ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 208 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 135
66 48.89
21 15.56
18 13.33
15 11.11
15 11.11
0 0.00
135 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำแคน 30
6 20.00
7 23.33
6 20.00
8 26.67
3 10.00
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนางาม 102
2 1.96
0 0.00
11 10.78
3 2.94
86 84.31
0 0.00
102 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 5
0 0.00
2 40.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 19
1 5.26
12 63.16
6 31.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 31
11 35.48
0 0.00
8 25.81
7 22.58
5 16.13
0 0.00
31 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 55
14 25.45
6 10.91
5 9.09
24 43.64
6 10.91
0 0.00
55 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 112
99 88.39
9 8.04
4 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 33
9 27.27
12 36.36
7 21.21
2 6.06
3 9.09
0 0.00
33 100.00%
10  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 171
29 16.96
35 20.47
60 35.09
0 0.00
32 18.71
15 8.77
156 91.23%
11  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 20
4 20.00
1 5.00
4 20.00
3 15.00
6 30.00
2 10.00
18 90.00%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 584
57 9.76
31 5.31
130 22.26
88 15.07
218 37.33
60 10.27
524 89.73%
13  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 76
17 22.37
15 19.74
12 15.79
8 10.53
16 21.05
8 10.53
68 89.47%
14  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 65
45 69.23
3 4.62
1 1.54
9 13.85
0 0.00
7 10.77
58 89.23%
15  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 110
20 18.18
25 22.73
16 14.55
18 16.36
16 14.55
15 13.64
95 86.36%
16  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 81
16 19.75
12 14.81
10 12.35
22 27.16
3 3.70
18 22.22
63 77.78%
17  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 42
23 54.76
3 7.14
3 7.14
2 4.76
1 2.38
10 23.81
32 76.19%
18  โรงเรียนบ้านนาข่า 46
9 19.57
5 10.87
11 23.91
5 10.87
1 2.17
15 32.61
31 67.39%
19  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15
8 53.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
5 33.33
10 66.67%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 167
38 22.75
28 16.77
16 9.58
21 12.57
7 4.19
57 34.13
110 65.87%
21  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 65
22 33.85
6 9.23
3 4.62
9 13.85
0 0.00
25 38.46
40 61.54%
22  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 136
31 22.79
4 2.94
15 11.03
21 15.44
4 2.94
61 44.85
75 55.15%
23  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 95
6 6.32
1 1.05
18 18.95
7 7.37
18 18.95
45 47.37
50 52.63%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
10 26.32
3 7.89
5 13.16
2 5.26
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
25  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 78
8 10.26
10 12.82
11 14.10
7 8.97
5 6.41
37 47.44
41 52.56%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 54
5 9.26
6 11.11
3 5.56
7 12.96
7 12.96
26 48.15
28 51.85%
27  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 78
15 19.23
9 11.54
14 17.95
0 0.00
0 0.00
40 51.28
38 48.72%
28  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83
18 21.69
8 9.64
13 15.66
0 0.00
0 0.00
44 53.01
39 46.99%
29  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 107
12 11.21
14 13.08
20 18.69
4 3.74
0 0.00
57 53.27
50 46.73%
30  โรงเรียนดอนหมู 116
23 19.83
11 9.48
14 12.07
4 3.45
2 1.72
62 53.45
54 46.55%
31  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 91
7 7.69
12 13.19
19 20.88
3 3.30
1 1.10
49 53.85
42 46.15%
32  โรงเรียนบ้านหนองไห 120
36 30.00
4 3.33
10 8.33
5 4.17
0 0.00
65 54.17
55 45.83%
33  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 57
13 22.81
7 12.28
6 10.53
0 0.00
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
34  โรงเรียนบ้านหันแฮด 19
2 10.53
1 5.26
5 26.32
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
35  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 146
34 23.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 18.49
85 58.22
61 41.78%
36  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 73
8 10.96
6 8.22
13 17.81
3 4.11
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
37  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 60
9 15.00
5 8.33
9 15.00
1 1.67
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
38  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 70
17 24.29
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42
4 9.52
2 4.76
9 21.43
0 0.00
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
40  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50
11 22.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
41  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 84
7 8.33
10 11.90
13 15.48
1 1.19
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
42  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 263
36 13.69
13 4.94
44 16.73
3 1.14
1 0.38
166 63.12
97 36.88%
43  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 862
89 10.32
74 8.58
34 3.94
84 9.74
34 3.94
547 63.46
315 36.54%
44  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 119
19 15.97
12 10.08
8 6.72
3 2.52
0 0.00
77 64.71
42 35.29%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 71
7 9.86
4 5.63
12 16.90
2 2.82
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
46  โรงเรียนบ้านบัว 40
8 20.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
47  โรงเรียนบ้านละว้า 174
22 12.64
10 5.75
20 11.49
8 4.60
0 0.00
114 65.52
60 34.48%
48  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 60
2 3.33
6 10.00
8 13.33
4 6.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
49  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 113
15 13.27
9 7.96
6 5.31
7 6.19
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
50  โรงเรียนบ้านมูลนาค 104
12 11.54
13 12.50
9 8.65
0 0.00
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 196
18 9.18
11 5.61
30 15.31
5 2.55
0 0.00
132 67.35
64 32.65%
52  โรงเรียนบ้านขามเรียน 74
7 9.46
12 16.22
5 6.76
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
53  โรงเรียนบ้านโจด 87
21 24.14
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
54  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
2 2.67
4 5.33
18 24.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
55  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 52
8 15.38
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
56  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
4 11.11
3 8.33
25 69.44
11 30.56%
57  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
5 6.58
4 5.26
53 69.74
23 30.26%
58  โรงเรียนบ้านแท่น 90
5 5.56
7 7.78
14 15.56
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
59  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 144
12 8.33
6 4.17
21 14.58
2 1.39
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
60  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 93
14 15.05
0 0.00
6 6.45
0 0.00
6 6.45
67 72.04
26 27.96%
61  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 155
5 3.23
0 0.00
23 14.84
5 3.23
10 6.45
112 72.26
43 27.74%
