ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 49
9 18.37
12 24.49
4 8.16
8 16.33
8 16.33
8 16.33
41 83.67%
2  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 184
32 17.39
27 14.67
34 18.48
15 8.15
20 10.87
56 30.43
128 69.57%
3  โรงเรียนอนุบาลนาดี 203
34 16.75
30 14.78
19 9.36
36 17.73
17 8.37
67 33.00
136 67.00%
4  โรงเรียนบ้านบุสูง 187
31 16.58
25 13.37
12 6.42
17 9.09
34 18.18
68 36.36
119 63.64%
5  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 154
25 16.23
19 12.34
29 18.83
19 12.34
4 2.60
58 37.66
96 62.34%
6  โรงเรียนวัดตันทาราม 41
6 14.63
2 4.88
2 4.88
10 24.39
4 9.76
17 41.46
24 58.54%
7  โรงเรียนบ้านหนองจิก 88
3 3.41
12 13.64
17 19.32
17 19.32
2 2.27
37 42.05
51 57.95%
8  โรงเรียนบ้านเขากระแต 102
19 18.63
3 2.94
8 7.84
22 21.57
6 5.88
44 43.14
58 56.86%
9  โรงเรียนบ้านซ่ง 52
10 19.23
10 19.23
8 15.38
0 0.00
1 1.92
23 44.23
29 55.77%
10  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 168
24 14.29
15 8.93
27 16.07
7 4.17
20 11.90
75 44.64
93 55.36%
11  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 135
12 8.89
14 10.37
11 8.15
12 8.89
24 17.78
62 45.93
73 54.07%
12  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 148
27 18.24
22 14.86
13 8.78
13 8.78
5 3.38
68 45.95
80 54.05%
13  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 46
16 34.78
5 10.87
3 6.52
0 0.00
0 0.00
22 47.83
24 52.17%
14  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 87
13 14.94
9 10.34
12 13.79
4 4.60
5 5.75
44 50.57
43 49.43%
15  โรงเรียนวัดปากแพรก 63
16 25.40
4 6.35
6 9.52
4 6.35
1 1.59
32 50.79
31 49.21%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62
3 4.84
20 32.26
4 6.45
1 1.61
2 3.23
32 51.61
30 48.39%
17  โรงเรียนบ้านหินเทิน 86
12 13.95
9 10.47
6 6.98
3 3.49
11 12.79
45 52.33
41 47.67%
18  โรงเรียนบ้านพระปรง 176
17 9.66
17 9.66
15 8.52
10 5.68
22 12.50
95 53.98
81 46.02%
19  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 72
8 11.11
8 11.11
14 19.44
2 2.78
1 1.39
39 54.17
33 45.83%
20  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 94
15 15.96
1 1.06
6 6.38
14 14.89
7 7.45
51 54.26
43 45.74%
21  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 102
6 5.88
15 14.71
16 15.69
7 6.86
2 1.96
56 54.90
46 45.10%
22  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 138
13 9.42
5 3.62
12 8.70
18 13.04
12 8.70
78 56.52
60 43.48%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 305
45 14.75
32 10.49
50 16.39
2 0.66
3 0.98
173 56.72
132 43.28%
24  โรงเรียนวัดโคกอุดม 320
41 12.81
38 11.88
18 5.63
19 5.94
18 5.63
186 58.13
134 41.88%
25  โรงเรียนวัดปากน้ำ 51
8 15.69
6 11.76
4 7.84
3 5.88
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
26  โรงเรียนวัดเกาะแดง 61
10 16.39
0 0.00
2 3.28
9 14.75
3 4.92
37 60.66
24 39.34%
27  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 120
13 10.83
22 18.33
9 7.50
0 0.00
0 0.00
76 63.33
44 36.67%
28  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 303
21 6.93
35 11.55
46 15.18
4 1.32
1 0.33
196 64.69
107 35.31%
29  โรงเรียนบ้านหนองโดน 94
13 13.83
5 5.32
15 15.96
0 0.00
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
30  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 94
8 8.51
5 5.32
20 21.28
0 0.00
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
31  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 75
11 14.67
7 9.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
32  โรงเรียนบ้านชำโสม 113
13 11.50
0 0.00
4 3.54
12 10.62
10 8.85
74 65.49
39 34.51%
33  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 232
38 16.38
14 6.03
19 8.19
6 2.59
1 0.43
154 66.38
78 33.62%
34  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 152
22 14.47
8 5.26
19 12.50
1 0.66
1 0.66
101 66.45
51 33.55%
35  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 105
9 8.57
6 5.71
11 10.48
6 5.71
1 0.95
72 68.57
33 31.43%
36  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 338
20 5.92
22 6.51
43 12.72
13 3.85
6 1.78
234 69.23
104 30.77%
37  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 98
6 6.12
5 5.10
17 17.35
2 2.04
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
38  โรงเรียนบ้านปราสาท 63
3 4.76
3 4.76
13 20.63
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
39  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 291
14 4.81
20 6.87
28 9.62
24 8.25
1 0.34
204 70.10
87 29.90%
40  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 85
7 8.24
2 2.35
14 16.47
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
41  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 42
4 9.52
0 0.00
7 16.67
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
42  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 312
29 9.29
21 6.73
35 11.22
3 0.96
1 0.32
223 71.47
89 28.53%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 57
13 22.81
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
44  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 117
15 12.82
5 4.27
11 9.40
1 0.85
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
45  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 156
9 5.77
7 4.49
11 7.05
8 5.13
6 3.85
115 73.72
41 26.28%
46  โรงเรียนบ้านโคกลาน 27
3 11.11
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
47  โรงเรียนบ้านเขาปูน 78
3 3.85
5 6.41
8 10.26
4 5.13
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
48  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 107
11 10.28
4 3.74
11 10.28
1 0.93
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
49  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
1 6.25
12 75.00
4 25.00%
50  โรงเรียนบ้านกระเดียง 79
9 11.39
6 7.59
1 1.27
2 2.53
1 1.27
60 75.95
19 24.05%
51  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 234
28 11.97
9 3.85
11 4.70
6 2.56
2 0.85
178 76.07
56 23.93%
52  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 123
17 13.82
3 2.44
7 5.69
2 1.63
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
53  โรงเรียนบ้านโนนสูง 136
6 4.41
0 0.00
21 15.44
0 0.00
5 3.68
104 76.47
32 23.53%
54  โรงเรียนบ้านหนองแหน 122
10 8.20
4 3.28
8 6.56
6 4.92
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
55  โรงเรียนบ้านวังรี 83
6 7.23
5 6.02
7 8.43
1 1.20
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
