ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจืองา 112
18 16.07
27 24.11
5 4.46
38 33.93
24 21.43
0 0.00
112 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยือลาแป 364
98 26.92
90 24.73
54 14.84
68 18.68
54 14.84
0 0.00
364 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1018
395 38.80
246 24.17
6 0.59
244 23.97
35 3.44
92 9.04
926 90.96%
4  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 266
77 28.95
25 9.40
3 1.13
102 38.35
28 10.53
31 11.65
235 88.35%
5  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 155
65 41.94
10 6.45
0 0.00
60 38.71
1 0.65
19 12.26
136 87.74%
6  โรงเรียนบ้านบือเระ 106
11 10.38
17 16.04
33 31.13
12 11.32
15 14.15
18 16.98
88 83.02%
7  โรงเรียนบ้านดาฮง 193
79 40.93
39 20.21
8 4.15
29 15.03
1 0.52
37 19.17
156 80.83%
8  โรงเรียนบ้านจูดแดง 164
27 16.46
24 14.63
3 1.83
51 31.10
27 16.46
32 19.51
132 80.49%
9  โรงเรียนบ้านกลูบี 413
123 29.78
120 29.06
4 0.97
54 13.08
23 5.57
89 21.55
324 78.45%
10  โรงเรียนบ้านเปล 76
14 18.42
15 19.74
5 6.58
18 23.68
5 6.58
19 25.00
57 75.00%
11  โรงเรียนบ้านละหาน 191
32 16.75
50 26.18
15 7.85
21 10.99
25 13.09
48 25.13
143 74.87%
12  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 428
71 16.59
78 18.22
1 0.23
90 21.03
79 18.46
109 25.47
319 74.53%
13  โรงเรียนบ้านคลอแระ 202
55 27.23
50 24.75
4 1.98
33 16.34
0 0.00
60 29.70
142 70.30%
14  โรงเรียนบ้านบากง 232
41 17.67
19 8.19
11 4.74
60 25.86
25 10.78
76 32.76
156 67.24%
15  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 523
126 24.09
101 19.31
41 7.84
77 14.72
0 0.00
178 34.03
345 65.97%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 208
14 6.73
34 16.35
6 2.88
46 22.12
37 17.79
71 34.13
137 65.87%
17  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 404
73 18.07
70 17.33
52 12.87
47 11.63
20 4.95
142 35.15
262 64.85%
18  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 129
41 31.78
34 26.36
7 5.43
1 0.78
0 0.00
46 35.66
83 64.34%
19  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 84
18 21.43
14 16.67
6 7.14
11 13.10
4 4.76
31 36.90
53 63.10%
20  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 160
68 42.50
20 12.50
4 2.50
8 5.00
0 0.00
60 37.50
100 62.50%
21  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 189
50 26.46
17 8.99
8 4.23
36 19.05
4 2.12
74 39.15
115 60.85%
22  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 102
10 9.80
33 32.35
5 4.90
14 13.73
0 0.00
40 39.22
62 60.78%
23  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 99
31 31.31
21 21.21
8 8.08
0 0.00
0 0.00
39 39.39
60 60.61%
24  โรงเรียนบ้านหัวเขา 150
24 16.00
11 7.33
7 4.67
28 18.67
17 11.33
63 42.00
87 58.00%
25  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 52
11 21.15
13 25.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
22 42.31
30 57.69%
26  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 171
34 19.88
44 25.73
2 1.17
17 9.94
0 0.00
74 43.27
97 56.73%
27  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 163
11 6.75
18 11.04
12 7.36
29 17.79
22 13.50
71 43.56
92 56.44%
28  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 163
24 14.72
11 6.75
5 3.07
35 21.47
17 10.43
71 43.56
92 56.44%
29  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 114
26 22.81
21 18.42
9 7.89
7 6.14
0 0.00
51 44.74
63 55.26%
30  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 284
63 22.18
57 20.07
15 5.28
17 5.99
1 0.35
131 46.13
153 53.87%
31  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 214
33 15.42
15 7.01
2 0.93
48 22.43
17 7.94
99 46.26
115 53.74%
32  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 192
38 19.79
31 16.15
6 3.13
21 10.94
6 3.13
90 46.88
102 53.13%
33  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 214
17 7.94
34 15.89
15 7.01
26 12.15
21 9.81
101 47.20
113 52.80%
34  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 144
12 8.33
28 19.44
3 2.08
33 22.92
0 0.00
68 47.22
76 52.78%
35  โรงเรียนบ้านปลักปลา 268
27 10.07
26 9.70
5 1.87
51 19.03
31 11.57
128 47.76
140 52.24%
36  โรงเรียนบ้านกูแว 81
13 16.05
21 25.93
0 0.00
8 9.88
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
37  โรงเรียนบ้านบือแรง 151
18 11.92
15 9.93
6 3.97
22 14.57
15 9.93
75 49.67
76 50.33%
38  โรงเรียนบ้านกูยิ 261
43 16.48
41 15.71
2 0.77
43 16.48
0 0.00
132 50.57
129 49.43%
39  โรงเรียนบ้านทอน 529