62  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 118
9 7.63
3 2.54
11 9.32
8 6.78
1 0.85
86 72.88
32 27.12%
63  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53
7 13.21
4 7.55
1 1.89
1 1.89
1 1.89
39 73.58
14 26.42%
64  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 65
6 9.23
1 1.54
6 9.23
2 3.08
2 3.08
48 73.85
17 26.15%
65  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 134
13 9.70
9 6.72
10 7.46
3 2.24
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
66  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 92
5 5.43
3 3.26
11 11.96
0 0.00
5 5.43
68 73.91
24 26.09%
67  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54
4 7.41
4 7.41
6 11.11
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58
6 10.34
0 0.00
3 5.17
1 1.72
5 8.62
43 74.14
15 25.86%
69  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 62
7 11.29
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
70  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 184
10 5.43
9 4.89
28 15.22
0 0.00
0 0.00
137 74.46
47 25.54%
71  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 48
4 8.33
4 8.33
3 6.25
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
73  โรงเรียนบ้านป่าปอ 131
12 9.16
5 3.82
8 6.11
3 2.29
4 3.05
99 75.57
32 24.43%
74  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37
1 2.70
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
75  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
5 13.51
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
76  โรงเรียนบ้านหนองแปน 141
11 7.80
8 5.67
13 9.22
2 1.42
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 176
6 3.41
11 6.25
8 4.55
6 3.41
11 6.25
134 76.14
42 23.86%
78  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 110
4 3.64
5 4.55
10 9.09
3 2.73
4 3.64
84 76.36
26 23.64%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95
9 9.47
0 0.00
10 10.53
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
80  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
3 5.77
4 7.69
4 7.69
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
81  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 57
4 7.02
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
82  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44
7 15.91
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
83  โรงเรียนบัวเหลือง 49
7 14.29
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
84  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 91
10 10.99
2 2.20
4 4.40
4 4.40
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
85  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
3 9.38
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
86  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 129
6 4.65
3 2.33
17 13.18
1 0.78
1 0.78
101 78.29
28 21.71%
87  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37
3 8.11
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
88  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209
11 5.26
0 0.00
31 14.83
2 0.96
1 0.48
164 78.47
45 21.53%
89  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
90  โรงเรียนบ้านปอแดง 94
17 18.09
2 2.13
0 0.00
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
91  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 38
3 7.89
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
92  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 76
6 7.89
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
93  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
94  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 86
6 6.98
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
95  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
96  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 84
3 3.57
5 5.95
9 10.71
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
97  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 114
4 3.51
4 3.51
15 13.16
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
98  โรงเรียนบ้านขามป้อม 149
8 5.37
8 5.37
12 8.05
1 0.67
1 0.67
119 79.87
30 20.13%
99  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 76
10 13.16
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 213
12 5.63
12 5.63
18 8.45
0 0.00
0 0.00
171 80.28
42 19.72%
101  โรงเรียนบ้านลาน 122
7 5.74
5 4.10
6 4.92
3 2.46
3 2.46
98 80.33
24 19.67%
102  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 41
6 14.63
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
103  โรงเรียนหนองบัวเย็น 67
4 5.97
4 5.97
2 2.99
3 4.48
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
104  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 109
2 1.83
2 1.83
6 5.50
6 5.50
5 4.59
88 80.73
21 19.27%
105  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 105
7 6.67
1 0.95
10 9.52
0 0.00
2 1.90
85 80.95
20 19.05%
106  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 126
3 2.38
8 6.35
12 9.52
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
107  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
1 4.76
17 80.95
4 19.05%
108  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
109  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
110  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 98
8 8.16
4 4.08
6 6.12
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
111  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119
9 7.56
3 2.52
8 6.72
1 0.84
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
112  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 51
2 3.92
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
113  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
114  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 98
14 14.29
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
115  โรงเรียนบ้านโกน้อย 35
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
116  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 152
1 0.66
0 0.00
5 3.29
8 5.26
12 7.89
126 82.89
26 17.11%
117  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
1 2.44
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 418
35 8.37
31 7.42
4 0.96
0 0.00
0 0.00
348 83.25
70 16.75%
119  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 120
1 0.83
1 0.83
18 15.00
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
120  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
121  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 125
1 0.80
5 4.00
9 7.20
2 1.60
3 2.40
105 84.00
20 16.00%
122  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119
11 9.24
2 1.68
3 2.52
3 2.52
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
123  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
124  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 57
3 5.26
2 3.51
3 5.26
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
125  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 85
0 0.00
1 1.18
6 7.06
6 7.06
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
126  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 40
1 2.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
127  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 88
6 6.82
1 1.14
