
22 22.00
35 35.00
6 6.00
6 6.00
0 0.00
100 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคูเมือง 45
5 11.11
10 22.22
14 31.11
10 22.22
6 13.33
0 0.00
45 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
4 6.56
3 4.92
49 80.33
3 4.92
2 3.28
0 0.00
61 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 145
30 20.69
77 53.10
37 25.52
1 0.69
0 0.00
0 0.00
145 100.00%
5  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 50
8 16.00
42 84.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 14
5 35.71
3 21.43
2 14.29
0 0.00
4 28.57
0 0.00
14 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 4
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
8  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 60
22 36.67
22 36.67
6 10.00
3 5.00
7 11.67
0 0.00
60 100.00%
9  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 63
19 30.16
14 22.22
13 20.63
8 12.70
6 9.52
3 4.76
60 95.24%
10  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 219
24 10.96
55 25.11
56 25.57
26 11.87
36 16.44
22 10.05
197 89.95%
11  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 86
11 12.79
7 8.14
13 15.12
23 26.74
23 26.74
9 10.47
77 89.53%
12  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 36
4 11.11
9 25.00
5 13.89
7 19.44
7 19.44
4 11.11
32 88.89%
13  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 91
9 9.89
9 9.89
13 14.29
18 19.78
29 31.87
13 14.29
78 85.71%
14  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
15  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 5
0 0.00
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
16  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 128
54 42.19
13 10.16
0 0.00
7 5.47
0 0.00
54 42.19
74 57.81%
17  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
22 20.37
7 6.48
46 42.59
62 57.41%
18  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 188
18 9.57
14 7.45
51 27.13
10 5.32
3 1.60
92 48.94
96 51.06%
19  โรงเรียนบ้านสำราญ 63
10 15.87
10 15.87
5 7.94
5 7.94
1 1.59
32 50.79
31 49.21%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว 37
4 10.81
2 5.41
5 13.51
6 16.22
1 2.70
19 51.35
18 48.65%
21  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 88
17 19.32
8 9.09
11 12.50
5 5.68
1 1.14
46 52.27
42 47.73%
22  โรงเรียนบ้านยางเครือ 62
11 17.74
4 6.45
7 11.29
2 3.23
4 6.45
34 54.84
28 45.16%
23  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 87
9 10.34
7 8.05
14 16.09
3 3.45
3 3.45
51 58.62
36 41.38%
24  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
2 13.33
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
25  โรงเรียนบ้านเลียบ 110
5 4.55
4 3.64
14 12.73
9 8.18
12 10.91
66 60.00
44 40.00%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 158
17 10.76
26 16.46
5 3.16
5 3.16
10 6.33
95 60.13
63 39.87%
27  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
2 9.52
2 9.52
1 4.76
2 9.52
1 4.76
13 61.90
8 38.10%
28  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
5 8.93
5 8.93
6 10.71
4 7.14
1 1.79
35 62.50
21 37.50%
29  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 67
8 11.94
3 4.48
10 14.93
2 2.99
2 2.99
42 62.69
25 37.31%
30  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
15 12.30
5 4.10
24 19.67
0 0.00
0 0.00
78 63.93
44 36.07%
31  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 50
8 16.00
0 0.00
7 14.00
3 6.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
32  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 137
11 8.03
7 5.11
7 5.11
18 13.14
6 4.38
88 64.23
49 35.77%
33  โรงเรียนบ้านนาห่อม 68
11 16.18
5 7.35
4 5.88
4 5.88
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
34  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 51
3 5.88
6 11.76
6 11.76
2 3.92
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
35  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
1 11.11
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
36  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
5 6.67
7 9.33
7 9.33
4 5.33
2 2.67
50 66.67
25 33.33%
37  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1911
152 7.95
100 5.23
324 16.95
54 2.83
0 0.00
1281 67.03
630 32.97%
38  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 61
10 16.39
4 6.56
4 6.56
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
39  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 105
3 2.86
1 0.95
16 15.24
14 13.33
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
40  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 189
0 0.00
10 5.29
40 21.16
10 5.29
0 0.00
129 68.25
60 31.75%
41  โรงเรียนบ้านซำ 35
3 8.57
2 5.71
5 14.29
1 2.86
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
42  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 98
4 4.08
8 8.16
13 13.27
2 2.04
2 2.04
69 70.41
29 29.59%
43  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 68
5 7.35
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
44  โรงเรียนบ้านสำโรง 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
1 3.23
1 3.23
22 70.97
9 29.03%
45  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 528
50 9.47
0 0.00
102 19.32
0 0.00
0 0.00
376 71.21
152 28.79%
46  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 39
3 7.69
4 10.26
4 10.26
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
47  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 71
4 5.63
4 5.63
11 15.49
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
48  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 86
6 6.98
0 0.00
15 17.44
3 3.49
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
49  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 127
22 17.32
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 51
9 17.65
0 0.00
2 3.92
3 5.88
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
51  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 63
10 15.87
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
52  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
2 6.67
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
53  โรงเรียนบ้านบาก 61
5 8.20
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
54  โรงเรียนบ้านหัวดง 50
7 14.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
55  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 31
0 0.00
2 6.45
6 19.35
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
56  โรงเรียนกุดพันเขียว 79
6 7.59
5 6.33
5 6.33
2 2.53
2 2.53
59 74.68
20 25.32%
57  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 44
1 2.27
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
58  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 131
9 6.87
4 3.05
18 13.74
1 0.76
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
59  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 37
4 10.81
3 8.11
2 5.41
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
60  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
61  โรงเรียนบ้านพลไว 92
3 3.26
2 2.17
17 18.48
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
62  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
5 6.25
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
63  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 82
2 2.44
5 6.10
7 8.54
0 0.00
5 6.10
63 76.83
19 23.17%
64  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
65  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 105
5 4.76
11 10.48
4 3.81
4 3.81
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
66  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
67  โรงเรียนบ้านดงบัง 97
9 9.28
3 3.09
9 9.28
1 1.03
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
68  โรงเรียนบ้านสิงห์ 85
1 1.18
3 3.53
8 9.41
7 8.24
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
69  โรงเรียนมหาชนะชัย 181
10 5.52
4 2.21
25 13.81
1 0.55
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
70  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 142
13 9.15
5 3.52
10 7.04
2 1.41
1 0.70
111 78.17
31 21.83%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 117
12 10.26
4 3.42
9 7.69
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
72  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 117
13 11.11
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
73  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 91
2 2.20
4 4.40
13 14.29
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
74  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 68
5 7.35
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
75  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
76  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 15
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
77  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 70
3 4.29
4 5.71
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
78  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
