ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 19
5 26.32
1 5.26
13 68.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนหนองประดู่ 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพนทราย 100
30 30.00
29 29.00
19 19.00
11 11.00
10 10.00
1 1.00
99 99.00%
4  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 117
18 15.38
9 7.69
26 22.22
24 20.51
35 29.91
5 4.27
112 95.73%
5  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 46
16 34.78
9 19.57
5 10.87
7 15.22
5 10.87
4 8.70
42 91.30%
6  โรงเรียนบ้านบุตะโก 163
126 77.30
0 0.00
13 7.98
8 4.91
0 0.00
16 9.82
147 90.18%
7  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 165
21 12.73
24 14.55
12 7.27
48 29.09
18 10.91
42 25.45
123 74.55%
8  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 140
35 25.00
30 21.43
3 2.14
34 24.29
0 0.00
38 27.14
102 72.86%
9  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 107
18 16.82
8 7.48
8 7.48
23 21.50
10 9.35
40 37.38
67 62.62%
10  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 91
6 6.59
37 40.66
7 7.69
4 4.40
2 2.20
35 38.46
56 61.54%
11  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 254
28 11.02
17 6.69
24 9.45
45 17.72
41 16.14
99 38.98
155 61.02%
12  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 127
8 6.30
14 11.02
9 7.09
22 17.32
23 18.11
51 40.16
76 59.84%
13  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 106
19 17.92
11 10.38
20 18.87
11 10.38
0 0.00
45 42.45
61 57.55%
14  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 147
10 6.80
7 4.76
18 12.24
17 11.56
25 17.01
70 47.62
77 52.38%
15  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 300
43 14.33
24 8.00
52 17.33
15 5.00
22 7.33
144 48.00
156 52.00%
16  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 527
82 15.56
7 1.33
61 11.57
49 9.30
70 13.28
258 48.96
269 51.04%
17  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 98
8 8.16
4 4.08
16 16.33
12 12.24
10 10.20
48 48.98
50 51.02%
18  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 209
15 7.18
6 2.87
27 12.92
24 11.48
34 16.27
103 49.28
106 50.72%
19  โรงเรียนบ้านสระประทีป 154
29 18.83
19 12.34
17 11.04
13 8.44
0 0.00
76 49.35
78 50.65%
20  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 149
15 10.07
20 13.42
20 13.42
13 8.72
7 4.70
74 49.66
75 50.34%
21  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 129
19 14.73
6 4.65
19 14.73
6 4.65
14 10.85
65 50.39
64 49.61%
22  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 51
0 0.00
7 13.73
17 33.33
0 0.00
1 1.96
26 50.98
25 49.02%
23  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
8 13.11
3 4.92
10 16.39
7 11.48
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
24  โรงเรียนบ้านหนองกก 66
12 18.18
2 3.03
15 22.73
1 1.52
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
25  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
4 12.12
3 9.09
3 9.09
3 9.09
2 6.06
18 54.55
15 45.45%
26  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 107
14 13.08
20 18.69
8 7.48
6 5.61
0 0.00
59 55.14
48 44.86%
27  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 86
16 18.60
13 15.12
7 8.14
2 2.33
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
28  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
4 4.49
2 2.25
50 56.18
39 43.82%
29  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 96
15 15.63
12 12.50
7 7.29
8 8.33
0 0.00
54 56.25
42 43.75%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 160
10 6.25
18 11.25
28 17.50
4 2.50
8 5.00
92 57.50
68 42.50%
31  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1221
103 8.44
75 6.14
290 23.75
44 3.60
0 0.00
709 58.07
512 41.93%
32  โรงเรียนบ้านระเริง 190
11 5.79
24 12.63
36 18.95
7 3.68
0 0.00
112 58.95
78 41.05%
33  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 178
23 12.92
24 13.48
22 12.36
0 0.00
3 1.69
106 59.55
72 40.45%
34  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 141
24 17.02
19 13.48
11 7.80
2 1.42
1 0.71
84 59.57
57 40.43%
35  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 58
14 24.14
0 0.00
7 12.07
2 3.45
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
36  โรงเรียนบ้านใหญ่ 196
10 5.10
9 4.59
53 27.04
4 2.04
0 0.00
120 61.22
76 38.78%
37  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 60
3 5.00
5 8.33
14 23.33
0 0.00
1 1.67
37 61.67
23 38.33%
38  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
4 5.13
6 7.69
8 10.26
6 7.69
5 6.41
49 62.82
29 37.18%
39  โรงเรียนบ้านคลองเตย 106
12 11.32
4 3.77
13 12.26
6 5.66
4 3.77
67 63.21
39 36.79%
40  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 137
10 7.30
11 8.03
17 12.41
6 4.38
6 4.38
87 63.50
50 36.50%
41  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 59
13 22.03
3 5.08
5 8.47
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
42  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 366
30 8.20
28 7.65
71 19.40
1 0.27
0 0.00
236 64.48
130 35.52%
43  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 104
16 15.38
19 18.27
1 0.96
0 0.00
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
44  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 676
37 5.47
37 5.47
83 12.28
31 4.59
42 6.21
446 65.98
230 34.02%
45  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 828
77 9.30
30 3.62
69 8.33
53 6.40
49 5.92
550 66.43
278 33.57%
46  โรงเรียนบ้านคลองบง 78
6 7.69
10 12.82
10 12.82
