ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวทอง 35
2 5.71
2 5.71
31 88.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาโดม 34
1 2.94
7 20.59
16 47.06
9 26.47
0 0.00
1 2.94
33 97.06%
3  โรงเรียนเวตวันวิทยา 226
138 61.06
32 14.16
12 5.31
2 0.88
3 1.33
39 17.26
187 82.74%
4  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 47
12 25.53
7 14.89
3 6.38
6 12.77
2 4.26
17 36.17
30 63.83%
5  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 148
30 20.27
21 14.19
21 14.19
12 8.11
6 4.05
58 39.19
90 60.81%
6  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 99
10 10.10
6 6.06
13 13.13
15 15.15
16 16.16
39 39.39
60 60.61%
7  โรงเรียนบ้านซำงู 112
16 14.29
8 7.14
8 7.14
18 16.07
14 12.50
48 42.86
64 57.14%
8  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 33
5 15.15
2 6.06
5 15.15
2 6.06
4 12.12
15 45.45
18 54.55%
9  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 44
7 15.91
6 13.64
10 22.73
0 0.00
0 0.00
21 47.73
23 52.27%
10  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 220
24 10.91
32 14.55
0 0.00
56 25.45
0 0.00
108 49.09
112 50.91%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 348
20 5.75
31 8.91
21 6.03
51 14.66
53 15.23
172 49.43
176 50.57%
12  โรงเรียนบ้านหนองกบ 128
21 16.41
14 10.94
17 13.28
8 6.25
4 3.13
64 50.00
64 50.00%
13  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 61
9 14.75
10 16.39
7 11.48
4 6.56
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
14  โรงเรียนบ้านเตย 171
25 14.62
19 11.11
5 2.92
14 8.19
21 12.28
87 50.88
84 49.12%
15  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 171
9 5.26
18 10.53
5 2.92
27 15.79
23 13.45
89 52.05
82 47.95%
16  โรงเรียนบ้านตาโอง 128
13 10.16
5 3.91
15 11.72
18 14.06
10 7.81
67 52.34
61 47.66%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 19
5 26.32
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
10 52.63
9 47.37%
18  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 150
32 21.33
26 17.33
7 4.67
5 3.33
1 0.67
79 52.67
71 47.33%
19  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 30
3 10.00
4 13.33
3 10.00
4 13.33
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
20  โรงเรียนบ้านโซง 327
45 13.76
25 7.65
18 5.50
44 13.46
19 5.81
176 53.82
151 46.18%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 390
36 9.23
72 18.46
22 5.64
35 8.97
15 3.85
210 53.85
180 46.15%
22  โรงเรียนบ้านบก 106
7 6.60
12 11.32
3 2.83
13 12.26
13 12.26
58 54.72
48 45.28%
23  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 69
13 18.84
10 14.49
5 7.25
3 4.35
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 318
56 17.61
48 15.09
38 11.95
0 0.00
0 0.00
176 55.35
142 44.65%
25  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 146
8 5.48
11 7.53
8 5.48
19 13.01
19 13.01
81 55.48
65 44.52%
26  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 57
9 15.79
4 7.02
3 5.26
5 8.77
3 5.26
33 57.89
24 42.11%
27  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 214
37 17.29
26 12.15
23 10.75
3 1.40
1 0.47
124 57.94
90 42.06%
28  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 81
5 6.17
5 6.17
8 9.88
8 9.88
8 9.88
47 58.02
34 41.98%
29  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
20 19.42
8 7.77
11 10.68
2 1.94
1 0.97
61 59.22
42 40.78%
30  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 48
13 27.08
4 8.33
1 2.08
1 2.08
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
31  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 291
17 5.84
15 5.15
18 6.19
32 11.00
33 11.34
176 60.48
115 39.52%
32  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 271
25 9.23
16 5.90
32 11.81
11 4.06
23 8.49
164 60.52
107 39.48%
33  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 162
35 21.60
17 10.49
8 4.94
2 1.23
0 0.00
100 61.73
62 38.27%
34  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 90
2 2.22
19 21.11
10 11.11
1 1.11
2 2.22
56 62.22
34 37.78%
35  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 288
23 7.99
5 1.74
26 9.03
34 11.81
20 6.94
180 62.50
108 37.50%
36  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 206
25 12.14
24 11.65
16 7.77
11 5.34
0 0.00
130 63.11
76 36.89%
37  โรงเรียนบ้านโพนดวน 229
33 14.41
35 15.28
15 6.55
0 0.00
0 0.00
146 63.76
83 36.24%
38  โรงเรียนบ้านห่องเตย 47
5 10.64
4 8.51
2 4.26
5 10.64
1 2.13
30 63.83
17 36.17%
39  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 178
26 14.61
11 6.18
6 3.37
6 3.37
15 8.43
114 64.04
64 35.96%
40  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 78
20 25.64
4 5.13
2 2.56
2 2.56
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 60
5 8.33
