ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 245
59 24.08
31 12.65
137 55.92
18 7.35
0 0.00
0 0.00
245 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 46
27 58.70
8 17.39
7 15.22
4 8.70
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
3  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108
28 25.93
29 26.85
21 19.44
14 12.96
16 14.81
0 0.00
108 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 195
34 17.44
24 12.31
34 17.44
16 8.21
58 29.74
29 14.87
166 85.13%
5  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 151
23 15.23
12 7.95
15 9.93
36 23.84
20 13.25
45 29.80
106 70.20%
6  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 50
8 16.00
9 18.00
10 20.00
4 8.00
4 8.00
15 30.00
35 70.00%
7  โรงเรียนบ้านคนชุม 113
5 4.42
9 7.96
23 20.35
14 12.39
21 18.58
41 36.28
72 63.72%
8  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 59
6 10.17
2 3.39
18 30.51
3 5.08
8 13.56
22 37.29
37 62.71%
9  โรงเรียนบ้านจอหอ 491
35 7.13
50 10.18
108 22.00
34 6.92
41 8.35
223 45.42
268 54.58%
10  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 138
16 11.59
8 5.80
10 7.25
22 15.94
17 12.32
65 47.10
73 52.90%
11  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 139
5 3.60
3 2.16
27 19.42
8 5.76
30 21.58
66 47.48
73 52.52%
12  โรงเรียนบ้านพุดซา 88
9 10.23
7 7.95
15 17.05
5 5.68
8 9.09
44 50.00
44 50.00%
13  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 187
25 13.37
12 6.42
30 16.04
7 3.74
12 6.42
101 54.01
86 45.99%
14  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 119
3 2.52
10 8.40
30 25.21
10 8.40
1 0.84
65 54.62
54 45.38%
15  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 31
3 9.68
2 6.45
8 25.81
1 3.23
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
16  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 63
2 3.17
4 6.35
7 11.11
6 9.52
9 14.29
35 55.56
28 44.44%
17  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 198
23 11.62
13 6.57
43 21.72
7 3.54
0 0.00
112 56.57
86 43.43%
18  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 53
13 24.53
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
19  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 134
17 12.69
15 11.19
22 16.42
3 2.24
0 0.00
77 57.46
57 42.54%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 223
38 17.04
21 9.42
26 11.66
9 4.04
0 0.00
129 57.85
94 42.15%
21  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 117
6 5.13
11 9.40
28 23.93
0 0.00
4 3.42
68 58.12
49 41.88%
22  โรงเรียนประชาสามัคคี 336
39 11.61
21 6.25
60 17.86
18 5.36
0 0.00
198 58.93
138 41.07%
23  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 72
23 31.94
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
24  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 379
27 7.12
18 4.75
46 12.14
58 15.30
0 0.00
230 60.69
149 39.31%
25  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 159
19 11.95
14 8.81
21 13.21
8 5.03
0 0.00
97 61.01
62 38.99%
26  โรงเรียนบ้านโตนด 171
32 18.71
3 1.75
25 14.62
0 0.00
5 2.92
106 61.99
65 38.01%
27  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 509
49 9.63
42 8.25
23 4.52
49 9.63
23 4.52
323 63.46
186 36.54%
28  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 285
15 5.26
10 3.51
29 10.18
25 8.77
25 8.77
181 63.51
104 36.49%
29  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 217
25 11.52
10 4.61
41 18.89
3 1.38
0 0.00
138 63.59
79 36.41%
30  โรงเรียนบ้านหนองปรู 283
39 13.78
13 4.59
46 16.25
4 1.41
0 0.00
181 63.96
102 36.04%
31  โรงเรียนบ้านพะไล 222
37 16.67
16 7.21
21 9.46
4 1.80
0 0.00
144 64.86
78 35.14%
32  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 157
9 5.73
14 8.92
12 7.64
9 5.73
11 7.01
102 64.97
55 35.03%
33  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 80
3 3.75
7 8.75
13 16.25
5 6.25
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 136
12 8.82
14 10.29
19 13.97
2 1.47
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
35  โรงเรียนบ้านบึงสาร 272
11 4.04
18 6.62
58 21.32
5 1.84
2 0.74
178 65.44
94 34.56%
36  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 114
10 8.77
7 6.14
21 18.42
1 0.88
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
37  โรงเรียนบ้านทับช้าง 168
12 7.14
12 7.14
26 15.48
6 3.57
1 0.60
111 66.07
57 33.93%
38  โรงเรียนบ้านมะรุม 158
12 7.59
4 2.53
13 8.23
15 9.49
9 5.70
105 66.46
53 33.54%
39  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 188
9 4.79
5 2.66
23 12.23
23 12.23
3 1.60
125 66.49
63 33.51%
40  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 51
3 5.88
2 3.92
8 15.69
0 0.00
4 7.84
34 66.67
17 33.33%
41  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 94
24 25.53
1 1.06
5 5.32
1 1.06
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
42  โรงเรียนบ้านไพ 88
11 12.50
0 0.00
13 14.77
5 5.68
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
43  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 66
8 12.12
1 1.52
10 15.15
1 1.52
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
44  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 67
3 4.48
3 4.48
7 10.45
8 11.94
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
45  โรงเรียนบ้านลองตอง 218
23 10.55
0 0.00
44 20.18
0 0.00
0 0.00
151 69.27
67 30.73%
46  โรงเรียนบ้านหนองโจด 49
3 6.12
4 8.16
7 14.29
0 0.00
1 2.04
34 69.39
15 30.61%
47  โรงเรียนบ้านต่างตา 171
34 19.88
1 0.58
16 9.36
0 0.00
0 0.00
120 70.18
51 29.82%
48  โรงเรียนบ้านพลจลก 163
8 4.91
6 3.68
25 15.34
3 1.84
6 3.68
115 70.55
48 29.45%
49  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 196
15 7.65
6 3.06
35 17.86
1 0.51
0 0.00
139 70.92
57 29.08%
50  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 198
12 6.06
12 6.06
17 8.59
16 8.08
0 0.00
141 71.21
