ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 85
5 5.88
14 16.47
23 27.06
19 22.35
24 28.24
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 371
86 23.18
51 13.75
86 23.18
100 26.95
0 0.00
48 12.94
323 87.06%
3  โรงเรียนบ้านหัวบึง 56
31 55.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
16 28.57
40 71.43%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 76
10 13.16
5 6.58
35 46.05
0 0.00
0 0.00
26 34.21
50 65.79%
5  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 109
16 14.68
4 3.67
31 28.44
8 7.34
6 5.50
44 40.37
65 59.63%
6  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 233
5 2.15
15 6.44
53 22.75
20 8.58
44 18.88
96 41.20
137 58.80%
7  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 57
11 19.30
2 3.51
14 24.56
5 8.77
0 0.00
25 43.86
32 56.14%
8  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
9 10.98
9 10.98
8 9.76
10 12.20
8 9.76
38 46.34
44 53.66%
9  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 103
5 4.85
4 3.88
16 15.53
9 8.74
20 19.42
49 47.57
54 52.43%
10  โรงเรียนวัดสำราญ 115
18 15.65
12 10.43
21 18.26
7 6.09
0 0.00
57 49.57
58 50.43%
11  โรงเรียนวัดดงสวอง 163
23 14.11
14 8.59
33 20.25
7 4.29
1 0.61
85 52.15
78 47.85%
12  โรงเรียนบ้านดอนดึง 164
5 3.05
2 1.22
12 7.32
58 35.37
1 0.61
86 52.44
78 47.56%
13  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 51
4 7.84
7 13.73
9 17.65
2 3.92
2 3.92
27 52.94
24 47.06%
14  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 33
7 21.21
0 0.00
4 12.12
4 12.12
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
15  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 140
35 25.00
1 0.71
15 10.71
7 5.00
3 2.14
79 56.43
61 43.57%
16  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 113
6 5.31
11 9.73
8 7.08
6 5.31
18 15.93
64 56.64
49 43.36%
17  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 74
9 12.16
5 6.76
16 21.62
1 1.35
1 1.35
42 56.76
32 43.24%
18  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
19  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 255
38 14.90
28 10.98
34 13.33
5 1.96
0 0.00
150 58.82
105 41.18%
20  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 117
8 6.84
6 5.13
13 11.11
8 6.84
13 11.11
69 58.97
48 41.03%
21  โรงเรียนวัดหนองเมือง 145
20 13.79
7 4.83
21 14.48
7 4.83
2 1.38
88 60.69
57 39.31%
22  โรงเรียนวัดคลองเม่า 101
6 5.94
3 2.97
27 26.73
3 2.97
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
23  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 125
11 8.80
4 3.20
9 7.20
13 10.40
11 8.80
77 61.60
48 38.40%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 63
4 6.35
5 7.94
7 11.11
6 9.52
2 3.17
39 61.90
24 38.10%
25  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 107
9 8.41
11 10.28
17 15.89
2 1.87
1 0.93
67 62.62
40 37.38%
26  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 188
21 11.17
0 0.00
46 24.47
3 1.60
0 0.00
118 62.77
70 37.23%
27  โรงเรียนบ้านกล้วย 46
7 15.22
3 6.52
4 8.70
0 0.00
3 6.52
29 63.04
17 36.96%
28  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 46
6 13.04
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
29  โรงเรียนวัดอัมพวัน 103
4 3.88
0 0.00
25 24.27
9 8.74
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
30  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 85
5 5.88
3 3.53
19 22.35
4 4.71
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
31  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 77
2 2.60
0 0.00
18 23.38
8 10.39
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
32  โรงเรียนวัดดงพลับ 58
6 10.34
6 10.34
8 13.79
1 1.72
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
33  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 45
13 28.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
34  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 17
1 5.88
0 0.00
4 23.53
1 5.88
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
35  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 142
15 10.56
10 7.04
20 14.08
4 2.82
1 0.70
92 64.79
50 35.21%
36  โรงเรียนวัดตะเคียน 18
2 11.11
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
37  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 101
9 8.91
0 0.00
24 23.76
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
38  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 40
4 10.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
2 5.00
27 67.50
13 32.50%
39  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 59
10 16.95
3 5.08
6 10.17
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 118
6 5.08
0 0.00
32 27.12
0 0.00
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
41  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 63
5 7.94
5 7.94
9 14.29
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
42  โรงเรียนวัดหนองมน 36
4 11.11
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
43  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 167
9 5.39
4 2.40
38 22.75
0 0.00
0 0.00
116 69.46
51 30.54%
44  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
15 18.29
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
45  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 46
3 6.52
2 4.35
5 10.87
4 8.70
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
46  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 56
10 17.86
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
47  โรงเรียนวัดบ้านทราย 63
4 6.35
4 6.35
9 14.29
2 3.17
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
48  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 83
6 7.23
4 4.82
14 16.87
0 0.00
1 1.20
58 69.88
25 30.12%
49  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 51
3 5.88
0 0.00
11 21.57
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
