ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงไทย 60
3 5.00
3 5.00
50 83.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 116
24 20.69
24 20.69
23 19.83
25 21.55
20 17.24
0 0.00
116 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 136
21 15.44
31 22.79
28 20.59
18 13.24
22 16.18
16 11.76
120 88.24%
4  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 81
13 16.05
18 22.22
18 22.22
7 8.64
15 18.52
10 12.35
71 87.65%
5  โรงเรียนบ้านโคกพระ 117
30 25.64
26 22.22
7 5.98
32 27.35
3 2.56
19 16.24
98 83.76%
6  โรงเรียนบ้านหินดาด 239
33 13.81
24 10.04
24 10.04
57 23.85
62 25.94
39 16.32
200 83.68%
7  โรงเรียนบ้านละลม 207
27 13.04
12 5.80
42 20.29
9 4.35
42 20.29
75 36.23
132 63.77%
8  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 197
18 9.14
13 6.60
24 12.18
31 15.74
37 18.78
74 37.56
123 62.44%
9  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 142
22 15.49
11 7.75
29 20.42
7 4.93
12 8.45
61 42.96
81 57.04%
10  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 121
8 6.61
10 8.26
13 10.74
15 12.40
20 16.53
55 45.45
66 54.55%
11  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 83
13 15.66
9 10.84
19 22.89
2 2.41
2 2.41
38 45.78
45 54.22%
12  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 875
128 14.63
28 3.20
85 9.71
156 17.83
70 8.00
408 46.63
467 53.37%
13  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 190
21 11.05
4 2.11
26 13.68
25 13.16
25 13.16
89 46.84
101 53.16%
14  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 210
40 19.05
26 12.38
20 9.52
17 8.10
4 1.90
103 49.05
107 50.95%
15  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 122
21 17.21
13 10.66
20 16.39
8 6.56
0 0.00
60 49.18
62 50.82%
16  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
10 10.31
10 10.31
4 4.12
19 19.59
6 6.19
48 49.48
49 50.52%
17  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 26
8 30.77
0 0.00
3 11.54
2 7.69
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
18  โรงเรียนบ้านบึงพระ 97
5 5.15
0 0.00
19 19.59
5 5.15
19 19.59
49 50.52
48 49.48%
19  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 43
10 23.26
3 6.98
5 11.63
1 2.33
2 4.65
22 51.16
21 48.84%
20  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 749
38 5.07
44 5.87
91 12.15
88 11.75
99 13.22
389 51.94
360 48.06%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 195
24 12.31
6 3.08
27 13.85
10 5.13
22 11.28
106 54.36
89 45.64%
22  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 82
5 6.10
3 3.66
11 13.41
8 9.76
10 12.20
45 54.88
37 45.12%
23  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1095
116 10.59
70 6.39
193 17.63
45 4.11
65 5.94
606 55.34
489 44.66%
24  โรงเรียนวัดหนองพลวง 198
5 2.53
11 5.56
30 15.15
16 8.08
26 13.13
110 55.56
88 44.44%
25  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 106
3 2.83
5 4.72
28 26.42
1 0.94
10 9.43
59 55.66
47 44.34%
26  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 142
15 10.56
18 12.68
20 14.08
6 4.23
3 2.11
80 56.34
62 43.66%
27  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 159
21 13.21
14 8.81
17 10.69
8 5.03
9 5.66
90 56.60
69 43.40%
28  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 104
11 10.58
6 5.77
8 7.69
6 5.77
14 13.46
59 56.73
45 43.27%
29  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 145
5 3.45
12 8.28
8 5.52
17 11.72
20 13.79
83 57.24
62 42.76%
30  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 241
29 12.03
15 6.22
34 14.11
5 2.07
20 8.30
138 57.26
103 42.74%
31  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 177
30 16.95
10 5.65
32 18.08
2 1.13
1 0.56
102 57.63
75 42.37%
32  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 234
32 13.68
27 11.54
12 5.13
18 7.69
9 3.85
136 58.12
98 41.88%
33  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 75
0 0.00
11 14.67
12 16.00
0 0.00
8 10.67
44 58.67
31 41.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 146
29 19.86
0 0.00
16 10.96
0 0.00
15 10.27
86 58.90
60 41.10%
35  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 88
11 12.50
6 6.82
9 10.23
7 7.95
3 3.41
52 59.09
36 40.91%
36  โรงเรียนบ้านหนองสาย 152
22 14.47
0 0.00
24 15.79
14 9.21
2 1.32
90 59.21
62 40.79%
37  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 84
8 9.52
9 10.71
10 11.90
5 5.95
1 1.19
51 60.71
33 39.29%
38  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 235
26 11.06
16 6.81
37 15.74
12 5.11
0 0.00
144 61.28
91 38.72%
39  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 124
14 11.29
0 0.00
31 25.00
2 1.61
0 0.00
77 62.10
47 37.90%
40  โรงเรียนชาติวิทยา 240
6 2.50
9 3.75
25 10.42
15 6.25
34 14.17
151 62.92
89 37.08%
41  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 89
4 4.49
8 8.99
17 19.10
4 4.49
0 0.00
56 62.92
33 37.08%