0 0.00
6 10.00
6 10.00
4 6.67
39 65.00
21 35.00%
42  โรงเรียนบ้านดงเมย 141
9 6.38
20 14.18
5 3.55
10 7.09
5 3.55
92 65.25
49 34.75%
43  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 183
34 18.58
9 4.92
17 9.29
3 1.64
0 0.00
120 65.57
63 34.43%
44  โรงเรียนบ้านนาแคน 125
14 11.20
12 9.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
45  โรงเรียนน้ำยืน 623
86 13.80
52 8.35
35 5.62
39 6.26
0 0.00
411 65.97
212 34.03%
46  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
3 3.90
12 15.58
11 14.29
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
47  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 99
18 18.18
7 7.07
8 8.08
0 0.00
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
48  โรงเรียนบ้านหนองขอน 96
17 17.71
2 2.08
13 13.54
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 115
7 6.09
8 6.96
8 6.96
7 6.09
8 6.96
77 66.96
38 33.04%
50  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
9 15.52
5 8.62
4 6.90
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 31
4 12.90
0 0.00
5 16.13
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 494
83 16.80
27 5.47
43 8.70
2 0.40
2 0.40
337 68.22
157 31.78%
53  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 86
11 12.79
6 6.98
8 9.30
2 2.33
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
54  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
19 15.70
0 0.00
15 12.40
4 3.31
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
55  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 234
18 7.69
16 6.84
16 6.84
14 5.98
9 3.85
161 68.80
73 31.20%
56  โรงเรียนบ้านเปือย 94
9 9.57
3 3.19
5 5.32
8 8.51
4 4.26
65 69.15
29 30.85%
57  โรงเรียนบ้านตาโม 156
12 7.69
10 6.41
17 10.90
4 2.56
5 3.21
108 69.23
48 30.77%
58  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 164
29 17.68
10 6.10
6 3.66
5 3.05
0 0.00
114 69.51
50 30.49%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 208
23 11.06
10 4.81
20 9.62
10 4.81
0 0.00
145 69.71
63 30.29%
60  โรงเรียนบ้านหมากมาย 109
5 4.59
2 1.83
6 5.50
14 12.84
6 5.50
76 69.72
33 30.28%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 405
59 14.57
22 5.43
38 9.38
3 0.74
0 0.00
283 69.88
122 30.12%
62  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 110
8 7.27
10 9.09
9 8.18
5 4.55
1 0.91
77 70.00
33 30.00%
63  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 40
4 10.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
64  โรงเรียนบ้านตายอย 194
7 3.61
17 8.76
18 9.28
14 7.22
0 0.00
138 71.13
56 28.87%
65  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 163
10 6.13
20 12.27
14 8.59
1 0.61
2 1.23
116 71.17
47 28.83%
66  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 227
26 11.45
17 7.49
14 6.17
8 3.52
0 0.00
162 71.37
65 28.63%
67  โรงเรียนบ้านตบหู 257
35 13.62
13 5.06
8 3.11
9 3.50
8 3.11
184 71.60
73 28.40%
68  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 164
9 5.49
7 4.27
9 5.49
6 3.66
15 9.15
118 71.95
46 28.05%
69  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 115
8 6.96
12 10.43
11 9.57
1 0.87
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
70  โรงเรียนบ้านโนนขาม 216
22 10.19
14 6.48
12 5.56
11 5.09
0 0.00
157 72.69
59 27.31%
71  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 308
38 12.34
4 1.30
38 12.34
3 0.97
1 0.32
224 72.73
84 27.27%
72  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 278
42 15.11
15 5.40
14 5.04
3 1.08
1 0.36
203 73.02
75 26.98%
73  โรงเรียนบ้านหนองโด 89
14 15.73
3 3.37
5 5.62
0 0.00
2 2.25
65 73.03
24 26.97%
74  โรงเรียนบ้านค้อ 147
10 6.80
7 4.76
11 7.48
11 7.48
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
75  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 335
12 3.58
5 1.49
45 13.43
16 4.78
10 2.99
247 73.73
88 26.27%
76  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 165
38 23.03
2 1.21
3 1.82
0 0.00
0 0.00
122 73.94
43 26.06%
77  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 85
11 12.94
6 7.06
2 2.35
2 2.35
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
78  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 78
6 7.69
7 8.97
6 7.69
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
79  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 51
7 13.73
1 1.96
3 5.88
2 3.92
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
80  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
20 6.56
22 7.21
24 7.87
10 3.28
1 0.33
228 74.75
77 25.25%
81  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 151
13 8.61
15 9.93
9 5.96
0 0.00
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
82  โรงเรียนบ้านป่าโมง 152
13 8.55
6 3.95
