ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 17
8 47.06
0 0.00
7 41.18
0 0.00
2 11.76
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 37
12 32.43
8 21.62
7 18.92
5 13.51
5 13.51
0 0.00
37 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 75
17 22.67
2 2.67
10 13.33
1 1.33
45 60.00
0 0.00
75 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแจง 16
4 25.00
6 37.50
5 31.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
16 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 37
7 18.92
8 21.62
19 51.35
3 8.11
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
6  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 180
49 27.22
44 24.44
23 12.78
45 25.00
19 10.56
0 0.00
180 100.00%
7  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 50
35 70.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
3 6.00
8 16.00
42 84.00%
8  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 619
140 22.62
60 9.69
99 15.99
200 32.31
0 0.00
120 19.39
499 80.61%
9  โรงเรียนบ้านหนองแวง 178
6 3.37
29 16.29
27 15.17
35 19.66
42 23.60
39 21.91
139 78.09%
10  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 124
88 70.97
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
31 25.00
93 75.00%
11  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 68
8 11.76
9 13.24
8 11.76
4 5.88
14 20.59
25 36.76
43 63.24%
12  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 170
26 15.29
21 12.35
34 20.00
14 8.24
10 5.88
65 38.24
105 61.76%
13  โรงเรียนบ้านหินลาด 52
2 3.85
3 5.77
12 23.08
7 13.46
7 13.46
21 40.38
31 59.62%
14  โรงเรียนบึงคำคู 109
12 11.01
0 0.00
22 20.18
12 11.01
16 14.68
47 43.12
62 56.88%
15  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
2 8.70
2 8.70
2 8.70
5 21.74
2 8.70
10 43.48
13 56.52%
16  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 9
4 44.44
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
17  โรงเรียนบ้านบุตะโก 78
8 10.26
5 6.41
8 10.26
13 16.67
9 11.54
35 44.87
43 55.13%
18  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 237
32 13.50
8 3.38
30 12.66
32 13.50
27 11.39
108 45.57
129 54.43%
19  โรงเรียนบ้านห้วยบง 199
16 8.04
6 3.02
28 14.07
22 11.06
34 17.09
93 46.73
106 53.27%
20  โรงเรียนบ้านพันชนะ 72
9 12.50
7 9.72
7 9.72
7 9.72
8 11.11
34 47.22
38 52.78%
21  โรงเรียนบ้านโพนไพล 117
18 15.38
10 8.55
9 7.69
8 6.84
16 13.68
56 47.86
61 52.14%
22  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 121
13 10.74
14 11.57
17 14.05
8 6.61
11 9.09
58 47.93
63 52.07%
23  โรงเรียนบ้านหนองสาร 64
10 15.63
16 25.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
24  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 99
27 27.27
13 13.13
11 11.11
0 0.00
0 0.00
48 48.48
51 51.52%
25  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 142
9 6.34
9 6.34
14 9.86
18 12.68
23 16.20
69 48.59
73 51.41%
26  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 117
17 14.53
7 5.98
14 11.97
12 10.26
10 8.55
57 48.72
60 51.28%
27  โรงเรียนบ้านซับพลู 107
5 4.67
6 5.61
12 11.21
12 11.21
18 16.82
54 50.47
53 49.53%
28  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 189
13 6.88
13 6.88
26 13.76
19 10.05
20 10.58
98 51.85
91 48.15%
29  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 117
16 13.68
11 9.40
14 11.97
8 6.84
7 5.98
61 52.14
56 47.86%
30  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 38
4 10.53
1 2.63
5 13.16
3 7.89
5 13.16
20 52.63
18 47.37%
31  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 164
13 7.93
7 4.27
20 12.20
20 12.20
17 10.37
87 53.05
77 46.95%
32  โรงเรียนบ้านจะบู 47
4 8.51
7 14.89
9 19.15
1 2.13
1 2.13
25 53.19
22 46.81%
33  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 128
31 24.22
8 6.25
16 12.50
3 2.34
0 0.00
70 54.69
58 45.31%
34  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 45
8 17.78
2 4.44
10 22.22
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
35  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 80
13 16.25
6 7.50
16 20.00
0 0.00
0 0.00
45 56.25
35 43.75%
36  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 37
8 21.62
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
37  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 125
7 5.60
12 9.60
25 20.00
2 1.60
8 6.40
71 56.80
54 43.20%
38  โรงเรียนบ้านหนองจาน 159
15 9.43
7 4.40
18 11.32
28 17.61
0 0.00
91 57.23
68 42.77%
39  โรงเรียนบ้านดอน 54
4 7.41
11 20.37
3 5.56
5 9.26
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
40  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 33
5 15.15
1 3.03
7 21.21
0 0.00
1 3.03
19 57.58
14 42.42%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 469
63 13.43
41 8.74
38 8.10
32 6.82
24 5.12
271 57.78
198 42.22%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 99
9 9.09
0 0.00
16 16.16
9 9.09
7 7.07
58 58.59
41 41.41%
43  โรงเรียนบ้านคลองแค 130
16 12.31
9 6.92
25 19.23
0 0.00
3 2.31
77 59.23
53 40.77%
44  โรงเรียนบ้านหนองแหน 32
5 15.63
0 0.00
6 18.75
2 6.25
