ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
46 71.88
0 0.00
5 7.81
1 1.56
0 0.00
12 18.75
52 81.25%
2  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 391
37 9.46
35 8.95
48 12.28
75 19.18
83 21.23
113 28.90
278 71.10%
3  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 31
5 16.13
4 12.90
2 6.45
6 19.35
1 3.23
13 41.94
18 58.06%
4  โรงเรียนบ้านนา 29
4 13.79
1 3.45
6 20.69
1 3.45
4 13.79
13 44.83
16 55.17%
5  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 25
3 12.00
4 16.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
6  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 81
1 1.23
7 8.64
18 22.22
7 8.64
9 11.11
39 48.15
42 51.85%
7  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 29
9 31.03
2 6.90
4 13.79
0 0.00
0 0.00
14 48.28
15 51.72%
8  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 298
31 10.40
31 10.40
54 18.12
17 5.70
20 6.71
145 48.66
153 51.34%
9  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 28
7 25.00
3 10.71
4 14.29
0 0.00
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
6 21.43
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
11  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 98
16 16.33
9 9.18
15 15.31
8 8.16
0 0.00
50 51.02
48 48.98%
12  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 323
39 12.07
36 11.15
43 13.31
17 5.26
21 6.50
167 51.70
156 48.30%
13  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 145
2 1.38
8 5.52
16 11.03
22 15.17
21 14.48
76 52.41
69 47.59%
14  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 462
59 12.77
52 11.26
69 14.94
34 7.36
0 0.00
248 53.68
214 46.32%
15  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 209
10 4.78
9 4.31
31 14.83
18 8.61
27 12.92
114 54.55
95 45.45%
16  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 410
40 9.76
55 13.41
42 10.24
37 9.02
9 2.20
227 55.37
183 44.63%
17  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
21 16.41
11 8.59
20 15.63
5 3.91
0 0.00
71 55.47
57 44.53%
18  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25
4 16.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
19  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 164
12 7.32
22 13.41
28 17.07
7 4.27
3 1.83
92 56.10
72 43.90%
20  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 35
6 17.14
0 0.00
2 5.71
5 14.29
2 5.71
20 57.14
15 42.86%
21  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 159
26 16.35
10 6.29
28 17.61
4 2.52
0 0.00
91 57.23
68 42.77%
22  โรงเรียนบ้านหนองขาม 92
15 16.30
9 9.78
10 10.87
3 3.26
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
23  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 45
0 0.00
4 8.89
13 28.89
1 2.22
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
24  โรงเรียนบ้านซับหมี 140
5 3.57
7 5.00
17 12.14
12 8.57
15 10.71
84 60.00
56 40.00%
25  โรงเรียนวังกะอาม 35
5 14.29
0 0.00
3 8.57
4 11.43
2 5.71
21 60.00
14 40.00%
26  โรงเรียนบ้านโคกแสว 43
8 18.60
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
27  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 33
6 18.18
0 0.00
4 12.12
3 9.09
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 514
19 3.70
17 3.31
72 14.01
17 3.31
77 14.98
312 60.70
202 39.30%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 179
19 10.61
13 7.26
30 16.76
8 4.47
0 0.00
109 60.89
70 39.11%
30  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 41
5 12.20
5 12.20
5 12.20
1 2.44
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
31  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 18
1 5.56
1 5.56
2 11.11
2 11.11
1 5.56
11 61.11
7 38.89%
32  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 63
7 11.11
4 6.35
7 11.11
3 4.76
3 4.76
39 61.90
24 38.10%
33  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 89
2 2.25
1 1.12
17 19.10
13 14.61
0 0.00
56 62.92
33 37.08%
34  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 54
0 0.00
0 0.00
14 25.93
3 5.56
3 5.56
34 62.96
20 37.04%
35  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 114
18 15.79
10 8.77
8 7.02
6 5.26
0 0.00
72 63.16
42 36.84%
36  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 95
3 3.16
7 7.37
14 14.74
4 4.21
7 7.37
60 63.16
35 36.84%
37  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 72
17 23.61
2 2.78
5 6.94
2 2.78
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
38  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 61
12 19.67
3 4.92
7 11.48
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
39  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
16 9.09
15 8.52
11 6.25
9 5.11
11 6.25
114 64.77
62 35.23%
40  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 44
3 6.82
3 6.82
6 13.64
3 6.82
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
41  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 21
3 14.29
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
42  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 141
13 9.22
12 8.51
6 4.26
15 10.64
0 0.00
95 67.38
46 32.62%
43  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 89
10 11.24
14 15.73
4 4.49
1 1.12
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
44  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 22
3 13.64
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
45  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 111
17 15.32
4 3.60
13 11.71
0 0.00
1 0.90
76 68.47
35 31.53%
46  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 123
22 17.89
6 4.88
10 8.13
0 0.00
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
47  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 82
13 15.85
3 3.66
3 3.66
1 1.22
5 6.10
57 69.51
25 30.49%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 69
4 5.80
3 4.35
11 15.94
3 4.35
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
49  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 158
8 5.06
8 5.06
8 5.06
8 5.06
16 10.13
110 69.62
48 30.38%
50  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 89
4 4.49
10 11.24
10 11.24
3 3.37
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
51  โรงเรียนหัวสระวิทยา 126
5 3.97
9 7.14
9 7.14
7 5.56
8 6.35
88 69.84
38 30.16%
52  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 73
4 5.48
2 2.74
9 12.33
2 2.74
5 6.85
51 69.86
22 30.14%
53  โรงเรียนบ้านวังพง 40
3 7.50
1 2.50
6 15.00
2 5.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
54  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 157
13 8.28
4 2.55
17 10.83
11 7.01
2 1.27
110 70.06
47 29.94%
55  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 61
15 24.59
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
56  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 58
2 3.45
1 1.72
14 24.14
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
57  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
58  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 66
4 6.06
2 3.03
1 1.52
4 6.06
8 12.12
47 71.21
19 28.79%
59  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 28
5 17.86
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
60  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 63
5 7.94
6 9.52
3 4.76
3 4.76
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