17 11.18
1 0.66
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
83  โรงเรียนบ้านโชคชัย 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 55
9 16.36
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
85  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 132
8 6.06
18 13.64
5 3.79
0 0.00
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
86  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 318
13 4.09
0 0.00
24 7.55
13 4.09
24 7.55
244 76.73
74 23.27%
87  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 783
67 8.56
46 5.87
51 6.51
14 1.79
4 0.51
601 76.76
182 23.24%
88  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 82
4 4.88
7 8.54
4 4.88
3 3.66
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
89  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 880
61 6.93
40 4.55
97 11.02
5 0.57
0 0.00
677 76.93
203 23.07%
90  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 200
25 12.50
9 4.50
10 5.00
2 1.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
91  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
10 8.20
8 6.56
5 4.10
0 0.00
5 4.10
94 77.05
28 22.95%
92  โรงเรียนบ้านยางกลาง 83
4 4.82
6 7.23
8 9.64
1 1.20
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
93  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 35
0 0.00
4 11.43
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
94  โรงเรียนบ้านโนนยาง 228
18 7.89
11 4.82
19 8.33
4 1.75
0 0.00
176 77.19
52 22.81%
95  โรงเรียนบ้านโนนแคน 180
15 8.33
13 7.22
11 6.11
2 1.11
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 182
9 4.95
12 6.59
10 5.49
6 3.30
4 2.20
141 77.47
41 22.53%
97  โรงเรียนบ้านคอแลน 169
8 4.73
10 5.92
8 4.73
4 2.37
8 4.73
131 77.51
38 22.49%
98  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 143
6 4.20
9 6.29
7 4.90
7 4.90
3 2.10
111 77.62
32 22.38%
99  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 27
5 18.52
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
100  โรงเรียนบ้านแมด 117
8 6.84
0 0.00
13 11.11
0 0.00
5 4.27
91 77.78
26 22.22%
101  โรงเรียนพิชัยศึกษา 90
11 12.22
0 0.00
7 7.78
2 2.22
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
102  โรงเรียนบ้านโนน 95
7 7.37
4 4.21
10 10.53
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
103  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 109
7 6.42
12 11.01
3 2.75
2 1.83
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
104  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 123
19 15.45
5 4.07
3 2.44
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
105  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 128
5 3.91
5 3.91
18 14.06
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
106  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 124
7 5.65
7 5.65
5 4.03
6 4.84
2 1.61
97 78.23
27 21.77%
107  โรงเรียนบ้านหนองดุม 147
7 4.76
5 3.40
12 8.16
8 5.44
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
108  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
109  โรงเรียนบ้านหนองยู 28
1 3.57
3 10.71
1 3.57
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
110  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
111  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 245
6 2.45
5 2.04
25 10.20
11 4.49
5 2.04
193 78.78
52 21.22%
112  โรงเรียนเมืองเดช 139
6 4.32
4 2.88
14 10.07
2 1.44
3 2.16
110 79.14
29 20.86%
113  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2019
88 4.36
60 2.97
100 4.95
148 7.33
25 1.24
1598 79.15
421 20.85%
114  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 327
26 7.95
15 4.59
26 7.95
1 0.31
0 0.00
259 79.20
68 20.80%
115  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 145
7 4.83
6 4.14
6 4.14
3 2.07
8 5.52
115 79.31
30 20.69%
116  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 175
10 5.71
6 3.43
15 8.57
5 2.86
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
117  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 265
30 11.32
10 3.77
11 4.15
3 1.13
0 0.00
211 79.62
54 20.38%
118  โรงเรียนบ้านหนองสนม 275
10 3.64
3 1.09
26 9.45
17 6.18
0 0.00
219 79.64
56 20.36%
119  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
120  โรงเรียนประชาสามัคคี 84
6 7.14
4 4.76
4 4.76
2 2.38
1 1.19
67 79.76
17 20.24%
121  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 119
10 8.40
4 3.36
8 6.72
2 1.68
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
122  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 118
6 5.08
5 4.24
12 10.17
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
123  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 154
8 5.19
6 3.90
14 9.09
1 0.65
1 0.65
