ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
23 35.94
10 15.63
15 23.44
10 15.63
6 9.38
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 51
11 21.57
18 35.29
2 3.92
11 21.57
1 1.96
8 15.69
43 84.31%
3  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 169
128 75.74
0 0.00
2 1.18
0 0.00
10 5.92
29 17.16
140 82.84%
4  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 439
57 12.98
58 13.21
26 5.92
115 26.20
84 19.13
99 22.55
340 77.45%
5  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 563
96 17.05
80 14.21
71 12.61
50 8.88
71 12.61
195 34.64
368 65.36%
6  โรงเรียนบ้านอ่าย 254
57 22.44
57 22.44
12 4.72
19 7.48
20 7.87
89 35.04
165 64.96%
7  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 233
15 6.44
29 12.45
16 6.87
44 18.88
45 19.31
84 36.05
149 63.95%
8  โรงเรียนบ้านลาน 414
79 19.08
99 23.91
30 7.25
21 5.07
23 5.56
162 39.13
252 60.87%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 5
1 20.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
10  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 319
52 16.30
36 11.29
90 28.21
0 0.00
0 0.00
141 44.20
178 55.80%
11  โรงเรียนบ้านกองลม 388
35 9.02
26 6.70
45 11.60
61 15.72
45 11.60
176 45.36
212 54.64%
12  โรงเรียนบ้านดอน 44
10 22.73
2 4.55
6 13.64
2 4.55
4 9.09
20 45.45
24 54.55%
13  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 407
12 2.95
47 11.55
25 6.14
59 14.50
72 17.69
192 47.17
215 52.83%
14  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 717
84 11.72
77 10.74
118 16.46
43 6.00
49 6.83
346 48.26
371 51.74%
15  โรงเรียนวัดจอมคีรี 72
17 23.61
13 18.06
6 8.33
0 0.00
0 0.00
36 50.00
36 50.00%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 392
71 18.11
34 8.67
50 12.76
26 6.63
12 3.06
199 50.77
193 49.23%
17  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 549
18 3.28
50 9.11
46 8.38
68 12.39
73 13.30
294 53.55
255 46.45%
18  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 354
17 4.80
50 14.12
79 22.32
9 2.54
8 2.26
191 53.95
163 46.05%
19  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
11 17.19
4 6.25
5 7.81
2 3.13
6 9.38
36 56.25
28 43.75%
20  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 64
3 4.69
18 28.13
5 7.81
0 0.00
2 3.13
36 56.25
28 43.75%
21  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 552
66 11.96
48 8.70
51 9.24
48 8.70
20 3.62
319 57.79
233 42.21%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 318
37 11.64
63 19.81
27 8.49
4 1.26
1 0.31
186 58.49
132 41.51%
23  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 239
21 8.79
35 14.64
26 10.88
11 4.60
4 1.67
142 59.41
97 40.59%
24  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 200
55 27.50
6 3.00
16 8.00
1 0.50
1 0.50
121 60.50
79 39.50%
25  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 345
29 8.41
73 21.16
28 8.12
5 1.45
1 0.29
209 60.58
136 39.42%
26  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 261
33 12.64
36 13.79
22 8.43
9 3.45
2 0.77
159 60.92
102 39.08%
27  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 136
19 13.97
24 17.65
6 4.41
4 2.94
0 0.00
83 61.03
53 38.97%
28  โรงเรียนวัดป่าแดง 170
15 8.82
14 8.24
22 12.94
11 6.47
4 2.35
104 61.18
66 38.82%
29  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 309
16 5.18
66 21.36
22 7.12
9 2.91
6 1.94
190 61.49
119 38.51%
30  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 111
22 19.82
4 3.60
13 11.71
2 1.80
1 0.90
69 62.16
42 37.84%
31  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 462
50 10.82
23 4.98
42 9.09
37 8.01
22 4.76
288 62.34
174 37.66%
32  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 297
12 4.04
20 6.73
24 8.08
27 9.09
27 9.09
187 62.96
110 37.04%
33  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 198
7 3.54
28 14.14
15 7.58
21 10.61
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
34  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 136
11 8.09
14 10.29
14 10.29
8 5.88
1 0.74
88 64.71
48 35.29%
35  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 400
9 2.25
17 4.25
43 10.75
26 6.50
45 11.25
260 65.00
140 35.00%
36  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 300
13 4.33
18 6.00
14 4.67
31 10.33
29 9.67
195 65.00
105 35.00%
37  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 377
32 8.49
53 14.06
41 10.88
4 1.06
1 0.27
246 65.25
131 34.75%
38  โรงเรียนบ้านแม่สาว 476
28 5.88
34 7.14
59 12.39
19 3.99
25 5.25
311 65.34
165 34.66%
