ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 124
37 29.84
42 33.87
1 0.81
19 15.32
25 20.16
0 0.00
124 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 140
58 41.43
46 32.86
6 4.29
27 19.29
3 2.14
0 0.00
140 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 102
13 12.75
15 14.71
61 59.80
8 7.84
5 4.90
0 0.00
102 100.00%
4  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 195
60 30.77
47 24.10
32 16.41
25 12.82
30 15.38
1 0.51
194 99.49%
5  โรงเรียนบ้านปลักปลา 158
95 60.13
18 11.39
12 7.59
11 6.96
9 5.70
13 8.23
145 91.77%
6  โรงเรียนสุคิริน 290
58 20.00
41 14.14
47 16.21
76 26.21
31 10.69
37 12.76
253 87.24%
7  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 438
152 34.70
134 30.59
21 4.79
55 12.56
0 0.00
76 17.35
362 82.65%
8  โรงเรียนบ้านกลูบี 168
56 33.33
71 42.26
11 6.55
0 0.00
0 0.00
30 17.86
138 82.14%
9  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318
100 31.45
63 19.81
23 7.23
61 19.18
7 2.20
64 20.13
254 79.87%
10  โรงเรียนบ้านโผลง 269
48 17.84
32 11.90
6 2.23
80 29.74
38 14.13
65 24.16
204 75.84%
11  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 172
45 26.16
43 25.00
0 0.00
30 17.44
0 0.00
54 31.40
118 68.60%
12  โรงเรียนบ้านละหาน 130
15 11.54
19 14.62
4 3.08
30 23.08
21 16.15
41 31.54
89 68.46%
13  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 436
81 18.58
78 17.89
25 5.73
58 13.30
47 10.78
147 33.72
289 66.28%
14  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 121
23 19.01
26 21.49
6 4.96
19 15.70
6 4.96
41 33.88
80 66.12%
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 182
17 9.34
16 8.79
15 8.24
32 17.58
38 20.88
64 35.16
118 64.84%
16  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 200
43 21.50
51 25.50
6 3.00
27 13.50
0 0.00
73 36.50
127 63.50%
17  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 308
30 9.74
52 16.88
8 2.60
52 16.88
51 16.56
115 37.34
193 62.66%
18  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 257
56 21.79
65 25.29
15 5.84
15 5.84
2 0.78
104 40.47
153 59.53%
19  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 138
36 26.09
39 28.26
6 4.35
0 0.00
0 0.00
57 41.30
81 58.70%
20  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 133
30 22.56
22 16.54
15 11.28
11 8.27
0 0.00
55 41.35
78 58.65%
21  โรงเรียนบ้านไอบาตู 240
20 8.33
29 12.08
10 4.17
49 20.42
31 12.92
101 42.08
139 57.92%
22  โรงเรียนบ้านตอออ 97
10 10.31
12 12.37
13 13.40
11 11.34
10 10.31
41 42.27
56 57.73%
23  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 676
54 7.99
79 11.69
33 4.88
133 19.67
91 13.46
286 42.31
390 57.69%
24  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 224
41 18.30
38 16.96
11 4.91
39 17.41
0 0.00
95 42.41
129 57.59%
25  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 873
102 11.68
80 9.16
24 2.75
182 20.85
93 10.65
392 44.90
481 55.10%
26  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 162
16 9.88
60 37.04
5 3.09
7 4.32
1 0.62
73 45.06
89 54.94%
27  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 309
48 15.53
19 6.15
20 6.47
59 19.09
20 6.47
143 46.28
166 53.72%
28  โรงเรียนบ้านสามแยก 116
25 21.55
19 16.38
5 4.31
12 10.34
0 0.00
55 47.41
61 52.59%
29  โรงเรียนบ้านปูยู 236
57 24.15
28 11.86
10 4.24
19 8.05
6 2.54
116 49.15
120 50.85%
30  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 90
10 11.11
7 7.78
6 6.67
17 18.89
4 4.44
46 51.11
44 48.89%
31  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 268
57 21.27
36 13.43
11 4.10
22 8.21
4 1.49
138 51.49
130 48.51%
32  โรงเรียนบ้านโคกตา 862
135 15.66
107 12.41
80 9.28
60 6.96
29 3.36
451 52.32
411 47.68%
33  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218
29 13.30
27 12.39
31 14.22
15 6.88
1 0.46
115 52.75
103 47.25%
34  โรงเรียนบ้านสะปอม 104
43 41.35
1 0.96
2 1.92
2 1.92
0 0.00
56 53.85
48 46.15%
35  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 169
22 13.02
18 10.65
15 8.88
9 5.33
8 4.73
97 57.40
72 42.60%
36  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175
27 15.43
34 19.43
8 4.57
5 2.86
0 0.00
101 57.71
74 42.29%
37  โรงเรียนบ้านบือราแง 105
13 12.38
9 8.57
1 0.95
21 20.00
0 0.00
61 58.10
44 41.90%
38  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1716
116 6.76
39 2.27
237 13.81
155 9.03
153 8.92
1016 59.21
700 40.79%
39  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 492
97 19.72
67 13.62
6 1.22
16 3.25
9 1.83
297 60.37
195 39.63%
40  โรงเรียนบ้านตอหลัง 43
5 11.63
3 6.98
9 20.93
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
41  โรงเรียนบ้านแขยง 74
12 16.22
7 9.46
5 6.76
5 6.76