124 80.52
30 19.48%
124  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 129
5 3.88
4 3.10
7 5.43
3 2.33
6 4.65
104 80.62
25 19.38%
125  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 223
23 10.31
0 0.00
19 8.52
0 0.00
1 0.45
180 80.72
43 19.28%
126  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
4 9.52
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
127  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 142
14 9.86
10 7.04
2 1.41
1 0.70
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
128  โรงเรียนบ้านนาส่วง 180
13 7.22
5 2.78
16 8.89
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
129  โรงเรียนบ้านโนนบก 106
3 2.83
5 4.72
4 3.77
8 7.55
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
130  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 159
18 11.32
7 4.40
4 2.52
1 0.63
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
131  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 80
5 6.25
6 7.50
3 3.75
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
132  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 32
6 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
133  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
7 9.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
134  โรงเรียนบ้านนาเลิง 43
4 9.30
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
135  โรงเรียนบ้านประหูต 129
8 6.20
1 0.78
8 6.20
5 3.88
2 1.55
105 81.40
24 18.60%
136  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 215
8 3.72
7 3.26
20 9.30
4 1.86
0 0.00
176 81.86
39 18.14%
137  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 232
14 6.03
13 5.60
14 6.03
0 0.00
1 0.43
190 81.90
42 18.10%
138  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 100
3 3.00
11 11.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
139  โรงเรียนบ้านบัวงาม 400
19 4.75
8 2.00
45 11.25
0 0.00
0 0.00
328 82.00
72 18.00%
140  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 135
5 3.70
4 2.96
13 9.63
2 1.48
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
141  โรงเรียนบ้านกลาง 287
15 5.23
24 8.36
10 3.48
2 0.70
0 0.00
236 82.23
51 17.77%
142  โรงเรียนบ้านทับไฮ 79
7 8.86
0 0.00
5 6.33
1 1.27
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 192
11 5.73
6 3.13
14 7.29
3 1.56
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
144  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 51
4 7.84
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
145  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 155
16 10.32
6 3.87
5 3.23
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
146  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 299
24 8.03
16 5.35
7 2.34
4 1.34
1 0.33
247 82.61
52 17.39%
147  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 144
13 9.03
1 0.69
11 7.64
0 0.00
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
148  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 104
14 13.46
3 2.88
0 0.00
0 0.00
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
149  โรงเรียนบ้านคำบอน 151
7 4.64
7 4.64
12 7.95
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
150  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 100
0 0.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
151  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 65
1 1.54
0 0.00
9 13.85
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
152  โรงเรียนบ้านไฮตาก 215
9 4.19
12 5.58
13 6.05
1 0.47
1 0.47
179 83.26
36 16.74%
153  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 92
1 1.09
4 4.35
9 9.78
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
154  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 99
2 2.02
3 3.03
11 11.11
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
155  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 56
6 10.71
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
156  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 289
14 4.84
9 3.11
7 2.42
7 2.42
9 3.11
243 84.08
46 15.92%
157  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
0 0.00
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
158  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 64
0 0.00
5 7.81
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
160  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 143
6 4.20
4 2.80
12 8.39
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
161  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 144
8 5.56
7 4.86
7 4.86
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
162  โรงเรียนบ้านห่องคำ 72
4 5.56
3 4.17
1 1.39
3 4.17