39  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 136
4 2.94
13 9.56
12 8.82
10 7.35
8 5.88
89 65.44
47 34.56%
40  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 110
15 13.64
1 0.91
15 13.64
0 0.00
7 6.36
72 65.45
38 34.55%
41  โรงเรียนบ้านต้นโชค 213
23 10.80
19 8.92
13 6.10
18 8.45
0 0.00
140 65.73
73 34.27%
42  โรงเรียนบ้านสันปอธง 123
14 11.38
12 9.76
6 4.88
4 3.25
6 4.88
81 65.85
42 34.15%
43  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 67
12 17.91
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
44  โรงเรียนบ้านดอนชัย 126
8 6.35
16 12.70
12 9.52
5 3.97
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
45  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 166
4 2.41
35 21.08
13 7.83
1 0.60
1 0.60
112 67.47
54 32.53%
46  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 78
9 11.54
3 3.85
10 12.82
3 3.85
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
47  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 121
1 0.83
29 23.97
8 6.61
0 0.00
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
48  โรงเรียนบ้านปางสัก 144
7 4.86
15 10.42
19 13.19
4 2.78
0 0.00
99 68.75
45 31.25%
49  โรงเรียนบ้านปางปอย 336
8 2.38
43 12.80
23 6.85
12 3.57
18 5.36
232 69.05
104 30.95%
50  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 788
64 8.12
60 7.61
77 9.77
34 4.31
8 1.02
545 69.16
243 30.84%
51  โรงเรียนบ้านวังมะริว 91
4 4.40
6 6.59
6 6.59
6 6.59
6 6.59
63 69.23
28 30.77%
52  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 124
10 8.06
6 4.84
16 12.90
6 4.84
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
53  โรงเรียนบ้านโป่งนก 233
7 3.00
10 4.29
20 8.58
17 7.30
16 6.87
163 69.96
70 30.04%
54  โรงเรียนสันติวนา 91
5 5.49
10 10.99
11 12.09
1 1.10
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
55  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 120
7 5.83
9 7.50
15 12.50
3 2.50
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
56  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 92
6 6.52
8 8.70
3 3.26
6 6.52
3 3.26
66 71.74
26 28.26%
57  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 85
1 1.18
5 5.88
18 21.18
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
58  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 157
6 3.82
17 10.83
21 13.38
0 0.00
0 0.00
113 71.97
44 28.03%
59  โรงเรียนบ้านนามน 148
6 4.05
16 10.81
15 10.14
1 0.68
1 0.68
109 73.65
39 26.35%
60  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 131
6 4.58
4 3.05
12 9.16
7 5.34
5 3.82
97 74.05
34 25.95%
61  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 181
3 1.66
12 6.63
25 13.81
4 2.21
2 1.10
135 74.59
46 25.41%
62  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 193
6 3.11
33 17.10
5 2.59
5 2.59
0 0.00
144 74.61
49 25.39%
63  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 158
4 2.53
3 1.90
13 8.23
7 4.43
13 8.23
118 74.68
40 25.32%
64  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 171
20 11.70
12 7.02
3 1.75
8 4.68
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
65  โรงเรียนบ้านจอง 313
14 4.47
19 6.07
27 8.63
0 0.00
18 5.75
235 75.08
78 24.92%
66  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 203
7 3.45
10 4.93
5 2.46
17 8.37
11 5.42
153 75.37
50 24.63%
67  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 283
24 8.48
26 9.19
9 3.18
10 3.53
0 0.00
214 75.62
69 24.38%
68  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 145
4 2.76
25 17.24
6 4.14
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
69  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 301
18 5.98
23 7.64
17 5.65
8 2.66
5 1.66
230 76.41
71 23.59%
70  โรงเรียนบ้านดง 208
16 7.69
22 10.58
11 5.29
0 0.00
0 0.00
159 76.44
49 23.56%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 374
6 1.60
9 2.41
48 12.83
22 5.88
0 0.00
289 77.27
85 22.73%
72  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 71
3 4.23
2 2.82
9 12.68
2 2.82
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
73  โรงเรียนบ้านยาง 111
5 4.50
7 6.31
1 0.90
8 7.21
4 3.60
86 77.48
25 22.52%
74  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 358
26 7.26
21 5.87
28 7.82
3 0.84
2 0.56
278 77.65
80 22.35%
75  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 163
3 1.84
18 11.04
12 7.36
0 0.00
3 1.84
127 77.91
36 22.09%
76  โรงเรียนบ้านผาแดง 78
4 5.13
7 8.97
6 7.69
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
77  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 124
1 0.81
3 2.42
23 18.55