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
128  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 69
1 1.45
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
129  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 35
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
130  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92
7 7.61
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
131  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 150
8 5.33
11 7.33
2 1.33
0 0.00
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
132  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 80
2 2.50
4 5.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
133  โรงเรียนบ้านวังหว้า 97
7 7.22
0 0.00
2 2.06
0 0.00
4 4.12
84 86.60
13 13.40%
134  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 60
2 3.33
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
135  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
136  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 118
11 9.32
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
137  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 63
3 4.76
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
138  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 111
2 1.80
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
139  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 135
6 4.44
5 3.70
6 4.44
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
140  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56
0 0.00
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
141  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
142  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81
1 1.23
0 0.00
7 8.64
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
143  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 91
4 4.40
0 0.00
6 6.59
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
144  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 116
2 1.72
0 0.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
145  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 100
4 4.00
0 0.00
5 5.00
2 2.00
1 1.00
88 88.00
12 12.00%
146  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
147  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125
1 0.80
6 4.80
3 2.40
2 1.60
2 1.60
111 88.80
14 11.20%
148  โรงเรียนบ้านหัวนา 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
2 2.47
1 1.23
72 88.89
9 11.11%
149  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
150  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
151  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103
4 3.88
1 0.97
3 2.91
2 1.94
1 0.97
92 89.32
11 10.68%
152  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
153  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 76
1 1.32
0 0.00
6 7.89
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
154  โรงเรียนบ้านวังแสง 77
2 2.60
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
155  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
1 3.45
26 89.66
3 10.34%
156  โรงเรียนบ้านวังแคน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
157  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
158  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
4 3.70
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
159  โรงเรียนบ้านสว่าง 77
2 2.60
2 2.60
1 1.30
2 2.60
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
160  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 1332
2 0.15
4 0.30
102 7.66
6 0.45
3 0.23
1215 91.22
117 8.78%
161  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 310
12 3.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 4.84
283 91.29
27 8.71%
162  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
163  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
164  โรงเรียนบ้านโนนข่า 92
2 2.17
0 0.00
2 2.17
0 0.00
4 4.35
84 91.30
8 8.70%
165  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
166  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 146
3 2.05
0 0.00
9 6.16
0 0.00
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
167  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 92
5 5.43
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
168  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
37 92.50
3 7.50%
169  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
170  โรงเรียนสวัสดี 180
2 1.11
1 0.56
10 5.56
0 0.00
0 0.00
167 92.78
13 7.22%
171  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 85
0 0.00
2 2.35
2 2.35
0 0.00
2 2.35
79 92.94
6 7.06%
172  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
173  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
174  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
175  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 109
3 2.75
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
176  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
4 4.21
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
177  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
178  โรงเรียนบ้านโสกนาค 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
179  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 135
1 0.74
3 2.22
3 2.22
1 0.74
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
180  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
181  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
182  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 88
4 4.55
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
183  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
184  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 117
0 0.00
0 0.00
5 4.27
1 0.85
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
185  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
186  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
187  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 103
1 0.97
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
188  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 109
1 0.92
2 1.83
2 1.83
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
189  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
190  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 96
1 1.04
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
191  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
192  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
193  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 130
0 0.00
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
194  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
1 1.02
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
195  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านเขวา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,397 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,591 8.20
เตี้ย  794 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,620 8.35
ผอมและเตี้ย  563 2.90
อ้วนและเตี้ย  643 3.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,186 73.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,211 คน


26.86%


Powered By www.thaieducation.net