42  โรงเรียนบ้านกรูด 103
5 4.85
8 7.77
13 12.62
5 4.85
5 4.85
67 65.05
36 34.95%
43  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 381
34 8.92
18 4.72
47 12.34
20 5.25
14 3.67
248 65.09
133 34.91%
44  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 90
9 10.00
0 0.00
22 24.44
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
45  โรงเรียนบ้านหนองไทร 53
7 13.21
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
46  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 158
13 8.23
4 2.53
14 8.86
9 5.70
13 8.23
105 66.46
53 33.54%
47  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 154
8 5.19
12 7.79
2 1.30
6 3.90
23 14.94
103 66.88
51 33.12%
48  โรงเรียนบ้านกันผม 109
12 11.01
5 4.59
16 14.68
3 2.75
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
49  โรงเรียนบ้านหินโคน 91
8 8.79
11 12.09
10 10.99
1 1.10
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
50  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 58
2 3.45
8 13.79
2 3.45
5 8.62
2 3.45
39 67.24
19 32.76%
51  โรงเรียนบ้านปรางค์ 68
5 7.35
7 10.29
8 11.76
2 2.94
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
52  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 146
10 6.85
10 6.85
12 8.22
8 5.48
7 4.79
99 67.81
47 32.19%
53  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 120
5 4.17
4 3.33
8 6.67
9 7.50
12 10.00
82 68.33
38 31.67%
54  โรงเรียนบ้านพระ 267
16 5.99
24 8.99
39 14.61
4 1.50
1 0.37
183 68.54
84 31.46%
55  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 67
3 4.48
3 4.48
9 13.43
6 8.96
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
56  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 437
61 13.96
10 2.29
60 13.73
2 0.46
0 0.00
304 69.57
133 30.43%
57  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 93
5 5.38
11 11.83
12 12.90
0 0.00
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
58  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 101
7 6.93
6 5.94
4 3.96
4 3.96
9 8.91
71 70.30
30 29.70%
59  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 73
5 6.85
3 4.11
3 4.11
8 10.96
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
60  โรงเรียนบ้านช่องโค 77
8 10.39
0 0.00
9 11.69
0 0.00
5 6.49
55 71.43
22 28.57%
61  โรงเรียนบ้านหนองบอน 112
7 6.25
1 0.89
24 21.43
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
62  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 35
0 0.00
2 5.71
4 11.43
0 0.00
4 11.43
25 71.43
10 28.57%
63  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 140
7 5.00
7 5.00
11 7.86
6 4.29
8 5.71
101 72.14
39 27.86%
64  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 98
2 2.04
6 6.12
19 19.39
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
65  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 117
6 5.13
6 5.13
7 5.98
6 5.13
7 5.98
85 72.65
32 27.35%
66  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 82
11 13.41
8 9.76
3 3.66
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
67  โรงเรียนบ้านตะแกรง 109
10 9.17
4 3.67
12 11.01
3 2.75
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
68  โรงเรียนบ้านดอน 62
3 4.84
5 8.06
7 11.29
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 124
10 8.06
2 1.61
19 15.32
0 0.00
1 0.81
92 74.19
32 25.81%
70  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 191
3 1.57
10 5.24
13 6.81
20 10.47
3 1.57
142 74.35
49 25.65%
71  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 251
18 7.17
8 3.19
38 15.14
0 0.00
0 0.00
187 74.50
64 25.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองยาง 179
19 10.61
12 6.70
13 7.26
1 0.56
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
73  โรงเรียนภูทองวิทยา 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองกก 217
9 4.15
0 0.00
34 15.67
9 4.15
1 0.46
164 75.58
53 24.42%
75  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 78
7 8.97
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
76  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 99
2 2.02
4 4.04
10 10.10
0 0.00
8 8.08
75 75.76
24 24.24%
77  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
78  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1726
79 4.58
44 2.55
283 16.40
3 0.17
4 0.23
1313 76.07
413 23.93%
79  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 320
10 3.13
13 4.06
50 15.63
1 0.31
2 0.63
244 76.25
76 23.75%
80  โรงเรียนบ้านสวนหอม 102
7 6.86
7 6.86
4 3.92
4 3.92
2 1.96
78 76.47
24 23.53%
81  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
2 3.92
3 5.88
4 7.84
3 5.88
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
82  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 92
1 1.09
0 0.00
11 11.96
6 6.52
3 3.26
71 77.17
21 22.83%
83  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 36
3 8.33
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
