ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 718
43 5.99
13 1.81
154 21.45
0 0.00
416 57.94
92 12.81
626 87.19%
2  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347
52 14.99
20 5.76
22 6.34
66 19.02
43 12.39
144 41.50
203 58.50%
3  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 515
37 7.18
35 6.80
125 24.27
10 1.94
64 12.43
244 47.38
271 52.62%
4  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637
80 12.56
38 5.97
65 10.20
28 4.40
121 19.00
305 47.88
332 52.12%
5  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 231
19 8.23
4 1.73
33 14.29
23 9.96
37 16.02
115 49.78
116 50.22%
6  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 679
30 4.42
5 0.74
161 23.71
35 5.15
84 12.37
364 53.61
315 46.39%
7  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450
29 6.44
19 4.22
126 28.00
8 1.78
16 3.56
252 56.00
198 44.00%
8  โรงเรียนพญาไท 1685
201 11.93
90 5.34
107 6.35
158 9.38
161 9.55
968 57.45
717 42.55%
9  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 820
50 6.10
16 1.95
128 15.61
62 7.56
80 9.76
484 59.02
336 40.98%
10  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 682
43 6.30
13 1.91
106 15.54
56 8.21
57 8.36
407 59.68
275 40.32%
11  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1218
59 4.84
32 2.63
187 15.35
90 7.39
121 9.93
729 59.85
489 40.15%
12  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 202
35 17.33
14 6.93
25 12.38
3 1.49
3 1.49
122 60.40
80 39.60%
13  โรงเรียนวัดด่าน 296
20 6.76
7 2.36
33 11.15
24 8.11
29 9.80
183 61.82
113 38.18%
14  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1141
54 4.73
26 2.28
115 10.08
69 6.05
87 7.62
790 69.24
351 30.76%
15  โรงเรียนประถมนนทรี 387
23 5.94
12 3.10
50 12.92
10 2.58
12 3.10
280 72.35
107 27.65%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595
47 7.90
44 7.39
37 6.22
19 3.19
7 1.18
441 74.12
154 25.88%
17  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 741
32 4.32
16 2.16
140 18.89
1 0.13
0 0.00
552 74.49
189 25.51%
18  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 182
2 1.10
3 1.65
39 21.43
0 0.00
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
19  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 707
43 6.08
10 1.41
110 15.56
6 0.85
1 0.14
537 75.95
170 24.05%
20  โรงเรียนดาราคาม 355
11 3.10
9 2.54
38 10.70
16 4.51
7 1.97
274 77.18
81 22.82%
21  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1606
85 5.29
19 1.18
257 16.00
2 0.12
1 0.06
1242 77.33
364 22.67%
22  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 969
48 4.95
9 0.93
152 15.69
0 0.00
3 0.31
757 78.12
212 21.88%
23  โรงเรียนวัดหนัง 548
30 5.47
11 2.01
71 12.96
2 0.36
0 0.00
434 79.20
114 20.80%
24  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1342
68 5.07
21 1.56
186 13.86
0 0.00
0 0.00
1067 79.51
275 20.49%
25  โรงเรียนวัดโสมนัส 293
10 3.41
5 1.71
18 6.14
12 4.10
15 5.12
233 79.52
60 20.48%
26  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1036
56 5.41
123 11.87
31 2.99
0 0.00
0 0.00
826 79.73
210 20.27%
27  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 267
6 2.25
1 0.37
44 16.48
1 0.37
0 0.00
215 80.52
52 19.48%
28  โรงเรียนวัดนาคปรก 224
5 2.23
5 2.23
32 14.29
0 0.00
0 0.00
182 81.25
42 18.75%
29  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1394
9 0.65
9 0.65
72 5.16
5 0.36
155 11.12
1144 82.07
250 17.93%
30  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 413
19 4.60
13 3.15
13 3.15
7 1.69
17 4.12
344 83.29
69 16.71%
31  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 539
27 5.01
9 1.67
30 5.57
8 1.48
7 1.30
458 84.97
81 15.03%
32  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 449
12 2.67
5 1.11
31 6.90
0 0.00
0 0.00
401 89.31
48 10.69%
33  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 122
5 4.10
1 0.82
7 5.74
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
34  โรงเรียนราชวินิต 2215
23 1.04
3 0.14
66 2.98
26 1.17
54 2.44
2043 92.23
172 7.77%
35  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 647
9 1.39
0 0.00
41 6.34
0 0.00
0 0.00
597 92.27
50 7.73%
36  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 260
0 0.00
0 0.00
15 5.77
0 0.00
0 0.00
245 94.23
15 5.77%
37  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 284
0 0.00
0 0.00
4 1.41
0 0.00
0 0.00
280 98.59
4 1.41%

 

จำนวนนักเรียน  25,196 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,322 5.25
เตี้ย  660 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,871 11.39
ผอมและเตี้ย  747 2.96
อ้วนและเตี้ย  1,598 6.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,998 71.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,198 คน


28.57%


Powered By www.thaieducation.net