ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 213
32 15.02
40 18.78
22 10.33
16 7.51
6 2.82
97 45.54
116 54.46%
2  โรงเรียนบ้านนาดี 120
18 15.00
7 5.83
9 7.50
24 20.00
0 0.00
62 51.67
58 48.33%
3  โรงเรียนบ้านอาเลา 50
11 22.00
8 16.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนยู 145
23 15.86
3 2.07
9 6.21
26 17.93
5 3.45
79 54.48
66 45.52%
5  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 74
15 20.27
5 6.76
13 17.57
0 0.00
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
6  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 131
7 5.34
6 4.58
16 12.21
13 9.92
16 12.21
73 55.73
58 44.27%
7  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 32
5 15.63
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
18 56.25
14 43.75%
8  โรงเรียนบ้านวังยาง 149
20 13.42
15 10.07
8 5.37
13 8.72
9 6.04
84 56.38
65 43.62%
9  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 21
4 19.05
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
10  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 144
20 13.89
11 7.64
17 11.81
6 4.17
7 4.86
83 57.64
61 42.36%
11  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 26
2 7.69
1 3.85
8 30.77
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
12  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 94
8 8.51
6 6.38
17 18.09
5 5.32
2 2.13
56 59.57
38 40.43%
13  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 121
15 12.40
13 10.74
12 9.92
6 4.96
2 1.65
73 60.33
48 39.67%
14  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 28
1 3.57
4 14.29
2 7.14
2 7.14
2 7.14
17 60.71
11 39.29%
15  โรงเรียนบ้านคำสมิง 74
14 18.92
5 6.76
7 9.46
3 4.05
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 91
7 7.69
8 8.79
3 3.30
14 15.38
3 3.30
56 61.54
35 38.46%
17  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 37
2 5.41
9 24.32
3 8.11
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
18  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 77
0 0.00
8 10.39
8 10.39
0 0.00
13 16.88
48 62.34
29 37.66%
19  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
20  โรงเรียนบ้านโนนจิก 120
7 5.83
4 3.33
13 10.83
9 7.50
11 9.17
76 63.33
44 36.67%
21  โรงเรียนบ้านโนนยาง 118
14 11.86
7 5.93
14 11.86
4 3.39
4 3.39
75 63.56
43 36.44%
22  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 161
9 5.59
7 4.35
13 8.07
12 7.45
17 10.56
103 63.98
58 36.02%
23  โรงเรียนบ้านทรายทอง 39
6 15.38
0 0.00
7 17.95
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
24  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 218
15 6.88
7 3.21
23 10.55
10 4.59
22 10.09
141 64.68
77 35.32%
25  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 43
7 16.28
4 9.30
2 4.65
2 4.65
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
26  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 153
14 9.15
14 9.15
14 9.15
11 7.19
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
27  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 107
12 11.21
0 0.00
24 22.43
1 0.93
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
28  โรงเรียนบ้านหนองแปน 128
17 13.28
19 14.84
5 3.91
2 1.56
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
29  โรงเรียนบ้านสว่าง 87
16 18.39
7 8.05
5 5.75
1 1.15
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
30  โรงเรียนบ้านโนนแดง 300
45 15.00
22 7.33
11 3.67
14 4.67
7 2.33
201 67.00
99 33.00%
31  โรงเรียนบ้านโพนงาม 80
14 17.50
6 7.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
32  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 134
15 11.19
10 7.46
11 8.21
7 5.22
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
33  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 262
10 3.82
13 4.96
12 4.58
23 8.78
24 9.16
180 68.70
82 31.30%
34  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 65
6 9.23
5 7.69
4 6.15
1 1.54
4 6.15
45 69.23
20 30.77%
35  โรงเรียนบ้านดอนชาด 66
3 4.55
6 9.09
11 16.67
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
36  โรงเรียนบ้านหนองเทา 90
2 2.22
9 10.00
12 13.33
2 2.22
2 2.22
63 70.00
27 30.00%
37  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 90
7 7.78
3 3.33
16 17.78
1 1.11
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 165
9 5.45
8 4.85
27 16.36
5 3.03
0 0.00
116 70.30
49 29.70%
39  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 27
2 7.41
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
40  โรงเรียนบ้านนานวล 88
4 4.55
5 5.68
11 12.50
4 4.55
2 2.27
62 70.45
26 29.55%
41  โรงเรียนบ้านป่าข่า 65
5 7.69
4 6.15
5 7.69
3 4.62
2 3.08
46 70.77
19 29.23%
42  โรงเรียนบ้านบาก 128
5 3.91
6 4.69
6 4.69
9 7.03
11 8.59
91 71.09
37 28.91%
43  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 63
4 6.35
10 15.87
0 0.00
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 42
1 2.38
3 7.14
8 19.05
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
45  โรงเรียนบ้านท่าลาด 197
11 5.58
4 2.03
10 5.08
18 9.14
13 6.60
141 71.57
56 28.43%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 158
25 15.82
5 3.16
12 7.59
1 0.63
1 0.63
114 72.15
44 27.85%
