ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258
178 68.99
10 3.88
38 14.73
12 4.65
10 3.88
10 3.88
248 96.12%
2  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 428
70 16.36
109 25.47
94 21.96
44 10.28
63 14.72
48 11.21
380 88.79%
3  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 59
37 62.71
0 0.00
12 20.34
0 0.00
0 0.00
10 16.95
49 83.05%
4  โรงเรียนวัดตาล 311
38 12.22
31 9.97
15 4.82
106 34.08
64 20.58
57 18.33
254 81.67%
5  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 200
22 11.00
11 5.50
37 18.50
33 16.50
42 21.00
55 27.50
145 72.50%
6  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 368
50 13.59
44 11.96
53 14.40
44 11.96
53 14.40
124 33.70
244 66.30%
7  โรงเรียนวัดเพรางาย 155
16 10.32
40 25.81
37 23.87
0 0.00
0 0.00
62 40.00
93 60.00%
8  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 390
51 13.08
41 10.51
86 22.05
25 6.41
29 7.44
158 40.51
232 59.49%
9  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 54
9 16.67
7 12.96
9 16.67
4 7.41
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
10  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1556
141 9.06
98 6.30
390 25.06
49 3.15
153 9.83
725 46.59
831 53.41%
11  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1126
111 9.86
33 2.93
153 13.59
144 12.79
122 10.83
563 50.00
563 50.00%
12  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 276
14 5.07
16 5.80
30 10.87
30 10.87
46 16.67
140 50.72
136 49.28%
13  โรงเรียนคลองเกลือ 798
36 4.51
67 8.40
68 8.52
84 10.53
135 16.92
408 51.13
390 48.87%
14  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1264
65 5.14
28 2.22
198 15.66
93 7.36
207 16.38
673 53.24
591 46.76%
15  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 107
9 8.41
12 11.21
11 10.28
7 6.54
11 10.28
57 53.27
50 46.73%
16  โรงเรียนวัดเชิงเลน 107
9 8.41
2 1.87
17 15.89
11 10.28
11 10.28
57 53.27
50 46.73%
17  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 194
19 9.79
0 0.00
13 6.70
33 17.01
21 10.82
108 55.67
86 44.33%
18  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 96
4 4.17
1 1.04
20 20.83
4 4.17
12 12.50
55 57.29
41 42.71%
19  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 935
54 5.78
49 5.24
69 7.38
103 11.02
118 12.62
542 57.97
393 42.03%
20  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 569
29 5.10
52 9.14
79 13.88
29 5.10
44 7.73
336 59.05
233 40.95%
21  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 96
20 20.83
0 0.00
17 17.71
0 0.00
0 0.00
59 61.46
37 38.54%
22  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 372
32 8.60
29 7.80
60 16.13
8 2.15
10 2.69
233 62.63
139 37.37%
23  โรงเรียนวัดลำโพ 325
20 6.15
15 4.62
24 7.38
33 10.15
26 8.00
207 63.69
118 36.31%
24  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 405
39 9.63
39 9.63
60 14.81
6 1.48
2 0.49
259 63.95
146 36.05%
25  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 257
45 17.51
0 0.00
47 18.29
0 0.00
0 0.00
165 64.20
92 35.80%
26  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 120
10 8.33
2 1.67
18 15.00
8 6.67
2 1.67
80 66.67
40 33.33%
27  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 93
6 6.45
1 1.08
24 25.81
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
28  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 306
36 11.76
30 9.80
35 11.44
0 0.00
0 0.00
205 66.99
101 33.01%
29  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101
1 0.99
0 0.00
31 30.69
0 0.00
1 0.99
68 67.33
33 32.67%
30  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 170
30 17.65
8 4.71
16 9.41
0 0.00
0 0.00
116 68.24
54 31.76%
31  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 174
27 15.52
1 0.57
26 14.94
0 0.00
0 0.00
120 68.97
54 31.03%
32  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010
88 8.71
43 4.26
77 7.62
26 2.57
72 7.13
704 69.70
306 30.30%
33  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 268
32 11.94
14 5.22
34 12.69
0 0.00
0 0.00
188 70.15
80 29.85%
34  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 391
20 5.12
28 7.16
58 14.83
6 1.53
1 0.26
278 71.10
113 28.90%
35  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 851
8 0.94
6 0.71
125 14.69
14 1.65
90 10.58
608 71.45
243 28.55%
36  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 253
15 5.93
16 6.32
20 7.91
12 4.74
9 3.56
181 71.54
72 28.46%
37  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 755
65 8.61
36 4.77
88 11.66
20 2.65
0 0.00
546 72.32
209 27.68%
38  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 303
21 6.93
11 3.63
36 11.88
11 3.63
0 0.00
224 73.93
79 26.07%
39  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 349
15 4.30
3 0.86
60 17.19
10 2.87
1 0.29
260 74.50
89 25.50%
40  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 79
9 11.39
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
41  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 187
11 5.88
8 4.28
17 9.09
11 5.88
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
42  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 219
7 3.20
9 4.11
10 4.57
11 5.02
18 8.22
164 74.89
55 25.11%
43  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 392
19 4.85
14 3.57
20 5.10
26 6.63
19 4.85
294 75.00
98 25.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 190
24 12.63
6 3.16
15 7.89
2 1.05
0 0.00
143 75.26
47 24.74%
45  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 126
8 6.35
8 6.35
8 6.35
7 5.56
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
46  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 493
28 5.68
45 9.13
37 7.51
5 1.01
2 0.41
376 76.27
117 23.73%
47  โรงเรียนวัดลากค้อน 90
2 2.22
2 2.22
17 18.89
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 681
40 5.87
32 4.70
29 4.26
30 4.41
26 3.82
524 76.95
157 23.05%
49  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 270
17 6.30
19 7.04
21 7.78
2 0.74
0 0.00
211 78.15
59 21.85%
50  โรงเรียนวัดอินทร์ 107
6 5.61
7 6.54
5 4.67
3 2.80
2 1.87
84 78.50
23 21.50%
51  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 168
5 2.98
0 0.00
28 16.67
3 1.79
0 0.00
132 78.57
36 21.43%
52  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92
5 5.43
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
53  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 186
7 3.76
0 0.00
24 12.90
5 2.69
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
54  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 393
16 4.07
16 4.07
23 5.85
8 2.04
10 2.54
320 81.42
73 18.58%
55  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 141
5 3.55
2 1.42
15 10.64
2 1.42
2 1.42
115 81.56
26 18.44%
56  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 155
4 2.58
3 1.94
18 11.61
1 0.65
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
57  โรงเรียนวัดศาลากุล 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 13.64
76 86.36
12 13.64%
58  โรงเรียนแสงประเสริฐ 135
6 4.44
0 0.00
6 4.44
0 0.00
3 2.22
120 88.89
15 11.11%
59  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 610
0 0.00
0 0.00
44 7.21
7 1.15
11 1.80
548 89.84
62 10.16%
60  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 230
1 0.43
6 2.61
10 4.35
0 0.00
0 0.00
213 92.61
17 7.39%
61  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 261
0 0.00
0 0.00
5 1.92
0 0.00
1 0.38
255 97.70
6 2.30%
62  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 647
0 0.00
0 0.00
6 0.93
0 0.00
0 0.00
641 99.07
6 0.93%
63  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,712 7.86
เตี้ย  1,110 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,668 12.24
ผอมและเตี้ย  1,132 5.20
อ้วนและเตี้ย  1,461 6.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,707 62.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,083 คน


37.09%


Powered By www.thaieducation.net