50  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 75
2 2.67
12 16.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
51  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 107
0 0.00
0 0.00
14 13.08
17 15.89
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
52  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 132
13 9.85
0 0.00
25 18.94
0 0.00
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
53  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 158
11 6.96
4 2.53
30 18.99
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
54  โรงเรียนวัดโบสถ์ 123
16 13.01
3 2.44
15 12.20
1 0.81
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
55  โรงเรียนวัดไผ่แตร 115
11 9.57
4 3.48
16 13.91
1 0.87
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
56  โรงเรียนวัดมะค่า 47
3 6.38
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
57  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 294
17 5.78
6 2.04
57 19.39
0 0.00
0 0.00
214 72.79
80 27.21%
58  โรงเรียนวัดหนองปลิง 49
6 12.24
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
59  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 166
9 5.42
7 4.22
17 10.24
7 4.22
4 2.41
122 73.49
44 26.51%
60  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 170
9 5.29
5 2.94
31 18.24
0 0.00
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
61  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 125
11 8.80
1 0.80
21 16.80
0 0.00
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
62  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 19
2 10.53
3 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
63  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 160
7 4.38
0 0.00
27 16.88
8 5.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
64  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 129
6 4.65
1 0.78
26 20.16
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
65  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2422
93 3.84
28 1.16
484 19.98
2 0.08
0 0.00
1815 74.94
607 25.06%
66  โรงเรียนบ้านหัวดง 32
4 12.50
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
67  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 274
20 7.30
14 5.11
19 6.93
11 4.01
4 1.46
206 75.18
68 24.82%
68  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 109
5 4.59
0 0.00
17 15.60
5 4.59
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
69  โรงเรียนวัดท่าแค 138
16 11.59
0 0.00
18 13.04
0 0.00
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
70  โรงเรียนวัดถนนแค 159
9 5.66
5 3.14
25 15.72
0 0.00
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
71  โรงเรียนบ้านสระเตย 74
8 10.81
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
72  โรงเรียนวัดรัตนาราม 103
8 7.77
6 5.83
11 10.68
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
73  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 133
5 3.76
2 1.50
24 18.05
1 0.75
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
74  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 46
3 6.52
2 4.35
3 6.52
1 2.17
2 4.35
35 76.09
11 23.91%
75  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 118
7 5.93
1 0.85
16 13.56
2 1.69
2 1.69
90 76.27
28 23.73%
76  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 127
10 7.87
3 2.36
0 0.00
0 0.00
17 13.39
97 76.38
30 23.62%
77  โรงเรียนวัดหนองหลวง 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
78  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 68
1 1.47
2 2.94
5 7.35
4 5.88
4 5.88
52 76.47
16 23.53%
79  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 116
5 4.31
6 5.17
6 5.17
4 3.45
6 5.17
89 76.72
27 23.28%
80  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 202
10 4.95
3 1.49
34 16.83
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
81  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 100
10 10.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
0 0.00
4 5.41
13 17.57
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
83  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 57
5 8.77
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
84  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 110
1 0.91
5 4.55
15 13.64
4 3.64
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 84
8 9.52
2 2.38
9 10.71
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
86  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 125
8 6.40
0 0.00
18 14.40
2 1.60
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
87  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 108
10 9.26
2 1.85
11 10.19
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
88  โรงเรียนบ้านโคกตูม 378
32 8.47
4 1.06
36 9.52
6 1.59
6 1.59
294 77.78
84 22.22%
89  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
90  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 108
5 4.63
14 12.96
1 0.93
0 0.00
4 3.70
84 77.78
24 22.22%
91  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 109
5 4.59
5 4.59
14 12.84
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
92  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 87
5 5.75
5 5.75
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
93  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 362
21 5.80
7 1.93
51 14.09
0 0.00
0 0.00
283 78.18
79 21.82%
94  โรงเรียนบ้านเขาดิน 101
4 3.96
2 1.98
15 14.85
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
95  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
96  โรงเรียนบ้านหนองแขม 168
4 2.38
4 2.38
28 16.67
0 0.00
0 0.00
132 78.57
36 21.43%
97  โรงเรียนวัดบ้านลาด 75
4 5.33
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
98  โรงเรียนวัดสะแกราบ 193
17 8.81
9 4.66
15 7.77
0 0.00
0 0.00
152 78.76
41 21.24%
99  โรงเรียนวัดยวด 142
2 1.41
6 4.23
