ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 65
27 41.54
12 18.46
0 0.00
26 40.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 262
30 11.45
48 18.32
7 2.67
61 23.28
54 20.61
62 23.66
200 76.34%
3  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 282
55 19.50
45 15.96
54 19.15
25 8.87
30 10.64
73 25.89
209 74.11%
4  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 103
8 7.77
8 7.77
16 15.53
16 15.53
24 23.30
31 30.10
72 69.90%
5  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 253
27 10.67
29 11.46
13 5.14
48 18.97
27 10.67
109 43.08
144 56.92%
6  โรงเรียนบ้านยางขาว 149
34 22.82
45 30.20
5 3.36
0 0.00
0 0.00
65 43.62
84 56.38%
7  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 176
9 5.11
46 26.14
7 3.98
20 11.36
15 8.52
79 44.89
97 55.11%
8  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 148
19 12.84
8 5.41
9 6.08
27 18.24
17 11.49
68 45.95
80 54.05%
9  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 81
11 13.58
12 14.81
11 13.58
9 11.11
0 0.00
38 46.91
43 53.09%
10  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 605
120 19.83
72 11.90
41 6.78
61 10.08
12 1.98
299 49.42
306 50.58%
11  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 586
79 13.48
94 16.04
73 12.46
19 3.24
4 0.68
317 54.10
269 45.90%
12  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 253
50 19.76
60 23.72
2 0.79
0 0.00
0 0.00
141 55.73
112 44.27%
13  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 510
96 18.82
65 12.75
19 3.73
40 7.84
4 0.78
286 56.08
224 43.92%
14  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 221
8 3.62
14 6.33
19 8.60
22 9.95
26 11.76
132 59.73
89 40.27%
15  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 64
7 10.94
7 10.94
10 15.63
1 1.56
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
16  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 357
22 6.16
13 3.64
34 9.52
35 9.80
32 8.96
221 61.90
136 38.10%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 132
22 16.67
5 3.79
14 10.61
9 6.82
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
18  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 161
32 19.88
8 4.97
14 8.70
2 1.24
0 0.00
105 65.22
56 34.78%
19  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1755
127 7.24
210 11.97
71 4.05
127 7.24
71 4.05
1149 65.47
606 34.53%
20  โรงเรียนวัดปากกิเลน 99
4 4.04
4 4.04
24 24.24
0 0.00
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 229
29 12.66
17 7.42
9 3.93
6 2.62
8 3.49
160 69.87
69 30.13%
22  โรงเรียนบ้านอูล่อง 472
33 6.99
22 4.66
19 4.03
58 12.29
8 1.69
332 70.34
140 29.66%
23  โรงเรียนบ้านหินแหลม 263
20 7.60
19 7.22
12 4.56
14 5.32
8 3.04
190 72.24
73 27.76%
24  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 536
40 7.46
63 11.75
27 5.04
10 1.87
7 1.31
389 72.57
147 27.43%
25  โรงเรียนบ้านยางโทน 74
9 12.16
2 2.70
4 5.41
4 5.41
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
26  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 189
15 7.94
9 4.76
21 11.11
5 2.65
0 0.00
139 73.54
50 26.46%
27  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 216
9 4.17
26 12.04
18 8.33
2 0.93
2 0.93
159 73.61
57 26.39%
28  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 243
27 11.11
10 4.12
10 4.12
11 4.53
4 1.65
181 74.49
62 25.51%
29  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 154
10 6.49
8 5.19
3 1.95
5 3.25
13 8.44
115 74.68
39 25.32%
30  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 265
13 4.91
27 10.19
10 3.77
16 6.04
0 0.00
199 75.09
66 24.91%
31  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 591
35 5.92
58 9.81
49 8.29
4 0.68
1 0.17
444 75.13
147 24.87%
32  โรงเรียนบ้านไร่ 298
37 12.42
19 6.38
14 4.70
0 0.00
0 0.00
228 76.51
70 23.49%
33  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 131
12 9.16
8 6.11
10 7.63
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
34  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 621
22 3.54
26 4.19
93 14.98
1 0.16
0 0.00
479 77.13
142 22.87%
35  โรงเรียนบ้านนามกุย 187
11 5.88
15 8.02
5 2.67
11 5.88
0 0.00
145 77.54
42 22.46%
36  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 196
33 16.84
4 2.04
7 3.57
0 0.00
0 0.00
152 77.55
44 22.45%
37  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 59
7 11.86
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
38  โรงเรียนบ้านพุองกะ 160
9 5.63
10 6.25
16 10.00
0 0.00
0 0.00
125 78.13
