ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 56
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคอนกาม 116
104 89.66
0 0.00
10 8.62
1 0.86
1 0.86
0 0.00
116 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 27
2 7.41
3 11.11
21 77.78
0 0.00
1 3.70
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหยอด 57
17 29.82
10 17.54
19 33.33
8 14.04
3 5.26
0 0.00
57 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 155
31 20.00
10 6.45
38 24.52
25 16.13
29 18.71
22 14.19
133 85.81%
6  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 105
16 15.24
13 12.38
32 30.48
12 11.43
15 14.29
17 16.19
88 83.81%
7  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 71
17 23.94
9 12.68
6 8.45
17 23.94
5 7.04
17 23.94
54 76.06%
8  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 118
20 16.95
14 11.86
15 12.71
20 16.95
19 16.10
30 25.42
88 74.58%
9  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 13
3 23.08
2 15.38
1 7.69
2 15.38
1 7.69
4 30.77
9 69.23%
10  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 59
33 55.93
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
19 32.20
40 67.80%
11  โรงเรียนบ้านดงยาง 52
12 23.08
6 11.54
6 11.54
0 0.00
11 21.15
17 32.69
35 67.31%
12  โรงเรียนบ้านคูซอด 112
11 9.82
7 6.25
22 19.64
13 11.61
20 17.86
39 34.82
73 65.18%
13  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 149
12 8.05
10 6.71
20 13.42
22 14.77
30 20.13
55 36.91
94 63.09%
14  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 18
6 33.33
4 22.22
0 0.00
1 5.56
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
15  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 227
48 21.15
28 12.33
20 8.81
18 7.93
16 7.05
97 42.73
130 57.27%
16  โรงเรียนบ้านดู่ 33
5 15.15
6 18.18
3 9.09
4 12.12
0 0.00
15 45.45
18 54.55%
17  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 127
28 22.05
15 11.81
9 7.09
13 10.24
4 3.15
58 45.67
69 54.33%
18  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 144
28 19.44
28 19.44
5 3.47
17 11.81
0 0.00
66 45.83
78 54.17%
19  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
7 16.28
4 9.30
10 23.26
2 4.65
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
20  โรงเรียนบ้านละทาย 161
17 10.56
19 11.80
11 6.83
25 15.53
14 8.70
75 46.58
86 53.42%
21  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 91
28 30.77
11 12.09
2 2.20
7 7.69
0 0.00
43 47.25
48 52.75%
22  โรงเรียนบ้านโนนแกด 141
29 20.57
18 12.77
13 9.22
12 8.51
2 1.42
67 47.52
74 52.48%
23  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 145
20 13.79
20 13.79
30 20.69
6 4.14
0 0.00
69 47.59
76 52.41%
24  โรงเรียนบ้านหนองครก 112
22 19.64
7 6.25
15 13.39
9 8.04
5 4.46
54 48.21
58 51.79%
25  โรงเรียนบ้านผักขะ 99
12 12.12
7 7.07
13 13.13
11 11.11
8 8.08
48 48.48
51 51.52%
26  โรงเรียนบ้านตีกา 69
14 20.29
5 7.25
11 15.94
5 7.25
0 0.00
34 49.28
35 50.72%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 36
7 19.44
5 13.89
4 11.11
2 5.56
0 0.00
18 50.00
18 50.00%
28  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 125
8 6.40
8 6.40
10 8.00
16 12.80
18 14.40
65 52.00
60 48.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองเทา 61
16 26.23
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
30  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 130
25 19.23
5 3.85
16 12.31
8 6.15
6 4.62
70 53.85
60 46.15%
31  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 116
9 7.76
10 8.62
20 17.24
13 11.21
1 0.86
63 54.31
53 45.69%
32  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 289
16 5.54
8 2.77
38 13.15
24 8.30
46 15.92
157 54.33
132 45.67%
33  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 195
19 9.74
21 10.77
19 9.74
18 9.23
12 6.15
106 54.36
89 45.64%
34  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
3 6.00
3 6.00
13 26.00
3 6.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
35  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 148
8 5.41
6 4.05
14 9.46
14 9.46
23 15.54
83 56.08
65 43.92%
36  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1045
76 7.27
44 4.21
216 20.67
22 2.11
98 9.38
589 56.36
456 43.64%
37  โรงเรียนบ้านเกาะ 92
4 4.35
3 3.26
14 15.22
4 4.35
15 16.30
52 56.52
40 43.48%
38  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 58
4 6.90
8 13.79
12 20.69
0 0.00
1 1.72
33 56.90
25 43.10%
39  โรงเรียนบ้านโคก 33
7 21.21
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
40  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 126
16 12.70
8 6.35
17 13.49
9 7.14
3 2.38
73 57.94
53 42.06%
41  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
42  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 142
39 27.46
10 7.04
10 7.04
0 0.00
0 0.00
83 58.45
59 41.55%
43  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 66
8 12.12
6 9.09
6 9.09
7 10.61
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
44  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 112
8 7.14
9 8.04
10 8.93
8 7.14
9 8.04
68 60.71
44 39.29%
45  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 185
33 17.84
13 7.03
24 12.97
2 1.08
0 0.00
113 61.08
72 38.92%
46  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 125
9 7.20
20 16.00
10 8.00
8 6.40
1 0.80
77 61.60
48 38.40%
47  โรงเรียนบ้านหนองค้า 60
4 6.67
2 3.33
6 10.00
6 10.00
5 8.33
37 61.67
23 38.33%
48  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 92
23 25.00
4 4.35
8 8.70
0 0.00
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
49  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 78
12 15.38
4 5.13
9 11.54
4 5.13
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
50  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 62
13 20.97
2 3.23
5 8.06
2 3.23
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
51  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 49
0 0.00
