ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนสวี 303
28 9.24
25 8.25
68 22.44
12 3.96
48 15.84
122 40.26
181 59.74%
2  โรงเรียนบ้านในเหมือง 344
21 6.10
21 6.10
56 16.28
42 12.21
44 12.79
160 46.51
184 53.49%
3  โรงเรียนบ้านในกริม 89
4 4.49
8 8.99
11 12.36
12 13.48
11 12.36
43 48.31
46 51.69%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 38
5 13.16
0 0.00
9 23.68
0 0.00
3 7.89
21 55.26
17 44.74%
5  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 79
10 12.66
6 7.59
14 17.72
4 5.06
1 1.27
44 55.70
35 44.30%
6  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 16
3 18.75
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
7  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 495
33 6.67
19 3.84
56 11.31
52 10.51
56 11.31
279 56.36
216 43.64%
8  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 49
16 32.65
0 0.00
4 8.16
0 0.00
1 2.04
28 57.14
21 42.86%
9  โรงเรียนบ้านน้ำตก 40
6 15.00
3 7.50
7 17.50
1 2.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
10  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 22
0 0.00
2 9.09
7 31.82
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
11  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 25
0 0.00
3 12.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
12  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 385
27 7.01
21 5.45
45 11.69
32 8.31
29 7.53
231 60.00
154 40.00%
13  โรงเรียนบ้านดอนแค 116
17 14.66
9 7.76
16 13.79
3 2.59
0 0.00
71 61.21
45 38.79%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 235
10 4.26
10 4.26
20 8.51
20 8.51
30 12.77
145 61.70
90 38.30%
15  โรงเรียนวัดแหลมปอ 149
12 8.05
8 5.37
27 18.12
10 6.71
0 0.00
92 61.74
57 38.26%
16  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 198
14 7.07
14 7.07
14 7.07
19 9.60
14 7.07
123 62.12
75 37.88%
17  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 48
12 25.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
18  โรงเรียนบ้านคู 258
13 5.04
4 1.55
29 11.24
19 7.36
31 12.02
162 62.79
96 37.21%
19  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 89
3 3.37
0 0.00
24 26.97
6 6.74
0 0.00
56 62.92
33 37.08%
20  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1420
44 3.10
23 1.62
233 16.41
67 4.72
156 10.99
897 63.17
523 36.83%
21  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 30
3 10.00
2 6.67
5 16.67
1 3.33
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
22  โรงเรียนบ้านดวด 153
17 11.11
4 2.61
29 18.95
5 3.27
1 0.65
97 63.40
56 36.60%
23  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 167
12 7.19
11 6.59
15 8.98
8 4.79
15 8.98
106 63.47
61 36.53%
24  โรงเรียนวัดหนองบัว 66
4 6.06
4 6.06
14 21.21
0 0.00
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
25  โรงเรียนบ้านในหุบ 191
32 16.75
16 8.38
21 10.99
0 0.00
0 0.00
122 63.87
69 36.13%
26  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 63
5 7.94
0 0.00
13 20.63
3 4.76
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
27  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 428
66 15.42
10 2.34
51 11.92
10 2.34
11 2.57
280 65.42
148 34.58%
28  โรงเรียนบ้านทับช้าง 61
5 8.20
8 13.11
5 8.20
0 0.00
3 4.92
40 65.57
21 34.43%
29  โรงเรียนบ้านปังหวาน 183
21 11.48
8 4.37
34 18.58
0 0.00
0 0.00
120 65.57
63 34.43%
30  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1079
26 2.41
36 3.34
150 13.90
27 2.50
127 11.77
713 66.08
366 33.92%
31  โรงเรียนบ้านดอนนน 48
6 12.50
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
32  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 92
7 7.61
7 7.61
15 16.30
1 1.09
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
33  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 357
15 4.20
21 5.88
77 21.57
0 0.00
2 0.56
242 67.79
115 32.21%
34  โรงเรียนวัดดอนชัย 60
3 5.00
2 3.33
10 16.67
2 3.33
2 3.33
41 68.33
19 31.67%
35  โรงเรียนบ้านคลองระ 65
2 3.08
8 12.31
7 10.77
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
36  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 141
9 6.38
4 2.84
25 17.73
3 2.13
1 0.71
99 70.21
42 29.79%
37  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 148
12 8.11
5 3.38
18 12.16
9 6.08
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
38  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 202
20 9.90
5 2.48
35 17.33
0 0.00
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
39  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 27
1 3.70
2 7.41
3 11.11
1 3.70
1 3.70
19 70.37
8 29.63%
40  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 34
0 0.00
3 8.82
5 14.71
0 0.00
2 5.88
24 70.59
10 29.41%
41  โรงเรียนวัดชลธารวดี 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
13 27.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
42  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 73
5 6.85
5 6.85
8 10.96
3 4.11
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
43  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 185
3 1.62
5 2.70
36 19.46
9 4.86
0 0.00
132 71.35
53 28.65%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 180
13 7.22
2 1.11
36 20.00
0 0.00
0 0.00
129 71.67
51 28.33%
45  โรงเรียนพัฒนศึกษา 220
2 0.91
18 8.18
41 18.64
1 0.45
0 0.00
158 71.82
62 28.18%
46  โรงเรียนบ้านพังเหา 107
5 4.67
0 0.00
16 14.95
6 5.61
3 2.80
77 71.96
30 28.04%
47  โรงเรียนวัดท่าทอง 65
3 4.62
2 3.08
13 20.00
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
48  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 499
29 5.81
1 0.20
108 21.64
0 0.00
0 0.00
361 72.34
138 27.66%
49  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 871
46 5.28
20 2.30
120 13.78
44 5.05
4 0.46
637 73.13
234 26.87%
50  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 103
7 6.80
7 6.80
11 10.68
2 1.94
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
51  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 81
9 11.11
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
52  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 85
11 12.94
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
53  โรงเรียนบ้านเขาแงน 70
6 8.57
1 1.43
11 15.71
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
54  โรงเรียนบ้านปากเลข 83
3 3.61
6 7.23
9 10.84
3 3.61
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
55  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 235
8 3.40
12 5.11
20 8.51
10 4.26
9 3.83
176 74.89
59 25.11%
56  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 48
1 2.08
0 0.00
10 20.83
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
57  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 117
8 6.84
6 5.13
13 11.11
2 1.71
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
58  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 75
7 9.33
5 6.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