35 21.88%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 83
7 8.43
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
40  โรงเรียนวัดปรังกาสี 545
56 10.28
28 5.14
25 4.59
6 1.10
0 0.00
430 78.90
115 21.10%
41  โรงเรียนหลุงกัง 114
7 6.14
2 1.75
9 7.89
5 4.39
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 467
28 6.00
41 8.78
20 4.28
5 1.07
0 0.00
373 79.87
94 20.13%
43  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 65
4 6.15
5 7.69
3 4.62
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 125
4 3.20
10 8.00
11 8.80
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
45  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 180
9 5.00
7 3.89
13 7.22
6 3.33
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
46  โรงเรียนบ้านหินดาด 178
11 6.18
6 3.37
10 5.62
7 3.93
0 0.00
144 80.90
34 19.10%
47  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 421
14 3.33
13 3.09
10 2.38
27 6.41
16 3.80
341 81.00
80 19.00%
48  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 179
10 5.59
11 6.15
8 4.47
3 1.68
2 1.12
145 81.01
34 18.99%
49  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 451
36 7.98
26 5.76
20 4.43
1 0.22
0 0.00
368 81.60
83 18.40%
50  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 126
5 3.97
10 7.94
5 3.97
2 1.59
1 0.79
103 81.75
23 18.25%
51  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 188
16 8.51
11 5.85
5 2.66
2 1.06
0 0.00
154 81.91
34 18.09%
52  โรงเรียนบ้านพุเตย 86
6 6.98
2 2.33
2 2.33
2 2.33
3 3.49
71 82.56
15 17.44%
53  โรงเรียนวัดหินดาด 250
15 6.00
21 8.40
7 2.80
0 0.00
0 0.00
207 82.80
43 17.20%
54  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 88
7 7.95
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
55  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 263
7 2.66
24 9.13
7 2.66
3 1.14
0 0.00
222 84.41
41 15.59%
56  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 126
5 3.97
8 6.35
6 4.76
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
57  โรงเรียนบ้านสารวัตร 180
3 1.67
5 2.78
10 5.56
4 2.22
4 2.22
154 85.56
26 14.44%
58  โรงเรียนบ้านหินดาด 71
0 0.00
6 8.45
4 5.63
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 137
6 4.38
5 3.65
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
60  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 467
13 2.78
9 1.93
31 6.64
11 2.36
0 0.00
403 86.30
64 13.70%
61  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 791
21 2.65
7 0.88
38 4.80
35 4.42
1 0.13
689 87.10
102 12.90%
62  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 64
0 0.00
2 3.13
1 1.56
1 1.56
4 6.25
56 87.50
8 12.50%
63  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
64  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
4 4.49
2 2.25
3 3.37
1 1.12
1 1.12
78 87.64
11 12.36%
65  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 96
6 6.25
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
66  โรงเรียนบ้านดินโส 295
6 2.03
8 2.71
13 4.41
2 0.68
1 0.34
265 89.83
30 10.17%
67  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 32
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
68  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 157
6 3.82
0 0.00
5 3.18
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
69  โรงเรียนบ้านเขาพัง 72
2 2.78
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
70  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 185
2 1.08
3 1.62
5 2.70
0 0.00
0 0.00
175 94.59
10 5.41%
71  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 262
9 3.44
0 0.00
5 1.91
0 0.00
0 0.00
248 94.66
14 5.34%
72  โรงเรียนบ้านหนองขอน 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 379
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 2.11
7 1.85
364 96.04
15 3.96%
74  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
75  โรงเรียนคุรุสภา 207
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
207 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
79  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
80  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,864 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,486 7.88
เตี้ย  1,422 7.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,092 5.79
ผอมและเตี้ย  830 4.40
อ้วนและเตี้ย  408 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,626 72.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,238 คน


27.77%


Powered By www.thaieducation.net