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
47  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 81
5 6.17
11 13.58
7 8.64
4 4.94
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
48  โรงเรียนบ้านสันติสุข 239
31 12.97
0 0.00
44 18.41
0 0.00
3 1.26
161 67.36
78 32.64%
49  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 123
3 2.44
7 5.69
17 13.82
13 10.57
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
50  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
5 6.49
1 1.30
12 15.58
0 0.00
7 9.09
52 67.53
25 32.47%
51  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
2 5.88
1 2.94
23 67.65
11 32.35%
52  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 180
7 3.89
9 5.00
9 5.00
17 9.44
16 8.89
122 67.78
58 32.22%
53  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 81
8 9.88
6 7.41
7 8.64
5 6.17
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
54  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 53
10 18.87
4 7.55
2 3.77
1 1.89
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
55  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 245
28 11.43
17 6.94
33 13.47
0 0.00
0 0.00
167 68.16
78 31.84%
56  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 88
6 6.82
2 2.27
5 5.68
8 9.09
7 7.95
60 68.18
28 31.82%
57  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 114
24 21.05
0 0.00
12 10.53
0 0.00
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
58  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 111
5 4.50
3 2.70
25 22.52
1 0.90
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
59  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 36
1 2.78
4 11.11
5 13.89
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
60  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 36
1 2.78
3 8.33
7 19.44
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
61  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 201
30 14.93
5 2.49
15 7.46
9 4.48
2 1.00
140 69.65
61 30.35%
62  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
63  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 137
13 9.49
10 7.30
8 5.84
10 7.30
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
64  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 104
4 3.85
6 5.77
18 17.31
2 1.92
1 0.96
73 70.19
31 29.81%
65  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 121
7 5.79
12 9.92
15 12.40
1 0.83
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
66  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 211
11 5.21
0 0.00
50 23.70
0 0.00
0 0.00
150 71.09
61 28.91%
67  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
68  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 184
23 12.50
0 0.00
29 15.76
0 0.00
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
69  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 64
6 9.38
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
70  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 75
8 10.67
5 6.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
71  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 209
17 8.13
23 11.00
18 8.61
0 0.00
0 0.00
151 72.25
58 27.75%
72  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 469
14 2.99
30 6.40
30 6.40
23 4.90
32 6.82
340 72.49
129 27.51%
73  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
5 22.73
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
74  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 92
8 8.70
2 2.17
9 9.78
6 6.52
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
75  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 168
15 8.93
8 4.76
22 13.10
0 0.00
0 0.00
123 73.21
45 26.79%
76  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 134
6 4.48
9 6.72
20 14.93
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
77  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 204
22 10.78
10 4.90
20 9.80
1 0.49
0 0.00
151 74.02
53 25.98%
78  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 62
3 4.84
1 1.61
8 12.90
4 6.45
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
79  โรงเรียนตะแบกวิทยา 187
16 8.56
24 12.83
8 4.28
0 0.00
0 0.00
139 74.33
48 25.67%
80  โรงเรียนบ้านลำเพียก 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
81  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 98
13 13.27
2 2.04
10 10.20
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
82  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 143
12 8.39
6 4.20
16 11.19
2 1.40
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
83  โรงเรียนบ้านหนองแวง 160
5 3.13
2 1.25
7 4.38
12 7.50
14 8.75
120 75.00
40 25.00%
84  โรงเรียนวัดม่วง 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
85  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
86  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
8 10.39
0 0.00
10 12.99
1 1.30
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
87  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 107
13 12.15
6 5.61
6 5.61
0 0.00
1 0.93
81 75.70
26 24.30%
88  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 70
6 8.57
2 2.86
5 7.14
2 2.86
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
89  โรงเรียนไผ่สีสุก 123
15 12.20
0 0.00
14 11.38
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
90  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 102
10 9.80
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
