ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 197
46 23.35
58 29.44
34 17.26
37 18.78
22 11.17
0 0.00
197 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 31
14 45.16
7 22.58
7 22.58
2 6.45
1 3.23
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 164
46 28.05
26 15.85
20 12.20
23 14.02
10 6.10
39 23.78
125 76.22%
4  โรงเรียนบ้านระหาร 66
13 19.70
4 6.06
6 9.09
17 25.76
8 12.12
18 27.27
48 72.73%
5  โรงเรียนบ้านสวาย 742
88 11.86
73 9.84
127 17.12
38 5.12
188 25.34
228 30.73
514 69.27%
6  โรงเรียนบ้านกระดาน 177
12 6.78
18 10.17
13 7.34
40 22.60
31 17.51
63 35.59
114 64.41%
7  โรงเรียนบ้านพระปืด 71
19 26.76
8 11.27
12 16.90
0 0.00
0 0.00
32 45.07
39 54.93%
8  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 125
14 11.20
11 8.80
8 6.40
27 21.60
8 6.40
57 45.60
68 54.40%
9  โรงเรียนบ้านจักจรูก 100
16 16.00
3 3.00
8 8.00
19 19.00
8 8.00
46 46.00
54 54.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
9 14.52
0 0.00
24 38.71
0 0.00
0 0.00
29 46.77
33 53.23%
11  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
15 20.83
9 12.50
4 5.56
10 13.89
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
12  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 163
21 12.88
13 7.98
29 17.79
9 5.52
14 8.59
77 47.24
86 52.76%
13  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
34 15.60
43 19.72
7 3.21
23 10.55
7 3.21
104 47.71
114 52.29%
14  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 100
14 14.00
9 9.00
11 11.00
9 9.00
9 9.00
48 48.00
52 52.00%
15  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2512
212 8.44
118 4.70
240 9.55
330 13.14
358 14.25
1254 49.92
1258 50.08%
16  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 155
14 9.03
18 11.61
14 9.03
14 9.03
17 10.97
78 50.32
77 49.68%
17  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 274
53 19.34
28 10.22
25 9.12
19 6.93
11 4.01
138 50.36
136 49.64%
18  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 75
14 18.67
10 13.33
1 1.33
12 16.00
0 0.00
38 50.67
37 49.33%
19  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 67
6 8.96
6 8.96
9 13.43
2 2.99
10 14.93
34 50.75
33 49.25%
20  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 63
11 17.46
13 20.63
7 11.11
0 0.00
0 0.00
32 50.79
31 49.21%
21  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 147
27 18.37
15 10.20
8 5.44
16 10.88
6 4.08
75 51.02
72 48.98%
22  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 166
18 10.84
12 7.23
4 2.41
31 18.67
16 9.64
85 51.20
81 48.80%
23  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1418
58 4.09
130 9.17
90 6.35
188 13.26
220 15.51
732 51.62
686 48.38%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 141
26 18.44
20 14.18
11 7.80
11 7.80
0 0.00
73 51.77
68 48.23%
25  โรงเรียนบ้านชุมแสง 152
19 12.50
23 15.13
13 8.55
14 9.21
4 2.63
79 51.97
73 48.03%
26  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 186
27 14.52
42 22.58
20 10.75
0 0.00
0 0.00
97 52.15
89 47.85%
27  โรงเรียนบ้านจอมพระ 650
66 10.15
83 12.77
93 14.31
32 4.92
33 5.08
343 52.77
307 47.23%
28  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 185
24 12.97
18 9.73
9 4.86
8 4.32
28 15.14
98 52.97
87 47.03%
29  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 136
26 19.12
15 11.03
19 13.97
3 2.21
0 0.00
73 53.68
63 46.32%
30  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 104
25 24.04
18 17.31
2 1.92
3 2.88
0 0.00
56 53.85
48 46.15%
31  โรงเรียนบ้านหนองกุง 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
5 11.36
2 4.55
24 54.55
20 45.45%
32  โรงเรียนบ้านคาบ 251
45 17.93
23 9.16
22 8.76
14 5.58
8 3.19
139 55.38
112 44.62%
33  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 209
39 18.66
17 8.13
28 13.40
9 4.31
0 0.00
116 55.50
93 44.50%
34  โรงเรียนบ้านหนองแคน 70
7 10.00
4 5.71
10 14.29
0 0.00
10 14.29
39 55.71
31 44.29%
35  โรงเรียนบ้านขนาด 55
5 9.09
4 7.27
6 10.91
5 9.09
4 7.27
31 56.36
24 43.64%
36  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 84
18 21.43
12 14.29
6 7.14
0 0.00
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
37  โรงเรียนบ้านหนองคู 229
39 17.03
29 12.66
11 4.80
16 6.99
1 0.44
133 58.08
96 41.92%
38  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 273
40 14.65
24 8.79
30 10.99
20 7.33
0 0.00
159 58.24
114 41.76%
39  โรงเรียนบ้านตรมไพร 276
78 28.26
21 7.61
8 2.90
5 1.81
3 1.09
161 58.33
115 41.67%
40  โรงเรียนบ้านหนองจิก 65
8 12.31
5 7.69
10 15.38
4 6.15
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
41  โรงเรียนบ้านศรีราชา 68
7 10.29
6 8.82
4 5.88
10 14.71
1 1.47
40 58.82
28 41.18%
42  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 153
17 11.11
27 17.65
18 11.76
0 0.00
0 0.00
91 59.48
62 40.52%
