ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.65
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนพระครูวิทยา 192
15 7.81
12 6.25
32 16.67
3 1.56
102 53.13
28 14.58
164 85.42%
2  โรงเรียนบ้านโคกระกา 124
24 19.35
10 8.06
10 8.06
30 24.19
4 3.23
46 37.10
78 62.90%
3  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 71
11 15.49
9 12.68
10 14.08
2 2.82
9 12.68
30 42.25
41 57.75%
4  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 114
27 23.68
21 18.42
16 14.04
0 0.00
1 0.88
49 42.98
65 57.02%
5  โรงเรียนบ้านพะไล 65
15 23.08
13 20.00
5 7.69
2 3.08
2 3.08
28 43.08
37 56.92%
6  โรงเรียนบ้านหนองไทร 167
37 22.16
23 13.77
16 9.58
18 10.78
0 0.00
73 43.71
94 56.29%
7  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
4 7.27
1 1.82
21 38.18
1 1.82
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
8  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 43
13 30.23
6 13.95
2 4.65
0 0.00
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
9  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 112
10 8.93
27 24.11
3 2.68
14 12.50
0 0.00
58 51.79
54 48.21%
10  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 229
7 3.06
20 8.73
18 7.86
27 11.79
38 16.59
119 51.97
110 48.03%
11  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 47
11 23.40
3 6.38
8 17.02
0 0.00
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
12  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 169
20 11.83
16 9.47
26 15.38
13 7.69
1 0.59
93 55.03
76 44.97%
13  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 108
15 13.89
7 6.48
13 12.04
9 8.33
2 1.85
62 57.41
46 42.59%
14  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 113
17 15.04
14 12.39
13 11.50
4 3.54
0 0.00
65 57.52
48 42.48%
15  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 140
12 8.57
14 10.00
20 14.29
6 4.29
7 5.00
81 57.86
59 42.14%
16  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 88
21 23.86
3 3.41
11 12.50
1 1.14
1 1.14
51 57.95
37 42.05%
17  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 74
21 28.38
0 0.00
8 10.81
2 2.70
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
18  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 84
10 11.90
15 17.86
10 11.90
0 0.00
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 106
6 5.66
17 16.04
18 16.98
2 1.89
1 0.94
62 58.49
44 41.51%
20  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 99
10 10.10
12 12.12
18 18.18
0 0.00
1 1.01
58 58.59
41 41.41%
21  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 323
36 11.15
27 8.36
17 5.26
27 8.36
25 7.74
191 59.13
132 40.87%
22  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 88
17 19.32
5 5.68
10 11.36
2 2.27
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
23  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 94
21 22.34
4 4.26
5 5.32
4 4.26
2 2.13
58 61.70
36 38.30%
24  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 290
22 7.59
22 7.59
28 9.66
17 5.86
22 7.59
179 61.72
111 38.28%
25  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 240
26 10.83
23 9.58
24 10.00
11 4.58
7 2.92
149 62.08
91 37.92%
26  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
14 13.86
9 8.91
15 14.85
0 0.00
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
27  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 125
17 13.60
2 1.60
16 12.80
11 8.80
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
28  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 118
14 11.86
29 24.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 63.56
43 36.44%
29  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 124
17 13.71
5 4.03
15 12.10
3 2.42
5 4.03
79 63.71
45 36.29%
30  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 342
46 13.45
8 2.34
54 15.79
8 2.34
6 1.75
220 64.33
122 35.67%
31  โรงเรียนบ้านม่วง 129
15 11.63
13 10.08
13 10.08
3 2.33
0 0.00
85 65.89
44 34.11%
32  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 106
11 10.38
8 7.55
15 14.15
1 0.94
1 0.94
70 66.04
36 33.96%
33  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 86
11 12.79
3 3.49
12 13.95
3 3.49
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
34  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
7 12.96
4 7.41
7 12.96
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
35  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 69
8 11.59
4 5.80
11 15.94
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
36  โรงเรียนบ้านตะโก 253
56 22.13
0 0.00
27 10.67
0 0.00
0 0.00
170 67.19
83 32.81%
37  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 119
16 13.45
7 5.88
16 13.45
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
38  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 69
11 15.94
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
39  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.55
9 16.36
38 69.09
17 30.91%
40  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 85
4 4.71
13 15.29
1 1.18
7 8.24
1 1.18
59 69.41
26 30.59%
41  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
14 15.05
8 8.60
4 4.30