91  โรงเรียนบ้านไผ่ 85
0 0.00
2 2.35
15 17.65
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
92  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 203
12 5.91
12 5.91
12 5.91
10 4.93
1 0.49
156 76.85
47 23.15%
93  โรงเรียนบ้านมาบกราด 230
20 8.70
12 5.22
16 6.96
3 1.30
2 0.87
177 76.96
53 23.04%
94  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
8 6.35
5 3.97
15 11.90
1 0.79
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 393
35 8.91
19 4.83
21 5.34
8 2.04
7 1.78
303 77.10
90 22.90%
96  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 145
6 4.14
20 13.79
5 3.45
2 1.38
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
97  โรงเรียนบ้านไชยวาล 147
5 3.40
11 7.48
6 4.08
5 3.40
6 4.08
114 77.55
33 22.45%
98  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 188
8 4.26
4 2.13
12 6.38
4 2.13
14 7.45
146 77.66
42 22.34%
99  โรงเรียนบ้านหนองแดง 148
18 12.16
3 2.03
11 7.43
1 0.68
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
100  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
101  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 138
5 3.62
3 2.17
21 15.22
0 0.00
1 0.72
108 78.26
30 21.74%
102  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 217
6 2.76
5 2.30
36 16.59
0 0.00
0 0.00
170 78.34
47 21.66%
103  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 88
8 9.09
2 2.27
8 9.09
1 1.14
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
104  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 118
12 10.17
2 1.69
9 7.63
2 1.69
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 137
0 0.00
5 3.65
16 11.68
7 5.11
1 0.73
108 78.83
29 21.17%
106  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 156
7 4.49
9 5.77
16 10.26
1 0.64
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
107  โรงเรียนบ้านซับเต่า 90
8 8.89
3 3.33
6 6.67
1 1.11
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
108  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 124
8 6.45
0 0.00
18 14.52
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
109  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 67
7 10.45
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
110  โรงเรียนบ้านหนองโสน 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
111  โรงเรียนบ้านวังหิน 39
4 10.26
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
112  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองโดน 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
114  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
5 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองเมา 76
2 2.63
1 1.32
11 14.47
0 0.00
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
116  โรงเรียนบ้านกลาง 66
1 1.52
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
117  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 221
12 5.43
11 4.98
11 4.98
7 3.17
2 0.90
178 80.54
43 19.46%
118  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 115
9 7.83
3 2.61
8 6.96
2 1.74
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
119  โรงเรียนบ้านน้อย 126
5 3.97
0 0.00
6 4.76
13 10.32
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
120  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 112
13 11.61
7 6.25
1 0.89
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
121  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 97
1 1.03
2 2.06
15 15.46
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
122  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 114
2 1.75
3 2.63
16 14.04
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
123  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 82
2 2.44
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
124  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 77
0 0.00
0 0.00
14 18.18
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
125  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 100
4 4.00
5 5.00
3 3.00
4 4.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
126  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 84
4 4.76
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
127  โรงเรียนบ้านวังหมี 79
7 8.86
6 7.59
1 1.27
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
128  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 51
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
129  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 526
13 2.47
8 1.52
62 11.79
7 1.33
1 0.19
435 82.70
91 17.30%
130  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
131  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 414
29 7.00
12 2.90
28 6.76
2 0.48
0 0.00
343 82.85
71 17.15%
132  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 140
3 2.14
5 3.57
14 10.00
2 1.43
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
133  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 70
7 10.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
134  โรงเรียนบ้านหนองไทร 105
8 7.62
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 539
25 4.64
12 2.23
51 9.46
4 0.74
0 0.00
447 82.93
92 17.07%
136  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 219
23 10.50
6 2.74
8 3.65
0 0.00
0 0.00
182 83.11
37 16.89%
137  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 89
6 6.74
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
138  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
3 4.17