43  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 109
14 12.84
12 11.01
11 10.09
7 6.42
0 0.00
65 59.63
44 40.37%
44  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 332
51 15.36
18 5.42
47 14.16
11 3.31
6 1.81
199 59.94
133 40.06%
45  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 300
38 12.67
14 4.67
10 3.33
42 14.00
14 4.67
182 60.67
118 39.33%
46  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
9 6.92
15 11.54
17 13.08
0 0.00
10 7.69
79 60.77
51 39.23%
47  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 103
10 9.71
7 6.80
13 12.62
4 3.88
6 5.83
63 61.17
40 38.83%
48  โรงเรียนบ้านดู่ 297
20 6.73
24 8.08
9 3.03
35 11.78
25 8.42
184 61.95
113 38.05%
49  โรงเรียนบ้านใหม่ 130
18 13.85
18 13.85
13 10.00
0 0.00
0 0.00
81 62.31
49 37.69%
50  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 414
71 17.15
34 8.21
0 0.00
23 5.56
28 6.76
258 62.32
156 37.68%
51  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
8 4.62
10 5.78
13 7.51
18 10.40
16 9.25
108 62.43
65 37.57%
52  โรงเรียนบ้านราม 269
48 17.84
7 2.60
20 7.43
25 9.29
0 0.00
169 62.83
100 37.17%
53  โรงเรียนบ้านนาเกา 134
22 16.42
8 5.97
9 6.72
9 6.72
1 0.75
85 63.43
49 36.57%
54  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 137
13 9.49
11 8.03
8 5.84
7 5.11
11 8.03
87 63.50
50 36.50%
55  โรงเรียนเมืองที 255
19 7.45
27 10.59
10 3.92
27 10.59
10 3.92
162 63.53
93 36.47%
56  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 47
6 12.77
7 14.89
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
57  โรงเรียนบ้านรัตนะ 198
27 13.64
16 8.08
24 12.12
4 2.02
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
58  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
8 6.30
13 10.24
8 6.30
8 6.30
8 6.30
82 64.57
45 35.43%
59  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 144
16 11.11
19 13.19
12 8.33
4 2.78
0 0.00
93 64.58
51 35.42%
60  โรงเรียนการุญวิทยา 108
17 15.74
8 7.41
12 11.11
1 0.93
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
61  โรงเรียนบ้านจันรม 182
21 11.54
3 1.65
21 11.54
10 5.49
9 4.95
118 64.84
64 35.16%
62  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 91
12 13.19
9 9.89
3 3.30
7 7.69
1 1.10
59 64.84
32 35.16%
63  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 72
6 8.33
7 9.72
6 8.33
6 8.33
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
64  โรงเรียนบ้านประปืด 142
14 9.86
3 2.11
7 4.93
15 10.56
10 7.04
93 65.49
49 34.51%
65  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 299
52 17.39
0 0.00
31 10.37
7 2.34
12 4.01
197 65.89
102 34.11%
66  โรงเรียนบ้านกันแสง 88
11 12.50
8 9.09
3 3.41
8 9.09
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
67  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 115
17 14.78
0 0.00
19 16.52
3 2.61
0 0.00
76 66.09
39 33.91%
68  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 163
18 11.04
18 11.04
15 9.20
3 1.84
1 0.61
108 66.26
55 33.74%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 95
7 7.37
6 6.32
7 7.37
7 7.37
5 5.26
63 66.32
32 33.68%
70  โรงเรียนสะโนวิทยา 188
9 4.79
6 3.19
20 10.64
23 12.23
5 2.66
125 66.49
63 33.51%
71  โรงเรียนบ้านอันโนง 75
21 28.00
2 2.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
72  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 69
9 13.04
2 2.90
11 15.94
1 1.45
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
73  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 115
10 8.70
9 7.83
5 4.35
8 6.96
6 5.22
77 66.96
38 33.04%
74  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 179
7 3.91
8 4.47
42 23.46
0 0.00
2 1.12
120 67.04
59 32.96%
75  โรงเรียนบ้านขยอง 40
8 20.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
76  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 105
22 20.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 11.43
71 67.62
34 32.38%
77  โรงเรียนบ้านแสรออ 229
32 13.97
29 12.66
2 0.87
0 0.00
11 4.80
155 67.69
74 32.31%
78  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 78
10 12.82
4 5.13
9 11.54
2 2.56
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
79  โรงเรียนบ้านเวียย 82
12 14.63
8 9.76
4 4.88
2 2.44
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
80  โรงเรียนบ้านกระออม 92
14 15.22
7 7.61
0 0.00
8 8.70
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
81  โรงเรียนบ้านตะบัล 219
16 7.31
19 8.68
16 7.31
7 3.20
11 5.02
150 68.49
69 31.51%
82  โรงเรียนบ้านโคกวัด 191
18 9.42
8 4.19
12 6.28
22 11.52
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
83  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 180
10 5.56
8 4.44
29 16.11
5 2.78
4 2.22
124 68.89
56 31.11%
84  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 94
4 4.26