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
42  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 150
13 8.67
5 3.33
21 14.00
4 2.67
2 1.33
105 70.00
45 30.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 37
2 5.41
0 0.00
6 16.22
3 8.11
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
44  โรงเรียนบ้านหลักเขต 237
16 6.75
25 10.55
4 1.69
19 8.02
6 2.53
167 70.46
70 29.54%
45  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 415
47 11.33
24 5.78
43 10.36
5 1.20
2 0.48
294 70.84
121 29.16%
46  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 123
5 4.07
14 11.38
7 5.69
4 3.25
5 4.07
88 71.54
35 28.46%
47  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 420
73 17.38
0 0.00
40 9.52
5 1.19
0 0.00
302 71.90
118 28.10%
48  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 37
1 2.70
0 0.00
7 18.92
2 5.41
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
49  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 82
5 6.10
5 6.10
3 3.66
9 10.98
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
50  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 173
10 5.78
13 7.51
10 5.78
1 0.58
12 6.94
127 73.41
46 26.59%
51  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 259
20 7.72
0 0.00
47 18.15
0 0.00
0 0.00
192 74.13
67 25.87%
52  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 160
14 8.75
4 2.50
16 10.00
4 2.50
3 1.88
119 74.38
41 25.63%
53  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 75
3 4.00
2 2.67
13 17.33
1 1.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
55  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 149
6 4.03
6 4.03
2 1.34
20 13.42
3 2.01
112 75.17
37 24.83%
56  โรงเรียนบ้านกวางงอย 85
9 10.59
3 3.53
6 7.06
3 3.53
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
57  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 45
4 8.89
2 4.44
4 8.89
0 0.00
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
58  โรงเรียนบ้านดงเย็น 62
2 3.23
2 3.23
10 16.13
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
59  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 67
7 10.45
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
60  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 101
12 11.88
1 0.99
10 9.90
1 0.99
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
61  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 148
17 11.49
2 1.35
15 10.14
1 0.68
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
62  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 82
1 1.22
3 3.66
0 0.00
2 2.44
13 15.85
63 76.83
19 23.17%
63  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 256
21 8.20
10 3.91
22 8.59
3 1.17
2 0.78
198 77.34
58 22.66%
64  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 102
12 11.76
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
65  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 103
7 6.80
5 4.85
6 5.83
5 4.85
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 81
8 9.88
2 2.47
7 8.64
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
67  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 281
41 14.59
4 1.42
13 4.63
4 1.42
0 0.00
219 77.94
62 22.06%
68  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 164
12 7.32
5 3.05
16 9.76
0 0.00
3 1.83
128 78.05
36 21.95%
69  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 79
9 11.39
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
70  โรงเรียนบ้านพลวง 119
6 5.04
4 3.36
15 12.61
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
71  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1808
183 10.12
128 7.08
0 0.00
62 3.43
0 0.00
1435 79.37
373 20.63%
72  โรงเรียนบ้านสวายจีก 219
21 9.59
8 3.65
13 5.94
2 0.91
1 0.46
174 79.45
45 20.55%
73  โรงเรียนบ้านนากลาง 127
7 5.51
10 7.87
6 4.72
2 1.57
1 0.79
101 79.53
26 20.47%
74  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 189
13 6.88
10 5.29
1 0.53
0 0.00
14 7.41
151 79.89
38 20.11%
75  โรงเรียนบ้านโนนแดง 158
11 6.96
4 2.53
11 6.96
2 1.27
3 1.90
127 80.38
31 19.62%
76  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
3 3.23
4 4.30
10 10.75
0 0.00
1 1.08
75 80.65
18 19.35%
77  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 57
9 15.79
0 0.00
1 1.75
0 0.00
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
78  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 157
7 4.46
5 3.18
18 11.46
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
79  โรงเรียนบ้านสารภี 96
3 3.13
0 0.00
15 15.63
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
80  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 124
6 4.84
1 0.81
10 8.06
6 4.84
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
81  โรงเรียนบ้านยาง 218
21 9.63
8 3.67
11 5.05
0 0.00
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
82  โรงเรียนบ้านสนวน 60
1 1.67
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
83  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 257
10 3.89
3 1.17
24 9.34
9 3.50
0 0.00
211 82.10
46 17.90%
84  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 87
6 6.90
5 5.75
4 4.60
