ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 153 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 21
2 9.52
3 14.29
16 76.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 10
3 30.00
0 0.00
2 20.00
2 20.00
3 30.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 48
8 16.67
9 18.75
17 35.42
12 25.00
2 4.17
0 0.00
48 100.00%
4  โรงเรียนบ้านทองหลาง 95
19 20.00
23 24.21
41 43.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองคู 33
7 21.21
7 21.21
6 18.18
7 21.21
6 18.18
0 0.00
33 100.00%
6  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 5
0 0.00
1 20.00
3 60.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
7  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 664
73 10.99
79 11.90
129 19.43
36 5.42
56 8.43
291 43.83
373 56.17%
8  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 62
16 25.81
3 4.84
11 17.74
3 4.84
1 1.61
28 45.16
34 54.84%
9  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 53
9 16.98
10 18.87
9 16.98
0 0.00
1 1.89
24 45.28
29 54.72%
10  โรงเรียนสนามบิน 2569
196 7.63
109 4.24
54 2.10
603 23.47
422 16.43
1185 46.13
1384 53.87%
11  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41
11 26.83
1 2.44
3 7.32
0 0.00
6 14.63
20 48.78
21 51.22%
12  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 204
30 14.71
16 7.84
31 15.20
10 4.90
17 8.33
100 49.02
104 50.98%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 597
56 9.38
60 10.05
99 16.58
21 3.52
36 6.03
325 54.44
272 45.56%
14  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 99
7 7.07
4 4.04
6 6.06
13 13.13
11 11.11
58 58.59
41 41.41%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 158
18 11.39
10 6.33
22 13.92
4 2.53
10 6.33
94 59.49
64 40.51%
16  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70
12 17.14
8 11.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
17  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 85
9 10.59
7 8.24
16 18.82
2 2.35
0 0.00
51 60.00
34 40.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 120
15 12.50
8 6.67
18 15.00
1 0.83
3 2.50
75 62.50
45 37.50%
20  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83
18 21.69
5 6.02
5 6.02
2 2.41
1 1.20
52 62.65
31 37.35%
21  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 81
18 22.22
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 275
33 12.00
31 11.27
37 13.45
0 0.00
0 0.00
174 63.27
101 36.73%
23  โรงเรียน บ้านดอนบม 150
7 4.67
5 3.33
19 12.67
5 3.33
19 12.67
95 63.33
55 36.67%
24  โรงเรียนบ้านดงพอง 41
6 14.63
5 12.20
1 2.44
3 7.32
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
25  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 225
43 19.11
17 7.56
13 5.78
9 4.00
0 0.00
143 63.56
82 36.44%
26  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 186
19 10.22
3 1.61
16 8.60
22 11.83
7 3.76
119 63.98
67 36.02%
27  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 50
8 16.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
28  โรงเรียน บ้านดอนยาง 26
5 19.23
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
29  โรงเรียน หินกองวิทยา 53
10 18.87
5 9.43
3 5.66
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
30  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 62
1 1.61
2 3.23
18 29.03
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
31  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353
24 6.80
20 5.67
19 5.38
11 3.12
45 12.75
234 66.29
119 33.71%
32  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 96
10 10.42
4 4.17
6 6.25
7 7.29
5 5.21
64 66.67
32 33.33%
33  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39
7 17.95
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
34  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50
5 10.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
35  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 65
5 7.69
1 1.54
10 15.38
1 1.54
2 3.08
46 70.77
19 29.23%
36  โรงเรียน บ้านชาด 72
8 11.11
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 88
4 4.55
6 6.82
6 6.82
9 10.23
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
38  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3578
205 5.73
106 2.96
278 7.77
44 1.23
378 10.56
2567 71.74
1011 28.26%
39  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 85
4 4.71
3 3.53
15 17.65
2 2.35
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
40  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78
6 7.69
0 0.00
16 20.51
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 51
5 9.80
2 3.92
3 5.88
2 3.92
2 3.92
37 72.55
14 27.45%
42  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 198
3 1.52
25 12.63
26 13.13
0 0.00
0 0.00
144 72.73
54 27.27%
43  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 22
1 4.55
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
44  โรงเรียนบ้านหนองปิง 147
19 12.93
0 0.00
11 7.48
4 2.72
6 4.08
107 72.79
40 27.21%
45  โรงเรียน บ้านสะอาด 188
16 8.51
7 3.72
18 9.57
4 2.13
6 3.19
137 72.87
51 27.13%
46  โรงเรียนบ้านบ่อแก 90
8 8.89
3 3.33
10 11.11
3 3.33
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
47  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 171
21 12.28
19 11.11
3 1.75
2 1.17
0 0.00
126 73.68
45 26.32%
48  โรงเรียน บ้านกอก 89
3 3.37
6 6.74
3 3.37
11 12.36
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
49  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 345
17 4.93
10 2.90
19 5.51
19 5.51
23 6.67
257 74.49
88 25.51%
50  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 71
9 12.68
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
51  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 113
13 11.50
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
52  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 112
10 8.93
8 7.14
9 8.04
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
53  โรงเรียนบ้านเลิง 59
3 5.08
3 5.08
4 6.78
2 3.39
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
54  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120
3 2.50
7 5.83
18 15.00
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
55  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61
6 9.84
3 4.92
5 8.20
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
56  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44
1 2.27
1 2.27
7 15.91
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
57  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
58  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 80
8 10.00
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
59  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
60  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 186
9 4.84
21 11.29
11 5.91
0 0.00
0 0.00
145 77.96
41 22.04%
61  โรงเรียน บ้านบะยาว 114
5 4.39
5 4.39
5 4.39
5 4.39
5 4.39
89 78.07
25 21.93%
62  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28
0 0.00
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
63  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189
7 3.70
9 4.76
22 11.64
2 1.06
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
64  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 149
25 16.78
2 1.34
2 1.34