6 12.24
8 16.33
4 8.16
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
52  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 196
17 8.67
11 5.61
30 15.31
3 1.53
11 5.61
124 63.27
72 36.73%
53  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 101
20 19.80
0 0.00
14 13.86
3 2.97
0 0.00
64 63.37
37 36.63%
54  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 784
39 4.97
23 2.93
70 8.93
62 7.91
93 11.86
497 63.39
287 36.61%
55  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 123
12 9.76
7 5.69
15 12.20
8 6.50
2 1.63
79 64.23
44 35.77%
56  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 48
7 14.58
2 4.17
2 4.17
5 10.42
1 2.08
31 64.58
17 35.42%
57  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 158
21 13.29
12 7.59
14 8.86
8 5.06
0 0.00
103 65.19
55 34.81%
58  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 152
28 18.42
0 0.00
13 8.55
2 1.32
9 5.92
100 65.79
52 34.21%
59  โรงเรียนบ้านละเอาะ 275
17 6.18
1 0.36
52 18.91
22 8.00
1 0.36
182 66.18
93 33.82%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 30
4 13.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
61  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 166
35 21.08
7 4.22
6 3.61
3 1.81
4 2.41
111 66.87
55 33.13%
62  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 136
5 3.68
11 8.09
19 13.97
2 1.47
8 5.88
91 66.91
45 33.09%
63  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 46
3 6.52
2 4.35
0 0.00
10 21.74
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
64  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 89
6 6.74
7 7.87
7 7.87
9 10.11
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 83
14 16.87
5 6.02
8 9.64
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
66  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 87
15 17.24
3 3.45
10 11.49
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
67  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 125
6 4.80
10 8.00
23 18.40
1 0.80
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 98
6 6.12
14 14.29
7 7.14
2 2.04
1 1.02
68 69.39
30 30.61%
69  โรงเรียนบ้านอีปาด 46
4 8.70
2 4.35
5 10.87
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
70  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 30
5 16.67
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
71  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
1 3.70
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
72  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 44
4 9.09
5 11.36
2 4.55
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
73  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 119
15 12.61
2 1.68
18 15.13
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
74  โรงเรียนบ้านหนองรัง 68
8 11.76
2 2.94
4 5.88
6 8.82
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
75  โรงเรียนบ้านโพนแดง 52
4 7.69
0 0.00
10 19.23
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
76  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1046
54 5.16
23 2.20
144 13.77
41 3.92
38 3.63
746 71.32
300 28.68%
77  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 77
11 14.29
5 6.49
6 7.79
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
78  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 113
11 9.73
14 12.39
6 5.31
1 0.88
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 86
6 6.98
3 3.49
10 11.63
5 5.81
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
80  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 83
10 12.05
2 2.41
7 8.43
3 3.61
1 1.20
60 72.29
23 27.71%
81  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 138
8 5.80
12 8.70
16 11.59
2 1.45
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
82  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
83  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 70
0 0.00
2 2.86
17 24.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
84  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 78
0 0.00
7 8.97
9 11.54
5 6.41
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
85  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 71
2 2.82
2 2.82
5 7.04
4 5.63
6 8.45
52 73.24
19 26.76%
86  โรงเรียนบ้านทุ่ม 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
11 73.33
4 26.67%
87  โรงเรียนบ้านลุมภู 124
7 5.65
4 3.23
13 10.48
9 7.26
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
88  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 133
3 2.26
11 8.27
21 15.79
0 0.00
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
89  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 42
1 2.38
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
90  โรงเรียนบ้านโปร่ง 42
3 7.14
3 7.14
4 9.52
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
91  โรงเรียนบ้านหนองคำ 77
9 11.69
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
92  โรงเรียนบ้านขาม 104
13 12.50
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
93  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 81
6 7.41
0 0.00
9 11.11
2 2.47
4 4.94
60 74.07
21 25.93%
94  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 51
8 15.69
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
95  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 597
25 4.19
21 3.52
30 5.03
44 7.37
32 5.36
445 74.54
152 25.46%
96  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 158
2 1.27
16 10.13
22 13.92
0 0.00
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
97  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 36
2 5.56
1 2.78
3 8.33
0 0.00
3 8.33
27 75.00
9 25.00%
98  โรงเรียนบ้านเทิน 56
3 5.36
1 1.79
4 7.14
3 5.36
3 5.36
42 75.00
14 25.00%
99  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
100  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 64
8 12.50