5 5.32
10 10.64
6 6.38
4 4.26
65 69.15
29 30.85%
85  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 138
15 10.87
9 6.52
11 7.97
5 3.62
2 1.45
96 69.57
42 30.43%
86  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 150
20 13.33
15 10.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองหิน 186
9 4.84
9 4.84
20 10.75
5 2.69
12 6.45
131 70.43
55 29.57%
88  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 164
10 6.10
12 7.32
16 9.76
10 6.10
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
89  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 199
18 9.05
20 10.05
17 8.54
3 1.51
0 0.00
141 70.85
58 29.15%
90  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 93
14 15.05
2 2.15
7 7.53
4 4.30
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
91  โรงเรียนบ้านบุทม 114
12 10.53
0 0.00
9 7.89
12 10.53
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
92  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 156
17 10.90
8 5.13
20 12.82
0 0.00
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
93  โรงเรียนบ้านดินแดง 59
8 13.56
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
94  โรงเรียนบ้านบุญโลก 56
3 5.36
8 14.29
5 8.93
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
95  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 262
12 4.58
10 3.82
23 8.78
16 6.11
13 4.96
188 71.76
74 28.24%
96  โรงเรียนบ้านตากวน 125
9 7.20
7 5.60
7 5.60
7 5.60
5 4.00
90 72.00
35 28.00%
97  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 50
7 14.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
98  โรงเรียนบ้านผักไหม 131
13 9.92
14 10.69
9 6.87
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัว 100
9 9.00
2 2.00
10 10.00
6 6.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
100  โรงเรียนบ้านพันษี 176
27 15.34
9 5.11
11 6.25
0 0.00
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
101  โรงเรียนบ้านนาเสือก 79
6 7.59
2 2.53
10 12.66
1 1.27
2 2.53
58 73.42
21 26.58%
102  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 113
6 5.31
7 6.19
4 3.54
5 4.42
8 7.08
83 73.45
30 26.55%
103  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 117
19 16.24
11 9.40
0 0.00
1 0.85
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
104  โรงเรียนบ้านคอโค 503
63 12.52
30 5.96
22 4.37
9 1.79
9 1.79
370 73.56
133 26.44%
105  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1136
33 2.90
56 4.93
89 7.83
33 2.90
89 7.83
836 73.59
300 26.41%
106  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 198
8 4.04
1 0.51
20 10.10
16 8.08
7 3.54
146 73.74
52 26.26%
107  โรงเรียนบ้านตระแบก 126
12 9.52
9 7.14
2 1.59
3 2.38
7 5.56
93 73.81
33 26.19%
108  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 59
8 13.56
1 1.69
1 1.69
4 6.78
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
109  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 143
6 4.20
12 8.39
6 4.20
6 4.20
6 4.20
107 74.83
36 25.17%
110  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
13 7.56
11 6.40
18 10.47
1 0.58
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
111  โรงเรียนบ้านกันโจรง 64
7 10.94
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
112  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 36
1 2.78
4 11.11
2 5.56
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
113  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
5 7.35
7 10.29
3 4.41
2 2.94
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
114  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 88
8 9.09
4 4.55
7 7.95
2 2.27
1 1.14
66 75.00
22 25.00%
115  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 172
14 8.14
13 7.56
16 9.30
0 0.00
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
9 20.45
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 60
7 11.67
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
118  โรงเรียนบ้านเปรียง 128
13 10.16
0 0.00
15 11.72
4 3.13
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
119  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 93
12 12.90
4 4.30
7 7.53
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
120  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 77
0 0.00
3 3.90
7 9.09
5 6.49
4 5.19
58 75.32
19 24.68%
121  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
7 9.59
4 5.48
4 5.48
2 2.74
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 98
12 12.24
7 7.14
5 5.10
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
123  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 270
19 7.04
16 5.93
7 2.59
15 5.56
9 3.33
204 75.56
66 24.44%
124  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3266
130 3.98
152 4.65
214 6.55
150 4.59
149 4.56
2471 75.66
795 24.34%