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
65  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
66  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
67  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 160
4 2.50
4 2.50
24 15.00
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
68  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 192
16 8.33
12 6.25
10 5.21
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
69  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 108
4 3.70
8 7.41
9 8.33
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
70  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 158
12 7.59
8 5.06
10 6.33
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
71  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
72  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222
10 4.50
9 4.05
17 7.66
5 2.25
0 0.00
181 81.53
41 18.47%
73  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
74  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 179
11 6.15
1 0.56
15 8.38
5 2.79
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
75  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 146
7 4.79
2 1.37
17 11.64
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
76  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74
4 5.41
1 1.35
3 4.05
2 2.70
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
77  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 101
4 3.96
1 0.99
7 6.93
2 1.98
3 2.97
84 83.17
17 16.83%
78  โรงเรียนบ้านโกทา 78
3 3.85
4 5.13
2 2.56
2 2.56
2 2.56
65 83.33
13 16.67%
79  โรงเรียนบ้านศิลา 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
80  โรงเรียน บ้านค้อ 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
1 1.96
43 84.31
8 15.69%
82  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142
3 2.11
6 4.23
11 7.75
2 1.41
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
83  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
84  โรงเรียนบ้านวังโพน 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
85  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
86  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 48
0 0.00
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
87  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
88  โรงเรียนบ้านโคกท่า 83
4 4.82
1 1.20
0 0.00
1 1.20
6 7.23
71 85.54
12 14.46%
89  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 106
6 5.66
5 4.72
4 3.77
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
90  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 122
0 0.00
0 0.00
7 5.74
10 8.20
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
91  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 247
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 9.31
11 4.45
213 86.23
34 13.77%
92  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127
3 2.36
2 1.57
6 4.72
6 4.72
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
93  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124
7 5.65
2 1.61
5 4.03
2 1.61
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
94  โรงเรียนบ้านไก่นา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
95  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 155
0 0.00
1 0.65
11 7.10
7 4.52
0 0.00
136 87.74
19 12.26%
96  โรงเรียน บ้านคำบอน 90
4 4.44
7 7.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 172
7 4.07
6 3.49
5 2.91
3 1.74
0 0.00
151 87.79
21 12.21%
98  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131
4 3.05
6 4.58
6 4.58
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
99  โรงเรียน บ้านหินขาว 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
100  โรงเรียนบ้านบึงแก 102
3 2.94
3 2.94
4 3.92
2 1.96
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
101  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130
3 2.31
3 2.31
9 6.92
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
102  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
103  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
104  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 74
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
105  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75
1 1.33
0 0.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
106  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
107  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
108  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
3 4.00
69 92.00
6 8.00%
109  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
110  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
111  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 127
3 2.36
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
112  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 117
3 2.56
1 0.85
2 1.71
0 0.00
3 2.56
108 92.31
9 7.69%
113  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 145
4 2.76
0 0.00
7 4.83
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
114  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121
3 2.48
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
115  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 108
2 1.85
0 0.00
0 0.00
1 0.93
5 4.63
100 92.59
8 7.41%
116  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
117  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 139
4 2.88
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
118  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
119  โรงเรียนบ้านดงเก่า 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
120  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 165
2 1.21
4 2.42
1 0.61
2 1.21
1 0.61
155 93.94
10 6.06%
121  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 99
0 0.00
0 0.00
1 1.01
4 4.04
1 1.01
93 93.94
6 6.06%
122  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
123  โรงเรียนบ้านม่วง 253
0 0.00
1 0.40
3 1.19
5 1.98
4 1.58
240 94.86
13 5.14%
124  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
125  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43
-3 -6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
126  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
127  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 94
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
129  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
130  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 173
4 2.31
1 0.58
0 0.00
0 0.00
1 0.58
167 96.53
6 3.47%
132  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
133  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
134  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
135  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียน บ้านหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านโนนลาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,083 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,306 6.50
เตี้ย  837 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,541 7.67
ผอมและเตี้ย  993 4.94
อ้วนและเตี้ย  1,121 5.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,285 71.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,798 คน


28.87%


Powered By www.thaieducation.net