ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 185 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.04
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนพระครูวิทยา 192
15 7.81
12 6.25
32 16.67
3 1.56
102 53.13
28 14.58
164 85.42%
2  โรงเรียนบ้านช่อผกา 270
97 35.93
46 17.04
33 12.22
40 14.81
0 0.00
54 20.00
216 80.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกระกา 124
24 19.35
10 8.06
10 8.06
30 24.19
4 3.23
46 37.10
78 62.90%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 71
11 15.49
9 12.68
10 14.08
2 2.82
9 12.68
30 42.25
41 57.75%
5  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 114
27 23.68
21 18.42
16 14.04
0 0.00
1 0.88
49 42.98
65 57.02%
6  โรงเรียนบ้านพะไล 65
15 23.08
13 20.00
5 7.69
2 3.08
2 3.08
28 43.08
37 56.92%
7  โรงเรียนบ้านหนองไทร 167
37 22.16
23 13.77
16 9.58
18 10.78
0 0.00
73 43.71
94 56.29%
8  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
4 7.27
1 1.82
21 38.18
1 1.82
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
9  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 43
13 30.23
6 13.95
2 4.65
0 0.00
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
10  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 112
10 8.93
27 24.11
3 2.68
14 12.50
0 0.00
58 51.79
54 48.21%
11  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 229
7 3.06
20 8.73
18 7.86
27 11.79
38 16.59
119 51.97
110 48.03%
12  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 47
11 23.40
3 6.38
8 17.02
0 0.00
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
13  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 169
20 11.83
16 9.47
26 15.38
13 7.69
1 0.59
93 55.03
76 44.97%
14  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 108
15 13.89
7 6.48
13 12.04
9 8.33
2 1.85
62 57.41
46 42.59%
15  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 113
17 15.04
14 12.39
13 11.50
4 3.54
0 0.00
65 57.52
48 42.48%
16  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 140
12 8.57
14 10.00
20 14.29
6 4.29
7 5.00
81 57.86
59 42.14%
17  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 88
21 23.86
3 3.41
11 12.50
1 1.14
1 1.14
51 57.95
37 42.05%
18  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 74
21 28.38
0 0.00
8 10.81
2 2.70
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
19  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 84
10 11.90
15 17.86
10 11.90
0 0.00
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
20  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 106
6 5.66
17 16.04
18 16.98
2 1.89
1 0.94
62 58.49
44 41.51%
21  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 99
10 10.10
12 12.12
18 18.18
0 0.00
1 1.01
58 58.59
41 41.41%
22  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 323
36 11.15
27 8.36
17 5.26
27 8.36
25 7.74
191 59.13
132 40.87%
23  โรงเรียนบ้านประคอง 183
14 7.65
6 3.28
14 7.65
19 10.38
20 10.93
110 60.11
73 39.89%
24  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 88
17 19.32
5 5.68
10 11.36
2 2.27
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
25  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 94
21 22.34
4 4.26
5 5.32
4 4.26
2 2.13
58 61.70
36 38.30%
26  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 290
22 7.59
22 7.59
28 9.66
17 5.86
22 7.59
179 61.72
111 38.28%
27  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 240
26 10.83
23 9.58
24 10.00
11 4.58
7 2.92
149 62.08
91 37.92%
28  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
14 13.86
9 8.91
15 14.85
0 0.00
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
29  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 88
8 9.09
3 3.41
16 18.18
0 0.00
6 6.82
55 62.50
33 37.50%
30  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 125
17 13.60
2 1.60
16 12.80
11 8.80
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
31  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 118
14 11.86
29 24.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 63.56
43 36.44%
32  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 124
17 13.71
5 4.03
15 12.10
3 2.42
5 4.03
79 63.71
45 36.29%
33  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 342
46 13.45
8 2.34
54 15.79
8 2.34
6 1.75
220 64.33
122 35.67%
34  โรงเรียนบ้านม่วง 129
15 11.63
13 10.08
13 10.08
3 2.33
0 0.00
85 65.89
44 34.11%
35  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 106
11 10.38
8 7.55
15 14.15
1 0.94
1 0.94
70 66.04
36 33.96%
36  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 86
11 12.79
3 3.49
12 13.95
3 3.49
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
37  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
7 12.96
4 7.41
7 12.96
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
38  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 69
8 11.59
4 5.80
11 15.94
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
39  โรงเรียนบ้านตะโก 253
56 22.13
0 0.00
27 10.67
0 0.00
0 0.00