61  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 35
0 0.00
3 8.57
1 2.86
6 17.14
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
62  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 236
27 11.44
8 3.39
8 3.39
11 4.66
13 5.51
169 71.61
67 28.39%
63  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 67
6 8.96
0 0.00
13 19.40
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
64  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 64
3 4.69
5 7.81
5 7.81
5 7.81
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
65  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 57
5 8.77
4 7.02
6 10.53
0 0.00
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
66  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 441
34 7.71
13 2.95
71 16.10
2 0.45
3 0.68
318 72.11
123 27.89%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 392
47 11.99
21 5.36
34 8.67
4 1.02
3 0.77
283 72.19
109 27.81%
68  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 348
19 5.46
14 4.02
26 7.47
17 4.89
19 5.46
253 72.70
95 27.30%
69  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
2 2.60
6 7.79
11 14.29
0 0.00
2 2.60
56 72.73
21 27.27%
70  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 310
35 11.29
27 8.71
21 6.77
0 0.00
1 0.32
226 72.90
84 27.10%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 353
22 6.23
11 3.12
61 17.28
1 0.28
0 0.00
258 73.09
95 26.91%
72  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 60
3 5.00
9 15.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
44 73.33
16 26.67%
73  โรงเรียนบ้านหนองโจด 190
19 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 16.32
140 73.68
50 26.32%
74  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 42
0 0.00
3 7.14
6 14.29
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
75  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 107
2 1.87
7 6.54
17 15.89
1 0.93
1 0.93
79 73.83
28 26.17%
76  โรงเรียนบ้านเดื่อ 92
4 4.35
2 2.17
18 19.57
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
77  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 169
12 7.10
7 4.14
16 9.47
9 5.33
0 0.00
125 73.96
44 26.04%
78  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 173
16 9.25
8 4.62
19 10.98
2 1.16
0 0.00
128 73.99
45 26.01%
79  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 31
5 16.13
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
80  โรงเรียนบ้านไทรงาม 75
6 8.00
6 8.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
81  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 97
13 13.40
3 3.09
7 7.22
1 1.03
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
82  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 81
7 8.64
0 0.00
12 14.81
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
83  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 814
69 8.48
28 3.44
99 12.16
2 0.25
3 0.37
613 75.31
201 24.69%
84  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 114
11 9.65
1 0.88
13 11.40
3 2.63
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
85  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 177
13 7.34
11 6.21
17 9.60
1 0.56
1 0.56
134 75.71
43 24.29%
86  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 132
22 16.67
2 1.52
7 5.30
1 0.76
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
87  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 124
4 3.23
12 9.68
9 7.26
1 0.81
4 3.23
94 75.81
30 24.19%
88  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 158
8 5.06
11 6.96
17 10.76
0 0.00
2 1.27
120 75.95
38 24.05%
89  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 130
7 5.38
2 1.54
22 16.92
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
90  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 63
3 4.76
4 6.35
6 9.52
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
91  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38
4 10.53
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
92  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 76
5 6.58
2 2.63
10 13.16
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
93  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 102
1 0.98
1 0.98
21 20.59
0 0.00
1 0.98
78 76.47
24 23.53%
94  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 153
13 8.50
1 0.65
20 13.07
1 0.65
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
95  โรงเรียนรังงามวิทยา 118
10 8.47
0 0.00
11 9.32
6 5.08
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
96  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 57
6 10.53
2 3.51
4 7.02
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
97  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 129
10 7.75
4 3.10
14 10.85
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
98  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 134
12 8.96
9 6.72
6 4.48
2 1.49
1 0.75
104 77.61
30 22.39%
99  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 197
16 8.12
9 4.57
19 9.64
0 0.00
0 0.00
153 77.66
44 22.34%
100  โรงเรียนปากจาบวิทยา 109
7 6.42
1 0.92
16 14.68
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
101  โรงเรียนบ้านซับยาง 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
102  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 73
5 6.85
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
103  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 261
14 5.36
10 3.83
33 12.64
0 0.00
0 0.00
204 78.16
57 21.84%
104  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 69
3 4.35
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
105  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 120
8 6.67
7 5.83
11 9.17
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
106  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 84
4 4.76
3 3.57
5 5.95
5 5.95
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 165
23 13.94
0 0.00
12 7.27
0 0.00
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
109  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
110  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
111  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 83
7 8.43
5 6.02
4 4.82
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
112  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 255
12 4.71
12 4.71
25 9.80
1 0.39
0 0.00
205 80.39
50 19.61%
113  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 114
8 7.02
0 0.00
14 12.28
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
114  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
115  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 95
7 7.37
2 2.11
9 9.47
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
116  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 101
2 1.98
3 2.97
9 8.91
5 4.95
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
117  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 43
5 11.63
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
118  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 129
12 9.30
0 0.00
10 7.75
2 1.55
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
119  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
