ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 84
14 16.67
12 14.29
13 15.48
8 9.52
12 14.29
25 29.76
59 70.24%
2  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 191
17 8.90
15 7.85
40 20.94
18 9.42
18 9.42
83 43.46
108 56.54%
3  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 149
4 2.68
33 22.15
29 19.46
1 0.67
2 1.34
80 53.69
69 46.31%
4  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 142
14 9.86
12 8.45
21 14.79
10 7.04
0 0.00
85 59.86
57 40.14%
5  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 192
23 11.98
14 7.29
36 18.75
3 1.56
0 0.00
116 60.42
76 39.58%
6  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 97
7 7.22
10 10.31
17 17.53
4 4.12
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
7  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 175
16 9.14
7 4.00
27 15.43
14 8.00
0 0.00
111 63.43
64 36.57%
8  โรงเรียนบ้านไทรทอง 124
15 12.10
14 11.29
16 12.90
0 0.00
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
9  โรงเรียนบ้านคลองหาด 208
16 7.69
8 3.85
8 3.85
23 11.06
16 7.69
137 65.87
71 34.13%
10  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 116
12 10.34
8 6.90
7 6.03
6 5.17
6 5.17
77 66.38
39 33.62%
11  โรงเรียนบ้านหนองข่า 45
0 0.00
5 11.11
7 15.56
1 2.22
2 4.44
30 66.67
15 33.33%
12  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 347
43 12.39
31 8.93
31 8.93
0 0.00
0 0.00
242 69.74
105 30.26%
13  โรงเรียนบ้านวังจั่น 90
10 11.11
7 7.78
5 5.56
5 5.56
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
14  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 117
12 10.26
1 0.85
20 17.09
1 0.85
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
15  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
16  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 52
5 9.62
5 9.62
4 7.69
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
17  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 125
7 5.60
5 4.00
19 15.20
5 4.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
18  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 314
33 10.51
13 4.14
31 9.87
13 4.14
0 0.00
224 71.34
90 28.66%
19  โรงเรียนบ้านคลองหมี 35
1 2.86
1 2.86
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
20  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 211
18 8.53
0 0.00
37 17.54
3 1.42
1 0.47
152 72.04
59 27.96%
21  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145
11 7.59
12 8.28
14 9.66
3 2.07
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
22  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 61
16 26.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
23  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 96
7 7.29
6 6.25
12 12.50
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
24  โรงเรียนบ้านหินกอง 208
13 6.25
15 7.21
12 5.77
10 4.81
4 1.92
154 74.04
54 25.96%
25  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 128
20 15.63
3 2.34
8 6.25
2 1.56
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
26  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 696
37 5.32
58 8.33
69 9.91
7 1.01
8 1.15
517 74.28
179 25.72%
27  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 65
3 4.62
3 4.62
9 13.85
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
28  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 37
6 16.22
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
29  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 344
30 8.72
26 7.56
25 7.27
2 0.58
0 0.00
261 75.87
83 24.13%
30  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 759
34 4.48
19 2.50
98 12.91
23 3.03
9 1.19
576 75.89
183 24.11%
31  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 83
0 0.00
0 0.00
20 24.10
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 75
7 9.33
5 6.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
33  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 193
5 2.59
14 7.25
25 12.95
2 1.04
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
34  โรงเรียนบ้านชุมทอง 115
9 7.83
7 6.09
11 9.57
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
35  โรงเรียนบ้านท่าระพา 132
23 17.42
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
36  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 257
16 6.23
9 3.50
35 13.62
0 0.00
0 0.00
197 76.65
60 23.35%
37  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 997
44 4.41
25 2.51
148 14.84
10 1.00
5 0.50
765 76.73
232 23.27%
38  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 241
9 3.73
9 3.73
19 7.88
9 3.73
10 4.15
185 76.76
56 23.24%
39  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 95
8 8.42
5 5.26
4 4.21
2 2.11
3 3.16
73 76.84
22 23.16%
40  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 91
3 3.30
9 9.89
8 8.79
0 0.00
1 1.10
70 76.92
21 23.08%
41  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 148
4 2.70
9 6.08
20 13.51
1 0.68
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
42  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 144
7 4.86
6 4.17
5 3.47
8 5.56
7 4.86
111 77.08
33 22.92%
43  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 70
7 10.00
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
44  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 342
32 9.36
11 3.22
34 9.94
1 0.29
0 0.00
264 77.19
78 22.81%
45  โรงเรียนบ้านเขามะกา 277
12 4.33
6 2.17
18 6.50
19 6.86
8 2.89
214 77.26
63 22.74%
46  โรงเรียนบ้านภูเงิน 110
4 3.64
6 5.45
14 12.73
1 0.91
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
47  โรงเรียนบ้านหนองไทร 94
2 2.13
10 10.64
9 9.57
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
48  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 73
5 6.85
2 2.74
3 4.11
2 2.74
4 5.48
57 78.08
16 21.92%
49  โรงเรียนบ้านซับน้อย 125
