ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 224 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.45
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 52
26 50.00
14 26.92
9 17.31
3 5.77
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5
2 40.00
0 0.00
1 20.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
3  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 136
17 12.50
34 25.00
34 25.00
18 13.24
18 13.24
15 11.03
121 88.97%
4  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 102
11 10.78
11 10.78
18 17.65
20 19.61
28 27.45
14 13.73
88 86.27%
5  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 36
2 5.56
8 22.22
7 19.44
8 22.22
5 13.89
6 16.67
30 83.33%
6  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 65
15 23.08
18 27.69
9 13.85
10 15.38
2 3.08
11 16.92
54 83.08%
7  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 70
51 72.86
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
12 17.14
58 82.86%
8  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 16
1 6.25
1 6.25
5 31.25
4 25.00
2 12.50
3 18.75
13 81.25%
9  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 4
3 75.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
10  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 138
84 60.87
0 0.00
9 6.52
0 0.00
0 0.00
45 32.61
93 67.39%
11  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 44
8 18.18
6 13.64
9 20.45
4 9.09
1 2.27
16 36.36
28 63.64%
12  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 88
15 17.05
11 12.50
17 19.32
6 6.82
4 4.55
35 39.77
53 60.23%
13  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 37
6 16.22
2 5.41
3 8.11
7 18.92
3 8.11
16 43.24
21 56.76%
14  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 54
25 46.30
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
15  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 1004
143 14.24
82 8.17
44 4.38
167 16.63
101 10.06
467 46.51
537 53.49%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 145
20 13.79
24 16.55
7 4.83
19 13.10
7 4.83
68 46.90
77 53.10%
17  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2558
230 8.99
77 3.01
439 17.16
307 12.00
299 11.69
1206 47.15
1352 52.85%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวง 123
24 19.51
27 21.95
13 10.57
0 0.00
0 0.00
59 47.97
64 52.03%
19  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 61
11 18.03
2 3.28
18 29.51
0 0.00
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
20  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 65
7 10.77
8 12.31
7 10.77
5 7.69
6 9.23
32 49.23
33 50.77%
21  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133
3 2.26
25 18.80
5 3.76
33 24.81
1 0.75
66 49.62
67 50.38%
22  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 54
5 9.26
4 7.41
10 18.52
7 12.96
1 1.85
27 50.00
27 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 129
31 24.03
17 13.18
10 7.75
6 4.65
0 0.00
65 50.39
64 49.61%
24  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 51
8 15.69
2 3.92
7 13.73
6 11.76
2 3.92
26 50.98
25 49.02%
25  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 41
3 7.32
7 17.07
7 17.07
3 7.32
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
26  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 96
17 17.71
12 12.50
13 13.54
4 4.17
0 0.00
50 52.08
46 47.92%
27  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 214
34 15.89
21 9.81
12 5.61
24 11.21
11 5.14
112 52.34
102 47.66%
28  โรงเรียนบ้านกุดยาง 38
9 23.68
3 7.89
4 10.53
1 2.63
1 2.63
20 52.63
18 47.37%
29  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 87
7 8.05
1 1.15
6 6.90
19 21.84
7 8.05
47 54.02
40 45.98%
30  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 118
13 11.02
9 7.63
17 14.41
9 7.63
6 5.08
64 54.24
54 45.76%
31  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 22
3 13.64
1 4.55
5 22.73
1 4.55
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
32  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 40
8 20.00
4 10.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
33  โรงเรียน บ้านนารี 141
19 13.48
13 9.22
22 15.60
9 6.38
0 0.00
78 55.32
63 44.68%
34  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 276
36 13.04
33 11.96
22 7.97
20 7.25
11 3.99
154 55.80
122 44.20%
35  โรงเรียนบ้านโสกรัง 50
9 18.00
1 2.00
7 14.00
5 10.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
36  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 51
10 19.61
4 7.84
5 9.80
3 5.88
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
37  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1773
48 2.71
93 5.25
189 10.66
141 7.95
282 15.91
1020 57.53
753 42.47%
38  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 310
12 3.87
22 7.10
19 6.13
34 10.97
41 13.23
182 58.71
128 41.29%
39  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 76
10 13.16
7 9.21
14 18.42
0 0.00
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
40  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 76
6 7.89
4 5.26
16 21.05
5 6.58
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
41  โรงเรียนบ้านนาอุดม 73
9 12.33
5 6.85
4 5.48
6 8.22
5 6.85
44 60.27
29 39.73%
42  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 101
7 6.93
9 8.91
16 15.84
3 2.97
4 3.96
62 61.39
39 38.61%
43  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 114
