ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 84
10 11.90
2 2.38
23 27.38
11 13.10
9 10.71
29 34.52
55 65.48%
2  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 84
11 13.10
12 14.29
14 16.67
11 13.10
5 5.95
31 36.90
53 63.10%
3  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 112
9 8.04
5 4.46
18 16.07
14 12.50
23 20.54
43 38.39
69 61.61%
4  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 57
14 24.56
7 12.28
5 8.77
5 8.77
2 3.51
24 42.11
33 57.89%
5  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 70
14 20.00
7 10.00
12 17.14
3 4.29
1 1.43
33 47.14
37 52.86%
6  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 183
16 8.74
31 16.94
27 14.75
13 7.10
9 4.92
87 47.54
96 52.46%
7  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 152
6 3.95
18 11.84
39 25.66
1 0.66
14 9.21
74 48.68
78 51.32%
8  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 455
48 10.55
54 11.87
46 10.11
38 8.35
41 9.01
228 50.11
227 49.89%
9  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1719
240 13.96
173 10.06
230 13.38
113 6.57
95 5.53
868 50.49
851 49.51%
10  โรงเรียนบ้านสระขุด 144
22 15.28
1 0.69
12 8.33
23 15.97
13 9.03
73 50.69
71 49.31%
11  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 195
38 19.49
29 14.87
14 7.18
13 6.67
0 0.00
101 51.79
94 48.21%
12  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 38
4 10.53
2 5.26
6 15.79
4 10.53
2 5.26
20 52.63
18 47.37%
13  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 418
50 11.96
37 8.85
77 18.42
17 4.07
13 3.11
224 53.59
194 46.41%
14  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 324
13 4.01
20 6.17
38 11.73
33 10.19
44 13.58
176 54.32
148 45.68%
15  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 141
34 24.11
4 2.84
11 7.80
12 8.51
3 2.13
77 54.61
64 45.39%
16  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 55
3 5.45
3 5.45
15 27.27
2 3.64
1 1.82
31 56.36
24 43.64%
17  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 167
7 4.19
12 7.19
11 6.59
19 11.38
22 13.17
96 57.49
71 42.51%
18  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 76
14 18.42
6 7.89
8 10.53
4 5.26
0 0.00
44 57.89
32 42.11%
19  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 105
12 11.43
12 11.43
9 8.57
8 7.62
3 2.86
61 58.10
44 41.90%
20  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 329
27 8.21
4 1.22
55 16.72
4 1.22
42 12.77
197 59.88
132 40.12%
21  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 152
22 14.47
6 3.95
15 9.87
17 11.18
0 0.00
92 60.53
60 39.47%
22  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 187
22 11.76
44 23.53
5 2.67
2 1.07
0 0.00
114 60.96
73 39.04%
23  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 49
5 10.20
5 10.20
8 16.33
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
24  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 182
36 19.78
10 5.49
14 7.69
9 4.95
1 0.55
112 61.54
70 38.46%
25  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 89
12 13.48
3 3.37
17 19.10
1 1.12
0 0.00
56 62.92
33 37.08%
26  โรงเรียนบ้านโนนทอง 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
3 11.11
4 14.81
17 62.96
10 37.04%
27  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140
4 2.86
7 5.00
15 10.71
14 10.00
11 7.86
89 63.57
51 36.43%
28  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 130
21 16.15
12 9.23
12 9.23
0 0.00
0 0.00
85 65.38
45 34.62%
29  โรงเรียนบ้านสระสะแก 169
8 4.73
15 8.88
13 7.69
8 4.73
13 7.69
112 66.27
57 33.73%
30  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 92
13 14.13
3 3.26
11 11.96
4 4.35
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
31  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 188
9 4.79
7 3.72
12 6.38
16 8.51
19 10.11
125 66.49
63 33.51%
32  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1650
165 10.00
66 4.00
223 13.52
68 4.12
28 1.70
1100 66.67
550 33.33%
33  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 118
10 8.47
10 8.47
14 11.86
3 2.54
2 1.69
79 66.95
39 33.05%
34  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 150
7 4.67
1 0.67
22 14.67
8 5.33
11 7.33
101 67.33
49 32.67%
35  โรงเรียนบ้านปากช่อง 320
18 5.63
20 6.25
19 5.94
23 7.19
24 7.50
216 67.50
104 32.50%
36  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 74
11 14.86
0 0.00
12 16.22
1 1.35
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
37  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 115
17 14.78
8 6.96
9 7.83
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
38  โรงเรียนบ้านไทรออ 28
6 21.43
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
39  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 153
17 11.11
13 8.50
14 9.15
4 2.61
1 0.65
104 67.97
49 32.03%
40  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 98
5 5.10
2 2.04
14 14.29
1 1.02
9 9.18
67 68.37
31 31.63%
41  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 92
15 16.30
7 7.61
6 6.52
1 1.09
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