84  โรงเรียนวัดหินมงคล 81
3 3.70
2 2.47
10 12.35
3 3.70
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
85  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 113
11 9.73
0 0.00
14 12.39
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
86  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 138
7 5.07
6 4.35
16 11.59
1 0.72
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
87  โรงเรียนบ้านปอพราน 200
7 3.50
6 3.00
27 13.50
2 1.00
1 0.50
157 78.50
43 21.50%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 135
4 2.96
12 8.89
13 9.63
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
89  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
0 0.00
4 2.76
5 3.45
8 5.52
14 9.66
114 78.62
31 21.38%
90  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 180
2 1.11
1 0.56
34 18.89
1 0.56
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
91  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 83
5 6.02
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
92  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 133
3 2.26
5 3.76
19 14.29
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
93  โรงเรียนวัดหนองจอก 94
5 5.32
3 3.19
9 9.57
2 2.13
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
94  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
95  โรงเรียนวัดสลักได 60
6 10.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
96  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 147
7 4.76
8 5.44
8 5.44
0 0.00
6 4.08
118 80.27
29 19.73%
97  โรงเรียนบ้านแสนสุข 178
10 5.62
6 3.37
19 10.67
0 0.00
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
98  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 92
5 5.43
0 0.00
9 9.78
4 4.35
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
99  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 67
7 10.45
0 0.00
1 1.49
5 7.46
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
100  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 266
29 10.90
6 2.26
16 6.02
0 0.00
0 0.00
215 80.83
51 19.17%
101  โรงเรียนบ้านตูม 110
9 8.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 10.91
89 80.91
21 19.09%
102  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 126
12 9.52
5 3.97
6 4.76
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
103  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 276
15 5.43
14 5.07
21 7.61
2 0.72
0 0.00
224 81.16
52 18.84%
104  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
105  โรงเรียนบ้านละกอ 178
15 8.43
5 2.81
13 7.30
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
106  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 10.20
4 8.16
40 81.63
9 18.37%
107  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 105
9 8.57
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
108  โรงเรียนบ้านทองหลาง 34
2 5.88
1 2.94
0 0.00
1 2.94
2 5.88
28 82.35
6 17.65%
109  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 69
0 0.00
3 4.35
7 10.14
2 2.90
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
110  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 111
2 1.80
2 1.80
13 11.71
2 1.80
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
111  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
3 7.32
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
112  โรงเรียนบ้านหนองแมว 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
113  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 60
2 3.33
0 0.00
6 10.00
1 1.67
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
114  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 55
0 0.00
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
115  โรงเรียนบ้านดงพลอง 178
6 3.37
5 2.81
17 9.55
1 0.56
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
116  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
117  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
118  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 298
11 3.69
3 1.01
32 10.74
0 0.00
0 0.00
252 84.56
46 15.44%
119  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
120  โรงเรียนบ้านบิง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
2 2.99
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
121  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 116
7 6.03
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
122  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 77
4 5.19
0 0.00
5 6.49
0 0.00
2 2.60
66 85.71
11 14.29%
123  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 127
7 5.51
3 2.36
6 4.72
2 1.57
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
124  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 92
1 1.09
3 3.26
7 7.61
2 2.17
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
