ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 67
40 59.70
8 11.94
3 4.48
15 22.39
1 1.49
0 0.00
67 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 26
6 23.08
3 11.54
10 38.46
3 11.54
4 15.38
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 149
39 26.17
42 28.19
10 6.71
39 26.17
4 2.68
15 10.07
134 89.93%
4  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 232
75 32.33
0 0.00
4 1.72
105 45.26
1 0.43
47 20.26
185 79.74%
5  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 165
19 11.52
19 11.52
10 6.06
38 23.03
30 18.18
49 29.70
116 70.30%
6  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 126
7 5.56
11 8.73
13 10.32
26 20.63
29 23.02
40 31.75
86 68.25%
7  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 386
29 7.51
25 6.48
136 35.23
39 10.10
30 7.77
127 32.90
259 67.10%
8  โรงเรียนโยนกวิทยา 51
2 3.92
6 11.76
8 15.69
9 17.65
9 17.65
17 33.33
34 66.67%
9  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 99
17 17.17
17 17.17
12 12.12
7 7.07
8 8.08
38 38.38
61 61.62%
10  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 72
6 8.33
17 23.61
11 15.28
10 13.89
0 0.00
28 38.89
44 61.11%
11  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 204
10 4.90
30 14.71
28 13.73
22 10.78
34 16.67
80 39.22
124 60.78%
12  โรงเรียนบ้านกลาง 303
26 8.58
23 7.59
15 4.95
49 16.17
62 20.46
128 42.24
175 57.76%
13  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 402
27 6.72
43 10.70
34 8.46
70 17.41
57 14.18
171 42.54
231 57.46%
14  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 66
0 0.00
9 13.64
5 7.58
9 13.64
14 21.21
29 43.94
37 56.06%
15  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 185
24 12.97
20 10.81
33 17.84
13 7.03
12 6.49
83 44.86
102 55.14%
16  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 603
101 16.75
139 23.05
0 0.00
59 9.78
21 3.48
283 46.93
320 53.07%
17  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 161
8 4.97
9 5.59
20 12.42
17 10.56
29 18.01
78 48.45
83 51.55%
18  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 151
14 9.27
24 15.89
32 21.19
3 1.99
1 0.66
77 50.99
74 49.01%
19  โรงเรียนบ้านป่าแดง 307
65 21.17
22 7.17
41 13.36
15 4.89
0 0.00
164 53.42
143 46.58%
20  โรงเรียนบ้านไร่ 108
13 12.04
15 13.89
13 12.04
5 4.63
2 1.85
60 55.56
48 44.44%
21  โรงเรียนบ้านดอยจัน 159
17 10.69
17 10.69
28 17.61
8 5.03
0 0.00
89 55.97
70 44.03%
22  โรงเรียนบ้านจะตี 175
22 12.57
16 9.14
10 5.71
15 8.57
12 6.86
100 57.14
75 42.86%
23  โรงเรียนบ้านสันกอง 325
23 7.08
46 14.15
21 6.46
26 8.00
22 6.77
187 57.54
138 42.46%
24  โรงเรียนบ้านไทรทอง 66
7 10.61
13 19.70
4 6.06
4 6.06
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
25  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 121
13 10.74
10 8.26
18 14.88
4 3.31
6 4.96
70 57.85
51 42.15%
26  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 383
58 15.14
30 7.83
55 14.36
14 3.66
1 0.26
225 58.75
158 41.25%
27  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 141
6 4.26
20 14.18
27 19.15
1 0.71
1 0.71
86 60.99
55 39.01%
28  โรงเรียนบ้านปางสา 229
23 10.04
43 18.78
17 7.42
5 2.18
0 0.00
141 61.57
88 38.43%
29  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 112
7 6.25
4 3.57
9 8.04
11 9.82
12 10.71
69 61.61
43 38.39%
30  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 178
22 12.36
15 8.43
8 4.49
15 8.43
6 3.37
112 62.92
66 37.08%
31  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 120
18 15.00
7 5.83
9 7.50
8 6.67
2 1.67
76 63.33
44 36.67%
32  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 211
33 15.64
37 17.54
7 3.32
0 0.00
0 0.00
134 63.51
77 36.49%
33  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 61
3 4.92
13 21.31
5 8.20
1 1.64
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
34  โรงเรียนบ้านถ้ำ 186
33 17.74
25 13.44
6 3.23
3 1.61
0 0.00
119 63.98
67 36.02%
35  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 334
37 11.08
44 13.17
33 9.88
6 1.80
0 0.00
214 64.07
120 35.93%
36  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 93
4 4.30
2 2.15
12 12.90
6 6.45
8 8.60
61 65.59
32 34.41%
37  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 278
27 9.71
40 14.39
8 2.88
15 5.40
5 1.80
183 65.83
95 34.17%
38  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 142
13 9.15
6 4.23
8 5.63
7 4.93
14 9.86
94 66.20
48 33.80%
39  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 185
24 12.97
20 10.81
14 7.57
2 1.08
2 1.08
123 66.49
62 33.51%
40  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 244
25 10.25
48 19.67
8 3.28
0 0.00
0 0.00
163 66.80
81 33.20%
41  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 152
9 5.92
12 7.89
7 4.61
5 3.29
17 11.18
102 67.11
50 32.89%
42  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 72
13 18.06
5 6.94
5 6.94
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
43  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 61
3 4.92
4 6.56
9 14.75
3 4.92
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
44  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 993
36 3.63
28 2.82
105 10.57
64 6.45
76 7.65
684 68.88
309 31.12%
45  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 76
5 6.58
3 3.95
11 14.47
4 5.26
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 31
2 6.45