170 67.19
83 32.81%
40  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 119
16 13.45
7 5.88
16 13.45
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
41  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 93
1 1.08
3 3.23
24 25.81
1 1.08
1 1.08
63 67.74
30 32.26%
42  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 69
11 15.94
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
43  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 136
8 5.88
13 9.56
20 14.71
2 1.47
0 0.00
93 68.38
43 31.62%
44  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.55
9 16.36
38 69.09
17 30.91%
45  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 85
4 4.71
13 15.29
1 1.18
7 8.24
1 1.18
59 69.41
26 30.59%
46  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 122
14 11.48
6 4.92
17 13.93
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
47  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
14 15.05
8 8.60
4 4.30
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
48  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 150
13 8.67
5 3.33
21 14.00
4 2.67
2 1.33
105 70.00
45 30.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 37
2 5.41
0 0.00
6 16.22
3 8.11
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
50  โรงเรียนบ้านหลักเขต 237
16 6.75
25 10.55
4 1.69
19 8.02
6 2.53
167 70.46
70 29.54%
51  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 415
47 11.33
24 5.78
43 10.36
5 1.20
2 0.48
294 70.84
121 29.16%
52  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 123
5 4.07
14 11.38
7 5.69
4 3.25
5 4.07
88 71.54
35 28.46%
53  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 102
3 2.94
9 8.82
13 12.75
4 3.92
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
54  โรงเรียนวิมลวิทยา 138
34 24.64
2 1.45
2 1.45
0 0.00
1 0.72
99 71.74
39 28.26%
55  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 420
73 17.38
0 0.00
40 9.52
5 1.19
0 0.00
302 71.90
118 28.10%
56  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 54
4 7.41
2 3.70
7 12.96
1 1.85
1 1.85
39 72.22
15 27.78%
57  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 37
1 2.70
0 0.00
7 18.92
2 5.41
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
58  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 82
5 6.10
5 6.10
3 3.66
9 10.98
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
59  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 173
10 5.78
13 7.51
10 5.78
1 0.58
12 6.94
127 73.41
46 26.59%
60  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 259
20 7.72
0 0.00
47 18.15
0 0.00
0 0.00
192 74.13
67 25.87%
61  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 160
14 8.75
4 2.50
16 10.00
4 2.50
3 1.88
119 74.38
41 25.63%
62  โรงเรียนวัดกะทิง 51
4 7.84
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
63  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 75
3 4.00
2 2.67
13 17.33
1 1.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
64  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
65  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 149
6 4.03
6 4.03
2 1.34
20 13.42
3 2.01
112 75.17
37 24.83%
66  โรงเรียนบ้านกวางงอย 85
9 10.59
3 3.53
6 7.06
3 3.53
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
67  โรงเรียนบ้านสระคูณ 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
13 15.29
4 4.71
64 75.29
21 24.71%
68  โรงเรียนบ้านถาวร 134
11 8.21
9 6.72
12 8.96
1 0.75
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
69  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 395
20 5.06
15 3.80
28 7.09
34 8.61
0 0.00
298 75.44
97 24.56%
70  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 196
22 11.22
2 1.02
21 10.71
3 1.53
0 0.00
148 75.51
48 24.49%
71  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 45
4 8.89
2 4.44
4 8.89
0 0.00
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
72  โรงเรียนบ้านดงเย็น 62
2 3.23
2 3.23
10 16.13
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
73  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 67
7 10.45
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
74  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 101
12 11.88
1 0.99
10 9.90
1 0.99
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
75  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 148
17 11.49
2 1.35
15 10.14
1 0.68
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
76  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 82
1 1.22
3 3.66
0 0.00
2 2.44
13 15.85
63 76.83
19 23.17%
77  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 256
21 8.20
10 3.91
22 8.59
3 1.17
2 0.78
198 77.34
58 22.66%
78  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 102
12 11.76
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
79  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 103
7 6.80
5 4.85
6 5.83
5 4.85
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
80  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 81
