ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 429
165 38.46
82 19.11
71 16.55
69 16.08
42 9.79
0 0.00
429 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 315
95 30.16
151 47.94
5 1.59
41 13.02
3 0.95
20 6.35
295 93.65%
3  โรงเรียนบ้านนิบง 180
70 38.89
53 29.44
7 3.89
28 15.56
3 1.67
19 10.56
161 89.44%
4  โรงเรียนบ้านจูโวะ 204
39 19.12
71 34.80
12 5.88
29 14.22
11 5.39
42 20.59
162 79.41%
5  โรงเรียนบ้านกาแย 312
106 33.97
73 23.40
48 15.38
9 2.88
3 0.96
73 23.40
239 76.60%
6  โรงเรียนราชประสงค์ 128
65 50.78
15 11.72
0 0.00
14 10.94
0 0.00
34 26.56
94 73.44%
7  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 141
32 22.70
27 19.15
0 0.00
30 21.28
0 0.00
52 36.88
89 63.12%
8  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 147
40 27.21
15 10.20
0 0.00
35 23.81
0 0.00
57 38.78
90 61.22%
9  โรงเรียนบ้านปาเซ 79
15 18.99
19 24.05
5 6.33
5 6.33
3 3.80
32 40.51
47 59.49%
10  โรงเรียนบ้านบูกิต 204
21 10.29
34 16.67
7 3.43
21 10.29
34 16.67
87 42.65
117 57.35%
11  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
6 2.45
121 49.39
1 0.41
9 3.67
3 1.22
105 42.86
140 57.14%
12  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 86
15 17.44
16 18.60
2 2.33
14 16.28
2 2.33
37 43.02
49 56.98%
13  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 207
17 8.21
40 19.32
7 3.38
50 24.15
0 0.00
93 44.93
114 55.07%
14  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 323
18 5.57
38 11.76
5 1.55
56 17.34
39 12.07
167 51.70
156 48.30%
15  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 149
18 12.08
9 6.04
14 9.40
20 13.42
9 6.04
79 53.02
70 46.98%
16  โรงเรียนบ้านโคก 268
30 11.19
61 22.76
9 3.36
16 5.97
9 3.36
143 53.36
125 46.64%
17  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 301
74 24.58
52 17.28
3 1.00
11 3.65
0 0.00
161 53.49
140 46.51%
18  โรงเรียนบ้านสะโล 197
46 23.35
4 2.03
9 4.57
24 12.18
4 2.03
110 55.84
87 44.16%
19  โรงเรียนประชาบํารุง 94
22 23.40
16 17.02
0 0.00
3 3.19
0 0.00
53 56.38
41 43.62%
20  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 108
3 2.78
10 9.26
8 7.41
13 12.04
13 12.04
61 56.48
47 43.52%
21  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 360
54 15.00
64 17.78
11 3.06
25 6.94
1 0.28
205 56.94
155 43.06%
22  โรงเรียนบ้านบาโง 103
11 10.68
25 24.27
3 2.91
5 4.85
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
23  โรงเรียนบ้านปารี 359
36 10.03
25 6.96
8 2.23
82 22.84
0 0.00
208 57.94
151 42.06%
24  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 127
18 14.17
24 18.90
5 3.94
4 3.15
1 0.79
75 59.06
52 40.94%
25  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 447
89 19.91
57 12.75
9 2.01
21 4.70
6 1.34
265 59.28
182 40.72%
26  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 126
27 21.43
18 14.29
6 4.76
0 0.00
0 0.00
75 59.52
51 40.48%
27  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 157
18 11.46
18 11.46
5 3.18
17 10.83
5 3.18
94 59.87
63 40.13%
28  โรงเรียนบ้านริแง 376
75 19.95
66 17.55
1 0.27
2 0.53
6 1.60
226 60.11
150 39.89%
29  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 304
33 10.86
45 14.80
12 3.95
28 9.21
2 0.66
184 60.53
120 39.47%
30  โรงเรียนบ้านไอกรอส 187
23 12.30
27 14.44
0 0.00
21 11.23
1 0.53
115 61.50
72 38.50%
31  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 190
21 11.05
37 19.47
8 4.21
4 2.11
0 0.00
120 63.16
70 36.84%
32  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 323
46 14.24
38 11.76
0 0.00
35 10.84
0 0.00
204 63.16
119 36.84%
33  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 370
41 11.08
36 9.73
32 8.65
12 3.24
15 4.05
234 63.24
136 36.76%
34  โรงเรียนบ้านตาโงะ 189
31 16.40
21 11.11
3 1.59
9 4.76
5 2.65
120 63.49
69 36.51%
35  โรงเรียนบ้านตะโละ 181
22 12.15
21 11.60
2 1.10
20 11.05
1 0.55
115 63.54
66 36.46%
36  โรงเรียนบ้านทํานบ 145
26 17.93
21 14.48
0 0.00
4 2.76
0 0.00
94 64.83
51 35.17%
37  โรงเรียนบ้านยานิง 305
26 8.52
27 8.85
32 10.49
12 3.93
8 2.62
200 65.57
105 34.43%
38  โรงเรียนบ้านบละแต 105
13 12.38
11 10.48
6 5.71
6 5.71
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
39  โรงเรียนราชพัฒนา 79
10 12.66
10 12.66
1 1.27
6 7.59
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
40  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 115
14 12.17
17 14.78
7 6.09
1 0.87
0 0.00
76 66.09