3 2.40
3 2.40
18 14.40
3 2.40
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
50  โรงเรียนบ้านวังยาง 130
8 6.15
8 6.15
11 8.46
0 0.00
1 0.77
102 78.46
28 21.54%
51  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 243
27 11.11
7 2.88
16 6.58
2 0.82
0 0.00
191 78.60
52 21.40%
52  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 276
14 5.07
7 2.54
11 3.99
19 6.88
8 2.90
217 78.62
59 21.38%
53  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 75
7 9.33
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
54  โรงเรียนวังไผ่ 66
8 12.12
6 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
55  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 107
7 6.54
0 0.00
15 14.02
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
56  โรงเรียนบ้านวังรี 127
6 4.72
4 3.15
14 11.02
2 1.57
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
57  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 74
2 2.70
1 1.35
12 16.22
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
58  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 30
3 10.00
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
59  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 202
15 7.43
2 0.99
19 9.41
4 1.98
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
60  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 261
8 3.07
5 1.92
35 13.41
3 1.15
0 0.00
210 80.46
51 19.54%
61  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 284
9 3.17
6 2.11
35 12.32
5 1.76
0 0.00
229 80.63
55 19.37%
62  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 730
31 4.25
21 2.88
88 12.05
1 0.14
0 0.00
589 80.68
141 19.32%
63  โรงเรียนบ้านวังวน 145
2 1.38
7 4.83
17 11.72
2 1.38
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
64  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 114
6 5.26
7 6.14
6 5.26
3 2.63
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
65  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 347
27 7.78
13 3.75
14 4.03
5 1.44
6 1.73
282 81.27
65 18.73%
66  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 108
14 12.96
0 0.00
1 0.93
0 0.00
5 4.63
88 81.48
20 18.52%
67  โรงเรียนบ้านซับถาวร 108
3 2.78
8 7.41
9 8.33
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
68  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 130
10 7.69
5 3.85
9 6.92
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
69  โรงเรียนเขาสิงโต 131
6 4.58
8 6.11
9 6.87
0 0.00
1 0.76
107 81.68
24 18.32%
70  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 71
6 8.45
1 1.41
5 7.04
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
71  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 322
17 5.28
10 3.11
30 9.32
1 0.31
0 0.00
264 81.99
58 18.01%
72  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 156
3 1.92
7 4.49
9 5.77
9 5.77
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
73  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 134
7 5.22
2 1.49
11 8.21
0 0.00
3 2.24
111 82.84
23 17.16%
74  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 70
2 2.86
3 4.29
4 5.71
2 2.86
1 1.43
58 82.86
12 17.14%
75  โรงเรียนบ้านแก้ง 397
12 3.02
12 3.02
34 8.56
10 2.52
0 0.00
329 82.87
68 17.13%
76  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 76
3 3.95
0 0.00
5 6.58
5 6.58
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
77  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 77
5 6.49
8 10.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 267
16 5.99
0 0.00
29 10.86
0 0.00
0 0.00
222 83.15
45 16.85%
79  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 417
19 4.56
24 5.76
16 3.84
11 2.64
0 0.00
347 83.21
70 16.79%
80  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 306
6 1.96
0 0.00
11 3.59
20 6.54
14 4.58
255 83.33
51 16.67%
81  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 145
8 5.52
4 2.76
12 8.28
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
82  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 92
6 6.52
3 3.26
4 4.35
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
83  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 166
5 3.01
9 5.42
13 7.83
0 0.00
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
84  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 124
13 10.48
4 3.23
3 2.42
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
85  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 56
3 5.36
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
86  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 88
4 4.55
0 0.00
9 10.23
1 1.14
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
87  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 152
3 1.97
9 5.92
12 7.89
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
88  โรงเรียนธรรมยานประยุต 77
4 5.19
4 5.19
3 3.90
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
89  โรงเรียนบ้านวังทอง 122
6 4.92
5 4.10
5 4.10
3 2.46
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
90  โรงเรียนบ้านนาดี 135
3 2.22
5 3.70
13 9.63
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
91  โรงเรียนบ้านหนองแก 194
12 6.19
12 6.19
6 3.09
0 0.00
0 0.00
164 84.54
30 15.46%
92  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 165
7 4.24
5 3.03
11 6.67
0 0.00
1 0.61
141 85.45
24 14.55%
93  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
94  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 202
19 9.41
0 0.00
10 4.95
0 0.00
0 0.00
173 85.64
29 14.36%
95  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 63
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
96  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 191
3 1.57
6 3.14
18 9.42
0 0.00
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