9 7.89
1 0.88
14 12.28
9 7.89
10 8.77
71 62.28
43 37.72%
44  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 69
15 21.74
3 4.35
5 7.25
3 4.35
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
45  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 88
2 2.27
5 5.68
16 18.18
5 5.68
5 5.68
55 62.50
33 37.50%
46  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 260
30 11.54
32 12.31
24 9.23
5 1.92
2 0.77
167 64.23
93 35.77%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 428
42 9.81
21 4.91
47 10.98
18 4.21
24 5.61
276 64.49
152 35.51%
48  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 49
6 12.24
1 2.04
7 14.29
1 2.04
2 4.08
32 65.31
17 34.69%
49  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 70
13 18.57
4 5.71
6 8.57
1 1.43
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
50  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 41
4 9.76
5 12.20
0 0.00
5 12.20
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 156
12 7.69
8 5.13
26 16.67
7 4.49
0 0.00
103 66.03
53 33.97%
52  โรงเรียน บ้านฝาย 68
8 11.76
0 0.00
6 8.82
4 5.88
5 7.35
45 66.18
23 33.82%
53  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 63
6 9.52
5 7.94
10 15.87
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
54  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 102
22 21.57
4 3.92
6 5.88
2 1.96
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
55  โรงเรียนบ้านหินลาด 24
3 12.50
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
56  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 46
5 10.87
1 2.17
9 19.57
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
57  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
2 4.65
5 11.63
1 2.33
4 9.30
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
58  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 114
5 4.39
5 4.39
6 5.26
10 8.77
11 9.65
77 67.54
37 32.46%
59  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 99
13 13.13
7 7.07
5 5.05
7 7.07
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
60  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 174
9 5.17
20 11.49
18 10.34
8 4.60
1 0.57
118 67.82
56 32.18%
61  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 103
18 17.48
2 1.94
12 11.65
1 0.97
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
62  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 51
9 17.65
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
63  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 147
19 12.93
11 7.48
7 4.76
0 0.00
9 6.12
101 68.71
46 31.29%
64  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 64
3 4.69
7 10.94
6 9.38
3 4.69
1 1.56
44 68.75
20 31.25%
65  โรงเรียน โนนหว้านไพล 106
13 12.26
3 2.83
11 10.38
5 4.72
1 0.94
73 68.87
33 31.13%
66  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 158
31 19.62
8 5.06
8 5.06
2 1.27
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
67  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 144
12 8.33
6 4.17
19 13.19
7 4.86
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
68  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 123
9 7.32
8 6.50
5 4.07
8 6.50
7 5.69
86 69.92
37 30.08%
69  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 114
17 14.91
6 5.26
8 7.02
3 2.63
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
70  โรงเรียนบ้านโนนตูม 151
26 17.22
7 4.64
11 7.28
1 0.66
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
71  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
2 4.26
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
72  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 47
4 8.51
5 10.64
3 6.38
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
73  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 64
7 10.94
3 4.69
4 6.25
3 4.69
2 3.13
45 70.31
19 29.69%
74  โรงเรียนบ้านหนองไห 91
6 6.59
6 6.59
7 7.69
5 5.49
3 3.30
64 70.33
27 29.67%
75  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 44
8 18.18
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
76  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 348
14 4.02
10 2.87
16 4.60
25 7.18
37 10.63
246 70.69
102 29.31%
77  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 48
5 10.42
5 10.42
4 8.33
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
78  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 31
0 0.00
0 0.00
9 29.03
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
79  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 190
12 6.32
4 2.11
39 20.53
0 0.00
0 0.00
135 71.05
55 28.95%
80  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 118
10 8.47
7 5.93
14 11.86
3 2.54
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
81  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
4 9.52
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
82  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 63
5 7.94
7 11.11
6 9.52
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
83  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 255
32 12.55
0 0.00
19 7.45
7 2.75
14 5.49
183 71.76
72 28.24%
84  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 118
12 10.17
6 5.08
15 12.71
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
85  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 36
0 0.00
4 11.11
2 5.56
1 2.78
3 8.33
