ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 103
23 22.33
18 17.48
10 9.71
20 19.42
32 31.07
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 251
83 33.07
44 17.53
46 18.33
46 18.33
30 11.95
2 0.80
249 99.20%
3  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 64
19 29.69
9 14.06
5 7.81
0 0.00
3 4.69
28 43.75
36 56.25%
4  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 114
15 13.16
12 10.53
19 16.67
3 2.63
9 7.89
56 49.12
58 50.88%
5  โรงเรียนบ้านรางขาม 50
6 12.00
3 6.00
10 20.00
4 8.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
6  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 134
7 5.22
6 4.48
14 10.45
13 9.70
20 14.93
74 55.22
60 44.78%
7  โรงเรียนประชาพัฒนา 117
5 4.27
9 7.69
8 6.84
14 11.97
16 13.68
65 55.56
52 44.44%
8  โรงเรียนบ้านพุบอน 115
21 18.26
0 0.00
3 2.61
27 23.48
0 0.00
64 55.65
51 44.35%
9  โรงเรียนบ้านบะลังกา 77
11 14.29
10 12.99
8 10.39
3 3.90
1 1.30
44 57.14
33 42.86%
10  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 147
22 14.97
2 1.36
9 6.12
11 7.48
19 12.93
84 57.14
63 42.86%
11  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 75
8 10.67
0 0.00
5 6.67
19 25.33
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
12  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
3 16.67
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
13  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
10 9.62
7 6.73
13 12.50
9 8.65
1 0.96
64 61.54
40 38.46%
14  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 97
17 17.53
10 10.31
8 8.25
2 2.06
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
15  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 129
34 26.36
0 0.00
15 11.63
0 0.00
0 0.00
80 62.02
49 37.98%
16  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 64
21 32.81
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 50
4 8.00
6 12.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 153
22 14.38
10 6.54
16 10.46
4 2.61
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
19  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 127
17 13.39
0 0.00
11 8.66
15 11.81
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
20  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 51
8 15.69
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
21  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 63
3 4.76
0 0.00
9 14.29
8 12.70
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 82
9 10.98
0 0.00
0 0.00
18 21.95
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
23  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
8 16.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
24  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 211
15 7.11
10 4.74
23 10.90
8 3.79
9 4.27
146 69.19
65 30.81%
25  โรงเรียนบ้านหนองผือ 89
8 8.99
0 0.00
4 4.49
15 16.85
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
26  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 58
4 6.90
2 3.45
10 17.24
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
27  โรงเรียนบ้านยางสูง 131
11 8.40
0 0.00
0 0.00
14 10.69
11 8.40
95 72.52
36 27.48%
28  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 341
23 6.74
12 3.52
34 9.97
17 4.99
2 0.59
253 74.19
88 25.81%
29  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 128
15 11.72
6 4.69
9 7.03
1 0.78
1 0.78
96 75.00
32 25.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 266
19 7.14
14 5.26
26 9.77
6 2.26
0 0.00
201 75.56
65 24.44%
31  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 99
8 8.08
10 10.10
2 2.02
4 4.04
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
32  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 114
7 6.14
4 3.51
10 8.77
6 5.26
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
33  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 110
5 4.55
5 4.55
2 1.82
13 11.82
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
34  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 113
5 4.42
6 5.31
10 8.85
4 3.54
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
35  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 127
6 4.72
0 0.00
22 17.32
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
36  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) 50
5 10.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
4 8.00
39 78.00
11 22.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองโสน 203
10 4.93
12 5.91
19 9.36
3 1.48
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
38  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 284
33 11.62
2 0.70
23 8.10
3 1.06
0 0.00
223 78.52
61 21.48%
39  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 854
61 7.14
30 3.51
92 10.77
0 0.00
0 0.00
671 78.57
183 21.43%
40  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 135
15 11.11
0 0.00
13 9.63
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
41  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 214
16 7.48
4 1.87
12 5.61
12 5.61
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 182
18 9.89
0 0.00
11 6.04
8 4.40
0 0.00
145 79.67
37 20.33%
43  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 200
15 7.50
9 4.50
7 3.50
8 4.00
0 0.00
161 80.50
39 19.50%
