ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 12
9 75.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 89
82 92.13
2 2.25
4 4.49
1 1.12
0 0.00
0 0.00
89 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 314
28 8.92
6 1.91
11 3.50
171 54.46
98 31.21
0 0.00
314 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 61
5 8.20
2 3.28
22 36.07
16 26.23
16 26.23
0 0.00
61 100.00%
6  โรงเรียนสันหนองควาย 27
8 29.63
5 18.52
3 11.11
6 22.22
5 18.52
0 0.00
27 100.00%
7  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 99
14 14.14
20 20.20
24 24.24
17 17.17
15 15.15
9 9.09
90 90.91%
8  โรงเรียนบ้านหนองผำ 83
13 15.66
24 28.92
0 0.00
13 15.66
24 28.92
9 10.84
74 89.16%
9  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 102
28 27.45
16 15.69
30 29.41
2 1.96
7 6.86
19 18.63
83 81.37%
10  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 117
21 17.95
15 12.82
18 15.38
8 6.84
33 28.21
22 18.80
95 81.20%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 28
4 14.29
5 17.86
5 17.86
5 17.86
3 10.71
6 21.43
22 78.57%
12  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 42
9 21.43
6 14.29
5 11.90
6 14.29
0 0.00
16 38.10
26 61.90%
13  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 69
15 21.74
5 7.25
10 14.49
12 17.39
0 0.00
27 39.13
42 60.87%
14  โรงเรียนบ้านสัน 68
12 17.65
14 20.59
7 10.29
8 11.76
0 0.00
27 39.71
41 60.29%
15  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 209
8 3.83
50 23.92
7 3.35
39 18.66
18 8.61
87 41.63
122 58.37%
16  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 121
15 12.40
30 24.79
13 10.74
0 0.00
9 7.44
54 44.63
67 55.37%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 82
13 15.85
6 7.32
16 19.51
4 4.88
5 6.10
38 46.34
44 53.66%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 161
15 9.32
31 19.25
21 13.04
9 5.59
7 4.35
78 48.45
83 51.55%
19  โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 10
1 10.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
20  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 133
11 8.27
18 13.53
14 10.53
18 13.53
5 3.76
67 50.38
66 49.62%
21  โรงเรียนบ้านลังกา 71
5 7.04
11 15.49
4 5.63
11 15.49
4 5.63
36 50.70
35 49.30%
22  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 611
78 12.77
103 16.86
31 5.07
77 12.60
8 1.31
314 51.39
297 48.61%
23  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 77
12 15.58
11 14.29
10 12.99
3 3.90
0 0.00
41 53.25
36 46.75%
24  โรงเรียนสันกลางวิทยา 121
6 4.96
9 7.44
10 8.26
15 12.40
16 13.22
65 53.72
56 46.28%
25  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 272
51 18.75
39 14.34
20 7.35
14 5.15
1 0.37
147 54.04
125 45.96%
26  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 48
7 14.58
4 8.33
7 14.58
4 8.33
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
27  โรงเรียนบ้านวาวี 629
31 4.93
48 7.63
58 9.22
79 12.56
71 11.29
342 54.37
287 45.63%
28  โรงเรียนบ้านแม่ผง 20
3 15.00
0 0.00
5 25.00
1 5.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
29  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 196
7 3.57
13 6.63
17 8.67
20 10.20
30 15.31
109 55.61
87 44.39%
30  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 381
45 11.81
35 9.19
46 12.07
17 4.46
26 6.82
212 55.64
169 44.36%
31  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 83
11 13.25
11 13.25
12 14.46
1 1.20
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
32  โรงเรียนบ้านแม่อ้อประชารัฐ 145
14 9.66
3 2.07
15 10.34
17 11.72
12 8.28
84 57.93
61 42.07%
33  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 235
17 7.23
14 5.96
19 8.09
24 10.21
24 10.21
137 58.30
98 41.70%
34  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 77
6 7.79
15 19.48
7 9.09
4 5.19
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
35  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 192
10 5.21
13 6.77
10 5.21
23 11.98
23 11.98
113 58.85
79 41.15%
36  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 112
15 13.39
6 5.36
23 20.54
2 1.79
0 0.00
66 58.93
46 41.07%
37  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 312
18 5.77
13 4.17
33 10.58
31 9.94
31 9.94
186 59.62
126 40.38%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 169
15 8.88
27 15.98
22 13.02
1 0.59
3 1.78
101 59.76
68 40.24%
39  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 187
30 16.04
18 9.63
26 13.90
0 0.00
0 0.00
113 60.43
74 39.57%
40  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 155
20 12.90
13 8.39
27 17.42
1 0.65
0 0.00
94 60.65
61 39.35%
41  โรงเรียนบ้านโป่งนก 227
17 7.49
25 11.01
9 3.96
17 7.49
21 9.25
138 60.79
89 39.21%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 96
12 12.50
7 7.29
8 8.33
4 4.17
6 6.25
59 61.46
37 38.54%
43  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 99
18 18.18
4 4.04
14 14.14
2 2.02
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
44  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 131
29 22.14
8 6.11
12 9.16
0 0.00
0 0.00
82 62.60
49 37.40%
45  โรงเรียนบ้านป่าบง 102
16 15.69
2 1.96
13 12.75
2 1.96
5 4.90
64 62.75
38 37.25%
46  โรงเรียนร่องธารวิทยา 146
10 6.85
14 9.59
10 6.85
10 6.85
10 6.85
92 63.01
54 36.99%
47  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 49
6 12.24
8 16.33
2 4.08
2 4.08
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
48  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 102
17 16.67
17 16.67
0 0.00
2 1.96
1 0.98
65 63.73
37 36.27%
49  โรงเรียนบ้านโป่ง 146
13 8.90
10 6.85
11 7.53
7 4.79