57 28.79%
51  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 63
5 7.94
1 1.59
12 19.05
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
52  โรงเรียนบ้านพะเนา 63
2 3.17
11 17.46
5 7.94
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
53  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 28
0 0.00
2 7.14
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
54  โรงเรียนบ้านโคกสูง 275
15 5.45
5 1.82
56 20.36
2 0.73
0 0.00
197 71.64
78 28.36%
55  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 279
41 14.70
0 0.00
33 11.83
5 1.79
0 0.00
200 71.68
79 28.32%
56  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 103
7 6.80
2 1.94
13 12.62
7 6.80
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
57  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 125
16 12.80
7 5.60
8 6.40
4 3.20
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองนา 68
0 0.00
8 11.76
8 11.76
3 4.41
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
59  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 105
12 11.43
0 0.00
17 16.19
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
60  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 146
19 13.01
4 2.74
9 6.16
4 2.74
4 2.74
106 72.60
40 27.40%
61  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 194
9 4.64
7 3.61
37 19.07
0 0.00
0 0.00
141 72.68
53 27.32%
62  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 143
10 6.99
7 4.90
21 14.69
1 0.70
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
63  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1933
134 6.93
28 1.45
364 18.83
0 0.00
0 0.00
1407 72.79
526 27.21%
64  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 208
33 15.87
11 5.29
12 5.77
0 0.00
0 0.00
152 73.08
56 26.92%
65  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2383
167 7.01
35 1.47
430 18.04
6 0.25
0 0.00
1745 73.23
638 26.77%
66  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 214
17 7.94
5 2.34
31 14.49
2 0.93
2 0.93
157 73.36
57 26.64%
67  โรงเรียนบ้านยองแยง 53
4 7.55
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
68  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 53
1 1.89
5 9.43
7 13.21
0 0.00
1 1.89
39 73.58
14 26.42%
69  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 166
7 4.22
4 2.41
16 9.64
16 9.64
0 0.00
123 74.10
43 25.90%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 59
5 8.47
4 6.78
2 3.39
0 0.00
4 6.78
44 74.58
15 25.42%
71  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 59
5 8.47
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
72  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 130
6 4.62
5 3.85
17 13.08
4 3.08
1 0.77
97 74.62
33 25.38%
73  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4426
225 5.08
131 2.96
747 16.88
1 0.02
8 0.18
3314 74.88
1112 25.12%
74  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 121
10 8.26
4 3.31
15 12.40
1 0.83
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
75  โรงเรียนสุขานารี 2883
181 6.28
57 1.98
468 16.23
6 0.21
2 0.07
2169 75.23
714 24.77%
76  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 283
26 9.19
9 3.18
34 12.01
1 0.35
0 0.00
213 75.27
70 24.73%
77  โรงเรียนบึงพญาปราบ 127
11 8.66
10 7.87
10 7.87
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
78  โรงเรียนบ้านสะพาน 115
12 10.43
3 2.61
12 10.43
1 0.87
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
79  โรงเรียนบ้านระกาย 173
11 6.36
3 1.73
26 15.03
2 1.16
0 0.00
131 75.72
42 24.28%
80  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 244
15 6.15
10 4.10
14 5.74
5 2.05
14 5.74
186 76.23
58 23.77%
81  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 139
7 5.04
4 2.88
10 7.19
6 4.32
6 4.32
106 76.26
33 23.74%
82  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 236
8 3.39
11 4.66
36 15.25
1 0.42
0 0.00
180 76.27
56 23.73%
83  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 93
10 10.75
0 0.00
5 5.38
7 7.53
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
84  โรงเรียนสวนหม่อน 570
23 4.04
28 4.91
80 14.04
2 0.35
0 0.00
437 76.67
133 23.33%
85  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 155
11 7.10
5 3.23
19 12.26
0 0.00
1 0.65
119 76.77
36 23.23%
86  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 39
1 2.56
5 12.82
2 5.13
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
87  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 169
14 8.28
5 2.96
19 11.24
1 0.59
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
88  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 48
3 6.25
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
89  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 221
12 5.43
6 2.71
15 6.79
7 3.17
10 4.52
171 77.38
50 22.62%
90  โรงเรียนบ้านซาด 54
4 7.41
0 0.00
6 11.11
0 0.00
2 3.70
42 77.78
12 22.22%
91  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 404
16 3.96
15 3.71
26 6.44
9 2.23
23 5.69
315 77.97
89 22.03%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 82
7 8.54
0 0.00
7 8.54
2 2.44
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
93  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 111
7 6.31
2 1.80
15 13.51
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
94  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 139
6 4.32
7 5.04
15 10.79
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
95  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 86
5 5.81
4 4.65
7 8.14
0 0.00
2 2.33
68 79.07
18 20.93%
96  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
97  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 288
14 4.86
7 2.43
39 13.54
0 0.00
0 0.00
228 79.17
60 20.83%
98  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 106