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 129
8 6.20
10 7.75
12 9.30
2 1.55
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
102  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 49
5 10.20
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
103  โรงเรียนตะดอบวิทยา 258
25 9.69
15 5.81
22 8.53
1 0.39
0 0.00
195 75.58
63 24.42%
104  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 66
5 7.58
3 4.55
4 6.06
3 4.55
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
105  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 120
4 3.33
4 3.33
19 15.83
1 0.83
1 0.83
91 75.83
29 24.17%
106  โรงเรียนบ้านหนองออ 75
8 10.67
2 2.67
5 6.67
3 4.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
107  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 92
7 7.61
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
108  โรงเรียนบ้านอีต้อม 67
3 4.48
4 5.97
6 8.96
1 1.49
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
109  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 84
6 7.14
2 2.38
12 14.29
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
110  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 101
5 4.95
4 3.96
12 11.88
2 1.98
1 0.99
77 76.24
24 23.76%
111  โรงเรียนบ้านแก้ง 59
7 11.86
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
112  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 73
7 9.59
4 5.48
4 5.48
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
113  โรงเรียนบ้านสะมัด 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
2 4.65
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
114  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 155
12 7.74
8 5.16
13 8.39
3 1.94
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
115  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 78
1 1.28
7 8.97
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
116  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 78
2 2.56
4 5.13
5 6.41
6 7.69
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
117  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 39
2 5.13
6 15.38
1 2.56
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 105
8 7.62
3 2.86
13 12.38
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
119  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 92
2 2.17
5 5.43
11 11.96
3 3.26
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
120  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 114
3 2.63
3 2.63
18 15.79
2 1.75
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
121  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 130
4 3.08
12 9.23
9 6.92
4 3.08
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
122  โรงเรียนบ้านนาดี 54
6 11.11
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
123  โรงเรียนบ้านหนองบาง 72
2 2.78
5 6.94
9 12.50
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
124  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 99
11 11.11
1 1.01
6 6.06
4 4.04
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
125  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 262
7 2.67
5 1.91
20 7.63
12 4.58
14 5.34
204 77.86
58 22.14%
126  โรงเรียนบ้านดินดำ 100
2 2.00
5 5.00
13 13.00
2 2.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 91
7 7.69
3 3.30
3 3.30
3 3.30
4 4.40
71 78.02
20 21.98%
128  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 137
12 8.76
7 5.11
10 7.30
1 0.73
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
129  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 137
5 3.65
5 3.65
19 13.87
1 0.73
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
130  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 96
2 2.08
4 4.17
5 5.21
5 5.21
5 5.21
75 78.13
21 21.88%
131  โรงเรียนบ้านขามป้อม 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
132  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
133  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 211
13 6.16
12 5.69
15 7.11
5 2.37
0 0.00
166 78.67
45 21.33%
134  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 125
1 0.80
11 8.80
13 10.40
0 0.00
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
135  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 53
7 13.21
3 5.66
1 1.89
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
136  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 29
2 6.90
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
137  โรงเรียนบ้านพันลำ 78
4 5.13
0 0.00
9 11.54
3 3.85
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
138  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 122
9 7.38
7 5.74
4 3.28
3 2.46
2 1.64
97 79.51
25 20.49%
139  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 122
4 3.28
13 10.66
8 6.56
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
140  โรงเรียนบ้านจาน 127
5 3.94
4 3.15
16 12.60
1 0.79
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
141  โรงเรียนบ้านโนนงาม 65
2 3.08
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 76
3 3.95
4 5.26
3 3.95
4 5.26
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
143  โรงเรียนบ้านบูรพา 107
2 1.87
6 5.61
13 12.15
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
144  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 224
13 5.80
20 8.93
8 3.57
2 0.89
0 0.00
181 80.80
43 19.20%
145  โรงเรียนบ้านรุ่ง 146
5 3.42
5 3.42
15 10.27
3 2.05
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
146  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 120
12 10.00
2 1.67
6 5.00
1 0.83
2 1.67
97 80.83
23 19.17%
147  โรงเรียนบ้านหนองกก 63
0 0.00
2 3.17
4 6.35
5 7.94
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
148  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 96
2 2.08
11 11.46
4 4.17
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
149  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 112