22 15.49
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
100  โรงเรียนบ้านพรมทิน 67
5 7.46
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
101  โรงเรียนบ้านดงกลาง 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
102  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 108
2 1.85
5 4.63
15 13.89
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
103  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 107
1 0.93
5 4.67
14 13.08
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
104  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 72
2 2.78
0 0.00
10 13.89
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
105  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1840
55 2.99
40 2.17
234 12.72
26 1.41
0 0.00
1485 80.71
355 19.29%
106  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 95
4 4.21
2 2.11
10 10.53
2 2.11
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
107  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 59
1 1.69
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
108  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 125
11 8.80
5 4.00
4 3.20
0 0.00
3 2.40
102 81.60
23 18.40%
109  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 171
9 5.26
2 1.17
14 8.19
5 2.92
1 0.58
140 81.87
31 18.13%
110  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 89
5 5.62
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
111  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
112  โรงเรียนวัดตองปุ 122
6 4.92
4 3.28
5 4.10
6 4.92
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
113  โรงเรียนบ้านวังจั่น 99
3 3.03
6 6.06
8 8.08
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
114  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 117
4 3.42
1 0.85
8 6.84
3 2.56
4 3.42
97 82.91
20 17.09%
115  โรงเรียนวัดชีแวะ 47
5 10.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.38
39 82.98
8 17.02%
116  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 59
2 3.39
0 0.00
7 11.86
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
117  โรงเรียนวัดเกตุ 124
4 3.23
3 2.42
3 2.42
1 0.81
10 8.06
103 83.06
21 16.94%
118  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
119  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 113
3 2.65
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
120  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
121  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 78
0 0.00
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
122  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 117
3 2.56
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
123  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 60
0 0.00
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
124  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
3 7.14
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
125  โรงเรียนวัดสนามไชย 149
9 6.04
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
126  โรงเรียนโคกสำโรง 180
8 4.44
11 6.11
5 2.78
0 0.00
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
127  โรงเรียนบ้านพุม่วง 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
128  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 153
5 3.27
4 2.61
11 7.19
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
129  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
130  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 119
4 3.36
3 2.52
7 5.88
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
131  โรงเรียนวัดตะลุง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
132  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
133  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 399
23 5.76
3 0.75
14 3.51
0 0.00
0 0.00
359 89.97
40 10.03%
134  โรงเรียนวัดมหาสอน 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
135  โรงเรียนวัดใดยาว 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
136  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 263
11 4.18
0 0.00
14 5.32
0 0.00
0 0.00
238 90.49
25 9.51%
137  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
138  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
139  โรงเรียนวัดท่าข้าม 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
140  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 75
0 0.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
141  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 103
2 1.94
2 1.94
0 0.00
2 1.94
1 0.97
96 93.20
7 6.80%
142  โรงเรียนวัดหนองหอย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
44 93.62
3 6.38%
143  โรงเรียนวัดดงน้อย 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.47
1 0.78
120 93.75
8 6.25%
144  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 125
2 1.60
2 1.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
145  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
146  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
1 1.47
1 1.47
65 95.59
3 4.41%
147  โรงเรียนวัดคงคาราม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
148  โรงเรียนวัดโป่งแค 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
149  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
150  โรงเรียนวัดสะพานคง 155
0 0.00
3 1.94
2 1.29
0 0.00
0 0.00
150 96.77
5 3.23%
151  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 117
0 0.00
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%

 

จำนวนนักเรียน  20,005 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,244 6.22
เตี้ย  584 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,678 13.39
ผอมและเตี้ย  494 2.47
อ้วนและเตี้ย  239 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,766 73.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,239 คน


26.19%


Powered By www.thaieducation.net