97  โรงเรียนบ้านวังปืน 101
0 0.00
3 2.97
4 3.96
6 5.94
1 0.99
87 86.14
14 13.86%
98  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 249
3 1.20
9 3.61
22 8.84
0 0.00
0 0.00
215 86.35
34 13.65%
99  โรงเรียนบ้านวังสำลี 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 243
20 8.23
5 2.06
7 2.88
0 0.00
0 0.00
211 86.83
32 13.17%
101  โรงเรียนบ้านคลองทราย 107
4 3.74
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
102  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
103  โรงเรียนบ้านเขาข่า 77
0 0.00
3 3.90
7 9.09
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
104  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 63
2 3.17
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
105  โรงเรียนวังจระเข้ 104
2 1.92
0 0.00
5 4.81
6 5.77
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
106  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 98
1 1.02
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
107  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 188
7 3.72
0 0.00
13 6.91
3 1.60
0 0.00
165 87.77
23 12.23%
108  โรงเรียนบ้านสี่แยก 131
2 1.53
4 3.05
6 4.58
2 1.53
2 1.53
115 87.79
16 12.21%
109  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 363
11 3.03
14 3.86
17 4.68
0 0.00
0 0.00
321 88.43
42 11.57%
110  โรงเรียนบ้านลุงพลู 105
2 1.90
1 0.95
8 7.62
1 0.95
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
111  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 366
18 4.92
9 2.46
11 3.01
2 0.55
1 0.27
325 88.80
41 11.20%
112  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 245
11 4.49
7 2.86
6 2.45
2 0.82
1 0.41
218 88.98
27 11.02%
113  โรงเรียนบ้านท่าแยก 109
3 2.75
0 0.00
8 7.34
1 0.92
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
114  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 200
8 4.00
6 3.00
6 3.00
2 1.00
0 0.00
178 89.00
22 11.00%
115  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 200
12 6.00
2 1.00
8 4.00
0 0.00
0 0.00
178 89.00
22 11.00%
116  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 73
2 2.74
1 1.37
3 4.11
1 1.37
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
117  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 156
5 3.21
3 1.92
4 2.56
5 3.21
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
118  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 198
5 2.53
3 1.52
9 4.55
4 2.02
0 0.00
177 89.39
21 10.61%
119  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 117
1 0.85
5 4.27
6 5.13
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
120  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 69
1 1.45
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
121  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2269
70 3.09
24 1.06
134 5.91
0 0.00
0 0.00
2041 89.95
228 10.05%
122  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
4 3.31
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
123  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 224
5 2.23
4 1.79
7 3.13
3 1.34
3 1.34
202 90.18
22 9.82%
124  โรงเรียนบ้านห้วย 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
125  โรงเรียนทับทิมสยาม05 83
3 3.61
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
126  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 125
6 4.80
0 0.00
3 2.40
3 2.40
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
127  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
128  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 91
1 1.10
4 4.40
3 3.30
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
129  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 81
4 4.94
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
130  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.09
5 5.15
89 91.75
8 8.25%
131  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 74
2 2.70
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
132  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 103
0 0.00
1 0.97
6 5.83
1 0.97
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
133  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 251
13 5.18
6 2.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
232 92.43
19 7.57%
134  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 80
5 6.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
135  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 110
3 2.73
0 0.00
2 1.82
0 0.00
3 2.73
102 92.73
8 7.27%
136  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
137  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 92
1 1.09
2 2.17
2 2.17
1 1.09
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
138  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 170
1 0.59
0 0.00
10 5.88
0 0.00
0 0.00
159 93.53
11 6.47%
139  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
140  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 233
5 2.15
0 0.00
1 0.43
6 2.58
2 0.86
219 93.99
14 6.01%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 346
0 0.00
1 0.29
18 5.20
0 0.00
0 0.00
327 94.51
19 5.49%
142  โรงเรียนบ้านวังแดง 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
1 1.03
1 1.03
92 94.85
5 5.15%
143  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
43 95.56
2 4.44%
144  โรงเรียนบ้านวังดารา 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
145  โรงเรียนวังศรีทอง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%

 

จำนวนนักเรียน  25,816 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,311 5.08
เตี้ย  862 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,065 8.00
ผอมและเตี้ย  399 1.55
อ้วนและเตี้ย  178 0.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,001 81.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,815 คน


18.65%


Powered By www.thaieducation.net