9 8.04
4 3.57
8 7.14
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
150  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 134
8 5.97
5 3.73
11 8.21
1 0.75
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
151  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 126
10 7.94
3 2.38
0 0.00
10 7.94
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
152  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
153  โรงเรียนบ้านกะเอิน 180
7 3.89
8 4.44
17 9.44
0 0.00
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
154  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 141
4 2.84
2 1.42
12 8.51
6 4.26
1 0.71
116 82.27
25 17.73%
155  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 136
6 4.41
2 1.47
8 5.88
5 3.68
3 2.21
112 82.35
24 17.65%
156  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 97
9 9.28
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
157  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 235
16 6.81
5 2.13
18 7.66
2 0.85
0 0.00
194 82.55
41 17.45%
158  โรงเรียนบ้านหนองคู 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
159  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 197
15 7.61
7 3.55
11 5.58
1 0.51
0 0.00
163 82.74
34 17.26%
160  โรงเรียนบ้านขมิ้น 47
3 6.38
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 53
1 1.89
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 89
2 2.25
4 4.49
9 10.11
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
163  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 24
3 12.50
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
164  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 166
9 5.42
6 3.61
9 5.42
3 1.81
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
165  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 123
10 8.13
3 2.44
5 4.07
2 1.63
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
166  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
167  โรงเรียนบ้านโพนดวน 136
16 11.76
2 1.47
4 2.94
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
168  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 99
7 7.07
5 5.05
4 4.04
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
169  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 131
4 3.05
0 0.00
16 12.21
1 0.76
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
170  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 44
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
171  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 151
6 3.97
3 1.99
7 4.64
7 4.64
1 0.66
127 84.11
24 15.89%
172  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 63
2 3.17
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
173  โรงเรียนบ้านโพนยาง 121
2 1.65
5 4.13
12 9.92
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
174  โรงเรียนบ้านทุ่ง 45
0 0.00
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
175  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 116
6 5.17
11 9.48
1 0.86
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
176  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 163
8 4.91
0 0.00
17 10.43
0 0.00
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
177  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 367
20 5.45
19 5.18
17 4.63
0 0.00
0 0.00
311 84.74
56 15.26%
178  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 79
3 3.80
4 5.06
4 5.06
1 1.27
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
179  โรงเรียนบ้านทาม 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
180  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 106
6 5.66
6 5.66
4 3.77
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
181  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 106
7 6.60
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
182  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 73
9 12.33
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
183  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 168
10 5.95
5 2.98
10 5.95
0 0.00
0 0.00
143 85.12
25 14.88%
184  โรงเรียนบ้านคูบ 246
8 3.25
10 4.07
18 7.32
0 0.00
0 0.00
210 85.37
36 14.63%
185  โรงเรียนบ้านหนองโอง 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
186  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
187  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 103
8 7.77
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
188  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 125
6 4.80
2 1.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
189  โรงเรียนบ้านกล้วย 160
5 3.13
9 5.63
6 3.75
3 1.88
0 0.00
137 85.63
23 14.38%
190  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
0 0.00
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
191  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 71
1 1.41
0 0.00
7 9.86
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
192  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 93
0 0.00
6 6.45
6 6.45
0 0.00
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
193  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 166
3 1.81
4 2.41
16 9.64
0 0.00
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
194  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
0 0.00
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
195  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 109
3 2.75
4 3.67
5 4.59
2 1.83
1 0.92
94 86.24
15 13.76%
196  โรงเรียนบ้านลิงไอ 66
2 3.03
3 4.55
2 3.03
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
197  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 126
3 2.38
3 2.38
11 8.73
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
198  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
199  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
