ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวังหิน 45
11 24.44
7 15.56
8 17.78
10 22.22
9 20.00
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
43 70.49
7 11.48
11 18.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00%
3  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 23
7 30.43
5 21.74
3 13.04
3 13.04
5 21.74
0 0.00
23 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 64
28 43.75
0 0.00
36 56.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 23
9 39.13
4 17.39
4 17.39
6 26.09
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
16 41.03
7 17.95
6 15.38
7 17.95
3 7.69
0 0.00
39 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
16 14.81
25 23.15
36 33.33
15 13.89
15 13.89
1 0.93
107 99.07%
9  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 92
16 17.39
20 21.74
18 19.57
20 21.74
17 18.48
1 1.09
91 98.91%
10  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 160
7 4.38
10 6.25
125 78.13
8 5.00
2 1.25
8 5.00
152 95.00%
11  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
8 61.54
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
2 15.38
11 84.62%
12  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 38
7 18.42
6 15.79
13 34.21
1 2.63
2 5.26
9 23.68
29 76.32%
13  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 44
6 13.64
8 18.18
5 11.36
7 15.91
5 11.36
13 29.55
31 70.45%
14  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 60
14 23.33
7 11.67
5 8.33
7 11.67
9 15.00
18 30.00
42 70.00%
15  โรงเรียนบ้านลอมคอม 105
25 23.81
0 0.00
22 20.95
0 0.00
11 10.48
47 44.76
58 55.24%
16  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 113
14 12.39
11 9.73
13 11.50
11 9.73
11 9.73
53 46.90
60 53.10%
17  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 169
15 8.88
6 3.55
65 38.46
0 0.00
0 0.00
83 49.11
86 50.89%
18  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
19  โรงเรียนบ้านหินแร่ 64
8 12.50
9 14.06
9 14.06
6 9.38
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
20  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 96
13 13.54
11 11.46
7 7.29
6 6.25
6 6.25
53 55.21
43 44.79%
21  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
6 33.33
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
22  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 75
7 9.33
6 8.00
5 6.67
7 9.33
7 9.33
43 57.33
32 42.67%
23  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 40
16 40.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
24  โรงเรียนบ้านแฝก 43
6 13.95
6 13.95
4 9.30
2 4.65
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
25  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 75
21 28.00
3 4.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
26  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 75
16 21.33
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
0 0.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 80
4 5.00
10 12.50
15 18.75
2 2.50
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
29  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
3 6.25
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
30  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 98
9 9.18
7 7.14
17 17.35
3 3.06
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
31  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 121
15 12.40
12 9.92
3 2.48
8 6.61
6 4.96
77 63.64
44 36.36%
32  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
17 10.83
9 5.73
28 17.83
2 1.27
1 0.64
100 63.69
57 36.31%
33  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 95
3 3.16
4 4.21
8 8.42
7 7.37
12 12.63
61 64.21
34 35.79%
34  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 82
6 7.32
7 8.54
7 8.54
5 6.10
4 4.88
53 64.63
29 35.37%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
7 5.74
5 4.10
7 5.74
12 9.84
12 9.84
79 64.75
43 35.25%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
4 20.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
37  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 32
1 3.13
0 0.00
6 18.75
4 12.50
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
38  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
5 7.04
5 7.04
8 11.27
5 7.04
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
39  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 34
4 11.76
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
40  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 99
8 8.08
6 6.06
12 12.12
6 6.06
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
41  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 78
6 7.69
3 3.85
14 17.95
1 1.28
1 1.28
53 67.95
25 32.05%
42  โรงเรียนบ้านหนองแสง 82
8 9.76
8 9.76
2 2.44
4 4.88
4 4.88
56 68.29
26 31.71%
43  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
1 5.26
13 68.42
6 31.58%
44  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 93
7 7.53
5 5.38
17 18.28
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
45  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 58
2 3.45
4 6.90
6 10.34
6 10.34
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
46  โรงเรียนบ้านสำโรง 116
20 17.24
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
47  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 58
8 13.79
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
48  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
9 7.50
13 10.83
13 10.83
0 0.00
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
49  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 163
23 14.11
0 0.00
19 11.66
3 1.84
2 1.23
116 71.17
47 28.83%
50  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 87
3 3.45
6 6.90
5 5.75
6 6.90
5 5.75
62 71.26
25 28.74%
51  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
5 17.86
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
52  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 42
7 16.67
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
53  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 144
8 5.56
11 7.64
7 4.86
8 5.56
7 4.86
103 71.53
41 28.47%
54  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 57
4 7.02
2 3.51
10 17.54
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
55  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 133
18 13.53
4 3.01
2 1.50
3 2.26
10 7.52
96 72.18
37 27.82%
56  โรงเรียนบ้านรัตนะ 151
5 3.31
13 8.61
11 7.28
5 3.31
7 4.64
110 72.85
41 27.15%
57  โรงเรียนบ้านทางขวาง 59
5 8.47
2 3.39
6 10.17
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 79
8 10.13
3 3.80
9 11.39
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
59  โรงเรียนบ้านกุดรู 64
4 6.25
5 7.81
7 10.94
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
60  โรงเรียนบ้านเมย 107
6 5.61
8 7.48
12 11.21
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
61  โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 39
2 5.13
3 7.69
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
62  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 67
5 7.46
1 1.49
4 5.97
3 4.48
4 5.97
50 74.63
17 25.37%
63  โรงเรียนบ้านทับบา 115
5 4.35
5 4.35
8 6.96
7 6.09
4 3.48
86 74.78
29 25.22%
64  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 68
6 8.82
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
65  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 163
7 4.29
7 4.29
12 7.36
7 4.29
7 4.29
123 75.46
40 24.54%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 131
9 6.87
7 5.34
16 12.21
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
67  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 92
3 3.26
5 5.43
14 15.22
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
68  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
7 7.53
3 3.23
9 9.68
3 3.23
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 145
15 10.34
8 5.52
10 6.90
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
70  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 66
1 1.52
3 4.55
11 16.67
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
71  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 89
5 5.62
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
72  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 129
8 6.20
7 5.43
7 5.43
4 3.10
2 1.55
101 78.29
28 21.71%
73  โรงเรียนมิตรภาพ 2 65
2 3.08
5 7.69
1 1.54
2 3.08
4 6.15
51 78.46
14 21.54%
74  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 70
6 8.57
5 7.14
4 5.71
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