120  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 98
8 8.16
0 0.00
5 5.10
0 0.00
5 5.10
80 81.63
18 18.37%
121  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 39
6 15.38
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
122  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 85
5 5.88
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
123  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 80
1 1.25
2 2.50
5 6.25
1 1.25
5 6.25
66 82.50
14 17.50%
124  โรงเรียนบ้านห้วย 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
125  โรงเรียนบ้านวังมน 81
0 0.00
0 0.00
13 16.05
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
126  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 255
14 5.49
6 2.35
18 7.06
3 1.18
3 1.18
211 82.75
44 17.25%
127  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
4 13.79
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
128  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 122
0 0.00
0 0.00
18 14.75
3 2.46
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
129  โรงเรียนบ้านหนองตอ 64
2 3.13
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
130  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
131  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 106
3 2.83
8 7.55
7 6.60
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
132  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 177
11 6.21
10 5.65
6 3.39
2 1.13
1 0.56
147 83.05
30 16.95%
133  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 119
4 3.36
11 9.24
5 4.20
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
134  โรงเรียนบ้านซับไทร 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
2 4.76
2 4.76
35 83.33
7 16.67%
135  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 96
8 8.33
3 3.13
5 5.21
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
136  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 104
5 4.81
3 2.88
6 5.77
3 2.88
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
137  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 424
15 3.54
7 1.65
45 10.61
2 0.47
0 0.00
355 83.73
69 16.27%
138  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 100
5 5.00
4 4.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
139  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 107
6 5.61
3 2.80
7 6.54
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
140  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 184
9 4.89
3 1.63
17 9.24
0 0.00
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
141  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 166
8 4.82
5 3.01
7 4.22
2 1.20
4 2.41
140 84.34
26 15.66%
142  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 221
2 0.90
10 4.52
20 9.05
2 0.90
0 0.00
187 84.62
34 15.38%
143  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 145
2 1.38
5 3.45
13 8.97
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
144  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 69
4 5.80
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
145  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 97
0 0.00
3 3.09
2 2.06
2 2.06
7 7.22
83 85.57
14 14.43%
146  โรงเรียนบ้านทามจาน 35
3 8.57
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
147  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
148  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 342
14 4.09
16 4.68
16 4.68
0 0.00
2 0.58
294 85.96
48 14.04%
149  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
10 7.35
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
150  โรงเรียนบ้านงิ้ว 116
1 0.86
2 1.72
13 11.21
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
151  โรงเรียนบ้านบะเสียว 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
3 6.67
39 86.67
6 13.33%
152  โรงเรียนบ้านท่าแตง 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
153  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
154  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 208
6 2.88
0 0.00
20 9.62
0 0.00
0 0.00
182 87.50
26 12.50%
155  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
2 2.38
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
156  โรงเรียนบ้านหนองแขม 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
157  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 146
5 3.42
0 0.00
12 8.22
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
158  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
159  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
160  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 140
4 2.86
5 3.57
4 2.86
2 1.43
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
161  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
162  โรงเรียนบ้านโคกไค 87
4 4.60
0 0.00
1 1.15
4 4.60
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
163  โรงเรียนบ้านดอนกอก 91
2 2.20
3 3.30
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
164  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
165  โรงเรียนบ้านหนองดง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
166  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
167  โรงเรียนบ้านวังกุง 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
168  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 708
20 2.82
11 1.55
19 2.68
4 0.56
10 1.41
644 90.96
64 9.04%
169  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 68
0 0.00
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
170  โรงเรียนบ้านตาล 128
7 5.47
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
117 91.41
11 8.59%
171  โรงเรียนบ้านหนองโสน 105
2 1.90
4 3.81
3 2.86
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
172  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
173  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
174  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
175  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
176  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
3 2.97
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
177  โรงเรียนบ้านดงลาน 76
0 0.00
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
178  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 171
2 1.17
3 1.75
3 1.75
2 1.17
3 1.75
158 92.40
13 7.60%
179  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
5 4.17
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
180  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
181  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
182  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 180
3 1.67
2 1.11
1 0.56
2 1.11
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
183  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
184  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
185  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
186  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 110
3 2.73
0 0.00
1 0.91
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,567 7.08
เตี้ย  942 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,118 9.58
ผอมและเตี้ย  595 2.69
อ้วนและเตี้ย  500 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,397 74.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,722 คน


25.87%


Powered By www.thaieducation.net