ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวังหิน 45
11 24.44
7 15.56
8 17.78
10 22.22
9 20.00
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
43 70.49
7 11.48
11 18.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00%
3  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 23
7 30.43
5 21.74
3 13.04
3 13.04
5 21.74
0 0.00
23 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
16 41.03
7 17.95
6 15.38
7 17.95
3 7.69
0 0.00
39 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 82
15 18.29
9 10.98
47 57.32
5 6.10
6 7.32
0 0.00
82 100.00%
7  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
16 14.81
25 23.15
36 33.33
15 13.89
15 13.89
1 0.93
107 99.07%
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 92
16 17.39
20 21.74
18 19.57
20 21.74
17 18.48
1 1.09
91 98.91%
9  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 160
7 4.38
10 6.25
125 78.13
8 5.00
2 1.25
8 5.00
152 95.00%
10  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
8 61.54
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
2 15.38
11 84.62%
11  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 44
6 13.64
8 18.18
5 11.36
7 15.91
5 11.36
13 29.55
31 70.45%
12  โรงเรียนบ้านลอมคอม 105
25 23.81
0 0.00
22 20.95
0 0.00
11 10.48
47 44.76
58 55.24%
13  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 113
14 12.39
11 9.73
13 11.50
11 9.73
11 9.73
53 46.90
60 53.10%
14  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 169
15 8.88
6 3.55
65 38.46
0 0.00
0 0.00
83 49.11
86 50.89%
15  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
16  โรงเรียนบ้านหินแร่ 64
8 12.50
9 14.06
9 14.06
6 9.38
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
17  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 96
13 13.54
11 11.46
7 7.29
6 6.25
6 6.25
53 55.21
43 44.79%
18  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
6 33.33
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
19  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 75
7 9.33
6 8.00
5 6.67
7 9.33
7 9.33
43 57.33
32 42.67%
20  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 40
16 40.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
21  โรงเรียนบ้านแฝก 43
6 13.95
6 13.95
4 9.30
2 4.65
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
22  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 75
21 28.00
3 4.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
23  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 75
16 21.33
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
0 0.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
25  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 80
4 5.00
10 12.50
15 18.75
2 2.50
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
26  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
3 6.25
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
27  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 98
9 9.18
7 7.14
17 17.35
3 3.06
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
28  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 121
15 12.40
12 9.92
3 2.48
8 6.61
6 4.96
77 63.64
44 36.36%
29  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
17 10.83
9 5.73
28 17.83
2 1.27
1 0.64
100 63.69
57 36.31%
30  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 95
3 3.16
4 4.21
8 8.42
7 7.37
12 12.63
61 64.21
34 35.79%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
7 5.74
5 4.10
7 5.74
12 9.84
12 9.84
79 64.75
43 35.25%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
4 20.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
33  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
5 7.04
5 7.04
8 11.27
5 7.04
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
34  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 34
4 11.76
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
35  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 99
8 8.08
6 6.06
12 12.12
6 6.06
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
36  โรงเรียนบ้านหนองแสง 82
8 9.76
8 9.76
2 2.44
4 4.88
4 4.88
56 68.29
26 31.71%
37  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
1 5.26
13 68.42
6 31.58%
38  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 93
7 7.53
5 5.38
17 18.28
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
39  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 58
2 3.45
4 6.90
6 10.34
6 10.34
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
40  โรงเรียนบ้านสำโรง 116
20 17.24
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
41  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 58
8 13.79
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
42  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
9 7.50
13 10.83
13 10.83
0 0.00
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
43  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 163
23 14.11
0 0.00
19 11.66
3 1.84
2 1.23
116 71.17
47 28.83%
44  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 87
3 3.45
6 6.90
5 5.75
6 6.90
5 5.75
62 71.26
25 28.74%
45  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
5 17.86
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
46  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 42
7 16.67
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
47  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 57
4 7.02
2 3.51
10 17.54
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
48  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 133
18 13.53
4 3.01
2 1.50
3 2.26
10 7.52
96 72.18
37 27.82%
49  โรงเรียนบ้านรัตนะ 151
5 3.31
13 8.61
11 7.28
5 3.31
7 4.64
110 72.85
41 27.15%
50  โรงเรียนบ้านทางขวาง 59
5 8.47
2 3.39
6 10.17
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 79
8 10.13
3 3.80
9 11.39
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
52  โรงเรียนบ้านกุดรู 64
4 6.25
5 7.81
7 10.94
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
53  โรงเรียนบ้านเมย 107
6 5.61
8 7.48
12 11.21
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
54  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 67
5 7.46
1 1.49
4 5.97
3 4.48
4 5.97
50 74.63
17 25.37%
55  โรงเรียนบ้านทับบา 115
5 4.35
5 4.35
8 6.96
7 6.09
4 3.48
86 74.78
29 25.22%
56  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 68
6 8.82
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 131
9 6.87
7 5.34
16 12.21
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
58  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 92
3 3.26
5 5.43
14 15.22
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
59  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
7 7.53
3 3.23
9 9.68
3 3.23
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 145
15 10.34
8 5.52
10 6.90
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
61  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 66
1 1.52
3 4.55
11 16.67
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
62  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 89
5 5.62
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
63  โรงเรียนมิตรภาพ 2 65
2 3.08
5 7.69
1 1.54
2 3.08
4 6.15
51 78.46
14 21.54%
64  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 70
6 8.57
5 7.14
4 5.71
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
65  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
5 4.10
6 4.92
8 6.56
6 4.92
1 0.82
96 78.69
26 21.31%
66  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
3 4.17
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