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
47  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 83
5 6.02
8 9.64
11 13.25
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
48  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
5 8.47
6 10.17
5 8.47
1 1.69
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
49  โรงเรียนบ้านธารทอง 250
15 6.00
35 14.00
4 1.60
10 4.00
7 2.80
179 71.60
71 28.40%
50  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1372
54 3.94
14 1.02
272 19.83
30 2.19
12 0.87
990 72.16
382 27.84%
51  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 76
4 5.26
5 6.58
8 10.53
3 3.95
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
52  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 107
4 3.74
4 3.74
9 8.41
8 7.48
3 2.80
79 73.83
28 26.17%
53  โรงเรียนบ้านสันติสุข 341
22 6.45
31 9.09
19 5.57
14 4.11
3 0.88
252 73.90
89 26.10%
54  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 104
9 8.65
11 10.58
7 6.73
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
55  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 54
8 14.81
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 198
13 6.57
15 7.58
10 5.05
13 6.57
0 0.00
147 74.24
51 25.76%
57  โรงเรียนบ้านรวมใจ 218
3 1.38
41 18.81
10 4.59
1 0.46
0 0.00
163 74.77
55 25.23%
58  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 48
0 0.00
3 6.25
3 6.25
3 6.25
3 6.25
36 75.00
12 25.00%
59  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 69
5 7.25
6 8.70
6 8.70
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
60  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 204
18 8.82
16 7.84
13 6.37
3 1.47
0 0.00
154 75.49
50 24.51%
61  โรงเรียนบ้านสันทราย 515
35 6.80
14 2.72
52 10.10
16 3.11
8 1.55
390 75.73
125 24.27%
62  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 145
8 5.52
15 10.34
12 8.28
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
63  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 319
11 3.45
24 7.52
39 12.23
1 0.31
2 0.63
242 75.86
77 24.14%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 267
39 14.61
1 0.37
7 2.62
17 6.37
0 0.00
203 76.03
64 23.97%
65  โรงเรียนบ้านพญาไพร 447
2 0.45
49 10.96
8 1.79
13 2.91
35 7.83
340 76.06
107 23.94%
66  โรงเรียนบ้านดอย 143
2 1.40
5 3.50
21 14.69
6 4.20
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
67  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 636
29 4.56
90 14.15
29 4.56
1 0.16
0 0.00
487 76.57
149 23.43%
68  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1131
13 1.15
34 3.01
212 18.74
0 0.00
2 0.18
870 76.92
261 23.08%
69  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 87
5 5.75
6 6.90
3 3.45
3 3.45
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
70  โรงเรียนบ้านผาจี 147
12 8.16
5 3.40
6 4.08
10 6.80
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
71  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 63
2 3.17
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 167
11 6.59
10 5.99
14 8.38
2 1.20
0 0.00
130 77.84
37 22.16%
73  โรงเรียนบ้านป่ายาง 594
40 6.73
19 3.20
55 9.26
17 2.86
0 0.00
463 77.95
131 22.05%
74  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 159
8 5.03
7 4.40
19 11.95
1 0.63
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
75  โรงเรียนบ้านสบคำ 138
4 2.90
10 7.25
15 10.87
1 0.72
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
76  โรงเรียนบ้านปางห้า 106
5 4.72
4 3.77
13 12.26
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
77  โรงเรียนบ้านแม่คำ 80
5 6.25
4 5.00
4 5.00
4 5.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
78  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 132
12 9.09
10 7.58
6 4.55
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
79  โรงเรียนบ้านสันหลวง 90
10 11.11
3 3.33
3 3.33
3 3.33
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
80  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1020
19 1.86
78 7.65
103 10.10
7 0.69
8 0.78
805 78.92
215 21.08%
81  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 361
8 2.22
21 5.82
47 13.02
0 0.00
0 0.00
285 78.95
76 21.05%
82  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 64
4 6.25
0 0.00
7 10.94
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
83  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 129
8 6.20
4 3.10
12 9.30
2 1.55
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
84  โรงเรียนบ้านโป่ง 139
3 2.16
16 11.51
9 6.47
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
85  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 198
16 8.08
0 0.00
23 11.62
0 0.00
0 0.00
159 80.30
39 19.70%
86  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 97
0 0.00
9 9.28
9 9.28
0 0.00
1 1.03
78 80.41
19 19.59%
87  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 271
8 2.95
34 12.55
9 3.32
0 0.00
2 0.74
218 80.44
53 19.56%
88  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 108
2 1.85
5 4.63
11 10.19
3 2.78
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
89  โรงเรียนบ้านสันถนน 187
7 3.74
9 4.81
5 2.67
7 3.74
8 4.28
151 80.75
36 19.25%
90  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 189
12 6.35
12 6.35
10 5.29
2 1.06
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
91  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 740
20 2.70