47  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 119
1 0.84
1 0.84
31 26.05
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
48  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 164
12 7.32
8 4.88
13 7.93
11 6.71
0 0.00
120 73.17
44 26.83%
49  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 127
14 11.02
3 2.36
14 11.02
2 1.57
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
50  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 90
12 13.33
5 5.56
6 6.67
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
51  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
52  โรงเรียนบ้านจั่น 149
7 4.70
7 4.70
22 14.77
0 0.00
1 0.67
112 75.17
37 24.83%
53  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 90
8 8.89
4 4.44
10 11.11
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
54  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 96
9 9.38
3 3.13
11 11.46
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
55  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
7 11.11
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
56  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 59
3 5.08
2 3.39
8 13.56
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
57  โรงเรียนบ้านนาแก 85
11 12.94
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
58  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 81
3 3.70
7 8.64
4 4.94
5 6.17
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
59  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 170
11 6.47
8 4.71
18 10.59
2 1.18
0 0.00
131 77.06
39 22.94%
60  โรงเรียนบ้านกะแอก 131
7 5.34
0 0.00
19 14.50
3 2.29
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
61  โรงเรียนบ้านนาประชุม 93
5 5.38
7 7.53
4 4.30
4 4.30
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
62  โรงเรียนบ้านสระสมิง 80
12 15.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
8 8.89
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
64  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 148
3 2.03
10 6.76
16 10.81
1 0.68
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
65  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 318
23 7.23
16 5.03
13 4.09
10 3.14
2 0.63
254 79.87
64 20.13%
66  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 164
13 7.93
11 6.71
6 3.66
3 1.83
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
67  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 35
3 8.57
3 8.57
1 2.86
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
68  โรงเรียนบ้านห่องชัน 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
69  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
70  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 204
12 5.88
4 1.96
14 6.86
9 4.41
1 0.49
164 80.39
40 19.61%
71  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 291
16 5.50
16 5.50
25 8.59
0 0.00
0 0.00
234 80.41
57 19.59%
72  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 114
10 8.77
6 5.26
4 3.51
2 1.75
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
73  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 120
7 5.83
6 5.00
8 6.67
1 0.83
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
74  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 151
16 10.60
0 0.00
11 7.28
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
75  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 115
2 1.74
0 0.00
14 12.17
4 3.48
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
76  โรงเรียนบ้านแพง 92
6 6.52
5 5.43
4 4.35
1 1.09
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
77  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 81
5 6.17
0 0.00
7 8.64
1 1.23
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
78  โรงเรียนบ้านหินลาด 114
8 7.02
0 0.00
9 7.89
2 1.75
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
79  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 115
7 6.09
3 2.61
4 3.48
5 4.35
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
80  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 67
4 5.97
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
81  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 123
5 4.07
15 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
82  โรงเรียนบ้านขามป้อม 115
5 4.35
3 2.61
10 8.70
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
83  โรงเรียนบ้านนาดี 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
84  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 112
5 4.46
5 4.46
2 1.79
4 3.57
1 0.89
95 84.82
17 15.18%
85  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 86
3 3.49
6 6.98
4 4.65
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
86  โรงเรียนบ้านคำข่า 53
6 11.32
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 573
13 2.27
9 1.57
22 3.84
18 3.14
24 4.19
487 84.99
86 15.01%
88  โรงเรียนบ้านถ่อน 180
6 3.33
6 3.33
9 5.00
6 3.33
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
89  โรงเรียนบ้านบอน 94
3 3.19
0 0.00
8 8.51
0 0.00
3 3.19
80 85.11
14 14.89%
90  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