67  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
68  โรงเรียนบ้านสำราญ 73
5 6.85
2 2.74
7 9.59
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
69  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
70  โรงเรียนจตุคามวิทยา 84
6 7.14
1 1.19
10 11.90
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
71  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 100
2 2.00
5 5.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
72  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 50
5 10.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
73  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 107
17 15.89
3 2.80
0 0.00
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
74  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 87
10 11.49
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
75  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 41
2 4.88
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
76  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 67
2 2.99
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
77  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
78  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
8 10.26
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 165
21 12.73
0 0.00
10 6.06
0 0.00
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
80  โรงเรียนบ้านดอนโจด 80
0 0.00
0 0.00
15 18.75
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 80
3 3.75
3 3.75
4 5.00
2 2.50
3 3.75
65 81.25
15 18.75%
82  โรงเรียนบ้านหลุบคา 81
4 4.94
3 3.70
4 4.94
3 3.70
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
83  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 65
1 1.54
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
84  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 66
3 4.55
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
85  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
86  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
87  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 138
10 7.25
2 1.45
12 8.70
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
88  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
2 3.13
5 7.81
4 6.25
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
89  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
90  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 88
5 5.68
1 1.14
8 9.09
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
91  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
92  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
9 6.72
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
93  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 86
0 0.00
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
94  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
95  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
96  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
3 2.24
0 0.00
16 11.94
0 0.00
1 0.75
114 85.07
20 14.93%
97  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
98  โรงเรียนบ้านหนองแปน 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
99  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
3 1.80
4 2.40
7 4.19
3 1.80
5 2.99
145 86.83
22 13.17%
100  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
5 5.26
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
101  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
102  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 8
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
103  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
1 1.39
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
104  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 159
10 6.29
1 0.63
7 4.40
0 0.00
1 0.63
140 88.05
19 11.95%
105  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 193
2 1.04
2 1.04
19 9.84
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
106  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 136
4 2.94
4 2.94
8 5.88
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
107  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 401
9 2.24
8 2.00
25 6.23
5 1.25
0 0.00
354 88.28
47 11.72%
109  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 78
3 3.85
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
110  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
111  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
112  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
113  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
46 90.20
5 9.80%
114  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 82
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
2 2.44
74 90.24
8 9.76%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 116
5 4.31
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
116  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
117  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 58
2 3.45
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
118  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 96
1 1.04
1 1.04
5 5.21
1 1.04
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
119  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 202
8 3.96
8 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 92.08
16 7.92%
120  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
3 4.62
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
121  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
122  โรงเรียนบ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
123  โรงเรียนบ้านหันน้อย 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
124  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
4 5.56
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
125  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 88
2 2.27
2 2.27
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
126  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
127  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 140
7 5.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
131 93.57
9 6.43%
128  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 235
0 0.00
0 0.00
15 6.38
0 0.00
0 0.00
220 93.62
15 6.38%
129  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
3 4.69
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
130  โรงเรียนบ้านดอนชาด 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
52 94.55
3 5.45%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
132  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
133  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 101
2 1.98
1 0.99
0 0.00
0 0.00
1 0.99
97 96.04
4 3.96%
134  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
135  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
136  โรงเรียนบ้านศุภชัย 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
137  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 812
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
812 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านละหานนา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านวังคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนโนนทองวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,775 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  830 6.50
เตี้ย  423 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,177 9.21
ผอมและเตี้ย  248 1.94
อ้วนและเตี้ย  198 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,899 77.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,876 คน


22.51%


Powered By www.thaieducation.net