8 9.88
2 2.47
7 8.64
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
81  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 281
41 14.59
4 1.42
13 4.63
4 1.42
0 0.00
219 77.94
62 22.06%
82  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 164
12 7.32
5 3.05
16 9.76
0 0.00
3 1.83
128 78.05
36 21.95%
83  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 79
9 11.39
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
84  โรงเรียนบ้านพลวง 119
6 5.04
4 3.36
15 12.61
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
85  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 67
7 10.45
6 8.96
0 0.00
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 368
21 5.71
17 4.62
31 8.42
5 1.36
2 0.54
292 79.35
76 20.65%
87  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1808
183 10.12
128 7.08
0 0.00
62 3.43
0 0.00
1435 79.37
373 20.63%
88  โรงเรียนบ้านสวายจีก 219
21 9.59
8 3.65
13 5.94
2 0.91
1 0.46
174 79.45
45 20.55%
89  โรงเรียนบ้านนากลาง 127
7 5.51
10 7.87
6 4.72
2 1.57
1 0.79
101 79.53
26 20.47%
90  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 189
13 6.88
10 5.29
1 0.53
0 0.00
14 7.41
151 79.89
38 20.11%
91  โรงเรียนบ้านโนนแดง 158
11 6.96
4 2.53
11 6.96
2 1.27
3 1.90
127 80.38
31 19.62%
92  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
3 3.23
4 4.30
10 10.75
0 0.00
1 1.08
75 80.65
18 19.35%
93  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 57
9 15.79
0 0.00
1 1.75
0 0.00
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
94  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
95  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 157
7 4.46
5 3.18
18 11.46
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
96  โรงเรียนบ้านสารภี 96
3 3.13
0 0.00
15 15.63
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
97  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 124
6 4.84
1 0.81
10 8.06
6 4.84
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
98  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 87
0 0.00
2 2.30
10 11.49
0 0.00
4 4.60
71 81.61
16 18.39%
99  โรงเรียนบ้านยาง 218
21 9.63
8 3.67
11 5.05
0 0.00
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
100  โรงเรียนบ้านสนวน 60
1 1.67
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
101  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 257
10 3.89
3 1.17
24 9.34
9 3.50
0 0.00
211 82.10
46 17.90%
102  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 85
4 4.71
2 2.35
2 2.35
5 5.88
2 2.35
70 82.35
15 17.65%
103  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 98
4 4.08
2 2.04
5 5.10
4 4.08
2 2.04
81 82.65
17 17.35%
104  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 87
6 6.90
5 5.75
4 4.60
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
105  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 305
21 6.89
0 0.00
29 9.51
1 0.33
0 0.00
254 83.28
51 16.72%
106  โรงเรียนบ้านหนองแวง 138
2 1.45
0 0.00
19 13.77
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
107  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
108  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 115
7 6.09
2 1.74
4 3.48
2 1.74
4 3.48
96 83.48
19 16.52%
109  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 85
6 7.06
1 1.18
4 4.71
3 3.53
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
110  โรงเรียนบ้านฝังงา 73
2 2.74
1 1.37
7 9.59
2 2.74
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
111  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
112  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 116
1 0.86
2 1.72
13 11.21
3 2.59
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
113  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 72
3 4.17
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
114  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 185
4 2.16
8 4.32
12 6.49
2 1.08
2 1.08
157 84.86
28 15.14%
115  โรงเรียนบ้านสระเกษ 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
116  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 54
0 0.00
3 5.56
2 3.70
1 1.85
2 3.70
46 85.19
8 14.81%
117  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 143
3 2.10
0 0.00
16 11.19
1 0.70
1 0.70
122 85.31
21 14.69%
118  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
119  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 77
3 3.90
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
120  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 177
4 2.26
6 3.39
6 3.39
5 2.82
4 2.26
152 85.88
25 14.12%
121  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 114
6 5.26
3 2.63
7 6.14
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
122  โรงเรียนบ้านโคกสูง 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
123  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 126
4 3.17
4 3.17
8 6.35
1 0.79
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
124  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 158
3 1.90