6 5.88
6 5.88
5 4.90
3 2.94
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 98
2 2.04
5 5.10
11 11.22
1 1.02
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
80  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
2 6.45
3 9.68
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
81  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 157
15 9.55
4 2.55
10 6.37
1 0.64
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
82  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 79
2 2.53
0 0.00
11 13.92
0 0.00
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
83  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 324
15 4.63
10 3.09
33 10.19
2 0.62
0 0.00
264 81.48
60 18.52%
84  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 61
4 6.56
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
85  โรงเรียนบ้านหนองหิน 50
1 2.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
86  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 74
4 5.41
2 2.70
5 6.76
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
87  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 80
6 7.50
0 0.00
6 7.50
2 2.50
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
88  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 157
13 8.28
2 1.27
11 7.01
1 0.64
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
89  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
8 7.62
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
90  โรงเรียนบ้านผือฮี 112
1 0.89
4 3.57
14 12.50
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
91  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 156
9 5.77
0 0.00
0 0.00
7 4.49
10 6.41
130 83.33
26 16.67%
92  โรงเรียนบ้านบากเรือ 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
93  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
4 5.13
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
94  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
95  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 74
3 4.05
5 6.76
4 5.41
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
96  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 163
7 4.29
1 0.61
15 9.20
1 0.61
2 1.23
137 84.05
26 15.95%
97  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
98  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 65
0 0.00
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
99  โรงเรียนบ้านหนองยาง 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
2 2.17
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
100  โรงเรียนบ้านดงขวาง 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
101  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 47
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
102  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 115
3 2.61
5 4.35
4 3.48
4 3.48
1 0.87
98 85.22
17 14.78%
103  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 109
1 0.92
3 2.75
12 11.01
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 173
0 0.00
0 0.00
7 4.05
18 10.40
0 0.00
148 85.55
25 14.45%
105  โรงเรียนบ้านหัวขัว 56
1 1.79
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
106  โรงเรียนบ้านหนองตุ 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
107  โรงเรียนบ้านยางน้อย 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
108  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
109  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 61
4 6.56
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
110  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 949
12 1.26
16 1.69
29 3.06
32 3.37
35 3.69
825 86.93
124 13.07%
111  โรงเรียนบ้านหัวดอน 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
112  โรงเรียนบ้านสงยาง 124
1 0.81
5 4.03
0 0.00
9 7.26
1 0.81
108 87.10
16 12.90%
113  โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
114  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 32
0 0.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
115  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
116  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 66
3 4.55
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
117  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 116
1 0.86
3 2.59
7 6.03
1 0.86
2 1.72
102 87.93
14 12.07%
118  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
119  โรงเรียนบ้านกุดกุง 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
120  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
121  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
122  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 93
4 4.30
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
123  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
124  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
125  โรงเรียนบ้านยางกลาง 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
126  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 96
1 1.04
3 3.13
2 2.08
2 2.08
2 2.08
86 89.58
10 10.42%
127  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 136
6 4.41
3 2.21
0 0.00
0 0.00
5 3.68
122 89.71
14 10.29%
128  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
129  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
0 0.00
2 1.98
7 6.93
0 0.00
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
130  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 81
0 0.00
2 2.47
5 6.17
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
131  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 71
3 4.23
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
132  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 132
4 3.03
0 0.00
9 6.82
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
133  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
134  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
135  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
136  โรงเรียนบ้านโพนทัน 104
3 2.88
0 0.00
6 5.77
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
137  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
138  โรงเรียนบ้านคำฮี 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.17
53 91.38
5 8.62%
139  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
140  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
141  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
142  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
143  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 57
1 1.75
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
144  โรงเรียนบ้านตาดทอง 172
0 0.00
2 1.16
6 3.49
4 2.33
0 0.00
160 93.02
12 6.98%
145  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 76
3 3.95
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
146  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 61
0 0.00
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
147  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
148  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
149  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
150  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
151  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 100
0 0.00
0 0.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
152  โรงเรียนคูสองชั้น 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
153  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
154  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
155  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
156  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
157  โรงเรียนบ้านเชือก 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
158  โรงเรียนบ้านแดง 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
160  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
162  โรงเรียนบ้านตับเต่า 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
163  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านกุดกง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านบัวขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านปลาอีด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านราชมุนี 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองเทา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านหมากมาย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านเดิด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโพนแบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนหนองแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,996 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,012 6.33
เตี้ย  725 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,628 10.18
ผอมและเตี้ย  475 2.97
อ้วนและเตี้ย  261 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,895 74.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,101 คน


25.64%


Powered By www.thaieducation.net