42  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 93
2 2.15
3 3.23
9 9.68
5 5.38
10 10.75
64 68.82
29 31.18%
43  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 153
24 15.69
7 4.58
15 9.80
1 0.65
0 0.00
106 69.28
47 30.72%
44  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 75
2 2.67
2 2.67
9 12.00
2 2.67
8 10.67
52 69.33
23 30.67%
45  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 162
6 3.70
17 10.49
25 15.43
1 0.62
0 0.00
113 69.75
49 30.25%
46  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 127
3 2.36
6 4.72
17 13.39
7 5.51
5 3.94
89 70.08
38 29.92%
47  โรงเรียนบ้านโคกขาม 54
3 5.56
2 3.70
5 9.26
4 7.41
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
48  โรงเรียนบ้านคลองหิน 189
11 5.82
19 10.05
19 10.05
5 2.65
1 0.53
134 70.90
55 29.10%
49  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 143
11 7.69
9 6.29
14 9.79
7 4.90
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
50  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 175
13 7.43
12 6.86
8 4.57
8 4.57
9 5.14
125 71.43
50 28.57%
51  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 152
7 4.61
9 5.92
5 3.29
13 8.55
9 5.92
109 71.71
43 28.29%
52  โรงเรียนบ้านหนองถนน 99
15 15.15
3 3.03
2 2.02
7 7.07
1 1.01
71 71.72
28 28.28%
53  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 107
6 5.61
6 5.61
14 13.08
4 3.74
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
54  โรงเรียนบ้านยายคำ 68
5 7.35
6 8.82
8 11.76
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
55  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 129
13 10.08
13 10.08
8 6.20
2 1.55
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
56  โรงเรียนบ้านหนองกง 167
19 11.38
2 1.20
20 11.98
3 1.80
2 1.20
121 72.46
46 27.54%
57  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 51
3 5.88
3 5.88
8 15.69
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
58  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 159
8 5.03
5 3.14
17 10.69
6 3.77
7 4.40
116 72.96
43 27.04%
59  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 216
11 5.09
12 5.56
19 8.80
6 2.78
10 4.63
158 73.15
58 26.85%
60  โรงเรียนบ้านสวายสอ 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
3 6.67
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
61  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 631
60 9.51
23 3.65
69 10.94
0 0.00
15 2.38
464 73.53
167 26.47%
62  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 310
19 6.13
9 2.90
18 5.81
19 6.13
17 5.48
228 73.55
82 26.45%
63  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 315
35 11.11
13 4.13
31 9.84
4 1.27
0 0.00
232 73.65
83 26.35%
64  โรงเรียนบ้านหนองมัน 96
7 7.29
3 3.13
15 15.63
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
65  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 150
15 10.00
13 8.67
9 6.00
2 1.33
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 139
10 7.19
19 13.67
4 2.88
3 2.16
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
67  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 143
3 2.10
3 2.10
16 11.19
6 4.20
9 6.29
106 74.13
37 25.87%
68  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 248
18 7.26
5 2.02
33 13.31
7 2.82
1 0.40
184 74.19
64 25.81%
69  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 43
4 9.30
2 4.65
2 4.65
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
70  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 124
10 8.06
9 7.26
3 2.42
7 5.65
2 1.61
93 75.00
31 25.00%
71  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 60
2 3.33
5 8.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
72  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 133
14 10.53
0 0.00
15 11.28
3 2.26
1 0.75
100 75.19
33 24.81%
73  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 160
6 3.75
12 7.50
17 10.63
4 2.50
0 0.00
121 75.63
39 24.38%
74  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 156
6 3.85
5 3.21
7 4.49
11 7.05
9 5.77
118 75.64
38 24.36%
75  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 62
5 8.06
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
76  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 200
23 11.50
8 4.00
10 5.00
7 3.50
0 0.00
152 76.00
48 24.00%
77  โรงเรียนบ้านหินโคน 171
12 7.02
15 8.77
14 8.19
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
78  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 188
18 9.57
10 5.32
12 6.38
5 2.66
0 0.00
143 76.06
45 23.94%
79  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 59
3 5.08
1 1.69
7 11.86
3 5.08
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
80  โรงเรียนบ้านหนองกราด 51
4 7.84
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
81  โรงเรียนบ้านเสลา 99
1 1.01
3 3.03
5 5.05
3 3.03
11 11.11
76 76.77
23 23.23%
82  โรงเรียนบ้านโคกลอย 112
4 3.57
4 3.57
6 5.36
7 6.25
5 4.46
86 76.79
26 23.21%
83  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 100
7 7.00
3 3.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
84  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 61