117 22.12
43 8.13
31 5.86
43 8.13
25 4.73
270 51.04
259 48.96%
40  โรงเรียนบ้านนาดา 248
12 4.84
83 33.47
21 8.47
3 1.21
2 0.81
127 51.21
121 48.79%
41  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 164
27 16.46
41 25.00
5 3.05
4 2.44
0 0.00
87 53.05
77 46.95%
42  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 95
22 23.16
11 11.58
2 2.11
9 9.47
0 0.00
51 53.68
44 46.32%
43  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 123
31 25.20
11 8.94
6 4.88
8 6.50
0 0.00
67 54.47
56 45.53%
44  โรงเรียนบ้านลาเวง 229
43 18.78
39 17.03
9 3.93
12 5.24
1 0.44
125 54.59
104 45.41%
45  โรงเรียนบ้านมะยูง 129
11 8.53
25 19.38
1 0.78
16 12.40
3 2.33
73 56.59
56 43.41%
46  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 197
27 13.71
31 15.74
7 3.55
20 10.15
0 0.00
112 56.85
85 43.15%
47  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 218
33 15.14
24 11.01
13 5.96
15 6.88
8 3.67
125 57.34
93 42.66%
48  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 59
11 18.64
9 15.25
1 1.69
0 0.00
4 6.78
34 57.63
25 42.37%
49  โรงเรียนบ้านยี่งอ 432
75 17.36
102 23.61
6 1.39
0 0.00
0 0.00
249 57.64
183 42.36%
50  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 395
72 18.23
62 15.70
17 4.30
14 3.54
0 0.00
230 58.23
165 41.77%
51  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 286
34 11.89
47 16.43
4 1.40
29 10.14
5 1.75
167 58.39
119 41.61%
52  โรงเรียนบ้านไร่พญา 183
41 22.40
15 8.20
6 3.28
13 7.10
1 0.55
107 58.47
76 41.53%
53  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 123
42 34.15
0 0.00
8 6.50
1 0.81
0 0.00
72 58.54
51 41.46%
54  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 169
19 11.24
25 14.79
3 1.78
19 11.24
3 1.78
100 59.17
69 40.83%
55  โรงเรียนบ้านสวนพลู 158
24 15.19
13 8.23
17 10.76
10 6.33
0 0.00
94 59.49
64 40.51%
56  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 126
28 22.22
11 8.73
7 5.56
3 2.38
2 1.59
75 59.52
51 40.48%
57  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 161
18 11.18
38 23.60
3 1.86
3 1.86
2 1.24
97 60.25
64 39.75%
58  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 195
19 9.74
41 21.03
16 8.21
0 0.00
0 0.00
119 61.03
76 38.97%
59  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 131
13 9.92
15 11.45
8 6.11
9 6.87
6 4.58
80 61.07
51 38.93%
60  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 573
71 12.39
75 13.09
28 4.89
48 8.38
1 0.17
350 61.08
223 38.92%
61  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 70
5 7.14
18 25.71
3 4.29
1 1.43
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
62  โรงเรียนบ้านสาวอ 107
19 17.76
14 13.08
7 6.54
0 0.00
0 0.00
67 62.62
40 37.38%
63  โรงเรียนบ้านอีนอ 145
18 12.41
8 5.52
1 0.69
27 18.62
0 0.00
91 62.76
54 37.24%
64  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 111
14 12.61
8 7.21
10 9.01
6 5.41
3 2.70
70 63.06
41 36.94%
65  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 212
19 8.96
29 13.68
9 4.25
12 5.66
9 4.25
134 63.21
78 36.79%
66  โรงเรียนบ้านดูกู 167
20 11.98
15 8.98
4 2.40
16 9.58
6 3.59
106 63.47
61 36.53%
67  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 145
8 5.52
28 19.31
8 5.52
4 2.76
4 2.76
93 64.14
52 35.86%
68  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 97
9 9.28
5 5.15
5 5.15
10 10.31
5 5.15
63 64.95
34 35.05%
69  โรงเรียนบ้านตามุง 133
16 12.03
24 18.05
2 1.50
4 3.01
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
70  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 61
9 14.75
9 14.75
3 4.92
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
71  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 210
26 12.38
26 12.38
3 1.43
14 6.67
3 1.43
138 65.71
72 34.29%
72  โรงเรียนบ้านตอหลัง 73
8 10.96
7 9.59
2 2.74
8 10.96
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
73  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 126
19 15.08
16 12.70
0 0.00
8 6.35
0 0.00
83 65.87
43 34.13%
74  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 349
43 12.32
47 13.47
7 2.01
19 5.44
3 0.86
230 65.90
119 34.10%
75  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 986
121 12.27
93 9.43
51 5.17
56 5.68
11 1.12
654 66.33
332 33.67%
76  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 244
49 20.08
13 5.33
10 4.10
9 3.69
0 0.00
163 66.80
81 33.20%
77  โรงเรียนบ้านโคกสยา 182
