ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทรายทอง 230
45 19.57
73 31.74
6 2.61
10 4.35
1 0.43
95 41.30
135 58.70%
2  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 341
23 6.74
80 23.46
11 3.23
23 6.74
11 3.23
193 56.60
148 43.40%
3  โรงเรียนบ้านป่าซาง 48
11 22.92
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
4  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 131
19 14.50
10 7.63
21 16.03
3 2.29
0 0.00
78 59.54
53 40.46%
5  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 190
6 3.16
10 5.26
19 10.00
14 7.37
25 13.16
116 61.05
74 38.95%
6  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 61
2 3.28
5 8.20
13 21.31
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
7  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 96
13 13.54
6 6.25
11 11.46
3 3.13
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
8  โรงเรียนปอวิทยา 309
33 10.68
26 8.41
22 7.12
19 6.15
5 1.62
204 66.02
105 33.98%
9  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 86
4 4.65
17 19.77
3 3.49
3 3.49
2 2.33
57 66.28
29 33.72%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ 58
5 8.62
4 6.90
3 5.17
1 1.72
6 10.34
39 67.24
19 32.76%
11  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 56
4 7.14
5 8.93
3 5.36
5 8.93
1 1.79
38 67.86
18 32.14%
12  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 201
11 5.47
33 16.42
6 2.99
10 4.98
4 1.99
137 68.16
64 31.84%
13  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 115
8 6.96
12 10.43
12 10.43
4 3.48
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
14  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 110
7 6.36
5 4.55
10 9.09
3 2.73
9 8.18
76 69.09
34 30.91%
15  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 203
15 7.39
28 13.79
16 7.88
3 1.48
0 0.00
141 69.46
62 30.54%
16  โรงเรียนบ้านเขียะ 59
3 5.08
3 5.08
5 8.47
7 11.86
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
17  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 128
3 2.34
4 3.13
11 8.59
7 5.47
14 10.94
89 69.53
39 30.47%
18  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 248
22 8.87
22 8.87
12 4.84
13 5.24
6 2.42
173 69.76
75 30.24%
19  โรงเรียนบ้านหนองบัว 27
0 0.00
4 14.81
4 14.81
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
20  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 108
8 7.41
11 10.19
10 9.26
2 1.85
1 0.93
76 70.37
32 29.63%
21  โรงเรียนบ้านผาแล 85
3 3.53
12 14.12
7 8.24
0 0.00
3 3.53
60 70.59
25 29.41%
22  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 106
12 11.32
5 4.72
11 10.38
3 2.83
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
23  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 933
51 5.47
54 5.79
71 7.61
48 5.14
48 5.14
661 70.85
272 29.15%
24  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 52
6 11.54
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
25  โรงเรียนบ้านหนองเตา 98
12 12.24
13 13.27
2 2.04
1 1.02
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
26  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 35
0 0.00
7 20.00
2 5.71
0 0.00
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
27  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 89
10 11.24
12 13.48
3 3.37
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
28  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 80
2 2.50
1 1.25
19 23.75
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
29  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 400
16 4.00
47 11.75
25 6.25
18 4.50
2 0.50
292 73.00
108 27.00%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 235
2 0.85
48 20.43
11 4.68
2 0.85
0 0.00
172 73.19
63 26.81%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 86
8 9.30
8 9.30
0 0.00
7 8.14
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
32  โรงเรียนบ้านก๊อ 42
4 9.52
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
33  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 126
15 11.90
7 5.56
8 6.35
0 0.00
3 2.38
93 73.81
33 26.19%
34  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 161
8 4.97
8 4.97
23 14.29
2 1.24
1 0.62
119 73.91
42 26.09%
35  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 123
4 3.25
10 8.13
15 12.20
2 1.63
1 0.81
91 73.98
32 26.02%
36  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 90
8 8.89
4 4.44
10 11.11
1 1.11
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
37  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 55
4 7.27
3 5.45
6 10.91
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
38  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 84
11 13.10
1 1.19
9 10.71
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
39  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 61
5 8.20
1 1.64
7 11.48
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
40  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 94
1 1.06
14 14.89
6 6.38
2 2.13
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 135
5 3.70
5 3.70
23 17.04
0 0.00
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
42  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 41
3 7.32
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
43  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 62
8 12.90
0 0.00
6 9.68
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
44  โรงเรียนบ้านส้าน 29
4 13.79
2 6.90
1 3.45
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
45  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 195
6 3.08
29 14.87
10 5.13
2 1.03
0 0.00
148 75.90
47 24.10%
46  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 126
6 4.76
4 3.17
10 7.94
4 3.17
6 4.76
96 76.19
30 23.81%
47  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 59
4 6.78
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
48  โรงเรียนบ้านขอนซุง 38
5 13.16
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
49  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 55
5 9.09
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
50  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 145
8 5.52
14 9.66
7 4.83
3 2.07
2 1.38
111 76.55
34 23.45%
51  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 73
6 8.22
3 4.11
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
52  โรงเรียนริมโขงวิทยา 116
3 2.59
11 9.48
13 11.21
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
53  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 43
4 9.30
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 185
18 9.73
5 2.70
20 10.81
0 0.00
0 0.00
142 76.76
43 23.24%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 56
5 8.93
1 1.79
7 12.50
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
56  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 182
11 6.04
17 9.34
10 5.49
4 2.20
0 0.00
140 76.92
42 23.08%
57  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 91
6 6.59
3 3.30
8 8.79
4 4.40
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
58  โรงเรียนบ้านกระแล 165
5 3.03
19 11.52
5 3.03
9 5.45
0 0.00
127 76.97
38 23.03%
59  โรงเรียนเพียงหลวง 16 214
13 6.07
19 8.88
3 1.40
10 4.67
3 1.40
166 77.57
48 22.43%
60  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 58
8 13.79
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
61  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 333
20 6.01
19 5.71
13 3.90
10 3.00
12 3.60
259 77.78
74 22.22%
62  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 54
4 7.41
1 1.85
6 11.11
0 0.00
1 1.85
42 77.78
12 22.22%
63  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 279
16 5.73
5 1.79
41 14.70
0 0.00
0 0.00
217 77.78
62 22.22%
64  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 140
11 7.86