59  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 200
3 1.50
5 2.50
35 17.50
3 1.50
1 0.50
153 76.50
47 23.50%
60  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 98
4 4.08
1 1.02
11 11.22
3 3.06
4 4.08
75 76.53
23 23.47%
61  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 60
2 3.33
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
62  โรงเรียนวัดพะงุ้น 78
8 10.26
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
63  โรงเรียนบ้านปากทรง 75
9 12.00
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
64  โรงเรียนบ้านคลองสง 146
4 2.74
1 0.68
10 6.85
4 2.74
14 9.59
113 77.40
33 22.60%
65  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 170
7 4.12
3 1.76
28 16.47
0 0.00
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
66  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 148
7 4.73
0 0.00
26 17.57
0 0.00
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
67  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 117
7 5.98
1 0.85
18 15.38
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
68  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 211
13 6.16
6 2.84
24 11.37
2 0.95
1 0.47
165 78.20
46 21.80%
69  โรงเรียนวัดนาทิการาม 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
70  โรงเรียนวัดธัญญาราม 176
11 6.25
8 4.55
13 7.39
6 3.41
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
71  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 366
17 4.64
15 4.10
42 11.48
4 1.09
1 0.27
287 78.42
79 21.58%
72  โรงเรียนบ้านบางหยี 159
4 2.52
12 7.55
10 6.29
8 5.03
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
73  โรงเรียนบ้านวังปลา 269
25 9.29
7 2.60
12 4.46
5 1.86
8 2.97
212 78.81
57 21.19%
74  โรงเรียนวัดนพคุณ 52
3 5.77
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 217
7 3.23
10 4.61
13 5.99
7 3.23
8 3.69
172 79.26
45 20.74%
76  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 63
0 0.00
4 6.35
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
77  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 30
1 3.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
78  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 65
2 3.08
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
79  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 499
27 5.41
17 3.41
55 11.02
0 0.00
0 0.00
400 80.16
99 19.84%
80  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 70
4 5.71
1 1.43
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
81  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 125
8 6.40
1 0.80
14 11.20
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
82  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 93
4 4.30
4 4.30
8 8.60
0 0.00
1 1.08
76 81.72
17 18.28%
83  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 78
4 5.13
6 7.69
3 3.85
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
84  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 51
4 7.84
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
85  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 196
8 4.08
0 0.00
9 4.59
8 4.08
9 4.59
162 82.65
34 17.35%
86  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 127
5 3.94
2 1.57
11 8.66
4 3.15
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 339
12 3.54
8 2.36
37 10.91
0 0.00
0 0.00
282 83.19
57 16.81%
88  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 179
5 2.79
6 3.35
8 4.47
7 3.91
4 2.23
149 83.24
30 16.76%
89  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 48
2 4.17
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
90  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 55
4 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 9.09
46 83.64
9 16.36%
91  โรงเรียนบ้านทรายทอง 55
0 0.00
3 5.45
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
92  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 243
9 3.70
3 1.23
27 11.11
0 0.00
0 0.00
204 83.95
39 16.05%
93  โรงเรียนวัดจันทราวาส 81
8 9.88
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
94  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
95  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 98
2 2.04
2 2.04
10 10.20
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
96  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
97  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 102
4 3.92
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 310
9 2.90
11 3.55
6 1.94
6 1.94
9 2.90
269 86.77
41 13.23%
99  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 102
0 0.00
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
100  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 176
2 1.14
2 1.14
7 3.98
2 1.14
9 5.11
154 87.50
22 12.50%
101  โรงเรียนบ้านคลองกก 119
1 0.84
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
102  โรงเรียนบ้านไทรล่า 88
1 1.14
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
103  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
104  โรงเรียนบ้านยางงาม 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
105  โรงเรียนวัดชุมแสง 132
4 3.03
4 3.03
4 3.03
0 0.00
1 0.76
119 90.15
13 9.85%
106  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 217
3 1.38
4 1.84
13 5.99
1 0.46
0 0.00
196 90.32
21 9.68%
107  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 747
24 3.21
14 1.87
33 4.42
0 0.00
0 0.00
676 90.50
71 9.50%
108  โรงเรียนวัดนาสัก 108
1 0.93
2 1.85
6 5.56
1 0.93
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
109  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
110  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 121
4 3.31
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
111  โรงเรียนวัดท้องตม 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
31 91.18
3 8.82%
112  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 103
3 2.91
0 0.00
3 2.91
0 0.00
3 2.91
94 91.26
9 8.74%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
114  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 109
0 0.00
2 1.83
7 6.42
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
115  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
116  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
117  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 201
0 0.00
0 0.00
12 5.97
0 0.00
0 0.00
189 94.03
12 5.97%
118  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
119  โรงเรียนวัดวาลุการาม 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,395 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 5.26
เตี้ย  609 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,360 12.17
ผอมและเตี้ย  541 2.79
อ้วนและเตี้ย  687 3.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,178 73.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,217 คน


26.90%


Powered By www.thaieducation.net