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
163  โรงเรียนบ้านหนองแปน 131
6 4.58
6 4.58
6 4.58
2 1.53
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
164  โรงเรียนบ้านนาแก 105
5 4.76
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
165  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
166  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 132
11 8.33
4 3.03
4 3.03
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
168  โรงเรียนบ้านคำอุดม 237
14 5.91
6 2.53
3 1.27
10 4.22
1 0.42
203 85.65
34 14.35%
169  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
1 1.43
2 2.86
2 2.86
2 2.86
3 4.29
60 85.71
10 14.29%
170  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 285
14 4.91
9 3.16
1 0.35
8 2.81
8 2.81
245 85.96
40 14.04%
171  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 326
16 4.91
2 0.61
26 7.98
1 0.31
0 0.00
281 86.20
45 13.80%
172  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 138
13 9.42
1 0.72
4 2.90
1 0.72
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
173  โรงเรียนบ้านยาง 168
4 2.38
5 2.98
13 7.74
1 0.60
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
174  โรงเรียนบ้านนานวล 81
2 2.47
1 1.23
4 4.94
0 0.00
4 4.94
70 86.42
11 13.58%
175  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 74
2 2.70
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
176  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
4 2.25
2 1.12
11 6.18
7 3.93
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
177  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
178  โรงเรียนบ้านดงกระชู 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
179  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 215
17 7.91
2 0.93
7 3.26
2 0.93
0 0.00
187 86.98
28 13.02%
180  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 100
4 4.00
4 4.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
182  โรงเรียนบ้านนาอุดม 94
7 7.45
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
183  โรงเรียนบ้านม่วง 55
3 5.45
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
184  โรงเรียนบ้านโสกแสง 150
4 2.67
0 0.00
14 9.33
1 0.67
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
185  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
15 8.62
1 0.57
6 3.45
0 0.00
0 0.00
152 87.36
22 12.64%
186  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 103
7 6.80
1 0.97
5 4.85
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
187  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 119
3 2.52
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
188  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
189  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
3 5.36
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
190  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 145
2 1.38
10 6.90
5 3.45
1 0.69
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
191  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 381
8 2.10
20 5.25
12 3.15
7 1.84
0 0.00
334 87.66
47 12.34%
192  โรงเรียนบ้านจันลา 122
1 0.82
9 7.38
5 4.10
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
193  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 98
5 5.10
1 1.02
4 4.08
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
194  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 124
3 2.42
3 2.42
8 6.45
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
195  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
196  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
197  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 77
4 5.19
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
198  โรงเรียนบ้านหนองแปก 224
3 1.34
0 0.00
12 5.36
11 4.91
0 0.00
198 88.39
26 11.61%
199  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
200  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 53
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
201  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 125
1 0.80
3 2.40
9 7.20
1 0.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
202  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
203  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 109
2 1.83
2 1.83
3 2.75
3 2.75
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
204  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
1 1.56
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
205  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 265
5 1.89
7 2.64
8 3.02
5 1.89
4 1.51
236 89.06
29 10.94%
206  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 68
2 2.94
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