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 152
10 6.58
2 1.32
11 7.24
2 1.32
8 5.26
119 78.29
33 21.71%
79  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 93
5 5.38
8 8.60
5 5.38
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
80  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 135
6 4.44
12 8.89
10 7.41
1 0.74
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
81  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 128
8 6.25
10 7.81
8 6.25
1 0.78
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
82  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 333
27 8.11
18 5.41
17 5.11
7 2.10
0 0.00
264 79.28
69 20.72%
83  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 271
5 1.85
14 5.17
37 13.65
0 0.00
0 0.00
215 79.34
56 20.66%
84  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 127
7 5.51
9 7.09
10 7.87
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
85  โรงเรียนบ้านห้วยปู 89
13 14.61
2 2.25
3 3.37
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
86  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 114
3 2.63
13 11.40
7 6.14
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
87  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 273
10 3.66
10 3.66
16 5.86
10 3.66
9 3.30
218 79.85
55 20.15%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 50
1 2.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
89  โรงเรียนบ้านแม่คะ 221
11 4.98
12 5.43
18 8.14
3 1.36
0 0.00
177 80.09
44 19.91%
90  โรงเรียนบ้านถ้ำ 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
4 6.06
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
91  โรงเรียนบ้านสันม่วง 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
92  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 168
6 3.57
8 4.76
9 5.36
5 2.98
3 1.79
137 81.55
31 18.45%
93  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 136
10 7.35
7 5.15
6 4.41
0 0.00
2 1.47
111 81.62
25 18.38%
94  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 199
9 4.52
10 5.03
17 8.54
0 0.00
0 0.00
163 81.91
36 18.09%
95  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 417
16 3.84
22 5.28
37 8.87
0 0.00
0 0.00
342 82.01
75 17.99%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 332
17 5.12
13 3.92
29 8.73
0 0.00
0 0.00
273 82.23
59 17.77%
97  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2264
90 3.98
95 4.20
202 8.92
7 0.31
3 0.13
1867 82.46
397 17.54%
98  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 168
2 1.19
13 7.74
12 7.14
1 0.60
1 0.60
139 82.74
29 17.26%
99  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 87
2 2.30
2 2.30
8 9.20
3 3.45
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
100  โรงเรียนบ้านปางแดง 227
19 8.37
0 0.00
20 8.81
0 0.00
0 0.00
188 82.82
39 17.18%
101  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 491
12 2.44
42 8.55
29 5.91
1 0.20
0 0.00
407 82.89
84 17.11%
102  โรงเรียนบ้านแม่นะ 218
10 4.59
10 4.59
16 7.34
0 0.00
1 0.46
181 83.03
37 16.97%
103  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 148
12 8.11
0 0.00
13 8.78
0 0.00
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
104  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 416
22 5.29
17 4.09
9 2.16
22 5.29
0 0.00
346 83.17
70 16.83%
105  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 203
-1 -0.49
29 14.29
3 1.48
3 1.48
0 0.00
169 83.25
34 16.75%
106  โรงเรียนบ้านสันทราย 60
4 6.67
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
107  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 368
20 5.43
19 5.16
17 4.62
4 1.09
0 0.00
308 83.70
60 16.30%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 343
16 4.66
22 6.41
15 4.37
2 0.58
0 0.00
288 83.97
55 16.03%
109  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 88
1 1.14
2 2.27
3 3.41
3 3.41
5 5.68
74 84.09
14 15.91%
110  โรงเรียนบ้านโละ 139
6 4.32
9 6.47
4 2.88
1 0.72
1 0.72
118 84.89
21 15.11%
111  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 126
2 1.59
6 4.76
5 3.97
4 3.17
2 1.59
107 84.92
19 15.08%
112  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 190
7 3.68
5 2.63
14 7.37
1 0.53
1 0.53
162 85.26
28 14.74%
113  โรงเรียนบ้านออน 75
3 4.00
3 4.00
3 4.00
1 1.33
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
114  โรงเรียนวัดนันทาราม 84
1 1.19
2 2.38
7 8.33
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
115  โรงเรียนบ้านสินชัย 162
5 3.09
8 4.94
4 2.47
6 3.70
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