16 2.16
50 6.76
9 1.22
46 6.22
599 80.95
141 19.05%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
7 7.69
7 7.69
2 2.20
1 1.10
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
93  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 119
9 7.56
9 7.56
4 3.36
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 65
1 1.54
2 3.08
7 10.77
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
95  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 130
10 7.69
1 0.77
12 9.23
1 0.77
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
96  โรงเรียนบ้านสบรวก 182
8 4.40
7 3.85
6 3.30
8 4.40
2 1.10
151 82.97
31 17.03%
97  โรงเรียนบ้านแม่แพง 53
3 5.66
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
98  โรงเรียนบ้านดอนงาม 112
8 7.14
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
99  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 72
3 4.17
0 0.00
7 9.72
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
100  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 146
10 6.85
5 3.42
3 2.05
4 2.74
2 1.37
122 83.56
24 16.44%
101  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
102  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
103  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 83
5 6.02
2 2.41
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
104  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
105  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 148
7 4.73
5 3.38
7 4.73
3 2.03
1 0.68
125 84.46
23 15.54%
106  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 68
1 1.47
1 1.47
7 10.29
1 1.47
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
107  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 96
2 2.08
0 0.00
12 12.50
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
108  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 124
5 4.03
7 5.65
4 3.23
2 1.61
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
109  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 281
9 3.20
8 2.85
9 3.20
6 2.14
7 2.49
242 86.12
39 13.88%
110  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 69
1 1.45
0 0.00
7 10.14
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหก 102
1 0.98
3 2.94
6 5.88
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
112  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 330
19 5.76
0 0.00
22 6.67
0 0.00
0 0.00
289 87.58
41 12.42%
113  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
1 1.75
1 1.75
50 87.72
7 12.28%
114  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 127
7 5.51
1 0.79
7 5.51
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
115  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 291
3 1.03
13 4.47
16 5.50
0 0.00
0 0.00
259 89.00
32 11.00%
116  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 84
5 5.95
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
117  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
2 2.60
2 2.60
2 2.60
2 2.60
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 334
11 3.29
5 1.50
7 2.10
8 2.40
3 0.90
300 89.82
34 10.18%
119  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
120  โรงเรียนบ้านป่าลัน 62
4 6.45
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
121  โรงเรียนบ้านสันนา 86
0 0.00
3 3.49
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
122  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 436
9 2.06
7 1.61
12 2.75
6 1.38
6 1.38
396 90.83
40 9.17%
123  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 89
0 0.00
0 0.00
6 6.74
2 2.25
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
124  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 135
5 3.70
3 2.22
4 2.96
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
125  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
126  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
127  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
128  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 116
2 1.72
0 0.00
5 4.31
1 0.86
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
129  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 158
3 1.90
2 1.27
5 3.16
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
130  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
131  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 743
11 1.48
8 1.08
7 0.94
3 0.40
0 0.00
714 96.10
29 3.90%
132  โรงเรียนบ้านจ้อง 342
4 1.17
4 1.17
5 1.46
0 0.00
0 0.00
329 96.20
13 3.80%
133  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
134  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.96
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
135  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
136  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
137  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 67
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
138  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,492 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,722 6.26
เตี้ย  1,817 6.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,353 8.56
ผอมและเตี้ย  1,059 3.85
อ้วนและเตี้ย  700 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,841 72.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,651 คน


27.83%


Powered By www.thaieducation.net