ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 149
36 24.16
96 64.43
17 11.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 58
8 13.79
10 17.24
0 0.00
40 68.97
0 0.00
0 0.00
58 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 407
146 35.87
122 29.98
14 3.44
99 24.32
0 0.00
26 6.39
381 93.61%
4  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 114
90 78.95
0 0.00
0 0.00
14 12.28
0 0.00
10 8.77
104 91.23%
5  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 289
68 23.53
18 6.23
36 12.46
86 29.76
54 18.69
27 9.34
262 90.66%
6  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
240 68.57
66 18.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 12.57
306 87.43%
7  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 140
17 12.14
33 23.57
11 7.86
40 28.57
1 0.71
38 27.14
102 72.86%
8  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 212
43 20.28
54 25.47
12 5.66
26 12.26
0 0.00
77 36.32
135 63.68%
9  โรงเรียนอรุณเมธา 473
83 17.55
110 23.26
61 12.90
29 6.13
17 3.59
173 36.58
300 63.42%
10  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 210
9 4.29
37 17.62
12 5.71
39 18.57
35 16.67
78 37.14
132 62.86%
11  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 466
32 6.87
231 49.57
8 1.72
19 4.08
2 0.43
174 37.34
292 62.66%
12  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 380
85 22.37
75 19.74
7 1.84
49 12.89
4 1.05
160 42.11
220 57.89%
13  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 376
35 9.31
127 33.78
21 5.59
19 5.05
2 0.53
172 45.74
204 54.26%
14  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 100
19 19.00
17 17.00
3 3.00
12 12.00
3 3.00
46 46.00
54 54.00%
15  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 782
33 4.22
286 36.57
15 1.92
37 4.73
0 0.00
411 52.56
371 47.44%
16  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 295
23 7.80
15 5.08
31 10.51
38 12.88
32 10.85
156 52.88
139 47.12%
17  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 150
39 26.00
22 14.67
5 3.33
3 2.00
0 0.00
81 54.00
69 46.00%
18  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 170
24 14.12
38 22.35
3 1.76
12 7.06
0 0.00
93 54.71
77 45.29%
19  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 583
48 8.23
83 14.24
17 2.92
103 17.67
12 2.06
320 54.89
263 45.11%
20  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 207
22 10.63
37 17.87
17 8.21
9 4.35
8 3.86
114 55.07
93 44.93%
21  โรงเรียนบ้านยะพอ 315
22 6.98
101 32.06
16 5.08
0 0.00
0 0.00
176 55.87
139 44.13%
22  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 212
25 11.79
27 12.74
37 17.45
4 1.89
0 0.00
119 56.13
93 43.87%
23  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 385
18 4.68
58 15.06
13 3.38
76 19.74
0 0.00
220 57.14
165 42.86%
24  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 125
21 16.80
17 13.60
5 4.00
10 8.00
0 0.00
72 57.60
53 42.40%
25  โรงเรียนบ้านจกปก 74
23 31.08
5 6.76
0 0.00
3 4.05
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
26  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 163
20 12.27
29 17.79
10 6.13
6 3.68
3 1.84
95 58.28
68 41.72%
27  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 849
98 11.54
100 11.78
37 4.36
118 13.90
0 0.00
496 58.42
353 41.58%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1083
62 5.72
50 4.62
112 10.34
112 10.34
108 9.97
639 59.00
444 41.00%
29  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 472
59 12.50
74 15.68
8 1.69
26 5.51
23 4.87
282 59.75
190 40.25%
30  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 216
22 10.19
55 25.46
4 1.85
0 0.00
0 0.00
135 62.50
81 37.50%
31  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 235
5 2.13
24 10.21
4 1.70
27 11.49
28 11.91
147 62.55
88 37.45%
32  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 271
40 14.76
25 9.23
11 4.06
22 8.12
2 0.74
171 63.10
100 36.90%
33  โรงเรียนบ้านแม่สละ 201
32 15.92
11 5.47
26 12.94
5 2.49
0 0.00
127 63.18
74 36.82%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 107
25 23.36
5 4.67
4 3.74
5 4.67
0 0.00
68 63.55
39 36.45%
35  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 277
21 7.58
57 20.58
15 5.42
4 1.44
3 1.08
177 63.90
100 36.10%
36  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 576
64 11.11
88 15.28
2 0.35
53 9.20
0 0.00
369 64.06
207 35.94%
37  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 198
22 11.11
26 13.13
7 3.54
16 8.08
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
38  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 120
3 2.50
12 10.00
0 0.00
28 23.33
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
39  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 133
24 18.05
8 6.02
13 9.77
1 0.75
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
40  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 573
105 18.32
70 12.22
22 3.84
0 0.00
0 0.00
376 65.62
197 34.38%
41  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 433
3 0.69
69 15.94
4 0.92
3 0.69
69 15.94
285 65.82