10 6.85
95 65.07
51 34.93%
50  โรงเรียนบ้านป่าตึง 89
10 11.24
8 8.99
6 6.74
7 7.87
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
51  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 49
3 6.12
5 10.20
3 6.12
4 8.16
2 4.08
32 65.31
17 34.69%
52  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 79
14 17.72
7 8.86
3 3.80
3 3.80
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
53  โรงเรียนบ้านกล้วย 168
14 8.33
8 4.76
31 18.45
4 2.38
0 0.00
111 66.07
57 33.93%
54  โรงเรียนบ้านเลาลี 208
17 8.17
31 14.90
9 4.33
9 4.33
4 1.92
138 66.35
70 33.65%
55  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 174
14 8.05
11 6.32
8 4.60
18 10.34
7 4.02
116 66.67
58 33.33%
56  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 104
3 2.88
11 10.58
19 18.27
0 0.00
1 0.96
70 67.31
34 32.69%
57  โรงเรียนบ้านปางหลวง 40
3 7.50
2 5.00
1 2.50
6 15.00
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
58  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 91
8 8.79
4 4.40
13 14.29
3 3.30
1 1.10
62 68.13
29 31.87%
59  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 22
3 13.64
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
60  โรงเรียนบ้านดอนสลี 149
5 3.36
9 6.04
7 4.70
14 9.40
12 8.05
102 68.46
47 31.54%
61  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 195
19 9.74
0 0.00
25 12.82
12 6.15
4 2.05
135 69.23
60 30.77%
62  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 90
10 11.11
10 11.11
3 3.33
4 4.44
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
63  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 210
5 2.38
22 10.48
26 12.38
3 1.43
6 2.86
148 70.48
62 29.52%
64  โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 28
7 25.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
65  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 106
2 1.89
18 16.98
9 8.49
1 0.94
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
66  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 75
10 13.33
7 9.33
2 2.67
2 2.67
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
67  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 256
24 9.38
5 1.95
20 7.81
22 8.59
0 0.00
185 72.27
71 27.73%
68  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 233
22 9.44
15 6.44
4 1.72
15 6.44
8 3.43
169 72.53
64 27.47%
69  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 74
3 4.05
3 4.05
7 9.46
5 6.76
2 2.70
54 72.97
20 27.03%
70  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 833
27 3.24
21 2.52
75 9.00
35 4.20
66 7.92
609 73.11
224 26.89%
71  โรงเรียนบ้านร้องบง 134
13 9.70
1 0.75
21 15.67
1 0.75
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
72  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 123
9 7.32
8 6.50
15 12.20
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
73  โรงเรียนบ้านหนองยาว 127
19 14.96
0 0.00
14 11.02
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
74  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 96
5 5.21
0 0.00
13 13.54
0 0.00
6 6.25
72 75.00
24 25.00%
75  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 130
5 3.85
12 9.23
13 10.00
0 0.00
2 1.54
98 75.38
32 24.62%
76  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 96
7 7.29
5 5.21
11 11.46
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
77  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 97
7 7.22
6 6.19
4 4.12
4 4.12
2 2.06
74 76.29
23 23.71%
78  โรงเรียนบ้านต้นง้าว 22
0 0.00
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
79  โรงเรียนริมวัง ๒ 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
80  โรงเรียนบ้านต้นยาง 49
5 10.20
0 0.00
3 6.12
0 0.00
3 6.12
38 77.55
11 22.45%
81  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 168
13 7.74
3 1.79
15 8.93
6 3.57
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
82  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 56
4 7.14
1 1.79
4 7.14
0 0.00
3 5.36
44 78.57
12 21.43%
83  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 137
8 5.84
7 5.11
6 4.38
6 4.38
2 1.46
108 78.83
29 21.17%
84  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 82
4 4.88
6 7.32
7 8.54
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
85  โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
86  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 125
7 5.60
7 5.60
8 6.40
3 2.40
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
87  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 244
4 1.64
16 6.56
26 10.66
2 0.82
0 0.00
196 80.33
48 19.67%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 84
7 8.33
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
89  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 90
5 5.56
3 3.33
9 10.00
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
90  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
91  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 524
21 4.01
0 0.00
71 13.55
0 0.00
6 1.15
426 81.30
98 18.70%
92  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 107
9 8.41
1 0.93
8 7.48
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
93  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 463
15 3.24
25 5.40
25 5.40
8 1.73
13 2.81
377 81.43
86 18.57%
94  โรงเรียนบ้านป่าสัก 81
5 6.17
5 6.17
5 6.17
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
95  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 136
0 0.00
25 18.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
96  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 600