5 8.20
2 3.28
5 8.20
2 3.28
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 310
22 7.10
3 0.97
46 14.84
0 0.00
0 0.00
239 77.10
71 22.90%
86  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 75
4 5.33
8 10.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
87  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 129
13 10.08
5 3.88
9 6.98
2 1.55
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
88  โรงเรียนบ้านหนองหมี 143
11 7.69
7 4.90
4 2.80
6 4.20
4 2.80
111 77.62
32 22.38%
89  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 143
13 9.09
7 4.90
12 8.39
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
90  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 516
49 9.50
27 5.23
39 7.56
0 0.00
0 0.00
401 77.71
115 22.29%
91  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 303
30 9.90
6 1.98
31 10.23
0 0.00
0 0.00
236 77.89
67 22.11%
92  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 101
5 4.95
4 3.96
11 10.89
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
93  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 101
9 8.91
3 2.97
5 4.95
2 1.98
3 2.97
79 78.22
22 21.78%
94  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 88
0 0.00
0 0.00
13 14.77
5 5.68
1 1.14
69 78.41
19 21.59%
95  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 121
7 5.79
7 5.79
0 0.00
5 4.13
7 5.79
95 78.51
26 21.49%
96  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 75
2 2.67
4 5.33
9 12.00
1 1.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
97  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 122
6 4.92
9 7.38
9 7.38
2 1.64
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
98  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 155
8 5.16
7 4.52
15 9.68
3 1.94
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
99  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 132
9 6.82
4 3.03
15 11.36
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
100  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 208
12 5.77
3 1.44
17 8.17
12 5.77
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
101  โรงเรียนบ้านโคกลอย 161
12 7.45
7 4.35
15 9.32
0 0.00
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
102  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 148
18 12.16
3 2.03
10 6.76
0 0.00
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
103  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 139
11 7.91
4 2.88
14 10.07
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
104  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 72
5 6.94
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
105  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 252
14 5.56
10 3.97
28 11.11
0 0.00
0 0.00
200 79.37
52 20.63%
106  โรงเรียนวัดห้วยหิน 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
3 4.76
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
107  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 197
15 7.61
4 2.03
17 8.63
4 2.03
0 0.00
157 79.70
40 20.30%
108  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 163
9 5.52
2 1.23
13 7.98
4 2.45
5 3.07
130 79.75
33 20.25%
109  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 114
0 0.00
6 5.26
15 13.16
2 1.75
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
110  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 80
9 11.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 410
17 4.15
14 3.41
42 10.24
4 0.98
4 0.98
329 80.24
81 19.76%
112  โรงเรียนวราวัฒนา 148
7 4.73
3 2.03
19 12.84
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
113  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 98
6 6.12
5 5.10
7 7.14
1 1.02
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
114  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 93
7 7.53
5 5.38
6 6.45
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
115  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 93
6 6.45
0 0.00
10 10.75
2 2.15
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
116  โรงเรียนบ้านนาจาน 88
3 3.41
1 1.14
8 9.09
4 4.55
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
117  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 151
6 3.97
7 4.64
13 8.61
3 1.99
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
118  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 177
14 7.91
0 0.00
20 11.30
0 0.00
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
119  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 214
5 2.34
3 1.40
28 13.08
5 2.34
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
120  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 178
8 4.49
3 1.69
21 11.80
2 1.12
0 0.00
144 80.90
34 19.10%
121  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 144
5 3.47
0 0.00
17 11.81
5 3.47
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
122  โรงเรียนบ้านหนองแวง 208
12 5.77
16 7.69
9 4.33
2 0.96
0 0.00
169 81.25
39 18.75%
123  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 155
1 0.65
9 5.81
19 12.26