125  โรงเรียนบ้านขนวน 111
16 14.41
6 5.41
5 4.50
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
126  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 113
6 5.31
2 1.77
17 15.04
2 1.77
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
127  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 59
7 11.86
3 5.08
2 3.39
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
128  โรงเรียนบ้านอาวุธ 59
10 16.95
2 3.39
1 1.69
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
129  โรงเรียนบ้านกันตรง 76
5 6.58
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
130  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 204
14 6.86
13 6.37
19 9.31
2 0.98
0 0.00
156 76.47
48 23.53%
131  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 73
3 4.11
8 10.96
6 8.22
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
132  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 232
11 4.74
6 2.59
13 5.60
15 6.47
9 3.88
178 76.72
54 23.28%
133  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 99
9 9.09
8 8.08
6 6.06
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
134  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 134
14 10.45
2 1.49
9 6.72
6 4.48
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
135  โรงเรียนบ้านแกน้อย 122
18 14.75
4 3.28
6 4.92
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
136  โรงเรียนบ้านสลักได 171
14 8.19
14 8.19
11 6.43
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
137  โรงเรียนทวีคามวิทยา 58
7 12.07
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
138  โรงเรียนบ้านตระแสง 201
16 7.96
11 5.47
7 3.48
10 4.98
1 0.50
156 77.61
45 22.39%
139  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 81
8 9.88
4 4.94
5 6.17
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
140  โรงเรียนบ้านฉันเพล 144
6 4.17
8 5.56
10 6.94
8 5.56
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
141  โรงเรียนบ้านจารพัต 259
18 6.95
10 3.86
19 7.34
10 3.86
0 0.00
202 77.99
57 22.01%
142  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 114
6 5.26
5 4.39
8 7.02
3 2.63
3 2.63
89 78.07
25 21.93%
143  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 225
19 8.44
11 4.89
18 8.00
1 0.44
0 0.00
176 78.22
49 21.78%
144  โรงเรียนบ้านโคกพระ 101
5 4.95
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
145  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 83
5 6.02
3 3.61
5 6.02
2 2.41
3 3.61
65 78.31
18 21.69%
146  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
147  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 88
5 5.68
7 7.95
5 5.68
2 2.27
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
148  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
14 10.00
0 0.00
6 4.29
5 3.57
5 3.57
110 78.57
30 21.43%
149  โรงเรียนบ้านทวารไพร 173
18 10.40
5 2.89
13 7.51
0 0.00
1 0.58
136 78.61
37 21.39%
150  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 75
11 14.67
-1 -1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
151  โรงเรียนบ้านค้อ 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
152  โรงเรียนบ้านบรมสุข 148
9 6.08
4 2.70
5 3.38
13 8.78
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
153  โรงเรียนบ้านสดอ 206
18 8.74
8 3.88
11 5.34
4 1.94
2 0.97
163 79.13
43 20.87%
154  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 192
27 14.06
0 0.00
13 6.77
0 0.00
0 0.00
152 79.17
40 20.83%
155  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 82
5 6.10
5 6.10
7 8.54
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
156  โรงเรียนบ้านหนองยาง 161
7 4.35
9 5.59
14 8.70
3 1.86
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
157  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 162
16 9.88
9 5.56
8 4.94
0 0.00
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
158  โรงเรียนบ้านโดนโอก 109
5 4.59
5 4.59
4 3.67
4 3.67
4 3.67
87 79.82
22 20.18%
159  โรงเรียนบ้านสำโรง 130
15 11.54
3 2.31
7 5.38
1 0.77
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองกง 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
161  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 55
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
162  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 80
5 6.25
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
163  โรงเรียนบ้านจรวย 86
5 5.81
6 6.98
4 4.65
1 1.16
1 1.16
69 80.23
17 19.77%
164  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 137
5 3.65
9 6.57
6 4.38
1 0.73
6 4.38
110 80.29
27 19.71%
165  โรงเรียนบ้านกางของ 112
4 3.57
2 1.79
6 5.36
4 3.57
6 5.36
90 80.36
22 19.64%
166  โรงเรียนบ้านดงถาวร 185
16 8.65
4 2.16
15 8.11
1 0.54
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