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
139  โรงเรียนบ้านหนองรัง 127
7 5.51
4 3.15
6 4.72
4 3.15
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
140  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 257
17 6.61
7 2.72
9 3.50
3 1.17
5 1.95
216 84.05
41 15.95%
141  โรงเรียนบ้านโคกโจด 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
7 12.28
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
142  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 108
1 0.93
1 0.93
7 6.48
8 7.41
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
143  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
3 4.69
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
144  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 71
1 1.41
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
145  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 97
2 2.06
2 2.06
10 10.31
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
146  โรงเรียนบ้านหนองหิน 93
0 0.00
9 9.68
5 5.38
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
147  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 281
11 3.91
5 1.78
24 8.54
2 0.71
0 0.00
239 85.05
42 14.95%
148  โรงเรียนวัดพรหมราช 194
6 3.09
9 4.64
13 6.70
0 0.00
0 0.00
166 85.57
28 14.43%
149  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 183
18 9.84
1 0.55
7 3.83
0 0.00
0 0.00
157 85.79
26 14.21%
150  โรงเรียนจอมทองวิทยา 148
11 7.43
0 0.00
7 4.73
3 2.03
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
151  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 127
12 9.45
3 2.36
2 1.57
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
152  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 206
10 4.85
6 2.91
8 3.88
4 1.94
1 0.49
177 85.92
29 14.08%
153  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 79
3 3.80
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
154  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 101
6 5.94
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
155  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 123
8 6.50
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
156  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 139
4 2.88
5 3.60
10 7.19
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
157  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 105
3 2.86
1 0.95
10 9.52
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
158  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
1 1.54
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
159  โรงเรียนบ้านปางไม้ 91
3 3.30
1 1.10
4 4.40
3 3.30
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
160  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 110
3 2.73
2 1.82
7 6.36
1 0.91
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
161  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 102
3 2.94
8 7.84
1 0.98
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
162  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
0 0.00
2 2.78
4 5.56
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
163  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 111
3 2.70
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
164  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 163
9 5.52
8 4.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 89.57
17 10.43%
165  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 87
1 1.15
1 1.15
6 6.90
1 1.15
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
166  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
167  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
168  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 88
0 0.00
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
169  โรงเรียนบ้านลำไซกง 67
1 1.49
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
170  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 266
10 3.76
7 2.63
6 2.26
0 0.00
0 0.00
243 91.35
23 8.65%
171  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
172  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
3 3.66
75 91.46
7 8.54%
173  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
2 1.61
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
174  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 155
0 0.00
2 1.29
9 5.81
0 0.00
0 0.00
144 92.90
11 7.10%
175  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
176  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 138
0 0.00
0 0.00
6 4.35
0 0.00
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
177  โรงเรียนบ้านโนนแดง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
178  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 77
1 1.30
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
179  โรงเรียนบ้านแชะ 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
180  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 91
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
181  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านไทรงาม 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,396 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,003 7.89
เตี้ย  1,210 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,652 10.44
ผอมและเตี้ย  851 3.35
อ้วนและเตี้ย  586 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,094 71.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,302 คน


28.75%


Powered By www.thaieducation.net