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
42  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 216
31 14.35
16 7.41
6 2.78
24 11.11
6 2.78
133 61.57
83 38.43%
43  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 155
29 18.71
19 12.26
0 0.00
8 5.16
0 0.00
99 63.87
56 36.13%
44  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 118
11 9.32
8 6.78
9 7.63
8 6.78
6 5.08
76 64.41
42 35.59%
45  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 34.94
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
46  โรงเรียนบ้านซรายอ 602
108 17.94
60 9.97
30 4.98
0 0.00
0 0.00
404 67.11
198 32.89%
47  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 94
17 18.09
10 10.64
2 2.13
1 1.06
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
48  โรงเรียนบ้านลาแล 368
53 14.40
42 11.41
14 3.80
6 1.63
0 0.00
253 68.75
115 31.25%
49  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 142
15 10.56
18 12.68
11 7.75
0 0.00
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
50  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 210
30 14.29
27 12.86
2 0.95
5 2.38
1 0.48
145 69.05
65 30.95%
51  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 107
11 10.28
11 10.28
1 0.93
8 7.48
2 1.87
74 69.16
33 30.84%
52  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 279
18 6.45
29 10.39
6 2.15
27 9.68
4 1.43
195 69.89
84 30.11%
53  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 114
3 2.63
0 0.00
31 27.19
0 0.00
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
54  โรงเรียนบ้านบางขุด 151
33 21.85
5 3.31
1 0.66
0 0.00
6 3.97
106 70.20
45 29.80%
55  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 131
10 7.63
6 4.58
19 14.50
1 0.76
3 2.29
92 70.23
39 29.77%
56  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 201
28 13.93
18 8.96
9 4.48
2 1.00
1 0.50
143 71.14
58 28.86%
57  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 824
62 7.52
62 7.52
49 5.95
48 5.83
16 1.94
587 71.24
237 28.76%
58  โรงเรียนอิสลามบํารุง 220
24 10.91
19 8.64
2 0.91
15 6.82
3 1.36
157 71.36
63 28.64%
59  โรงเรียนบ้านคลองตัน 370
41 11.08
26 7.03
12 3.24
26 7.03
0 0.00
265 71.62
105 28.38%
60  โรงเรียนบ้านตือมายู 120
21 17.50
8 6.67
1 0.83
4 3.33
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
61  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 381
52 13.65
36 9.45
10 2.62
7 1.84
1 0.26
275 72.18
106 27.82%
62  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 133
15 11.28
11 8.27
7 5.26
4 3.01
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
63  โรงเรียนบ้านตาบา 485
98 20.21
2 0.41
26 5.36
0 0.00
8 1.65
351 72.37
134 27.63%
64  โรงเรียนเพลินพิศ 133
18 13.53
0 0.00
8 6.02
10 7.52
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
65  โรงเรียนบ้านสายะ 161
9 5.59
5 3.11
5 3.11
14 8.70
10 6.21
118 73.29
43 26.71%
66  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 280
29 10.36
30 10.71
11 3.93
4 1.43
0 0.00
206 73.57
74 26.43%
67  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 76
6 7.89
2 2.63
12 15.79
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
68  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 512
82 16.02
47 9.18
0 0.00
0 0.00
5 0.98
378 73.83
134 26.17%
69  โรงเรียนวัดทรายขาว 54
8 14.81
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
70  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183
16 8.74
3 1.64
28 15.30
0 0.00
0 0.00
136 74.32
47 25.68%
71  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 187
8 4.28
7 3.74
33 17.65
0 0.00
0 0.00
139 74.33
48 25.67%
72  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 122
10 8.20
18 14.75
3 2.46
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
73  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 383
44 11.49
43 11.23
0 0.00
10 2.61
0 0.00
286 74.67
97 25.33%
74  โรงเรียนบ้านยะหอ 199
24 12.06
2 1.01
11 5.53
11 5.53
1 0.50
150 75.38
49 24.62%
75  โรงเรียนวัดพระพุทธ 115
6 5.22
3 2.61
19 16.52
0 0.00
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
76  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182
26 14.29
12 6.59
5 2.75
0 0.00
1 0.55
138 75.82
44 24.18%
77  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 158
9 5.70
6 3.80
6 3.80
12 7.59
5 3.16
120 75.95
38 24.05%
78  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 167
2 1.20
3 1.80
19 11.38
5 2.99
11 6.59
127 76.05
40 23.95%
79  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 135
12 8.89
16 11.85
4 2.96
0 0.00
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
80  โรงเรียนบ้านตอแล 90
10 11.11
9 10.00
1 1.11
1 1.11