167  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 365
19 5.21
10 2.74
33 9.04
9 2.47
0 0.00
294 80.55
71 19.45%
168  โรงเรียนบ้านว่าน 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
169  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 157
10 6.37
12 7.64
5 3.18
2 1.27
1 0.64
127 80.89
30 19.11%
170  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 85
2 2.35
2 2.35
5 5.88
2 2.35
5 5.88
69 81.18
16 18.82%
171  โรงเรียนบ้านสามโค 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
5 7.81
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
172  โรงเรียนบ้านตำปูง 75
11 14.67
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
173  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 215
20 9.30
6 2.79
9 4.19
5 2.33
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
174  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
8 7.08
5 4.42
8 7.08
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
175  โรงเรียนบ้านโนนลี 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
176  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 82
10 12.20
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
177  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 171
10 5.85
9 5.26
10 5.85
2 1.17
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
178  โรงเรียนบ้านหนองกับ 150
17 11.33
5 3.33
5 3.33
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
179  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 228
18 7.89
15 6.58
8 3.51
0 0.00
0 0.00
187 82.02
41 17.98%
180  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 167
13 7.78
0 0.00
17 10.18
0 0.00
0 0.00
137 82.04
30 17.96%
181  โรงเรียนบ้านขะเนก 223
6 2.69
5 2.24
21 9.42
4 1.79
4 1.79
183 82.06
40 17.94%
182  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 146
20 13.70
4 2.74
2 1.37
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
183  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 186
9 4.84
6 3.23
7 3.76
6 3.23
5 2.69
153 82.26
33 17.74%
184  โรงเรียนบ้านข่า 40
2 5.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
185  โรงเรียนวัดประสพ 139
5 3.60
1 0.72
6 4.32
0 0.00
12 8.63
115 82.73
24 17.27%
186  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 232
12 5.17
5 2.16
20 8.62
3 1.29
0 0.00
192 82.76
40 17.24%
187  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 70
8 11.43
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
188  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 158
9 5.70
7 4.43
11 6.96
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
189  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 71
3 4.23
4 5.63
5 7.04
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
190  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 77
9 11.69
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
191  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 89
6 6.74
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
192  โรงเรียนบ้านแตล 227
12 5.29
5 2.20
17 7.49
2 0.88
2 0.88
189 83.26
38 16.74%
193  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 706
29 4.11
23 3.26
63 8.92
3 0.42
0 0.00
588 83.29
118 16.71%
194  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
6 5.56
6 5.56
4 3.70
0 0.00
2 1.85
90 83.33
18 16.67%
195  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 216
11 5.09
5 2.31
7 3.24
6 2.78
7 3.24
180 83.33
36 16.67%
196  โรงเรียนบ้านม่วง 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
197  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 138
0 0.00
9 6.52
12 8.70
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
198  โรงเรียนบ้านสังแก 115
19 16.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
199  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 73
0 0.00
1 1.37
11 15.07
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
200  โรงเรียนบ้านโดนออง 183
13 7.10
10 5.46
0 0.00
7 3.83
0 0.00
153 83.61
30 16.39%
201  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 259
16 6.18
8 3.09
18 6.95
0 0.00
0 0.00
217 83.78
42 16.22%
202  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
203  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 103
6 5.83
3 2.91
7 6.80
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
204  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 84
4 4.76
3 3.57
5 5.95
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
205  โรงเรียนบ้านหนองจอก 207
3 1.45
16 7.73
13 6.28
0 0.00
0 0.00
175 84.54
32 15.46%
206  โรงเรียนบ้านหนองดุม 191
6 3.14
0 0.00
23 12.04
0 0.00
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
207  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
208  โรงเรียนบ้านดงมัน 152
6 3.95
2 1.32
15 9.87