40 21.98
13 7.14
7 3.85
0 0.00
0 0.00
122 67.03
60 32.97%
78  โรงเรียนบ้านกูยิ 119
14 11.76
17 14.29
2 1.68
6 5.04
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
79  โรงเรียนบ้านตันหยง 275
18 6.55
60 21.82
8 2.91
4 1.45
0 0.00
185 67.27
90 32.73%
80  โรงเรียนบ้านแยะ 208
22 10.58
33 15.87
7 3.37
1 0.48
5 2.40
140 67.31
68 32.69%
81  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 114
15 13.16
17 14.91
2 1.75
2 1.75
1 0.88
77 67.54
37 32.46%
82  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 153
19 12.42
13 8.50
5 3.27
11 7.19
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
83  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 126
32 25.40
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 89
16 17.98
9 10.11
2 2.25
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
85  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 63
10 15.87
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
86  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 73
8 10.96
12 16.44
1 1.37
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
87  โรงเรียนวัดกําแพง 73
8 10.96
6 8.22
7 9.59
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
88  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 79
7 8.86
5 6.33
6 7.59
4 5.06
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
89  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 115
11 9.57
15 13.04
4 3.48
3 2.61
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
90  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 165
13 7.88
11 6.67
6 3.64
17 10.30
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
91  โรงเรียนบ้านยารอ 155
13 8.39
23 14.84
6 3.87
2 1.29
0 0.00
111 71.61
44 28.39%
92  โรงเรียนบ้านต้นตาล 213
30 14.08
20 9.39
6 2.82
4 1.88
0 0.00
153 71.83
60 28.17%
93  โรงเรียนบ้านปาหนัน 420
40 9.52
77 18.33
1 0.24
0 0.00
0 0.00
302 71.90
118 28.10%
94  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 186
14 7.53
30 16.13
3 1.61
3 1.61
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
95  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 165
8 4.85
25 15.15
11 6.67
0 0.00
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
96  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 200
17 8.50
21 10.50
9 4.50
5 2.50
1 0.50
147 73.50
53 26.50%
97  โรงเรียนบ้านค่าย 370
28 7.57
34 9.19
7 1.89
19 5.14
10 2.70
272 73.51
98 26.49%
98  โรงเรียนบ้านยือลอ 235
22 9.36
20 8.51
7 2.98
10 4.26
3 1.28
173 73.62
62 26.38%
99  โรงเรียนบ้านสาคร 271
33 12.18
27 9.96
6 2.21
4 1.48
1 0.37
200 73.80
71 26.20%
100  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 216
5 2.31
11 5.09
8 3.70
16 7.41
15 6.94
161 74.54
55 25.46%
101  โรงเรียนบ้านยาบี 114
17 14.91
7 6.14
5 4.39
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 123
1 0.81
19 15.45
6 4.88
3 2.44
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
103  โรงเรียนบ้านบาตง 172
5 2.91
10 5.81
5 2.91
22 12.79
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
104  โรงเรียนบ้านดือแย 78
5 6.41
11 14.10
0 0.00
3 3.85
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
105  โรงเรียนบ้านบลูกา 66
4 6.06
2 3.03
0 0.00
7 10.61
3 4.55
50 75.76
16 24.24%
106  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 42
1 2.38
3 7.14
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
107  โรงเรียนวัดโคกโก 148
7 4.73
14 9.46
14 9.46
0 0.00
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
108  โรงเรียนวัดลําภู 125
14 11.20
7 5.60
3 2.40
5 4.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
109  โรงเรียนบ้านปูตะ 116
5 4.31
7 6.03
4 3.45
10 8.62
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
110  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 114
5 4.39
5 4.39
4 3.51
11 9.65
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
111  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 105
9 8.57
8 7.62
3 2.86
3 2.86
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
112  โรงเรียนบ้านตายา 216
15 6.94
24 11.11
5 2.31
3 1.39
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
113  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 138
18 13.04
8 5.80
4 2.90
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
114  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 224
10 4.46
24 10.71
13 5.80
1 0.45