207  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
5 4.13
0 0.00
5 4.13
2 1.65
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
208  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 187
9 4.81
0 0.00
9 4.81
0 0.00
0 0.00
169 90.37
18 9.63%
209  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
2 1.90
1 0.95
95 90.48
10 9.52%
210  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 74
0 0.00
2 2.70
2 2.70
1 1.35
2 2.70
67 90.54
7 9.46%
211  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 53
0 0.00
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
212  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
213  โรงเรียนบ้านคำบาก 211
2 0.95
9 4.27
8 3.79
0 0.00
0 0.00
192 91.00
19 9.00%
214  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 278
11 3.96
2 0.72
12 4.32
0 0.00
0 0.00
253 91.01
25 8.99%
215  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 67
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
216  โรงเรียนบ้านแสนสุข 179
4 2.23
1 0.56
7 3.91
3 1.68
0 0.00
164 91.62
15 8.38%
217  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
218  โรงเรียนบ้านป่าสน 101
6 5.94
0 0.00
0 0.00
1 0.99
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
219  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 139
6 4.32
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
220  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 183
4 2.19
5 2.73
5 2.73
0 0.00
0 0.00
169 92.35
14 7.65%
221  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
222  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 188
3 1.60
5 2.66
6 3.19
0 0.00
0 0.00
174 92.55
14 7.45%
223  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
7 5.15
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
224  โรงเรียนบ้านโนนสูง 109
3 2.75
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
225  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
226  โรงเรียนบ้านนากระแซง 272
5 1.84
3 1.10
3 1.10
4 1.47
3 1.10
254 93.38
18 6.62%
227  โรงเรียนบ้านป่าพอก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
228  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 80
2 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.75
75 93.75
5 6.25%
229  โรงเรียนบ้านดวน 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
1 1.02
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
230  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
231  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 68
2 2.94
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
232  โรงเรียนอุดมสามัคคี 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
233  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 195
1 0.51
1 0.51
6 3.08
1 0.51
2 1.03
184 94.36
11 5.64%
234  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 162
3 1.85
3 1.85
1 0.62
2 1.23
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
235  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 90
2 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.33
85 94.44
5 5.56%
236  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 170
0 0.00
1 0.59
8 4.71
0 0.00
0 0.00
161 94.71
9 5.29%
237  โรงเรียนบ้านนาห่อม 95
1 1.05
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
238  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 76
0 0.00
2 2.63
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
239  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
240  โรงเรียนบ้านสองคอน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
241  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 123
0 0.00
0 0.00
4 3.25
0 0.00
1 0.81
118 95.93
5 4.07%
242  โรงเรียนบ้านดอนโจด 75
2 2.67
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
243  โรงเรียนบ้านคำกลาง 101
2 1.98
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
244  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
245  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
246  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 146
0 0.00
0 0.00
3 2.05
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
247  โรงเรียนบ้านดอนยาว 115
0 0.00
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
248  โรงเรียนบ้านคำม่วง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านป่าตาว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,872 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,847 7.52
เตี้ย  1,803 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,399 6.33
ผอมและเตี้ย  1,154 3.05
อ้วนและเตี้ย  584 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,085 76.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,787 คน


23.20%


Powered By www.thaieducation.net