116  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 85
3 3.53
3 3.53
5 5.88
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
117  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 418
23 5.50
16 3.83
19 4.55
0 0.00
0 0.00
360 86.12
58 13.88%
118  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 146
2 1.37
0 0.00
18 12.33
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
119  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 95
4 4.21
6 6.32
3 3.16
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
120  โรงเรียนบ้านหลวง 142
3 2.11
6 4.23
9 6.34
1 0.70
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
121  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 123
3 2.44
2 1.63
8 6.50
3 2.44
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
122  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 568
50 8.80
0 0.00
0 0.00
23 4.05
0 0.00
495 87.15
73 12.85%
123  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 177
8 4.52
2 1.13
11 6.21
0 0.00
1 0.56
155 87.57
22 12.43%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 140
9 6.43
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
125  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 50
4 8.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
126  โรงเรียนบ้านปงตำ 63
3 4.76
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
127  โรงเรียนบ้านสบคาบ 81
3 3.70
5 6.17
1 1.23
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาว 238
5 2.10
3 1.26
10 4.20
3 1.26
5 2.10
212 89.08
26 10.92%
129  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
130  โรงเรียนวัดบ้านท่า 196
4 2.04
4 2.04
9 4.59
1 0.51
0 0.00
178 90.82
18 9.18%
131  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 45
4 8.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 104
0 0.00
1 0.96
2 1.92
4 3.85
2 1.92
95 91.35
9 8.65%
133  โรงเรียนบ้านนาหวาย 250
5 2.00
6 2.40
4 1.60
4 1.60
2 0.80
229 91.60
21 8.40%
134  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 203
0 0.00
0 0.00
9 4.43
6 2.96
2 0.99
186 91.63
17 8.37%
135  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 702
17 2.42
12 1.71
28 3.99
0 0.00
0 0.00
645 91.88
57 8.12%
136  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 163
0 0.00
6 3.68
7 4.29
0 0.00
0 0.00
150 92.02
13 7.98%
137  โรงเรียนวัดปางมะโอ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
138  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 93
0 0.00
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
139  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 80
3 3.75
1 1.25
1 1.25
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
140  โรงเรียนบ้านป่าแดง 234
4 1.71
3 1.28
5 2.14
3 1.28
2 0.85
217 92.74
17 7.26%
141  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 277
11 3.97
9 3.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
257 92.78
20 7.22%
142  โรงเรียนบ้านใหม่ 179
1 0.56
5 2.79
3 1.68
3 1.68
0 0.00
167 93.30
12 6.70%
143  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 125
2 1.60
1 0.80
5 4.00
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
144  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 66
2 3.03
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
145  โรงเรียนดอยสามหมื่น 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
146  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 220
2 0.91
1 0.45
6 2.73
0 0.00
0 0.00
211 95.91
9 4.09%
147  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 217
0 0.00
3 1.38
4 1.84
1 0.46
0 0.00
209 96.31
8 3.69%
148  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 360
2 0.56
2 0.56
2 0.56
1 0.28
1 0.28
352 97.78
8 2.22%
149  โรงเรียนบ้านรินหลวง 234
0 0.00
2 0.85
3 1.28
0 0.00
0 0.00
229 97.86
5 2.14%
150  โรงเรียนวิรุณเทพ 169
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
167 98.82
2 1.18%
151  โรงเรียนบ้านหัวนา 256
0 0.00
0 0.00
3 1.17
0 0.00
0 0.00
253 98.83
3 1.17%
152  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 236
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
236 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,182 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,240 6.55
เตี้ย  2,436 7.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,592 7.58
ผอมและเตี้ย  1,200 3.51
อ้วนและเตี้ย  911 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,803 72.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,379 คน


27.44%


Powered By www.thaieducation.net