ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 11
3 27.27
2 18.18
4 36.36
2 18.18
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 46
3 6.52
3 6.52
4 8.70
4 8.70
32 69.57
0 0.00
46 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโดด 71
9 12.68
17 23.94
12 16.90
14 19.72
8 11.27
11 15.49
60 84.51%
4  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 9
1 11.11
2 22.22
1 11.11
1 11.11
1 11.11
3 33.33
6 66.67%
5  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 89
5 5.62
0 0.00
20 22.47
5 5.62
21 23.60
38 42.70
51 57.30%
6  โรงเรียนบ้านมะยาง 54
4 7.41
10 18.52
0 0.00
10 18.52
6 11.11
24 44.44
30 55.56%
7  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 38
9 23.68
7 18.42
4 10.53
1 2.63
0 0.00
17 44.74
21 55.26%
8  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1059
137 12.94
39 3.68
147 13.88
168 15.86
93 8.78
475 44.85
584 55.15%
9  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 49
5 10.20
10 20.41
9 18.37
2 4.08
1 2.04
22 44.90
27 55.10%
10  โรงเรียนบ้านปะอาว 64
7 10.94
13 20.31
13 20.31
0 0.00
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
11  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 62
7 11.29
5 8.06
16 25.81
3 4.84
0 0.00
31 50.00
31 50.00%
12  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 126
10 7.94
4 3.17
18 14.29
14 11.11
16 12.70
64 50.79
62 49.21%
13  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 357
40 11.20
20 5.60
67 18.77
15 4.20
32 8.96
183 51.26
174 48.74%
14  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 40
4 10.00
8 20.00
3 7.50
3 7.50
1 2.50
21 52.50
19 47.50%
15  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 135
16 11.85
19 14.07
17 12.59
10 7.41
2 1.48
71 52.59
64 47.41%
16  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 332
42 12.65
10 3.01
30 9.04
52 15.66
23 6.93
175 52.71
157 47.29%
17  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 34
4 11.76
2 5.88
3 8.82
4 11.76
3 8.82
18 52.94
16 47.06%
18  โรงเรียนบ้านโทะ 149
10 6.71
19 12.75
23 15.44
11 7.38
6 4.03
80 53.69
69 46.31%
19  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 66
3 4.55
5 7.58
17 25.76
4 6.06
1 1.52
36 54.55
30 45.45%
20  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 40
7 17.50
4 10.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
21  โรงเรียนบ้านกอย 166
4 2.41
0 0.00
31 18.67
4 2.41
31 18.67
96 57.83
70 42.17%
22  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 69
18 26.09
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
23  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 165
14 8.48
4 2.42
18 10.91
18 10.91
13 7.88
98 59.39
67 40.61%
24  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 132
7 5.30
3 2.27
11 8.33
10 7.58
22 16.67
79 59.85
53 40.15%
25  โรงเรียนบ้านยาง 136
12 8.82
17 12.50
0 0.00
4 2.94
21 15.44
82 60.29
54 39.71%
26  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 159
9 5.66
9 5.66
15 9.43
17 10.69
13 8.18
96 60.38
63 39.62%
27  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
2 4.88
3 7.32
5 12.20
4 9.76
2 4.88
25 60.98
16 39.02%
28  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 136
14 10.29
3 2.21
17 12.50
15 11.03
3 2.21
84 61.76
52 38.24%
29  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 89
8 8.99
2 2.25
10 11.24
8 8.99
6 6.74
55 61.80
34 38.20%
30  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 396
23 5.81
79 19.95
44 11.11
4 1.01
1 0.25
245 61.87
151 38.13%
31  โรงเรียนบ้านโคก 211
6 2.84
7 3.32
23 10.90
13 6.16
29 13.74
133 63.03
78 36.97%
32  โรงเรียนบ้านยางเอือด 87
7 8.05
2 2.30
14 16.09
5 5.75
4 4.60
55 63.22
32 36.78%
33  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 147
5 3.40
8 5.44
37 25.17
2 1.36
2 1.36
93 63.27
54 36.73%
34  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 126
15 11.90
13 10.32
12 9.52
6 4.76
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
35  โรงเรียนบ้านนาโนน 97
12 12.37
8 8.25
9 9.28
2 2.06
4 4.12
62 63.92
35 36.08%
36  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 50
2 4.00
3 6.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 105
1 0.95
10 9.52
11 10.48
10 9.52
5 4.76
68 64.76
37 35.24%
38  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 168
7 4.17
7 4.17
14 8.33
14 8.33
15 8.93
111 66.07
57 33.93%
39  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 48
3 6.25
4 8.33
8 16.67
1 2.08
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
40  โรงเรียนบ้านหนองม้า 50
6 12.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
41  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 116
16 13.79
0 0.00
19 16.38
1 0.86
1 0.86
79 68.10
37 31.90%
42  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 66
4 6.06
1 1.52
7 10.61
2 3.03
7 10.61
45 68.18
21 31.82%
43  โรงเรียนบ้านหว้า 107
13 12.15
14 13.08
6 5.61
1 0.93
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
44  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 162
19 11.73
12 7.41
18 11.11
1 0.62
0 0.00
112 69.14
50 30.86%
45  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 60
0 0.00
9 15.00
7 11.67
2 3.33
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