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
81  โรงเรียนบ้านสากอ 374
16 4.28
30 8.02
16 4.28
6 1.60
19 5.08
287 76.74
87 23.26%
82  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186
8 4.30
9 4.84
11 5.91
11 5.91
4 2.15
143 76.88
43 23.12%
83  โรงเรียนบ้านจือแร 178
17 9.55
16 8.99
5 2.81
2 1.12
0 0.00
138 77.53
40 22.47%
84  โรงเรียนบ้านมือบา 167
9 5.39
16 9.58
10 5.99
1 0.60
1 0.60
130 77.84
37 22.16%
85  โรงเรียนบ้านกาวะ 178
21 11.80
5 2.81
0 0.00
11 6.18
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
86  โรงเรียนบ้านมูโนะ 474
52 10.97
22 4.64
17 3.59
6 1.27
1 0.21
376 79.32
98 20.68%
87  โรงเรียนบ้านโคกงู 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
88  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 127
2 1.57
10 7.87
12 9.45
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
89  โรงเรียนบ้านแว้ง 1203
69 5.74
66 5.49
76 6.32
11 0.91
0 0.00
981 81.55
222 18.45%
90  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 136
10 7.35
14 10.29
0 0.00
1 0.74
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
91  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 137
11 8.03
11 8.03
1 0.73
2 1.46
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
92  โรงเรียนบ้านน้ำใส 143
10 6.99
15 10.49
0 0.00
0 0.00
1 0.70
117 81.82
26 18.18%
93  โรงเรียนบ้านไพรวัน 145
13 8.97
11 7.59
2 1.38
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
94  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 168
12 7.14
1 0.60
12 7.14
4 2.38
1 0.60
138 82.14
30 17.86%
95  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 252
27 10.71
0 0.00
18 7.14
0 0.00
0 0.00
207 82.14
45 17.86%
96  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 245
13 5.31
12 4.90
8 3.27
5 2.04
5 2.04
202 82.45
43 17.55%
97  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181
19 10.50
9 4.97
3 1.66
0 0.00
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
98  โรงเรียนบ้านบาโง 262
17 6.49
27 10.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
218 83.21
44 16.79%
99  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 121
4 3.31
9 7.44
7 5.79
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
100  โรงเรียนบ้านกูบู 330
17 5.15
13 3.94
4 1.21
20 6.06
0 0.00
276 83.64
54 16.36%
101  โรงเรียนรักไทย 111
6 5.41
5 4.50
6 5.41
1 0.90
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
102  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 594
2 0.34
15 2.53
28 4.71
20 3.37
27 4.55
502 84.51
92 15.49%
103  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 169
12 7.10
6 3.55
6 3.55
2 1.18
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
104  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261
21 8.05
7 2.68
11 4.21
0 0.00
0 0.00
222 85.06
39 14.94%
105  โรงเรียนบ้านปะลุรู 133
4 3.01
3 2.26
4 3.01
3 2.26
3 2.26
116 87.22
17 12.78%
106  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 75
0 0.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
107  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 135
6 4.44
5 3.70
2 1.48
2 1.48
1 0.74
119 88.15
16 11.85%
108  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 170
5 2.94
13 7.65
1 0.59
0 0.00
0 0.00
151 88.82
19 11.18%
109  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 264
11 4.17
6 2.27
6 2.27
0 0.00
0 0.00
241 91.29
23 8.71%
110  โรงเรียนบ้านแอแว 205
4 1.95
0 0.00
11 5.37
0 0.00
0 0.00
190 92.68
15 7.32%
111  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 766
15 1.96
15 1.96
6 0.78
10 1.31
9 1.17
711 92.82
55 7.18%
112  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 159
0 0.00
6 3.77
5 3.14
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
113  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 75
4 5.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
114  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131
3 2.29
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
115  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 120
0 0.00
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
118 98.33
2 1.67%
116  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 626
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
626 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,301 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,463 11.82
เตี้ย  2,663 9.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,583 5.40
ผอมและเตี้ย  1,884 6.43
อ้วนและเตี้ย  935 3.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,773 64.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,528 คน


35.93%


Powered By www.thaieducation.net