39 33.91%
41  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 381
62 16.27
52 13.65
6 1.57
9 2.36
0 0.00
252 66.14
129 33.86%
42  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 151
22 14.57
19 12.58
7 4.64
1 0.66
1 0.66
101 66.89
50 33.11%
43  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 145
17 11.72
15 10.34
6 4.14
10 6.90
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
44  โรงเรียนบ้านกาลิซา 594
64 10.77
36 6.06
32 5.39
47 7.91
14 2.36
401 67.51
193 32.49%
45  โรงเรียนบ้านตือกอ 108
3 2.78
18 16.67
1 0.93
8 7.41
5 4.63
73 67.59
35 32.41%
46  โรงเรียนบ้านเขาพระ 149
8 5.37
15 10.07
8 5.37
7 4.70
8 5.37
103 69.13
46 30.87%
47  โรงเรียนบ้านบองอ 224
32 14.29
27 12.05
5 2.23
5 2.23
0 0.00
155 69.20
69 30.80%
48  โรงเรียนบ้านน้ำวน 125
14 11.20
10 8.00
3 2.40
10 8.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
49  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 550
40 7.27
63 11.45
19 3.45
36 6.55
4 0.73
388 70.55
162 29.45%
50  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 221
31 14.03
21 9.50
9 4.07
3 1.36
0 0.00
157 71.04
64 28.96%
51  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 202
14 6.93
36 17.82
2 0.99
6 2.97
0 0.00
144 71.29
58 28.71%
52  โรงเรียนวัดร่อน 81
11 13.58
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
53  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 150
11 7.33
10 6.67
5 3.33
9 6.00
7 4.67
108 72.00
42 28.00%
54  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 100
12 12.00
10 10.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
55  โรงเรียนบ้านลาไม 161
13 8.07
15 9.32
7 4.35
10 6.21
0 0.00
116 72.05
45 27.95%
56  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 111
8 7.21
6 5.41
0 0.00
17 15.32
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
57  โรงเรียนบ้านแมะแซ 205
13 6.34
21 10.24
9 4.39
7 3.41
7 3.41
148 72.20
57 27.80%
58  โรงเรียนบ้านยะออ 101
3 2.97
22 21.78
1 0.99
2 1.98
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
59  โรงเรียนบ้านสิโป 235
22 9.36
35 14.89
3 1.28
5 2.13
0 0.00
170 72.34
65 27.66%
60  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 147
10 6.80
21 14.29
4 2.72
4 2.72
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
61  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 427
34 7.96
31 7.26
13 3.04
27 6.32
8 1.87
314 73.54
113 26.46%
62  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 197
28 14.21
20 10.15
2 1.02
1 0.51
0 0.00
146 74.11
51 25.89%
63  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 244
20 8.20
16 6.56
5 2.05
21 8.61
0 0.00
182 74.59
62 25.41%
64  โรงเรียนบ้านแกแม 117
11 9.40
4 3.42
7 5.98
3 2.56
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
65  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 127
9 7.09
9 7.09
6 4.72
3 2.36
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
66  โรงเรียนผดุงมาตร 308
19 6.17
30 9.74
5 1.62
0 0.00
9 2.92
245 79.55
63 20.45%
67  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 136
0 0.00
27 19.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
68  โรงเรียนบ้านละหาร 182
5 2.75
9 4.95
3 1.65
10 5.49
9 4.95
146 80.22
36 19.78%
69  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 304
9 2.96
17 5.59
8 2.63
14 4.61
10 3.29
246 80.92
58 19.08%
70  โรงเรียนบ้านฮูลู 222
10 4.50
7 3.15
6 2.70
10 4.50
9 4.05
180 81.08
42 18.92%
71  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 350
23 6.57
13 3.71
13 3.71
5 1.43
7 2.00
289 82.57
61 17.43%
72  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 517
48 9.28
22 4.26
7 1.35
2 0.39
4 0.77
434 83.95
83 16.05%
73  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 186
4 2.15
13 6.99
9 4.84
0 0.00
0 0.00
160 86.02
26 13.98%
74  โรงเรียนบ้านจะแนะ 939
47 5.01
23 2.45
28 2.98
9 0.96
1 0.11
831 88.50
108 11.50%
75  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 499
20 4.01
10 2.00
5 1.00
15 3.01
5 1.00
444 88.98
55 11.02%

 

จำนวนนักเรียน  17,561 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,228 12.69
เตี้ย  2,218 12.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  620 3.53
ผอมและเตี้ย  1,133 6.45
อ้วนและเตี้ย  337 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,025 62.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,536 คน


37.22%


Powered By www.thaieducation.net