46  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 70
3 4.29
6 8.57
5 7.14
7 10.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
47  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 57
1 1.75
3 5.26
11 19.30
2 3.51
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
48  โรงเรียนบ้านหนองผือ 84
3 3.57
4 4.76
16 19.05
2 2.38
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
49  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 76
8 10.53
3 3.95
11 14.47
0 0.00
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
50  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 81
10 12.35
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
51  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 624
29 4.65
18 2.88
98 15.71
16 2.56
16 2.56
447 71.63
177 28.37%
52  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 117
12 10.26
6 5.13
12 10.26
0 0.00
3 2.56
84 71.79
33 28.21%
53  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 166
24 14.46
7 4.22
13 7.83
1 0.60
1 0.60
120 72.29
46 27.71%
54  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 69
8 11.59
1 1.45
5 7.25
5 7.25
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
55  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 80
9 11.25
5 6.25
5 6.25
3 3.75
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
56  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
5 11.36
3 6.82
3 6.82
0 0.00
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
57  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 63
6 9.52
1 1.59
10 15.87
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
58  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 67
3 4.48
2 2.99
10 14.93
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
59  โรงเรียนบ้านโก 146
17 11.64
8 5.48
12 8.22
2 1.37
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
60  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 150
10 6.67
6 4.00
19 12.67
3 2.00
2 1.33
110 73.33
40 26.67%
61  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 72
6 8.33
3 4.17
8 11.11
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
62  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 91
10 10.99
2 2.20
12 13.19
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
63  โรงเรียนบ้านโซงเลง 115
5 4.35
0 0.00
12 10.43
4 3.48
9 7.83
85 73.91
30 26.09%
64  โรงเรียนบ้านเสียว 124
8 6.45
0 0.00
24 19.35
0 0.00
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
65  โรงเรียนบ้านหนองยาง 51
4 7.84
1 1.96
7 13.73
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
66  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
11 8.73
5 3.97
15 11.90
1 0.79
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
67  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 146
3 2.05
2 1.37
13 8.90
8 5.48
11 7.53
109 74.66
37 25.34%
68  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 83
9 10.84
2 2.41
9 10.84
0 0.00
1 1.20
62 74.70
21 25.30%
69  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 103
10 9.71
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
70  โรงเรียนบ้านท่า 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
71  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
72  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 182
5 2.75
14 7.69
26 14.29
0 0.00
0 0.00
137 75.27
45 24.73%
73  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 89
5 5.62
3 3.37
11 12.36
3 3.37
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
74  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 154
4 2.60
17 11.04
12 7.79
2 1.30
3 1.95
116 75.32
38 24.68%
75  โรงเรียนบ้านโนนลาน 69
5 7.25
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
76  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 171
11 6.43
14 8.19
9 5.26
8 4.68
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
77  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 86
9 10.47
4 4.65
8 9.30
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
78  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 86
10 11.63
3 3.49
8 9.30
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
79  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 82
10 12.20
1 1.22
7 8.54
2 2.44
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
80  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 58
3 5.17
0 0.00
10 17.24
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
81  โรงเรียนบ้านสะเดา 59
5 8.47
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
82  โรงเรียนบ้านกุงขาม 81
15 18.52
3 3.70
0 0.00
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
83  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 226
13 5.75
11 4.87
26 11.50
3 1.33
0 0.00
173 76.55
53 23.45%
84  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 94
8 8.51
2 2.13
9 9.57
3 3.19
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
85  โรงเรียนบ้านพงพรต 137
11 8.03
12 8.76
9 6.57
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
86  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 95
7 7.37
0 0.00
10 10.53
5 5.26
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
87  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 117
10 8.55
6 5.13