200  โรงเรียนมหาราช 3 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
201  โรงเรียนบ้านเจี่ย 174
3 1.72
3 1.72
16 9.20
1 0.57
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
202  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 170
4 2.35
0 0.00
16 9.41
1 0.59
1 0.59
148 87.06
22 12.94%
203  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
204  โรงเรียนบ้านหนองสวง 55
0 0.00
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
205  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 71
1 1.41
4 5.63
4 5.63
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
206  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 106
4 3.77
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
207  โรงเรียนบ้านหนองบัว 115
6 5.22
0 0.00
6 5.22
1 0.87
1 0.87
101 87.83
14 12.17%
208  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
209  โรงเรียนบ้านหนองหิน 111
6 5.41
1 0.90
5 4.50
0 0.00
1 0.90
98 88.29
13 11.71%
210  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 86
0 0.00
1 1.16
0 0.00
5 5.81
4 4.65
76 88.37
10 11.63%
211  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
212  โรงเรียนบ้านยางเครือ 69
0 0.00
1 1.45
5 7.25
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
213  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
214  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 27
0 0.00
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
215  โรงเรียนบ้านเวาะ 118
1 0.85
5 4.24
7 5.93
0 0.00
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
216  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
217  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 119
7 5.88
0 0.00
6 5.04
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
218  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 129
2 1.55
9 6.98
3 2.33
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
219  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
220  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 130
7 5.38
4 3.08
2 1.54
1 0.77
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
221  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 114
8 7.02
3 2.63
1 0.88
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
222  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
223  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 99
4 4.04
0 0.00
3 3.03
3 3.03
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
224  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 131
7 5.34
0 0.00
4 3.05
2 1.53
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
225  โรงเรียนบ้านอาลัย 122
6 4.92
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
226  โรงเรียนบ้านโพนงาม 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
227  โรงเรียนบ้านเขวา 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
3 7.14
38 90.48
4 9.52%
228  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
229  โรงเรียนบ้านสะพุง 86
2 2.33
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
230  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 77
5 6.49
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
231  โรงเรียนบ้านสบาย 191
2 1.05
4 2.09
2 1.05
4 2.09
5 2.62
174 91.10
17 8.90%
232  โรงเรียนบ้านแวด 92
0 0.00
2 2.17
5 5.43
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
233  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 94
2 2.13
2 2.13
3 3.19
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
234  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
235  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
236  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 232
5 2.16
4 1.72
5 2.16
0 0.00
4 1.72
214 92.24
18 7.76%
237  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 121
4 3.31
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
238  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 68
0 0.00
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
239  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
240  โรงเรียนบ้านยาง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
241  โรงเรียนบ้านสีถาน 28
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
242  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
243  โรงเรียนบ้านเสือบอง 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
244  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
245  โรงเรียนบ้านมะกรูด 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
246  โรงเรียนบ้านสว่าง 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
1 0.94
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
247  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
248  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 47
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
249  โรงเรียนบ้านหนองสนม 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
250  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
251  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3461
9 0.26
10 0.29
37 1.07
19 0.55
48 1.39
3338 96.45
123 3.55%
252  โรงเรียนบ้านกอก 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
253  โรงเรียนบ้านกระถุน 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.17
61 96.83
2 3.17%
254  โรงเรียนบ้านหนองเตย 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
255  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 239
0 0.00
0 0.00
1 0.42
0 0.00
0 0.00
238 99.58
1 0.42%
256  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านบก 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,182 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,060 6.61
เตี้ย  1,207 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,646 8.49
ผอมและเตี้ย  898 2.88
อ้วนและเตี้ย  759 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,612 75.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,570 คน


24.28%


Powered By www.thaieducation.net