56  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 66
8 12.12
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
57  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 174
15 8.62
10 5.75
13 7.47
0 0.00
0 0.00
136 78.16
38 21.84%
58  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
2 3.64
4 7.27
43 78.18
12 21.82%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 468
19 4.06
22 4.70
49 10.47
10 2.14
0 0.00
368 78.63
100 21.37%
60  โรงเรียนบ้านวังกวาง 125
3 2.40
6 4.80
16 12.80
1 0.80
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
61  โรงเรียนวัดวังหวาย 45
2 4.44
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
62  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 131
1 0.76
6 4.58
12 9.16
6 4.58
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
63  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 205
9 4.39
2 0.98
26 12.68
2 0.98
0 0.00
166 80.98
39 19.02%
64  โรงเรียนบ้านทด 58
0 0.00
3 5.17
8 13.79
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
65  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 49
6 12.24
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 55
5 9.09
4 7.27
1 1.82
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
67  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
68  โรงเรียนวัดสารวนาราม 104
3 2.88
3 2.88
5 4.81
4 3.85
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 135
5 3.70
6 4.44
11 8.15
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
70  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 43
4 9.30
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
71  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 131
4 3.05
3 2.29
10 7.63
4 3.05
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
72  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 101
7 6.93
0 0.00
8 7.92
1 0.99
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
73  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 140
2 1.43
3 2.14
15 10.71
1 0.71
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
74  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 125
5 4.00
3 2.40
3 2.40
3 2.40
4 3.20
107 85.60
18 14.40%
75  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 155
9 5.81
4 2.58
9 5.81
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
76  โรงเรียนบ้านทับลาน 255
12 4.71
5 1.96
10 3.92
5 1.96
4 1.57
219 85.88
36 14.12%
77  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 101
2 1.98
2 1.98
2 1.98
3 2.97
5 4.95
87 86.14
14 13.86%
78  โรงเรียนบ้านไผ่ 123
2 1.63
0 0.00
14 11.38
1 0.81
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
79  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 102
4 3.92
3 2.94
7 6.86
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
80  โรงเรียนบ้านขุนศรี 140
2 1.43
6 4.29
10 7.14
1 0.71
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
81  โรงเรียนวัดหาดสูง 141
0 0.00
0 0.00
12 8.51
7 4.96
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
82  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 82
2 2.44
2 2.44
5 6.10
2 2.44
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
83  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
4 6.56
53 86.89
8 13.11%
84  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
85  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 169
3 1.78
1 0.59
17 10.06
1 0.59
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
86  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
4 6.15
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
87  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
88  โรงเรียนวัดเนินสูง 98
4 4.08
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
89  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 90
3 3.33
2 2.22
2 2.22
2 2.22
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 50
5 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
91  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 145
5 3.45
4 2.76
5 3.45
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
92  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 178
4 2.25
2 1.12
5 2.81
2 1.12
4 2.25
161 90.45
17 9.55%
93  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 113
2 1.77
2 1.77
3 2.65
0 0.00
3 2.65
103 91.15
10 8.85%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 193
8 4.15
0 0.00
8 4.15
0 0.00
0 0.00
177 91.71
16 8.29%
95  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
96  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
98  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 88
2 2.27
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
99  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 267
13 4.87
0 0.00
0 0.00
3 1.12
2 0.75
249 93.26
18 6.74%
100  โรงเรียนบรรหารวิทยา 279
4 1.43
5 1.79
3 1.08
2 0.72
2 0.72
263 94.27
16 5.73%
101  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
3 2.78
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
102  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 130
0 0.00
2 1.54
5 3.85
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
103  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 124
2 1.61
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
104  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 208
4 1.92
2 0.96
4 1.92
0 0.00
0 0.00
198 95.19
10 4.81%
105  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
106  โรงเรียนบ้านหนองหอย 92
2 2.17
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
107  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 123
1 0.81
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
119 96.75
4 3.25%
108  โรงเรียนบ้านโคกหอม 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
109  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 136
0 0.00
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
110  โรงเรียนบ้านแก่ง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,499 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 7.56
เตี้ย  699 5.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,132 8.39
ผอมและเตี้ย  454 3.36
อ้วนและเตี้ย  304 2.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,890 73.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,609 คน


26.74%


Powered By www.thaieducation.net