11 9.40
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
88  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 93
5 5.38
7 7.53
6 6.45
3 3.23
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
89  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 71
4 5.63
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
90  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
4 5.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
91  โรงเรียนบ้านจาน 72
5 6.94
2 2.78
4 5.56
5 6.94
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
92  โรงเรียนบ้านบุยาว 126
11 8.73
4 3.17
13 10.32
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
93  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 50
6 12.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
94  โรงเรียนบ้านม่วง 82
5 6.10
4 4.88
2 2.44
4 4.88
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
95  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 123
7 5.69
7 5.69
11 8.94
1 0.81
1 0.81
96 78.05
27 21.95%
96  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
4 9.76
32 78.05
9 21.95%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 146
17 11.64
2 1.37
11 7.53
2 1.37
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
98  โรงเรียนบ้านกงพาน 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
99  โรงเรียนบ้านเขวา 64
5 7.81
3 4.69
3 4.69
3 4.69
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
100  โรงเรียนบ้านดงแดง 129
6 4.65
7 5.43
11 8.53
4 3.10
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
101  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 125
10 8.00
1 0.80
15 12.00
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
102  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 131
6 4.58
6 4.58
10 7.63
6 4.58
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
103  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 174
8 4.60
10 5.75
19 10.92
0 0.00
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
104  โรงเรียนบ้านจิก 128
11 8.59
1 0.78
14 10.94
0 0.00
1 0.78
101 78.91
27 21.09%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 95
3 3.16
4 4.21
13 13.68
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
106  โรงเรียนบ้านพะวร 190
11 5.79
18 9.47
9 4.74
2 1.05
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
107  โรงเรียนบ้านจังเอิน 67
4 5.97
4 5.97
2 2.99
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
108  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 48
1 2.08
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
109  โรงเรียนบ้านโคก 58
4 6.90
5 8.62
3 5.17
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
110  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 39
2 5.13
4 10.26
2 5.13
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
111  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 191
5 2.62
19 9.95
15 7.85
0 0.00
0 0.00
152 79.58
39 20.42%
112  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 103
2 1.94
4 3.88
13 12.62
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
113  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 138
8 5.80
3 2.17
17 12.32
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
114  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 283
10 3.53
15 5.30
28 9.89
2 0.71
2 0.71
226 79.86
57 20.14%
115  โรงเรียนบ้านขวาว 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
116  โรงเรียนบ้านเชือก 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
8 16.00
40 80.00
10 20.00%
117  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 76
1 1.32
2 2.63
10 13.16
1 1.32
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
118  โรงเรียนบ้านตาทอง 218
21 9.63
3 1.38
15 6.88
4 1.83
0 0.00
175 80.28
43 19.72%
119  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
120  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 67
0 0.00
4 5.97
9 13.43
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 181
13 7.18
0 0.00
22 12.15
0 0.00
0 0.00
146 80.66
35 19.34%
122  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
123  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 26
3 11.54
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
124  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 94
9 9.57
3 3.19
6 6.38
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
125  โรงเรียนบ้านหนองกก 68
5 7.35
1 1.47
6 8.82
1 1.47
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
126  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 222
7 3.15
6 2.70
29 13.06
0 0.00
0 0.00
180 81.08
42 18.92%
127  โรงเรียนบ้านไผ่ 112
8 7.14
6 5.36
2 1.79
5 4.46
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
128  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 220
3 1.36
15 6.82
22 10.00
1 0.45
0 0.00
179 81.36
41 18.64%
129  โรงเรียนบ้านหนองแคน 97
6 6.19
2 2.06
8 8.25
1 1.03
1 1.03
79 81.44
18 18.56%
130  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 77
7 9.09
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
131  โรงเรียนบ้านแข้ 83
6 7.23
1 1.20
8 9.64
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
132  โรงเรียนบ้านตัง 101
3 2.97
2 1.98
13 12.87
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