4 3.77
3 2.83
7 6.60
2 1.89
6 5.66
84 79.25
22 20.75%
99  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 155
9 5.81
9 5.81
9 5.81
5 3.23
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
100  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 68
3 4.41
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
101  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 73
2 2.74
2 2.74
9 12.33
1 1.37
1 1.37
58 79.45
15 20.55%
102  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 153
10 6.54
2 1.31
18 11.76
1 0.65
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
103  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1247
30 2.41
67 5.37
103 8.26
30 2.41
20 1.60
997 79.95
250 20.05%
104  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 65
4 6.15
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
105  โรงเรียนบ้านดอนผวา 100
5 5.00
2 2.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
106  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 141
11 7.80
2 1.42
15 10.64
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
107  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 111
3 2.70
5 4.50
11 9.91
3 2.70
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
108  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 61
1 1.64
4 6.56
5 8.20
1 1.64
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
109  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 102
11 10.78
3 2.94
6 5.88
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
110  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 52
4 7.69
1 1.92
4 7.69
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
111  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 130
11 8.46
1 0.77
12 9.23
1 0.77
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
112  โรงเรียนบ้านหนองม้า 175
4 2.29
4 2.29
22 12.57
3 1.71
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
113  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 235
9 3.83
10 4.26
10 4.26
6 2.55
8 3.40
192 81.70
43 18.30%
114  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 123
5 4.07
1 0.81
16 13.01
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
115  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 422
9 2.13
3 0.71
58 13.74
2 0.47
0 0.00
350 82.94
72 17.06%
116  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 108
9 8.33
2 1.85
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
117  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 43
3 6.98
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
118  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 123
4 3.25
4 3.25
5 4.07
3 2.44
4 3.25
103 83.74
20 16.26%
119  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 57
4 7.02
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
120  โรงเรียนบ้านหนองแจง 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
121  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 104
0 0.00
4 3.85
12 11.54
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
122  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 157
2 1.27
2 1.27
16 10.19
4 2.55
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
123  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 303
8 2.64
5 1.65
26 8.58
6 1.98
0 0.00
258 85.15
45 14.85%
124  โรงเรียนบ้านกระเพรา 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
125  โรงเรียนบ้านเมืองที 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
126  โรงเรียนบึงสาลี 127
8 6.30
0 0.00
10 7.87
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
127  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 170
1 0.59
10 5.88
11 6.47
0 0.00
2 1.18
146 85.88
24 14.12%
128  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 154
7 4.55
2 1.30
10 6.49
0 0.00
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
129  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
130  โรงเรียนบ้านมะค่า 65
1 1.54
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
131  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 122
4 3.28
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
132  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 76
1 1.32
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
133  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 195
0 0.00
0 0.00
18 9.23
1 0.51
1 0.51
175 89.74
20 10.26%
134  โรงเรียนบ้านกระโดน 132
5 3.79
0 0.00
7 5.30
1 0.76
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
135  โรงเรียนบ้านวังม่วง 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
136  โรงเรียนบ้านจันอัด 98
4 4.08
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
137  โรงเรียนบ้านด่านติง 100
4 4.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
139  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 113
2 1.77
2 1.77
4 3.54
2 1.77
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
140  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 62
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
141  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 108
0 0.00
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
142  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 109
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
143  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 419
3 0.72
2 0.48
4 0.95
2 0.48
1 0.24
407 97.14
12 2.86%

 

จำนวนนักเรียน  33,099 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,287 6.91
เตี้ย  1,191 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,618 13.95
ผอมและเตี้ย  677 2.05
อ้วนและเตี้ย  469 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,857 72.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,242 คน


27.92%


Powered By www.thaieducation.net