ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 160
16 10.00
12 7.50
15 9.38
17 10.63
18 11.25
82 51.25
78 48.75%
2  โรงเรียนวัดนาบุญ 370
33 8.92
25 6.76
82 22.16
26 7.03
0 0.00
204 55.14
166 44.86%
3  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 85
10 11.76
3 3.53
9 10.59
7 8.24
5 5.88
51 60.00
34 40.00%
4  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 112
16 14.29
13 11.61
14 12.50
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
5  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 339
27 7.96
25 7.37
55 16.22
11 3.24
10 2.95
211 62.24
128 37.76%
6  โรงเรียนวัดคลองชัน 756
57 7.54
40 5.29
80 10.58
62 8.20
46 6.08
471 62.30
285 37.70%
7  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 85
8 9.41
9 10.59
14 16.47
0 0.00
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
8  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 55
3 5.45
4 7.27
11 20.00
2 3.64
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
9  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 592
65 10.98
17 2.87
43 7.26
41 6.93
44 7.43
382 64.53
210 35.47%
10  โรงเรียนวัดธัญญะผล 246
14 5.69
25 10.16
14 5.69
19 7.72
11 4.47
163 66.26
83 33.74%
11  โรงเรียนวัดทศทิศ 154
15 9.74
7 4.55
29 18.83
0 0.00
0 0.00
103 66.88
51 33.12%
12  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 140
3 2.14
19 13.57
20 14.29
4 2.86
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
13  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 182
15 8.24
15 8.24
19 10.44
8 4.40
0 0.00
125 68.68
57 31.32%
14  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 184
15 8.15
17 9.24
19 10.33
5 2.72
0 0.00
128 69.57
56 30.43%
15  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 50
6 12.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
16  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 179
19 10.61
8 4.47
25 13.97
1 0.56
0 0.00
126 70.39
53 29.61%
17  โรงเรียนวัดอดิศร 73
3 4.11
4 5.48
13 17.81
1 1.37
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
18  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 152
12 7.89
5 3.29
26 17.11
0 0.00
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
19  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 389
9 2.31
19 4.88
74 19.02
1 0.26
2 0.51
284 73.01
105 26.99%
20  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 105
2 1.90
7 6.67
19 18.10
0 0.00
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
21  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 330
18 5.45
19 5.76
50 15.15
0 0.00
0 0.00
243 73.64
87 26.36%
22  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 918
85 9.26
43 4.68
84 9.15
18 1.96
5 0.54
683 74.40
235 25.60%
23  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 301
13 4.32
8 2.66
49 16.28
7 2.33
0 0.00
224 74.42
77 25.58%
24  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 96
1 1.04
4 4.17
19 19.79
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
25  โรงเรียนวัดพืชอุดม 140
7 5.00
2 1.43
25 17.86
1 0.71
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
26  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 171
4 2.34
3 1.75
34 19.88
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
27  โรงเรียนวัดลานนา 111
9 8.11
6 5.41
10 9.01
1 0.90
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
28  โรงเรียนวัดปทุมนายก 198
8 4.04
11 5.56
27 13.64
0 0.00
0 0.00
152 76.77
46 23.23%
29  โรงเรียนวัดสระบัว 452
19 4.20
5 1.11
78 17.26
2 0.44
0 0.00
348 76.99
104 23.01%
30  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 79
3 3.80
1 1.27
14 17.72
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
31  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 185
15 8.11
7 3.78
20 10.81
0 0.00
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
32  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 174
6 3.45
9 5.17
20 11.49
4 2.30
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
33  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1143
62 5.42
40 3.50
122 10.67
22 1.92
10 0.87
887 77.60
256 22.40%
34  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 27
1 3.70
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
35  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 177
12 6.78
6 3.39
18 10.17
3 1.69
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
36  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 527
27 5.12
17 3.23
54 10.25
8 1.52
8 1.52
413 78.37
114 21.63%
37  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 431
5 1.16
26 6.03
62 14.39
0 0.00
0 0.00
338 78.42
93 21.58%
38  โรงเรียนชุมชนบึงบา 811
22 2.71
10 1.23
139 17.14
0 0.00
0 0.00
640 78.91
171 21.09%
39  โรงเรียนวัดโสภณาราม 148
8 5.41
5 3.38
18 12.16
0 0.00
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
40  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 236
8 3.39
5 2.12
24 10.17
3 1.27
8 3.39
188 79.66
48 20.34%
41  โรงเรียนวัดโปรยฝน 202
9 4.46
2 0.99
29 14.36
1 0.50
0 0.00
161 79.70
41 20.30%
42  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1722
40 2.32
56 3.25
142 8.25
27 1.57
83 4.82
1374 79.79
348 20.21%
43  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1707
43 2.52
32 1.87
216 12.65
15 0.88
23 1.35
1378 80.73
329 19.27%
44  โรงเรียนวัดสุวรรณ 236
15 6.36
0 0.00
28 11.86
0 0.00
0 0.00
193 81.78
43 18.22%
45  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 107
7 6.54
6 5.61
2 1.87
3 2.80
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
46  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 210
5 2.38
13 6.19
14 6.67
2 0.95
0 0.00
176 83.81
34 16.19%
47  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 429
15 3.50
34 7.93
8 1.86
6 1.40
3 0.70
363 84.62
66 15.38%
48  โรงเรียนวัดแสงมณี 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
49  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 406
17 4.19
9 2.22
11 2.71
5 1.23
11 2.71
353 86.95
53 13.05%
50  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 555
14 2.52
15 2.70
20 3.60
11 1.98
11 1.98
484 87.21
71 12.79%
51  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 334
9 2.69
8 2.40
13 3.89
6 1.80
4 1.20
294 88.02
40 11.98%
52  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 115
3 2.61
4 3.48
6 5.22
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
53  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 754
18 2.39
16 2.12
21 2.79
12 1.59
18 2.39
669 88.73
85 11.27%
54  โรงเรียนวัดเกตุประภา 626
11 1.76
11 1.76
25 3.99
9 1.44
8 1.28
562 89.78
64 10.22%
55  โรงเรียนกลางคลองสิบ 199
7 3.52
5 2.51
7 3.52
1 0.50
0 0.00
179 89.95
20 10.05%
56  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 100
2 2.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
90 90.00
10 10.00%
57  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 466
21 4.51
2 0.43
2 0.43
11 2.36
3 0.64
427 91.63
39 8.37%
58  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 135
3 2.22
0 0.00
4 2.96
2 1.48
2 1.48
124 91.85
11 8.15%
59  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1151
5 0.43
5 0.43
75 6.52
2 0.17
0 0.00
1064 92.44
87 7.56%
60  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 271
2 0.74
1 0.37
10 3.69
2 0.74
3 1.11
253 93.36
18 6.64%
61  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 359
2 0.56
0 0.00
21 5.85
0 0.00
0 0.00
336 93.59
23 6.41%
62  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 184
4 2.17
2 1.09
4 2.17
0 0.00
1 0.54
173 94.02
11 5.98%
63  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1298
16 1.23
13 1.00
23 1.77
12 0.92
13 1.00
1221 94.07
77 5.93%
64  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
65  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 172
1 0.58
0 0.00
4 2.33
0 0.00
0 0.00
167 97.09
5 2.91%
66  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 269
1 0.37
2 0.74
1 0.37
0 0.00
0 0.00
265 98.51
4 1.49%
67  โรงเรียนศาลาลอย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  954 4.11
เตี้ย  741 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,155 9.28
ผอมและเตี้ย  405 1.74
อ้วนและเตี้ย  351 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,609 80.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,606 คน


19.84%


Powered By www.thaieducation.net