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
45  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 105
6 5.71
0 0.00
25 23.81
3 2.86
8 7.62
63 60.00
42 40.00%
46  โรงเรียนบ้านหาญ 144
14 9.72
14 9.72
29 20.14
0 0.00
0 0.00
87 60.42
57 39.58%
47  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 61
15 24.59
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
48  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 141
13 9.22
5 3.55
20 14.18
8 5.67
8 5.67
87 61.70
54 38.30%
49  โรงเรียนบ้านเจริญผล 145
4 2.76
7 4.83
28 19.31
4 2.76
12 8.28
90 62.07
55 37.93%
50  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 125
7 5.60
6 4.80
12 9.60
12 9.60
10 8.00
78 62.40
47 37.60%
51  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 51
7 13.73
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
52  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 51
5 9.80
0 0.00
7 13.73
3 5.88
4 7.84
32 62.75
19 37.25%
53  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 43
3 6.98
2 4.65
9 20.93
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
54  โรงเรียนบ้านหินดาด 240
29 12.08
36 15.00
24 10.00
0 0.00
0 0.00
151 62.92
89 37.08%
55  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 343
12 3.50
10 2.92
48 13.99
21 6.12
36 10.50
216 62.97
127 37.03%
56  โรงเรียนบ้านเสมา 79
13 16.46
5 6.33
11 13.92
0 0.00
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
57  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 91
4 4.40
7 7.69
20 21.98
1 1.10
1 1.10
58 63.74
33 36.26%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 17
2 11.76
1 5.88
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
59  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 83
17 20.48
4 4.82
8 9.64
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
60  โรงเรียนบ้านหนุก 59
3 5.08
5 8.47
7 11.86
5 8.47
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
61  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 148
30 20.27
7 4.73
7 4.73
2 1.35
4 2.70
98 66.22
50 33.78%
62  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
2 4.44
3 6.67
10 22.22
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
63  โรงเรียนบ้านหนองบง 108
7 6.48
5 4.63
20 18.52
1 0.93
3 2.78
72 66.67
36 33.33%
64  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 54
1 1.85
3 5.56
8 14.81
4 7.41
2 3.70
36 66.67
18 33.33%
65  โรงเรียนบ้านปราสาท 106
10 9.43
11 10.38
14 13.21
0 0.00
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
66  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 192
21 10.94
4 2.08
23 11.98
11 5.73
2 1.04
131 68.23
61 31.77%
67  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 85
5 5.88
0 0.00
16 18.82
5 5.88
1 1.18
58 68.24
27 31.76%
68  โรงเรียนบ้านสระพัง 105
14 13.33
1 0.95
16 15.24
2 1.90
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 134
11 8.21
0 0.00
31 23.13
0 0.00
0 0.00
92 68.66
42 31.34%
70  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 55
3 5.45
1 1.82
10 18.18
1 1.82
2 3.64
38 69.09
17 30.91%
71  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 78
7 8.97
7 8.97
10 12.82
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
72  โรงเรียนบ้านหนองไทร 117
7 5.98
4 3.42
23 19.66
2 1.71
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
73  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 657
91 13.85
10 1.52
97 14.76
3 0.46
1 0.15
455 69.25
202 30.75%
74  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 127
7 5.51
9 7.09
13 10.24
7 5.51
3 2.36
88 69.29
39 30.71%
75  โรงเรียนบ้านพันดุง 105
1 0.95
10 9.52
20 19.05
1 0.95
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
76  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 56
11 19.64
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
77  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 66
4 6.06
5 7.58
7 10.61
4 6.06
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 206
21 10.19
2 0.97
36 17.48
2 0.97
1 0.49
144 69.90
62 30.10%
79  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 153
12 7.84
0 0.00
15 9.80
11 7.19
8 5.23
107 69.93
46 30.07%
80  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 155
15 9.68
8 5.16
21 13.55
2 1.29
0 0.00
109 70.32
46 29.68%
81  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 54
3 5.56
2 3.70
6 11.11
3 5.56
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
82  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 326
25 7.67
19 5.83
48 14.72
2 0.61
2 0.61
230 70.55
96 29.45%
83  โรงเรียนบ้านถนนหัก 34
4 11.76
2 5.88
4 11.76
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
84  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 143
14 9.79
2 1.40
25 17.48
1 0.70
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
85  โรงเรียนบ้านค้างพลู 171
16 9.36
6 3.51
26 15.20
2 1.17
0 0.00
121 70.76
50 29.24%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 134
3 2.24
11 8.21
21 15.67
3 2.24
1 0.75
95 70.90
39 29.10%
87  โรงเรียนบ้านตะเคียน 215