6 3.80
7 4.43
2 1.27
3 1.90
137 86.71
21 13.29%
125  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 215
7 3.26
9 4.19
4 1.86
4 1.86
4 1.86
187 86.98
28 13.02%
126  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
3 2.42
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
127  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 93
8 8.60
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
128  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 102
5 4.90
2 1.96
5 4.90
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
129  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 63
1 1.59
4 6.35
2 3.17
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
130  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 113
9 7.96
1 0.88
4 3.54
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
131  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 141
4 2.84
4 2.84
9 6.38
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
132  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 127
10 7.87
1 0.79
4 3.15
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
133  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 191
11 5.76
8 4.19
2 1.05
1 0.52
0 0.00
169 88.48
22 11.52%
134  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 73
1 1.37
1 1.37
1 1.37
2 2.74
3 4.11
65 89.04
8 10.96%
135  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
136  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 180
10 5.56
0 0.00
9 5.00
0 0.00
0 0.00
161 89.44
19 10.56%
137  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 8.76
2 1.46
123 89.78
14 10.22%
138  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
9 8.82
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
139  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 118
5 4.24
1 0.85
5 4.24
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
140  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 77
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
141  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 82
3 3.66
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
142  โรงเรียนบ้านหนองม้า 142
7 4.93
3 2.11
0 0.00
2 1.41
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
143  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 110
4 3.64
0 0.00
4 3.64
1 0.91
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
144  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
145  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 126
3 2.38
2 1.59
5 3.97
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
148  โรงเรียนวัดหนองครก 104
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
149  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 264
10 3.79
5 1.89
5 1.89
0 0.00
0 0.00
244 92.42
20 7.58%
150  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 88
0 0.00
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
151  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 103
0 0.00
0 0.00
6 5.83
1 0.97
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
152  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 120
3 2.50
0 0.00
5 4.17
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
153  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 185
2 1.08
2 1.08
8 4.32
0 0.00
0 0.00
173 93.51
12 6.49%
154  โรงเรียนบ้านโคกวัด 177
3 1.69
2 1.13
3 1.69
2 1.13
1 0.56
166 93.79
11 6.21%
155  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 193
3 1.55
6 3.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
184 95.34
9 4.66%
156  โรงเรียนบ้านหนองโสน 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
157  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 220
1 0.45
0 0.00
5 2.27
0 0.00
0 0.00
214 97.27
6 2.73%
158  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 205
0 0.00
0 0.00
4 1.95
1 0.49
0 0.00
200 97.56
5 2.44%
159  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 229
0 0.00
0 0.00
5 2.18
0 0.00
0 0.00
224 97.82
5 2.18%
160  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านง้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านสมสนุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
168  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองตราด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
172  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 0
0
0
0
0
0
0
0 %
174  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
178  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนวัดโคกล่าม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0
0
0
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  22,705 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,870 8.24
เตี้ย  1,036 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,667 7.34
ผอมและเตี้ย  623 2.74
อ้วนและเตี้ย  390 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,119 75.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,586 คน


24.60%


Powered By www.thaieducation.net