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
85  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 305
21 6.89
0 0.00
29 9.51
1 0.33
0 0.00
254 83.28
51 16.72%
86  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
87  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
88  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 116
1 0.86
2 1.72
13 11.21
3 2.59
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
89  โรงเรียนบ้านสระเกษ 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
90  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 54
0 0.00
3 5.56
2 3.70
1 1.85
2 3.70
46 85.19
8 14.81%
91  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 143
3 2.10
0 0.00
16 11.19
1 0.70
1 0.70
122 85.31
21 14.69%
92  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
93  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 177
4 2.26
6 3.39
6 3.39
5 2.82
4 2.26
152 85.88
25 14.12%
94  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 114
6 5.26
3 2.63
7 6.14
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
95  โรงเรียนบ้านโคกสูง 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
96  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 158
3 1.90
6 3.80
7 4.43
2 1.27
3 1.90
137 86.71
21 13.29%
97  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 215
7 3.26
9 4.19
4 1.86
4 1.86
4 1.86
187 86.98
28 13.02%
98  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
3 2.42
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
99  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 102
5 4.90
2 1.96
5 4.90
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
100  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 63
1 1.59
4 6.35
2 3.17
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
101  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 113
9 7.96
1 0.88
4 3.54
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
102  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 141
4 2.84
4 2.84
9 6.38
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
103  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 127
10 7.87
1 0.79
4 3.15
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
104  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 191
11 5.76
8 4.19
2 1.05
1 0.52
0 0.00
169 88.48
22 11.52%
105  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 73
1 1.37
1 1.37
1 1.37
2 2.74
3 4.11
65 89.04
8 10.96%
106  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
107  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 8.76
2 1.46
123 89.78
14 10.22%
108  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
9 8.82
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
109  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 118
5 4.24
1 0.85
5 4.24
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
110  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 77
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
111  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 82
3 3.66
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
112  โรงเรียนบ้านหนองม้า 142
7 4.93
3 2.11
0 0.00
2 1.41
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
113  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
114  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
115  โรงเรียนวัดหนองครก 104
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
116  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 264
10 3.79
5 1.89
5 1.89
0 0.00
0 0.00
244 92.42
20 7.58%
117  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 88
0 0.00
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
118  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 103
0 0.00
0 0.00
6 5.83
1 0.97
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
119  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 120
3 2.50
0 0.00
5 4.17
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
120  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 185
2 1.08
2 1.08
8 4.32
0 0.00
0 0.00
173 93.51
12 6.49%
121  โรงเรียนบ้านโคกวัด 177
3 1.69
2 1.13
3 1.69
2 1.13
1 0.56
166 93.79
11 6.21%
122  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 193
3 1.55
6 3.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
184 95.34
9 4.66%
123  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 220
1 0.45
0 0.00
5 2.27
0 0.00
0 0.00
214 97.27
6 2.73%
124  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 205
0 0.00
0 0.00
4 1.95
1 0.49
0 0.00
200 97.56
5 2.44%
125  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านง้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองตราด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดโคกล่าม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,190 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,535 8.44
เตี้ย  868 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,298 7.14
ผอมและเตี้ย  476 2.62
อ้วนและเตี้ย  341 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,672 75.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,518 คน


24.84%


Powered By www.thaieducation.net