25 11.63
6 2.79
30 13.95
1 0.47
0 0.00
153 71.16
62 28.84%
88  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 87
12 13.79
0 0.00
11 12.64
2 2.30
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
89  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 21
1 4.76
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
90  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 60
3 5.00
2 3.33
8 13.33
4 6.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
91  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 60
6 10.00
3 5.00
6 10.00
1 1.67
1 1.67
43 71.67
17 28.33%
92  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 141
13 9.22
0 0.00
26 18.44
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
93  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 58
5 8.62
6 10.34
5 8.62
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
94  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 109
2 1.83
3 2.75
17 15.60
8 7.34
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
95  โรงเรียนบ้านหนองหอย 106
14 13.21
0 0.00
15 14.15
0 0.00
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
96  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 139
8 5.76
3 2.16
26 18.71
1 0.72
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
97  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 55
0 0.00
0 0.00
7 12.73
3 5.45
5 9.09
40 72.73
15 27.27%
98  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 77
9 11.69
3 3.90
5 6.49
3 3.90
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
99  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 136
15 11.03
0 0.00
20 14.71
0 0.00
2 1.47
99 72.79
37 27.21%
100  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 103
9 8.74
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
101  โรงเรียนบ้านมาบกราด 59
10 16.95
3 5.08
3 5.08
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
102  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 59
4 6.78
1 1.69
10 16.95
1 1.69
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
103  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 148
10 6.76
15 10.14
12 8.11
3 2.03
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
104  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 160
5 3.13
11 6.88
27 16.88
0 0.00
0 0.00
117 73.13
43 26.88%
105  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 60
4 6.67
4 6.67
3 5.00
2 3.33
3 5.00
44 73.33
16 26.67%
106  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 109
6 5.50
2 1.83
21 19.27
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 177
8 4.52
8 4.52
26 14.69
3 1.69
2 1.13
130 73.45
47 26.55%
108  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 68
2 2.94
3 4.41
12 17.65
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
109  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 68
2 2.94
1 1.47
15 22.06
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
110  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 38
1 2.63
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
111  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 215
17 7.91
6 2.79
26 12.09
5 2.33
2 0.93
159 73.95
56 26.05%
112  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 100
3 3.00
1 1.00
22 22.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
113  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
5 4.63
5 4.63
17 15.74
1 0.93
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
114  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 58
6 10.34
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
115  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 31
0 0.00
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
116  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 186
4 2.15
12 6.45
32 17.20
0 0.00
0 0.00
138 74.19
48 25.81%
117  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 86
3 3.49
2 2.33
15 17.44
2 2.33
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
118  โรงเรียนโนนไทย 496
25 5.04
15 3.02
82 16.53
3 0.60
1 0.20
370 74.60
126 25.40%
119  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 28
2 7.14
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
120  โรงเรียนบ้านสระตอง 36
5 13.89
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
121  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 81
3 3.70
7 8.64
10 12.35
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
122  โรงเรียนบ้านกะพี้ 73
4 5.48
3 4.11
9 12.33
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
123  โรงเรียนบ้านหนองดุม 147
17 11.56
5 3.40
12 8.16
2 1.36
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
124  โรงเรียนบ้านคูเมือง 123
11 8.94
2 1.63
5 4.07
7 5.69
5 4.07
93 75.61
30 24.39%
125  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 37
8 21.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
126  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 50
5 10.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