0 0.00
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
124  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 123
9 7.32
7 5.69
5 4.07
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
125  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 123
9 7.32
2 1.63
9 7.32
2 1.63
1 0.81
100 81.30
23 18.70%
126  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 126
11 8.73
0 0.00
12 9.52
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
127  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 126
12 9.52
3 2.38
8 6.35
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
129  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 200
18 9.00
2 1.00
11 5.50
5 2.50
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 306
15 4.90
13 4.25
14 4.58
13 4.25
0 0.00
251 82.03
55 17.97%
131  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 401
19 4.74
19 4.74
28 6.98
5 1.25
1 0.25
329 82.04
72 17.96%
132  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 279
7 2.51
11 3.94
29 10.39
3 1.08
0 0.00
229 82.08
50 17.92%
133  โรงเรียนบ้านหนองยาง 208
25 12.02
0 0.00
5 2.40
7 3.37
0 0.00
171 82.21
37 17.79%
134  โรงเรียนบ้านตากอง 153
12 7.84
3 1.96
8 5.23
4 2.61
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
135  โรงเรียนบ้านตะโก 199
15 7.54
3 1.51
17 8.54
0 0.00
0 0.00
164 82.41
35 17.59%
136  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 236
19 8.05
0 0.00
22 9.32
0 0.00
0 0.00
195 82.63
41 17.37%
137  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 127
15 11.81
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
138  โรงเรียนบ้านบุ 162
5 3.09
11 6.79
12 7.41
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
139  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 139
9 6.47
1 0.72
13 9.35
1 0.72
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
140  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 106
5 4.72
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 307
5 1.63
6 1.95
36 11.73
5 1.63
0 0.00
255 83.06
52 16.94%
142  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
0 0.00
5 6.94
60 83.33
12 16.67%
143  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 132
8 6.06
4 3.03
10 7.58
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
144  โรงเรียนบ้านฝ้าย 235
7 2.98
5 2.13
24 10.21
3 1.28
0 0.00
196 83.40
39 16.60%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
6 4.96
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
146  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 250
11 4.40
5 2.00
19 7.60
5 2.00
1 0.40
209 83.60
41 16.40%
147  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 137
4 2.92
1 0.73
16 11.68
1 0.73
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
149  โรงเรียนไตรคาม 83
6 7.23
1 1.20
4 4.82
2 2.41
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
150  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
10 7.09
6 4.26
0 0.00
3 2.13
3 2.13
119 84.40
22 15.60%
151  โรงเรียนบ้านหนองกราด 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
152  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 399
25 6.27
8 2.01
26 6.52
1 0.25
2 0.50
337 84.46
62 15.54%
153  โรงเรียนบ้านโคกยาง 221
13 5.88
2 0.90
16 7.24
2 0.90
1 0.45
187 84.62
34 15.38%
154  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 282
4 1.42
17 6.03
22 7.80
0 0.00
0 0.00
239 84.75
43 15.25%
155  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 122
1 0.82
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
157  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 75
3 4.00
5 6.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
158  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 62
6 9.68
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
159  โรงเรียนบ้านถาวร 207
1 0.48
7 3.38
22 10.63
0 0.00
0 0.00
177 85.51
30 14.49%
160  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 132
3 2.27
5 3.79
11 8.33
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
161  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 91
4 4.40
4 4.40
4 4.40
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
162  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 119
7 5.88
1 0.84
7 5.88
2 1.68
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
163  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
164  โรงเรียนวัดน้ำไหล 136
5 3.68
1 0.74
9 6.62
4 2.94
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
165  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 115
1 0.87
8 6.96
7 6.09
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
166  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 224
8 3.57
9 4.02
7 3.13
7 3.13
0 0.00
193 86.16
31 13.84%
167  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 94
4 4.26
1 1.06
3 3.19
3 3.19
2 2.13
81 86.17
13 13.83%
168  โรงเรียนบ้านหนองกก 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
169  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 503
16 3.18
12 2.39
27 5.37
9 1.79
5 0.99
434 86.28
69 13.72%