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
115  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1444
110 7.62
53 3.67
50 3.46
49 3.39
43 2.98
1139 78.88
305 21.12%
116  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 335
29 8.66
19 5.67
22 6.57
0 0.00
0 0.00
265 79.10
70 20.90%
117  โรงเรียนสว่างวัฒนา 97
5 5.15
5 5.15
0 0.00
4 4.12
6 6.19
77 79.38
20 20.62%
118  โรงเรียนบ้านกะลูแป 198
9 4.55
14 7.07
13 6.57
4 2.02
0 0.00
158 79.80
40 20.20%
119  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 823
65 7.90
60 7.29
29 3.52
6 0.73
1 0.12
662 80.44
161 19.56%
120  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 109
13 11.93
4 3.67
0 0.00
4 3.67
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
121  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 166
10 6.02
7 4.22
9 5.42
5 3.01
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
122  โรงเรียนบ้านกาแร 193
11 5.70
5 2.59
2 1.04
17 8.81
1 0.52
157 81.35
36 18.65%
123  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 160
16 10.00
7 4.38
1 0.63
5 3.13
0 0.00
131 81.88
29 18.13%
124  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 105
7 6.67
7 6.67
2 1.90
3 2.86
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
125  โรงเรียนบ้านทรายขาว 90
8 8.89
4 4.44
3 3.33
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 361
18 4.99
12 3.32
13 3.60
14 3.88
7 1.94
297 82.27
64 17.73%
127  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 120
14 11.67
1 0.83
6 5.00
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
128  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 96
7 7.29
0 0.00
6 6.25
2 2.08
1 1.04
80 83.33
16 16.67%
129  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 235
13 5.53
13 5.53
0 0.00
13 5.53
0 0.00
196 83.40
39 16.60%
130  โรงเรียนบ้านสะแนะ 98
15 15.31
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
131  โรงเรียนบ้านจือแร 153
9 5.88
5 3.27
3 1.96
4 2.61
3 1.96
129 84.31
24 15.69%
132  โรงเรียนประชาพัฒนา 134
11 8.21
10 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
133  โรงเรียนบ้านรามา 131
12 9.16
4 3.05
2 1.53
2 1.53
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
134  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 302
21 6.95
23 7.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
258 85.43
44 14.57%
135  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 152
19 12.50
1 0.66
1 0.66
0 0.00
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
136  โรงเรียนบ้านแคนา 182
10 5.49
9 4.95
2 1.10
3 1.65
1 0.55
157 86.26
25 13.74%
137  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 146
7 4.79
5 3.42
2 1.37
5 3.42
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
138  โรงเรียนบ้านอีโยะ 138
3 2.17
2 1.45
3 2.17
4 2.90
4 2.90
122 88.41
16 11.59%
139  โรงเรียนบ้านมือและห์ 178
0 0.00
0 0.00
15 8.43
5 2.81
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
140  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 216
7 3.24
6 2.78
3 1.39
4 1.85
4 1.85
192 88.89
24 11.11%
141  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 176
0 0.00
6 3.41
1 0.57
10 5.68
0 0.00
159 90.34
17 9.66%
142  โรงเรียนบ้านกาแนะ 206
0 0.00
0 0.00
2 0.97
17 8.25
0 0.00
187 90.78
19 9.22%
143  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 178
6 3.37
5 2.81
3 1.69
2 1.12
0 0.00
162 91.01
16 8.99%
144  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 125
2 1.60
4 3.20
2 1.60
2 1.60
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
145  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 241
9 3.73
5 2.07
2 0.83
2 0.83
1 0.41
222 92.12
19 7.88%
146  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 123
1 0.81
3 2.44
1 0.81
1 0.81
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
147  โรงเรียนบ้านนาโอน 60
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
148  โรงเรียนบ้านกาโดะ 193
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
193 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,309 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,150 13.69
เตี้ย  3,614 11.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,123 3.71
ผอมและเตี้ย  2,355 7.77
อ้วนและเตี้ย  776 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,291 60.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,018 คน


39.65%


Powered By www.thaieducation.net