ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมาบแก 73
30 41.10
15 20.55
11 15.07
14 19.18
3 4.11
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านวัง 21
6 28.57
5 23.81
5 23.81
2 9.52
3 14.29
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62
18 29.03
18 29.03
5 8.06
18 29.03
0 0.00
3 4.84
59 95.16%
4  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 158
30 18.99
29 18.35
23 14.56
30 18.99
29 18.35
17 10.76
141 89.24%
5  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 124
12 9.68
10 8.06
29 23.39
16 12.90
39 31.45
18 14.52
106 85.48%
6  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 314
90 28.66
38 12.10
89 28.34
30 9.55
1 0.32
66 21.02
248 78.98%
7  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 279
47 16.85
53 19.00
38 13.62
42 15.05
30 10.75
69 24.73
210 75.27%
8  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 503
79 15.71
53 10.54
106 21.07
38 7.55
63 12.52
164 32.60
339 67.40%
9  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 63
24 38.10
1 1.59
6 9.52
8 12.70
3 4.76
21 33.33
42 66.67%
10  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 118
19 16.10
12 10.17
7 5.93
7 5.93
28 23.73
45 38.14
73 61.86%
11  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 85
11 12.94
15 17.65
13 15.29
8 9.41
4 4.71
34 40.00
51 60.00%
12  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 206
42 20.39
20 9.71
43 20.87
8 3.88
0 0.00
93 45.15
113 54.85%
13  โรงเรียนบ้านคลองไทร 334
23 6.89
21 6.29
113 33.83
21 6.29
5 1.50
151 45.21
183 54.79%
14  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 101
6 5.94
17 16.83
5 4.95
6 5.94
19 18.81
48 47.52
53 52.48%
15  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 107
10 9.35
11 10.28
12 11.21
11 10.28
11 10.28
52 48.60
55 51.40%
16  โรงเรียนบ้านวังหิน 135
15 11.11
11 8.15
26 19.26
6 4.44
11 8.15
66 48.89
69 51.11%
17  โรงเรียนวัดหนองกรด 211
18 8.53
17 8.06
34 16.11
18 8.53
15 7.11
109 51.66
102 48.34%
18  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 179
18 10.06
13 7.26
36 20.11
7 3.91
12 6.70
93 51.96
86 48.04%
19  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 206
20 9.71
20 9.71
23 11.17
35 16.99
0 0.00
108 52.43
98 47.57%
20  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156
16 10.26
11 7.05
29 18.59
8 5.13
8 5.13
84 53.85
72 46.15%
21  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 33
15 45.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
22  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 104
22 21.15
3 2.88
22 21.15
0 0.00
0 0.00
57 54.81
47 45.19%
23  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 140
13 9.29
12 8.57
29 20.71
9 6.43
0 0.00
77 55.00
63 45.00%
24  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
20 20.41
4 4.08
2 2.04
54 55.10
44 44.90%
25  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 150
5 3.33
11 7.33
12 8.00
16 10.67
23 15.33
83 55.33
67 44.67%
26  โรงเรียนบ้านปางขนุน 86
12 13.95
13 15.12
13 15.12
0 0.00
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 225
27 12.00
21 9.33
17 7.56
15 6.67
17 7.56
128 56.89
97 43.11%
28  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 93
12 12.90
8 8.60
19 20.43
1 1.08
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 56
16 28.57
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
30  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 100
9 9.00
8 8.00
6 6.00
5 5.00
14 14.00
58 58.00
42 42.00%
31  โรงเรียนวัดสระแก้ว 130
10 7.69
13 10.00
21 16.15
5 3.85
2 1.54
79 60.77
51 39.23%
32  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 62
5 8.06
6 9.68
7 11.29
5 8.06
1 1.61
38 61.29
24 38.71%
33  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 75
11 14.67
4 5.33
11 14.67
3 4.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
34  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 138
11 7.97
7 5.07
18 13.04
7 5.07
10 7.25
85 61.59
53 38.41%
35  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 99
26 26.26
1 1.01
10 10.10
1 1.01
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
36  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 123
15 12.20
11 8.94
19 15.45
2 1.63
0 0.00
76 61.79
47 38.21%
37  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 507
113 22.29
41 8.09
39 7.69
0 0.00
0 0.00
314 61.93
193 38.07%
38  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
3 4.92
7 11.48
38 62.30
23 37.70%
39  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99
9 9.09
5 5.05
19 19.19
4 4.04
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
40  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 38
9 23.68
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
41  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 30
0 0.00
6 20.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
42  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 66
4 6.06
3 4.55
9 13.64
5 7.58
3 4.55
42 63.64
24 36.36%
43  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 161
7 4.35
9 5.59
37 22.98
5 3.11
0 0.00
103 63.98
58 36.02%
44  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 180
11 6.11
5 2.78
12 6.67
16 8.89
20 11.11
116 64.44
64 35.56%
45  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 142
14 9.86
5 3.52
10 7.04
12 8.45
9 6.34
92 64.79
50 35.21%
46  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 40
6 15.00
4 10.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 110
18 16.36
2 1.82
17 15.45