7 5.00
13 9.29
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
65  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 118
8 6.78
3 2.54
15 12.71
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
66  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 128
6 4.69
14 10.94
7 5.47
1 0.78
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
67  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 55
2 3.64
0 0.00
7 12.73
3 5.45
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
68  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
9 16.36
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
69  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 179
2 1.12
27 15.08
9 5.03
0 0.00
1 0.56
140 78.21
39 21.79%
70  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 102
8 7.84
4 3.92
6 5.88
4 3.92
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
71  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 279
15 5.38
19 6.81
3 1.08
21 7.53
1 0.36
220 78.85
59 21.15%
72  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
12 9.38
5 3.91
5 3.91
3 2.34
2 1.56
101 78.91
27 21.09%
73  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 38
4 10.53
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
74  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 194
9 4.64
0 0.00
22 11.34
9 4.64
0 0.00
154 79.38
40 20.62%
75  โรงเรียนบ้านหลู้ 131
3 2.29
16 12.21
8 6.11
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 78
7 8.97
3 3.85
3 3.85
3 3.85
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
77  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 45
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
78  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 40
0 0.00
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
79  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 65
1 1.54
4 6.15
5 7.69
1 1.54
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
80  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 115
14 12.17
2 1.74
6 5.22
1 0.87
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
81  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 25
1 4.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
82  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 177
10 5.65
8 4.52
12 6.78
2 1.13
3 1.69
142 80.23
35 19.77%
83  โรงเรียนบ้านดอนไชย 71
3 4.23
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
84  โรงเรียนบ้านหวาย 123
8 6.50
2 1.63
12 9.76
1 0.81
1 0.81
99 80.49
24 19.51%
85  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 140
5 3.57
13 9.29
9 6.43
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
86  โรงเรียนบ้านปากอิง 68
1 1.47
7 10.29
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
87  โรงเรียนบ้านบุญนาค 121
9 7.44
6 4.96
8 6.61
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
88  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
6 8.33
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
89  โรงเรียนบ้านแม่เปา 163
0 0.00
0 0.00
11 6.75
18 11.04
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
90  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 90
3 3.33
1 1.11
3 3.33
9 10.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
91  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1019
25 2.45
36 3.53
113 11.09
2 0.20
1 0.10
842 82.63
177 17.37%
92  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 151
9 5.96
1 0.66
10 6.62
6 3.97
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
93  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 93
5 5.38
4 4.30
7 7.53
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
94  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 335
0 0.00
49 14.63
6 1.79
0 0.00
0 0.00
280 83.58
55 16.42%
95  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
3 9.68
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
96  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 202
2 0.99
2 0.99
25 12.38
3 1.49
0 0.00
170 84.16
32 15.84%
97  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 337
6 1.78
44 13.06
2 0.59
0 0.00
0 0.00
285 84.57
52 15.43%
98  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 124
8 6.45
1 0.81
7 5.65
0 0.00
3 2.42
105 84.68
19 15.32%
99  โรงเรียนบ้านชมภู 92
11 11.96
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
100  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
101  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 407
20 4.91
20 4.91
18 4.42
3 0.74
0 0.00
346 85.01
61 14.99%
102  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 476
27 5.67
5 1.05
15 3.15
11 2.31
13 2.73
405 85.08
71 14.92%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
104  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 86
3 3.49
1 1.16
7 8.14
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
105  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
106  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 104
1 0.96
2 1.92
10 9.62
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
107  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 98
7 7.14
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
108  โรงเรียนบ้านดอนแยง 90
4 4.44
4 4.44
2 2.22
0 0.00
1 1.11
79 87.78
11 12.22%
109  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 70
2 2.86
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
111  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
112  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 101
4 3.96
0 0.00
5 4.95
0 0.00
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
113  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 140
2 1.43
5 3.57
8 5.71
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 116
2 1.72
3 2.59
7 6.03
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
116  โรงเรียนบ้านหนองเสา 61
2 3.28
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
117  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 93
1 1.08
5 5.38
0 0.00
3 3.23
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
118  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
119  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 85
3 3.53
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 75
1 1.33
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
122  โรงเรียนบ้านป่ารวก 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
123  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 106
3 2.83
1 0.94
2 1.89
2 1.89
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
124  โรงเรียนบรรพตวิทยา 270
9 3.33
6 2.22
2 0.74
3 1.11
0 0.00
250 92.59
20 7.41%
125  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 101
2 1.98
1 0.99
4 3.96
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
126  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
127  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
128  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
129  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 114
1 0.88
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
130  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 48
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
131  โรงเรียนบ้านหลวง 106
1 0.94
1 0.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
132  โรงเรียนบ้านครึ่ง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,351 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  923 5.32
เตี้ย  1,132 6.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,181 6.81
ผอมและเตี้ย  404 2.33
อ้วนและเตี้ย  201 1.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,510 77.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,841 คน


22.14%


Powered By www.thaieducation.net