170  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 205
3 1.46
6 2.93
16 7.80
2 0.98
1 0.49
177 86.34
28 13.66%
171  โรงเรียนบ้านสมจิต 66
3 4.55
0 0.00
5 7.58
0 0.00
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
172  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 104
4 3.85
2 1.92
6 5.77
2 1.92
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
173  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
2 3.33
4 6.67
52 86.67
8 13.33%
174  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 278
11 3.96
5 1.80
21 7.55
0 0.00
0 0.00
241 86.69
37 13.31%
175  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 198
3 1.52
2 1.01
21 10.61
0 0.00
0 0.00
172 86.87
26 13.13%
176  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
2 3.23
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
177  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 134
6 4.48
7 5.22
4 2.99
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
178  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
179  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
180  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 106
3 2.83
1 0.94
4 3.77
3 2.83
1 0.94
94 88.68
12 11.32%
181  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
182  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
183  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 56
0 0.00
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
184  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
185  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 276
6 2.17
3 1.09
18 6.52
0 0.00
0 0.00
249 90.22
27 9.78%
186  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 124
0 0.00
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
187  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
188  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
189  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 641
10 1.56
11 1.72
30 4.68
4 0.62
5 0.78
581 90.64
60 9.36%
190  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 111
3 2.70
2 1.80
4 3.60
1 0.90
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
191  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
4 5.80
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
192  โรงเรียนบ้านเขว้า 104
1 0.96
6 5.77
2 1.92
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
193  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
194  โรงเรียนบ้านขามน้อย 184
2 1.09
9 4.89
4 2.17
0 0.00
0 0.00
169 91.85
15 8.15%
195  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 74
0 0.00
3 4.05
2 2.70
1 1.35
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
196  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 63
1 1.59
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
197  โรงเรียนบ้านสำราญ 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
198  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 124
2 1.61
4 3.23
3 2.42
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
199  โรงเรียนบ้านหนองโสน 98
0 0.00
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
200  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 88
0 0.00
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
201  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1036
15 1.45
11 1.06
24 2.32
5 0.48
7 0.68
974 94.02
62 5.98%
202  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 87
1 1.15
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
203  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 162
8 4.94
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
204  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 141
0 0.00
0 0.00
7 4.96
0 0.00
0 0.00
134 95.04
7 4.96%
205  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 202
4 1.98
0 0.00
6 2.97
0 0.00
0 0.00
192 95.05
10 4.95%
206  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 147
2 1.36
0 0.00
3 2.04
0 0.00
2 1.36
140 95.24
7 4.76%
207  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 191
1 0.52
0 0.00
8 4.19
0 0.00
0 0.00
182 95.29
9 4.71%
208  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
209  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
210  โรงเรียนบ้านสระขาม 217
2 0.92
2 0.92
3 1.38
2 0.92
1 0.46
207 95.39
10 4.61%
211  โรงเรียนบ้านหนองบัว 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
212  โรงเรียนบ้านหนองกราด 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
1 1.15
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
213  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 200
0 0.00
0 0.00
2 1.00
1 0.50
0 0.00
197 98.50
3 1.50%
214  โรงเรียนบ้านหนองยาง 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,525 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,334 6.57
เตี้ย  1,461 4.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,114 8.77
ผอมและเตี้ย  924 2.60
อ้วนและเตี้ย  669 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,023 76.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,502 คน


23.93%


Powered By www.thaieducation.net