148 34.18%
42  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 454
18 3.96
16 3.52
51 11.23
28 6.17
39 8.59
302 66.52
152 33.48%
43  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 162
23 14.20
20 12.35
3 1.85
7 4.32
0 0.00
109 67.28
53 32.72%
44  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
29 9.45
23 7.49
24 7.82
208 67.75
99 32.25%
45  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 188
10 5.32
29 15.43
14 7.45
5 2.66
0 0.00
130 69.15
58 30.85%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 603
35 5.80
30 4.98
57 9.45
35 5.80
25 4.15
421 69.82
182 30.18%
47  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 391
27 6.91
32 8.18
46 11.76
6 1.53
5 1.28
275 70.33
116 29.67%
48  โรงเรียนบ้านแม่พลู 583
85 14.58
70 12.01
0 0.00
18 3.09
0 0.00
410 70.33
173 29.67%
49  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 118
10 8.47
10 8.47
7 5.93
5 4.24
3 2.54
83 70.34
35 29.66%
50  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 102
3 2.94
10 9.80
7 6.86
10 9.80
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 828
86 10.39
109 13.16
35 4.23
7 0.85
6 0.72
585 70.65
243 29.35%
52  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 653
64 9.80
96 14.70
27 4.13
0 0.00
0 0.00
466 71.36
187 28.64%
53  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 237
5 2.11
22 9.28
13 5.49
21 8.86
6 2.53
170 71.73
67 28.27%
54  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 485
32 6.60
78 16.08
22 4.54
4 0.82
0 0.00
349 71.96
136 28.04%
55  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 132
20 15.15
9 6.82
6 4.55
2 1.52
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831
89 10.71
115 13.84
11 1.32
13 1.56
4 0.48
599 72.08
232 27.92%
57  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1969
113 5.74
249 12.65
81 4.11
103 5.23
2 0.10
1421 72.17
548 27.83%
58  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 129
1 0.78
13 10.08
7 5.43
13 10.08
1 0.78
94 72.87
35 27.13%
59  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 531
21 3.95
27 5.08
22 4.14
40 7.53
32 6.03
389 73.26
142 26.74%
60  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 95
16 16.84
6 6.32
3 3.16
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
61  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 829
14 1.69
139 16.77
61 7.36
3 0.36
1 0.12
611 73.70
218 26.30%
62  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 107
7 6.54
14 13.08
7 6.54
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
63  โรงเรียนบ้านมอเกอ 238
23 9.66
30 12.61
4 1.68
5 2.10
0 0.00
176 73.95
62 26.05%
64  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208
20 9.62
0 0.00
12 5.77
15 7.21
7 3.37
154 74.04
54 25.96%
65  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 132
14 10.61
10 7.58
0 0.00
10 7.58
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
66  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 418
28 6.70
22 5.26
50 11.96
5 1.20
1 0.24
312 74.64
106 25.36%
67  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 142
7 4.93
17 11.97
11 7.75
0 0.00
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
68  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 630
100 15.87
36 5.71
9 1.43
6 0.95
1 0.16
478 75.87
152 24.13%
69  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 220
14 6.36
8 3.64
31 14.09
0 0.00
0 0.00
167 75.91
53 24.09%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 524
25 4.77
20 3.82
56 10.69
25 4.77
0 0.00
398 75.95
126 24.05%
71  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 384
31 8.07
20 5.21
36 9.38
5 1.30
0 0.00
292 76.04
92 23.96%
72  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 321
9 2.80
38 11.84
25 7.79
2 0.62
2 0.62
245 76.32
76 23.68%
73  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 133
9 6.77
7 5.26
15 11.28
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
74  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 169
8 4.73
18 10.65
12 7.10
1 0.59
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 367
27 7.36
32 8.72
20 5.45
4 1.09
0 0.00
284 77.38
83 22.62%
76  โรงเรียนแม่สอด 720
40 5.56
12 1.67
67 9.31
29 4.03
14 1.94
558 77.50
162 22.50%
77  โรงเรียนบ้านวังผา 242
18 7.44
18 7.44
15 6.20
2 0.83
1 0.41
188 77.69
54 22.31%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 202
11 5.45
10 4.95
23 11.39
0 0.00
1 0.50
157 77.72
45 22.28%
79  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 202
8 3.96
14 6.93
11 5.45
8 3.96
1 0.50
160 79.21
42 20.79%
80  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 189
10 5.29
4 2.12
23 12.17
1 0.53
1 0.53
150 79.37
39 20.63%
81  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180
7 3.89
12 6.67
9 5.00
8 4.44
1 0.56
143 79.44
37 20.56%
82  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 153
10 6.54
12 7.84
7 4.58
0 0.00
2 1.31
122 79.74
31 20.26%
83  โรงเรียนบ้านธงชัย 154
13 8.44
5 3.25
5 3.25
8 5.19
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
84  โรงเรียนบ้านแม่โพ 145