5 10.00
38 76.00
12 24.00%
127  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 42
2 4.76
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
128  โรงเรียนบ้านนา 203
16 7.88
6 2.96
24 11.82
2 0.99
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
129  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 327
29 8.87
17 5.20
17 5.20
6 1.83
8 2.45
250 76.45
77 23.55%
130  โรงเรียนบ้านหินเพิง 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
2 3.92
2 3.92
39 76.47
12 23.53%
131  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 64
3 4.69
2 3.13
7 10.94
3 4.69
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
132  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 111
2 1.80
5 4.50
19 17.12
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
133  โรงเรียนบ้านโนนทอง 78
6 7.69
1 1.28
10 12.82
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
134  โรงเรียนบ้านจาน 209
11 5.26
17 8.13
17 8.13
2 0.96
1 0.48
161 77.03
48 22.97%
135  โรงเรียนบ้านวังสนวน 118
9 7.63
4 3.39
14 11.86
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
136  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 197
11 5.58
8 4.06
26 13.20
0 0.00
0 0.00
152 77.16
45 22.84%
137  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 88
4 4.55
3 3.41
12 13.64
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
138  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 172
7 4.07
4 2.33
27 15.70
1 0.58
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
139  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 93
0 0.00
4 4.30
17 18.28
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
140  โรงเรียนบ้านห้วย 36
3 8.33
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
141  โรงเรียนบ้านโนนตาล 234
6 2.56
5 2.14
41 17.52
0 0.00
0 0.00
182 77.78
52 22.22%
142  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 137
3 2.19
10 7.30
17 12.41
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
143  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
2 6.25
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
144  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 101
5 4.95
2 1.98
15 14.85
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
145  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 152
4 2.63
3 1.97
22 14.47
4 2.63
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
146  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 140
14 10.00
0 0.00
15 10.71
0 0.00
1 0.71
110 78.57
30 21.43%
147  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 140
13 9.29
3 2.14
13 9.29
1 0.71
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
148  โรงเรียนบ้านทองหลาง 66
3 4.55
2 3.03
6 9.09
2 3.03
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
149  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 86
4 4.65
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
150  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 48
2 4.17
1 2.08
3 6.25
2 4.17
2 4.17
38 79.17
10 20.83%
151  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 102
5 4.90
4 3.92
9 8.82
3 2.94
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
152  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 34
1 2.94
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
153  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 93
4 4.30
2 2.15
10 10.75
3 3.23
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
154  โรงเรียนบ้านมะเริง 49
4 8.16
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
155  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 64
4 6.25
3 4.69
4 6.25
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
156  โรงเรียนบ้านหนองหัน 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
3 3.70
7 8.64
65 80.25
16 19.75%
158  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 103
5 4.85
1 0.97
14 13.59
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
159  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 129
10 7.75
2 1.55
13 10.08
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
160  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 57
3 5.26
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
161  โรงเรียนเทพคงคา 52
2 3.85
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
162  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
163  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 84
1 1.19
6 7.14
9 10.71
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
164  โรงเรียนบ้านงิ้ว 58
7 12.07
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
165  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 58
2 3.45
3 5.17
4 6.90
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
166  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 69
1 1.45
0 0.00
11 15.94
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
167  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 85
6 7.06
2 2.35
6 7.06
0 0.00
2 2.35
69 81.18