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
209  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
1 1.89
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
210  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 89
11 12.36
1 1.12
1 1.12
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
211  โรงเรียนบ้านนาบัว 180
8 4.44
2 1.11
9 5.00
5 2.78
2 1.11
154 85.56
26 14.44%
212  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 128
11 8.59
4 3.13
3 2.34
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
213  โรงเรียนบ้านตรำดม 172
7 4.07
6 3.49
2 1.16
7 4.07
2 1.16
148 86.05
24 13.95%
214  โรงเรียนบ้านระวี 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
215  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 241
9 3.73
7 2.90
6 2.49
8 3.32
3 1.24
208 86.31
33 13.69%
216  โรงเรียนบ้านโชค 95
2 2.11
2 2.11
3 3.16
3 3.16
3 3.16
82 86.32
13 13.68%
217  โรงเรียนบ้านตางมาง 147
6 4.08
9 6.12
3 2.04
2 1.36
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
218  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
219  โรงเรียนบ้านตากูก 104
0 0.00
7 6.73
6 5.77
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
220  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 188
5 2.66
2 1.06
18 9.57
0 0.00
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
221  โรงเรียนบ้านจารย์ 128
6 4.69
3 2.34
5 3.91
3 2.34
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
222  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 153
0 0.00
0 0.00
1 0.65
9 5.88
10 6.54
133 86.93
20 13.07%
223  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 154
6 3.90
4 2.60
8 5.19
1 0.65
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
224  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 162
7 4.32
0 0.00
14 8.64
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
225  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 135
0 0.00
1 0.74
14 10.37
2 1.48
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
226  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 64
2 3.13
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
227  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
6 9.38
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
228  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 108
3 2.78
3 2.78
4 3.70
2 1.85
1 0.93
95 87.96
13 12.04%
229  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
230  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 180
7 3.89
5 2.78
7 3.89
2 1.11
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
231  โรงเรียนบ้านสะโน 103
8 7.77
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
232  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 35
1 2.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
233  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
234  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 144
6 4.17
3 2.08
6 4.17
1 0.69
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
235  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 73
1 1.37
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
236  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
237  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 304
4 1.32
4 1.32
16 5.26
5 1.64
4 1.32
271 89.14
33 10.86%
238  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
2 2.70
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
239  โรงเรียนบ้านขามระกา 130
5 3.85
9 6.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
240  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
1 2.63
34 89.47
4 10.53%
241  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 181
3 1.66
4 2.21
1 0.55
10 5.52
1 0.55
162 89.50
19 10.50%
242  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 124
1 0.81
1 0.81
9 7.26
2 1.61
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
243  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 68
1 1.47
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
244  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 88
1 1.14
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
245  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 170
8 4.71
3 1.76
4 2.35
2 1.18
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
246  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
247  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
248  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 125
7 5.60
0 0.00
4 3.20
1 0.80
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
249  โรงเรียนบ้านหนองกัว 169
7 4.14
2 1.18
7 4.14
0 0.00
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
250  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 172
10 5.81
0 0.00
4 2.33
2 1.16