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
48  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 68
1 1.47
2 2.94
7 10.29
3 4.41
9 13.24
46 67.65
22 32.35%
49  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 65
6 9.23
2 3.08
9 13.85
1 1.54
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 85
2 2.35
5 5.88
4 4.71
7 8.24
8 9.41
59 69.41
26 30.59%
51  โรงเรียนวัดด่านช้าง 83
6 7.23
0 0.00
16 19.28
3 3.61
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
52  โรงเรียนวัดหนองยาว 118
10 8.47
8 6.78
13 11.02
4 3.39
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
53  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 386
24 6.22
21 5.44
54 13.99
13 3.37
2 0.52
272 70.47
114 29.53%
54  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 98
17 17.35
0 0.00
10 10.20
1 1.02
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
55  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 109
15 13.76
7 6.42
5 4.59
4 3.67
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
56  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 169
10 5.92
13 7.69
16 9.47
5 2.96
4 2.37
121 71.60
48 28.40%
57  โรงเรียนบ้านดงคู้ 74
7 9.46
4 5.41
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
58  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 186
19 10.22
14 7.53
13 6.99
6 3.23
0 0.00
134 72.04
52 27.96%
59  โรงเรียนวัดคลองจินดา 65
4 6.15
4 6.15
9 13.85
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
60  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 156
8 5.13
9 5.77
15 9.62
8 5.13
2 1.28
114 73.08
42 26.92%
61  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 52
6 11.54
2 3.85
4 7.69
1 1.92
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
62  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 52
3 5.77
3 5.77
5 9.62
3 5.77
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
63  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 150
22 14.67
7 4.67
7 4.67
3 2.00
1 0.67
110 73.33
40 26.67%
64  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 146
11 7.53
7 4.79
16 10.96
4 2.74
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
65  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 112
9 8.04
4 3.57
16 14.29
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
66  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 120
12 10.00
0 0.00
19 15.83
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
67  โรงเรียนบ้านศรีทอง 106
4 3.77
0 0.00
12 11.32
4 3.77
7 6.60
79 74.53
27 25.47%
68  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 115
6 5.22
9 7.83
13 11.30
1 0.87
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
69  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
70  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 221
8 3.62
15 6.79
12 5.43
13 5.88
7 3.17
166 75.11
55 24.89%
71  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 83
2 2.41
6 7.23
10 12.05
1 1.20
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
72  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 54
1 1.85
6 11.11
5 9.26
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
73  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 136
9 6.62
0 0.00
23 16.91
0 0.00
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
74  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 129
6 4.65
3 2.33
21 16.28
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
75  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 43
4 9.30
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
76  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 117
17 14.53
4 3.42
6 5.13
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
77  โรงเรียนวัดหนองตางู 302
14 4.64
15 4.97
38 12.58
1 0.33
1 0.33
233 77.15
69 22.85%
78  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558
23 4.12
60 10.75
5 0.90
20 3.58
19 3.41
431 77.24
127 22.76%
79  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141
19 13.48
0 0.00
13 9.22
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
80  โรงเรียนวัดเกาะเปา 94
3 3.19
8 8.51
10 10.64
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
82  โรงเรียนวัดอ่างทอง 45
0 0.00
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
83  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 59
2 3.39
1 1.69
6 10.17
2 3.39
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
84  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 78
4 5.13
1 1.28
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
85  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 465
37 7.96
8 1.72
34 7.31
22 4.73
0 0.00
364 78.28
101 21.72%
86  โรงเรียนบ้านหนองจิก 83
6 7.23
3 3.61
7 8.43
2 2.41
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
87  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 364
18 4.95
26 7.14
25 6.87
3 0.82
4 1.10
288 79.12
76 20.88%
88  โรงเรียนวัดเขาสมุก 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
0 0.00
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
2 5.71
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
90  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 90
8 8.89
5 5.56
4 4.44
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
91  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 61
1 1.64
2 3.28
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
92  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 67
5 7.46
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
93  โรงเรียนบ้านปางงู 120