75  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
5 4.10
6 4.92
8 6.56
6 4.92
1 0.82
96 78.69
26 21.31%
76  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 122
7 5.74
7 5.74
11 9.02
0 0.00
1 0.82
96 78.69
26 21.31%
77  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
3 4.17
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
78  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
79  โรงเรียนบ้านสำราญ 73
5 6.85
2 2.74
7 9.59
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
80  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
81  โรงเรียนจตุคามวิทยา 84
6 7.14
1 1.19
10 11.90
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
82  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 125
6 4.80
2 1.60
12 9.60
5 4.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 100
2 2.00
5 5.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
84  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 50
5 10.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
85  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 107
17 15.89
3 2.80
0 0.00
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
86  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 87
10 11.49
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
87  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 41
2 4.88
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
88  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 67
2 2.99
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
89  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
90  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
8 10.26
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
91  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 165
21 12.73
0 0.00
10 6.06
0 0.00
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
92  โรงเรียนบ้านดอนโจด 80
0 0.00
0 0.00
15 18.75
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 80
3 3.75
3 3.75
4 5.00
2 2.50
3 3.75
65 81.25
15 18.75%
94  โรงเรียนบ้านหลุบคา 81
4 4.94
3 3.70
4 4.94
3 3.70
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
95  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 65
1 1.54
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
96  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 66
3 4.55
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
97  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
98  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
99  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 138
10 7.25
2 1.45
12 8.70
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
100  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
2 3.13
5 7.81
4 6.25
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
102  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 88
5 5.68
1 1.14
8 9.09
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
103  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
104  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
9 6.72
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
105  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 86
0 0.00
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
106  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
107  โรงเรียนบ้านปอแดง 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
108  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 65
4 6.15
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
109  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
110  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
3 2.24
0 0.00
16 11.94
0 0.00
1 0.75
114 85.07
20 14.93%
111  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
112  โรงเรียนบ้านหนองแปน 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
113  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
3 1.80
4 2.40
7 4.19
3 1.80
5 2.99
145 86.83
22 13.17%
114  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
5 5.26
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
115  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
116  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 8
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
117  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
1 1.39
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
118  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 159
10 6.29
1 0.63
7 4.40
0 0.00
1 0.63
140 88.05
19 11.95%
119  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 193
2 1.04
2 1.04
19 9.84
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
120  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 136
4 2.94
4 2.94
8 5.88
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
121  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 401
9 2.24
8 2.00
25 6.23
5 1.25
0 0.00
354 88.28
47 11.72%
123  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 78
3 3.85
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
124  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
125  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
126  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
127  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
46 90.20
5 9.80%
128  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 82
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
2 2.44
74 90.24
8 9.76%
129  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 116
5 4.31
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
130  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
131  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 58
2 3.45
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
132  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 96
1 1.04
1 1.04
5 5.21
1 1.04
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
133  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 202
8 3.96
8 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 92.08
16 7.92%
134  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
3 4.62
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
135  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
136  โรงเรียนบ้านหันน้อย 72
2 2.78
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
137  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
4 5.56
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
138  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 88
2 2.27
2 2.27
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
139  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
140  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 140
7 5.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
131 93.57
9 6.43%
141  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 235
0 0.00
0 0.00
15 6.38
0 0.00
0 0.00
220 93.62
15 6.38%
142  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
3 4.69
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 243
5 2.06
0 0.00
9 3.70
0 0.00
0 0.00
229 94.24
14 5.76%
144  โรงเรียนบ้านดอนชาด 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
52 94.55
3 5.45%
145  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 188
4 2.13
1 0.53
3 1.60
2 1.06
0 0.00
178 94.68
10 5.32%
146  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
148  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
149  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 101
2 1.98
1 0.99
0 0.00
0 0.00
1 0.99
97 96.04
4 3.96%
150  โรงเรียนบ้านโนนแดง 131
0 0.00
0 0.00
5 3.82
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
151  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
152  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
153  โรงเรียนบ้านศุภชัย 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
154  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 812
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
812 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านละหานนา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านวังคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนโนนทองวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,489 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 6.49
เตี้ย  483 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,295 8.94
ผอมและเตี้ย  293 2.02
อ้วนและเตี้ย  225 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,253 77.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,236 คน


22.33%


Powered By www.thaieducation.net