0 0.00
156 90.70
16 9.30%
251  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 241
2 0.83
1 0.41
4 1.66
4 1.66
11 4.56
219 90.87
22 9.13%
252  โรงเรียนบ้านตากแดด 124
0 0.00
0 0.00
10 8.06
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
253  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 177
5 2.82
2 1.13
7 3.95
1 0.56
0 0.00
162 91.53
15 8.47%
254  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
255  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 36
0 0.00
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
256  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 124
4 3.23
1 0.81
5 4.03
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
257  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
3 1.82
7 4.24
3 1.82
0 0.00
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
258  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
259  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 223
8 3.59
1 0.45
4 1.79
0 0.00
4 1.79
206 92.38
17 7.62%
260  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 158
5 3.16
5 3.16
2 1.27
0 0.00
0 0.00
146 92.41
12 7.59%
261  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 81
0 0.00
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
262  โรงเรียนบ้านจบก 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
263  โรงเรียนบ้านไถงตรง 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
1 0.92
1 0.92
101 92.66
8 7.34%
264  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
4 4.88
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
265  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
1 1.41
66 92.96
5 7.04%
266  โรงเรียนบ้านพม่า 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
267  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
8 4.85
0 0.00
3 1.82
0 0.00
0 0.00
154 93.33
11 6.67%
268  โรงเรียนบ้านอาแวะ 107
3 2.80
2 1.87
0 0.00
2 1.87
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
269  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 201
5 2.49
4 1.99
3 1.49
1 0.50
0 0.00
188 93.53
13 6.47%
270  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 140
1 0.71
1 0.71
7 5.00
0 0.00
0 0.00
131 93.57
9 6.43%
271  โรงเรียนบ้านตาเพชร 101
0 0.00
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
272  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
273  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 70
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
274  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 183
0 0.00
0 0.00
10 5.46
0 0.00
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
275  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.45
104 94.55
6 5.45%
276  โรงเรียนบ้านระไซร์ 133
2 1.50
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
277  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 97
1 1.03
1 1.03
3 3.09
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
278  โรงเรียนบ้านผือ 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
279  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
280  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
281  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.43
4 2.86
134 95.71
6 4.29%
282  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
283  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
284  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 149
1 0.67
1 0.67
2 1.34
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
285  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 120
0 0.00
0 0.00
1 0.83
2 1.67
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
286  โรงเรียนดรุณวิทยากร 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
287  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 168
0 0.00
0 0.00
4 2.38
0 0.00
0 0.00
164 97.62
4 2.38%
288  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 124
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
289  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
290  โรงเรียนบ้านกุง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
291  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 78
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
292  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 228
2 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 99.12
2 0.88%

 

จำนวนนักเรียน  47,819 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,725 7.79
เตี้ย  2,502 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,320 6.94
ผอมและเตี้ย  1,992 4.17
อ้วนและเตี้ย  1,727 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,553 72.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 13,266 คน


27.74%


Powered By www.thaieducation.net