44  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 74
5 6.76
3 4.05
0 0.00
0 0.00
6 8.11
60 81.08
14 18.92%
45  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 133
3 2.26
5 3.76
1 0.75
16 12.03
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
46  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 117
5 4.27
7 5.98
10 8.55
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
47  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 64
3 4.69
4 6.25
4 6.25
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
48  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 206
14 6.80
3 1.46
21 10.19
0 0.00
0 0.00
168 81.55
38 18.45%
49  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 413
5 1.21
11 2.66
42 10.17
13 3.15
4 0.97
338 81.84
75 18.16%
50  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 84
7 8.33
0 0.00
4 4.76
4 4.76
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
51  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 107
6 5.61
0 0.00
8 7.48
3 2.80
2 1.87
88 82.24
19 17.76%
52  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 85
5 5.88
4 4.71
3 3.53
3 3.53
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
53  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 53
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
54  โรงเรียนบ้านหลังเขา 173
4 2.31
6 3.47
17 9.83
0 0.00
0 0.00
146 84.39
27 15.61%
55  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 131
6 4.58
8 6.11
6 4.58
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
56  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 142
7 4.93
0 0.00
8 5.63
6 4.23
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
57  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 193
2 1.04
7 3.63
17 8.81
0 0.00
0 0.00
167 86.53
26 13.47%
58  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 128
7 5.47
5 3.91
5 3.91
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
59  โรงเรียนบ้านวังด้ง 159
7 4.40
0 0.00
13 8.18
0 0.00
1 0.63
138 86.79
21 13.21%
60  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
61  โรงเรียนบ้านหนองรี 501
19 3.79
14 2.79
14 2.79
17 3.39
0 0.00
437 87.23
64 12.77%
62  โรงเรียนบ้านหนองขอน 205
12 5.85
6 2.93
6 2.93
2 0.98
0 0.00
179 87.32
26 12.68%
63  โรงเรียนบ้านสามยอด 156
2 1.28
0 0.00
10 6.41
0 0.00
7 4.49
137 87.82
19 12.18%
64  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 223
6 2.69
4 1.79
13 5.83
4 1.79
0 0.00
196 87.89
27 12.11%
65  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 110
2 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 10.00
97 88.18
13 11.82%
66  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 218
5 2.29
2 0.92
14 6.42
2 0.92
2 0.92
193 88.53
25 11.47%
67  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 147
5 3.40
3 2.04
5 3.40
2 1.36
1 0.68
131 89.12
16 10.88%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 376
8 2.13
10 2.66
15 3.99
3 0.80
4 1.06
336 89.36
40 10.64%
69  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 137
5 3.65
0 0.00
2 1.46
7 5.11
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
70  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 100
3 3.00
5 5.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
71  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 818
9 1.10
11 1.34
34 4.16
14 1.71
11 1.34
739 90.34
79 9.66%
72  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 228
6 2.63
0 0.00
16 7.02
0 0.00
0 0.00
206 90.35
22 9.65%
73  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 146
5 3.42
1 0.68
6 4.11
0 0.00
1 0.68
133 91.10
13 8.90%
74  โรงเรียนบ้านเขาแดง 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
75  โรงเรียนบ้านหนองหมู 73
1 1.37
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 287
17 5.92
0 0.00
5 1.74
1 0.35
0 0.00
264 91.99
23 8.01%
77  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 275
0 0.00
3 1.09
19 6.91
0 0.00
0 0.00
253 92.00
22 8.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 90
4 4.44
0 0.00
2 2.22
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
80  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 132
0 0.00
4 3.03
3 2.27
1 0.76
1 0.76
123 93.18
9 6.82%
81  โรงเรียนเสรี-สมใจ 136
1 0.74
3 2.21
4 2.94
0 0.00
1 0.74
127 93.38
9 6.62%
82  โรงเรียนบ้านลําอีซู 110
2 1.82
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
83  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
84  โรงเรียนบ้านรางพยอม 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
54 96.43
2 3.57%
85  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 106
1 0.94
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
86  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
87  โรงเรียนบ้านพรหมณี 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
88  โรงเรียนบ้านพุพรหม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านเขามุสิ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,584 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  876 6.45
เตี้ย  413 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  916 6.74
ผอมและเตี้ย  452 3.33
อ้วนและเตี้ย  212 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,715 78.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,869 คน


21.12%


Powered By www.thaieducation.net