133  โรงเรียนบ้านกุง 45
3 6.67
2 4.44
0 0.00
2 4.44
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
134  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
135  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
136  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 63
2 3.17
4 6.35
2 3.17
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
137  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 46
1 2.17
3 6.52
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
138  โรงเรียนบ้านหนองแปน 81
7 8.64
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
139  โรงเรียนบ้านอะลาง 58
4 6.90
1 1.72
4 6.90
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
140  โรงเรียนบ้านผือ 169
8 4.73
3 1.78
18 10.65
0 0.00
0 0.00
140 82.84
29 17.16%
141  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 175
2 1.14
2 1.14
15 8.57
3 1.71
8 4.57
145 82.86
30 17.14%
142  โรงเรียนบ้านปลาขาว 41
1 2.44
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
143  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 49
3 6.12
1 2.04
2 4.08
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
144  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 86
3 3.49
0 0.00
10 11.63
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
145  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 118
7 5.93
4 3.39
8 6.78
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
146  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 87
5 5.75
4 4.60
0 0.00
2 2.30
3 3.45
73 83.91
14 16.09%
147  โรงเรียนบ้านห้วย 51
6 11.76
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
148  โรงเรียนบ้านหอย 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
149  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 83
4 4.82
5 6.02
4 4.82
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
150  โรงเรียนบ้านครั่ง 77
1 1.30
3 3.90
8 10.39
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
151  โรงเรียนบ้านมะฟัก 80
0 0.00
1 1.25
11 13.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 41
0 0.00
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
153  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 99
8 8.08
2 2.02
4 4.04
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
154  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 161
6 3.73
2 1.24
13 8.07
0 0.00
1 0.62
139 86.34
22 13.66%
155  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 83
3 3.61
5 6.02
2 2.41
0 0.00
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
156  โรงเรียนบ้านปะหละ 122
3 2.46
3 2.46
7 5.74
2 1.64
1 0.82
106 86.89
16 13.11%
157  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
158  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 133
4 3.01
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
159  โรงเรียนบ้านคูสระ 118
5 4.24
1 0.85
8 6.78
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
160  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
161  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
162  โรงเรียนบ้านตาโกน 227
0 0.00
3 1.32
21 9.25
1 0.44
0 0.00
202 88.99
25 11.01%
163  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 133
3 2.26
1 0.75
10 7.52
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
164  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
165  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 66
3 4.55
1 1.52
1 1.52
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
166  โรงเรียนบ้านสระภู 114
2 1.75
2 1.75
5 4.39
0 0.00
1 0.88
104 91.23
10 8.77%
167  โรงเรียนบ้านพงสิม 121
5 4.13
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
168  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 99
3 3.03
2 2.02
2 2.02
1 1.01
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
169  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 105
3 2.86
0 0.00
2 1.90
0 0.00
3 2.86
97 92.38
8 7.62%
170  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
171  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 109
3 2.75
2 1.83
2 1.83
1 0.92
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
172  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 83
0 0.00
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
173  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
174  โรงเรียนบ้านโกทา 128
0 0.00
1 0.78
7 5.47
0 0.00
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
175  โรงเรียนบ้านทุ่ม 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
176  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
177  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
178  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 233
5 2.15
0 0.00
4 1.72
0 0.00
0 0.00
224 96.14
9 3.86%
179  โรงเรียนบ้านขะยุง 85
3 3.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
180  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,446 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,307 6.72
เตี้ย  864 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,971 10.14
ผอมและเตี้ย  645 3.32
อ้วนและเตี้ย  514 2.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,145 72.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,301 คน


27.26%


Powered By www.thaieducation.net