4 3.33
2 1.67
17 14.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
94  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 89
2 2.25
5 5.62
6 6.74
2 2.25
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
95  โรงเรียนบ้านตะกรุด 154
6 3.90
4 2.60
18 11.69
1 0.65
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
96  โรงเรียนบ้านหินดาด 146
5 3.42
5 3.42
15 10.27
1 0.68
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
97  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 73
5 6.85
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
98  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 45
0 0.00
3 6.67
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
99  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 227
9 3.96
18 7.93
6 2.64
6 2.64
0 0.00
188 82.82
39 17.18%
100  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 102
1 0.98
3 2.94
12 11.76
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
101  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
102  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 43
3 6.98
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
103  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1418
56 3.95
73 5.15
99 6.98
0 0.00
0 0.00
1190 83.92
228 16.08%
104  โรงเรียนวัดเจริญผล 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
6 9.38
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
105  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 133
5 3.76
2 1.50
10 7.52
3 2.26
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
106  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68
2 2.94
0 0.00
7 10.29
0 0.00
1 1.47
58 85.29
10 14.71%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 68
6 8.82
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
108  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 171
9 5.26
8 4.68
8 4.68
0 0.00
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
109  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 155
2 1.29
0 0.00
19 12.26
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
110  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
111  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 173
6 3.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 9.83
150 86.71
23 13.29%
112  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 85
4 4.71
2 2.35
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
113  โรงเรียนบ้านปางสุด 311
0 0.00
18 5.79
22 7.07
0 0.00
0 0.00
271 87.14
40 12.86%
114  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
115  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
116  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
117  โรงเรียนบ้านเปราะ 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
118  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
119  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 52
4 7.69
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
120  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 75
3 4.00
0 0.00
1 1.33
3 4.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
121  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 83
3 3.61
3 3.61
1 1.20
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
122  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 60
0 0.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
123  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
124  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
125  โรงเรียนวัดคลองธรรม 126
1 0.79
1 0.79
4 3.17
3 2.38
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
126  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 84
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
127  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
128  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 151
2 1.32
2 1.32
2 1.32
2 1.32
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
129  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 247
1 0.40
4 1.62
7 2.83
0 0.00
1 0.40
234 94.74
13 5.26%
130  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 226
1 0.44
4 1.77
4 1.77
2 0.88
0 0.00
215 95.13
11 4.87%
131  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 97
1 1.03
0 0.00
2 2.06
1 1.03
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
132  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
133  โรงเรียนวัดท่าแรต 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
134  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
135  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
136  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 228
0 0.00
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
224 98.25
4 1.75%
137  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
138  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.08
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
139  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 197
0 0.00
0 0.00
1 0.51
0 0.00
0 0.00
196 99.49
1 0.51%
140  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดสวนหลวง 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,885 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,501 7.95
เตี้ย  1,055 5.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,939 10.27
ผอมและเตี้ย  633 3.35
อ้วนและเตี้ย  485 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,272 70.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,613 คน


29.72%


Powered By www.thaieducation.net