16 18.82%
168  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 161
4 2.48
11 6.83
14 8.70
1 0.62
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
169  โรงเรียนบ้านหนองแดง 54
6 11.11
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
170  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 228
15 6.58
3 1.32
23 10.09
1 0.44
0 0.00
186 81.58
42 18.42%
171  โรงเรียนบ้านซับยาง 98
5 5.10
1 1.02
12 12.24
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
172  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 115
8 6.96
4 3.48
8 6.96
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
173  โรงเรียนบ้านแปรง 149
9 6.04
0 0.00
18 12.08
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
174  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 163
12 7.36
0 0.00
16 9.82
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
175  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 205
11 5.37
0 0.00
19 9.27
5 2.44
0 0.00
170 82.93
35 17.07%
176  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 90
7 7.78
1 1.11
6 6.67
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
177  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 92
5 5.43
0 0.00
8 8.70
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
178  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
179  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 68
2 2.94
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
180  โรงเรียนบ้านสระแจง 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
181  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 98
4 4.08
2 2.04
6 6.12
2 2.04
1 1.02
83 84.69
15 15.31%
182  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 109
2 1.83
1 0.92
12 11.01
0 0.00
1 0.92
93 85.32
16 14.68%
183  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
3 2.44
8 6.50
7 5.69
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
184  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 103
10 9.71
1 0.97
3 2.91
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
185  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
186  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
187  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 86
8 9.30
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
188  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 124
12 9.68
0 0.00
4 3.23
0 0.00
1 0.81
107 86.29
17 13.71%
189  โรงเรียนบ้านสำโรง 97
1 1.03
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
190  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
191  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
2 2.74
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
192  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 179
5 2.79
5 2.79
11 6.15
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
193  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 77
2 2.60
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
194  โรงเรียนบ้านโนน 62
4 6.45
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
195  โรงเรียนบ้านบุระไหว 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
196  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
197  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
198  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 133
3 2.26
0 0.00
6 4.51
2 1.50
2 1.50
120 90.23
13 9.77%
199  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
200  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
201  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 119
2 1.68
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
202  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
2 1.68
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
203  โรงเรียนด่านขุนทด 1182
53 4.48
37 3.13
14 1.18
0 0.00
0 0.00
1078 91.20
104 8.80%
204  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
205  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 161
0 0.00
2 1.24
10 6.21
1 0.62
0 0.00
148 91.93
13 8.07%
206  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 173
6 3.47
0 0.00
6 3.47
0 0.00
0 0.00
161 93.06
12 6.94%
207  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
208  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
209  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 433
5 1.15
5 1.15
6 1.39
4 0.92
4 0.92
409 94.46
24 5.54%
210  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
211  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
1 0.97
98 95.15
5 4.85%
212  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
213  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,501 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,049 8.36
เตี้ย  1,010 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,896 11.82
ผอมและเตี้ย  849 3.47
อ้วนและเตี้ย  589 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,108 69.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,393 คน


30.17%


Powered By www.thaieducation.net