10 6.90
1 0.69
3 2.07
11 7.59
4 2.76
116 80.00
29 20.00%
85  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 134
5 3.73
11 8.21
8 5.97
2 1.49
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
86  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 942
32 3.40
32 3.40
59 6.26
32 3.40
26 2.76
761 80.79
181 19.21%
87  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 346
21 6.07
31 8.96
13 3.76
1 0.29
0 0.00
280 80.92
66 19.08%
88  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272
10 3.68
28 10.29
11 4.04
1 0.37
0 0.00
222 81.62
50 18.38%
89  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 199
15 7.54
5 2.51
15 7.54
1 0.50
0 0.00
163 81.91
36 18.09%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 194
6 3.09
8 4.12
7 3.61
14 7.22
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170
14 8.24
7 4.12
5 2.94
4 2.35
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
92  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 266
10 3.76
18 6.77
15 5.64
3 1.13
0 0.00
220 82.71
46 17.29%
93  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 143
9 6.29
6 4.20
5 3.50
2 1.40
2 1.40
119 83.22
24 16.78%
94  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 182
5 2.75
14 7.69
9 4.95
2 1.10
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
95  โรงเรียนบ้านปูแป้ 73
3 4.11
1 1.37
5 6.85
3 4.11
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
96  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 67
7 10.45
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
97  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 201
1 0.50
17 8.46
14 6.97
0 0.00
1 0.50
168 83.58
33 16.42%
98  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 272
14 5.15
18 6.62
9 3.31
1 0.37
2 0.74
228 83.82
44 16.18%
99  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 167
4 2.40
9 5.39
14 8.38
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
100  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 166
5 3.01
10 6.02
10 6.02
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
101  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 602
27 4.49
32 5.32
8 1.33
20 3.32
3 0.50
512 85.05
90 14.95%
102  โรงเรียนบ้านห้วยบง 141
11 7.80
0 0.00
10 7.09
0 0.00
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
103  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 689
12 1.74
77 11.18
9 1.31
4 0.58
0 0.00
587 85.20
102 14.80%
104  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 120
3 2.50
6 5.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
105  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 106
4 3.77
6 5.66
5 4.72
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
106  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 151
6 3.97
0 0.00
14 9.27
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
107  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 162
3 1.85
5 3.09
13 8.02
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
108  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 908
44 4.85
31 3.41
21 2.31
13 1.43
6 0.66
793 87.33
115 12.67%
109  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 466
24 5.15
24 5.15
5 1.07
0 0.00
5 1.07
408 87.55
58 12.45%
110  โรงเรียนบ้านพะละ 81
9 11.11
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
111  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 261
12 4.60
10 3.83
7 2.68
2 0.77
0 0.00
230 88.12
31 11.88%
112  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 174
2 1.15
7 4.02
8 4.60
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
113  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 95
3 3.16
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
114  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 115
6 5.22
2 1.74
1 0.87
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
115  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 195
8 4.10
6 3.08
1 0.51
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
116  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 180
2 1.11
6 3.33
0 0.00
2 1.11
0 0.00
170 94.44
10 5.56%
117  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 406
4 0.99
0 0.00
3 0.74
4 0.99
3 0.74
392 96.55
14 3.45%
118  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 463
2 0.43
0 0.00
6 1.30
0 0.00
4 0.86
451 97.41
12 2.59%
119  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 276
3 1.09
3 1.09
0 0.00
1 0.36
0 0.00
269 97.46
7 2.54%
120  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านปางส้าน 204
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
204 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,466 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,288 8.55
เตี้ย  4,278 11.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,917 4.98
ผอมและเตี้ย  1,793 4.66
อ้วนและเตี้ย  642 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,548 69.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,918 คน


30.98%


Powered By www.thaieducation.net