91  โรงเรียนบ้านท่างอย 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
92  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 108
4 3.70
9 8.33
3 2.78
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
93  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 62
2 3.23
1 1.61
1 1.61
3 4.84
2 3.23
53 85.48
9 14.52%
94  โรงเรียนบ้านผำ 43
4 9.30
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
95  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 95
5 5.26
1 1.05
6 6.32
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
97  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 139
2 1.44
5 3.60
4 2.88
0 0.00
8 5.76
120 86.33
19 13.67%
98  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 110
4 3.64
2 1.82
7 6.36
2 1.82
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
99  โรงเรียนบ้านหินแห่ 81
0 0.00
5 6.17
3 3.70
1 1.23
2 2.47
70 86.42
11 13.58%
100  โรงเรียนบ้านเปือย 76
6 7.89
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
101  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
102  โรงเรียนบ้านหนองหิน 39
4 10.26
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
103  โรงเรียนบ้านนาจาน 387
14 3.62
5 1.29
26 6.72
4 1.03
0 0.00
338 87.34
49 12.66%
104  โรงเรียนบ้านคอนสาย 42
0 0.00
1 2.38
3 7.14
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
105  โรงเรียนบ้านค้อบอน 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
2 3.92
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
106  โรงเรียนบ้านธาตุ 85
5 5.88
2 2.35
1 1.18
1 1.18
1 1.18
75 88.24
10 11.76%
107  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
2 7.69
23 88.46
3 11.54%
108  โรงเรียนบ้านห่องขอน 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
109  โรงเรียนบ้านคุ้ม 150
9 6.00
6 4.00
1 0.67
0 0.00
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
110  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
111  โรงเรียนบ้านนาดู่ 237
1 0.42
3 1.27
19 8.02
2 0.84
0 0.00
212 89.45
25 10.55%
112  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
113  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
114  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 222
7 3.15
7 3.15
4 1.80
2 0.90
1 0.45
201 90.54
21 9.46%
115  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 120
3 2.50
2 1.67
3 2.50
2 1.67
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
116  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 104
6 5.77
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
117  โรงเรียนบ้านคำขวาง 268
7 2.61
6 2.24
4 1.49
3 1.12
3 1.12
245 91.42
23 8.58%
118  โรงเรียนบ้านบัวท่า 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
119  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 162
1 0.62
2 1.23
9 5.56
1 0.62
0 0.00
149 91.98
13 8.02%
120  โรงเรียนบ้านโนนแคน 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
121  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 105
4 3.81
0 0.00
2 1.90
2 1.90
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
122  โรงเรียนบ้านโนนสัง 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
123  โรงเรียนบ้านนาเรือง 152
1 0.66
2 1.32
7 4.61
1 0.66
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
124  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 111
2 1.80
0 0.00
3 2.70
1 0.90
2 1.80
103 92.79
8 7.21%
125  โรงเรียนบ้านนางาม 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
126  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
127  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 121
3 2.48
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
128  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 105
3 2.86
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
129  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
52 94.55
3 5.45%
130  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 97
1 1.03
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
131  โรงเรียนบ้านโนนงาม 120
0 0.00
1 0.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 106
0 0.00
2 1.89
3 2.83
0 0.00
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
133  โรงเรียนบ้านบุ่ง 173
0 0.00
0 0.00
6 3.47
0 0.00
0 0.00
167 96.53
6 3.47%
134  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
135  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 68
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
136  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 220
1 0.45
2 0.91
2 0.91
0 0.00
0 0.00
215 97.73
5 2.27%
137  โรงเรียนบ้านบัววัด 90
1 1.11
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
138  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 109
1 0.92
0 0.00
1 0.92
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
139  โรงเรียนบ้านกุดชุม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านทางสาย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  925 6.09
เตี้ย  608 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,024 6.74
ผอมและเตี้ย  428 2.82
อ้วนและเตี้ย  245 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,970 78.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,230 คน


21.25%


Powered By www.thaieducation.net