125  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 50
3 6.00
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
126  โรงเรียนไทรทอง 100
4 4.00
5 5.00
4 4.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
127  โรงเรียนบ้านโนนทอง 90
3 3.33
2 2.22
3 3.33
2 2.22
2 2.22
78 86.67
12 13.33%
128  โรงเรียนบ้านยอกขาม 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
129  โรงเรียนบ้านสารภี 275
14 5.09
9 3.27
2 0.73
6 2.18
4 1.45
240 87.27
35 12.73%
130  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 97
4 4.12
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
131  โรงเรียนบ้านสวนปอ 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
132  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
133  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 119
4 3.36
4 3.36
6 5.04
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
134  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 145
8 5.52
2 1.38
3 2.07
4 2.76
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
135  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 78
2 2.56
1 1.28
5 6.41
1 1.28
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
136  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 158
2 1.27
2 1.27
10 6.33
2 1.27
2 1.27
140 88.61
18 11.39%
137  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 153
3 1.96
0 0.00
14 9.15
0 0.00
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
138  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
139  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 100
7 7.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
140  โรงเรียนบ้านตะโก 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
4 4.21
1 1.05
85 89.47
10 10.53%
141  โรงเรียนบ้านถนนหัก 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
1 1.22
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
142  โรงเรียนบ้านโจด 93
1 1.08
1 1.08
5 5.38
1 1.08
1 1.08
84 90.32
9 9.68%
143  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
47 90.38
5 9.62%
144  โรงเรียนบ้านดะแลง 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
145  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
0 0.00
3 3.03
90 90.91
9 9.09%
146  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 155
8 5.16
4 2.58
7 4.52
-9 -5.81
4 2.58
141 90.97
14 9.03%
147  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 205
14 6.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.95
187 91.22
18 8.78%
148  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 294
2 0.68
3 1.02
19 6.46
0 0.00
0 0.00
270 91.84
24 8.16%
149  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
150  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 64
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
151  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 78
0 0.00
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
152  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
153  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 73
2 2.74
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
154  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
155  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
156  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
157  โรงเรียนบ้านจอมศรี 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
158  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 267
2 0.75
3 1.12
6 2.25
2 0.75
2 0.75
252 94.38
15 5.62%
159  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
160  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
161  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
162  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
163  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 121
0 0.00
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
164  โรงเรียนบ้านหนองจาน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
165  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
166  โรงเรียนวัดเหมสูง 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
167  โรงเรียนวัดหนองนา 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
168  โรงเรียนวัดพะโค 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
169  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 103
1 0.97
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
170  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 158
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนวัดกุดสวาย 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,671 6.93
เตี้ย  1,015 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,618 10.85
ผอมและเตี้ย  965 4.00
อ้วนและเตี้ย  936 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,914 70.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,205 คน


29.87%


Powered By www.thaieducation.net