23 3.83
17 2.83
70 11.67
0 0.00
0 0.00
490 81.67
110 18.33%
97  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 88
4 4.55
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
98  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 212
6 2.83
4 1.89
25 11.79
3 1.42
0 0.00
174 82.08
38 17.92%
99  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 124
7 5.65
1 0.81
14 11.29
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
100  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 195
8 4.10
7 3.59
17 8.72
2 1.03
0 0.00
161 82.56
34 17.44%
101  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 87
4 4.60
3 3.45
3 3.45
3 3.45
2 2.30
72 82.76
15 17.24%
102  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 133
3 2.26
7 5.26
12 9.02
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 121
8 6.61
3 2.48
8 6.61
0 0.00
1 0.83
101 83.47
20 16.53%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 386
10 2.59
15 3.89
18 4.66
8 2.07
10 2.59
325 84.20
61 15.80%
105  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
106  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 97
6 6.19
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
107  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 159
3 1.89
2 1.26
18 11.32
1 0.63
0 0.00
135 84.91
24 15.09%
108  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
109  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 111
4 3.60
4 3.60
2 1.80
2 1.80
3 2.70
96 86.49
15 13.51%
110  โรงเรียนบ้านแม่พุง 67
6 8.96
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
111  โรงเรียนบ้านขุนลาว 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
112  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 106
2 1.89
1 0.94
11 10.38
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
113  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 222
9 4.05
4 1.80
13 5.86
0 0.00
1 0.45
195 87.84
27 12.16%
114  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 58
0 0.00
2 3.45
4 6.90
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
115  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.14
25 89.29
3 10.71%
116  โรงเรียนบ้านดินดำ 105
2 1.90
1 0.95
8 7.62
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
117  โรงเรียนบ้านสันสลี 48
0 0.00
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
118  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 125
1 0.80
1 0.80
9 7.20
2 1.60
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
119  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
120  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 97
2 2.06
3 3.09
3 3.09
2 2.06
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 94
1 1.06
0 0.00
6 6.38
2 2.13
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
122  โรงเรียนบ้านปางหก 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
123  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
124  โรงเรียนบ้านถ้ำ 92
1 1.09
1 1.09
6 6.52
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
125  โรงเรียนบ้านสันติวัน 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
126  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
127  โรงเรียนบ้านสิบสอง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
128  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 118
4 3.39
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
129  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
130  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 130
2 1.54
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 164
2 1.22
0 0.00
9 5.49
0 0.00
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
132  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 115
0 0.00
1 0.87
3 2.61
3 2.61
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
133  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 329
9 2.74
7 2.13
4 1.22
0 0.00
0 0.00
309 93.92
20 6.08%
134  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 101
2 1.98
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
135  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 253
7 2.77
1 0.40
2 0.79
1 0.40
1 0.40
241 95.26
12 4.74%
136  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 365
5 1.37
7 1.92
0 0.00
3 0.82
1 0.27
349 95.62
16 4.38%
137  โรงเรียนบ้านป่าตึง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
138  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 25
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
139  โรงเรียนบ้านศาลา 28
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
140  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
141  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
142  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
143  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 449
1 0.22
2 0.45
2 0.45
2 0.45
1 0.22
441 98.22
8 1.78%
144  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 211
0 0.00
0 0.00
3 1.42
0 0.00
0 0.00
208 98.58
3 1.42%
145  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัว 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนริมวัง ๑ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,335 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,404 6.90
เตี้ย  1,193 5.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,611 7.92
ผอมและเตี้ย  969 4.77
อ้วนและเตี้ย  721 3.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,437 71.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,898 คน


29.00%


Powered By www.thaieducation.net