26 72.22
10 27.78%
86  โรงเรียน บ้านสำราญ 83
7 8.43
6 7.23
4 4.82
4 4.82
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
87  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 134
20 14.93
10 7.46
7 5.22
0 0.00
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
88  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 91
12 13.19
0 0.00
9 9.89
3 3.30
1 1.10
66 72.53
25 27.47%
89  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 44
3 6.82
1 2.27
5 11.36
3 6.82
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
90  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 178
21 11.80
11 6.18
12 6.74
4 2.25
0 0.00
130 73.03
48 26.97%
91  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 206
20 9.71
0 0.00
35 16.99
0 0.00
0 0.00
151 73.30
55 26.70%
92  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 15
0 0.00
1 6.67
3 20.00
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
93  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 126
11 8.73
0 0.00
21 16.67
1 0.79
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
94  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 108
6 5.56
4 3.70
17 15.74
1 0.93
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
95  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
96  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
7 7.45
0 0.00
13 13.83
0 0.00
4 4.26
70 74.47
24 25.53%
97  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 98
8 8.16
6 6.12
3 3.06
5 5.10
3 3.06
73 74.49
25 25.51%
98  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 149
17 11.41
13 8.72
5 3.36
3 2.01
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
99  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 64
13 20.31
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
100  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 44
5 11.36
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
101  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 150
11 7.33
0 0.00
14 9.33
6 4.00
6 4.00
113 75.33
37 24.67%
102  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 115
7 6.09
6 5.22
9 7.83
6 5.22
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
103  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 59
6 10.17
3 5.08
2 3.39
3 5.08
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
104  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 76
4 5.26
6 7.89
6 7.89
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
105  โรงเรียนบ้านต้อน 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
106  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 193
10 5.18
9 4.66
23 11.92
2 1.04
1 0.52
148 76.68
45 23.32%
107  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 103
10 9.71
3 2.91
10 9.71
0 0.00
1 0.97
79 76.70
24 23.30%
108  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 43
1 2.33
3 6.98
4 9.30
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
109  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 224
10 4.46
9 4.02
31 13.84
2 0.89
0 0.00
172 76.79
52 23.21%
110  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
111  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 126
10 7.94
8 6.35
6 4.76
5 3.97
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 87
7 8.05
5 5.75
4 4.60
4 4.60
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
113  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 161
20 12.42
4 2.48
13 8.07
0 0.00
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
114  โรงเรียนบ้านวังตะกู 115
11 9.57
8 6.96
3 2.61
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
115  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 175
10 5.71
7 4.00
20 11.43
2 1.14
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
116  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 96
9 9.38
3 3.13
5 5.21
3 3.13
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
117  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 80
7 8.75
2 2.50
1 1.25
5 6.25
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
118  โรงเรียนบ้านเจาทอง 327
15 4.59
20 6.12
25 7.65
9 2.75
0 0.00
258 78.90
69 21.10%
119  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 111
10 9.01
6 5.41
3 2.70
4 3.60
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
120  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 283
0 0.00
0 0.00
7 2.47
30 10.60
21 7.42
225 79.51
58 20.49%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 95
12 12.63
2 2.11
4 4.21
0 0.00
1 1.05
76 80.00
19 20.00%
122  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
123  โรงเรียน บ้านยางหวาย 197
12 6.09
5 2.54
16 8.12
3 1.52
3 1.52
158 80.20
39 19.80%
124  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 112
4 3.57
6 5.36
12 10.71
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
125  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 189
7 3.70
2 1.06
24 12.70
2 1.06
2 1.06
152 80.42
37 19.58%
126  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 52
2 3.85
0 0.00
7 13.46
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
127  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 79
4 5.06
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
128  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 274
14 5.11
9 3.28
22 8.03
7 2.55
0 0.00
222 81.02
52 18.98%
129  โรงเรียนบ้านช่อระกา 180
17 9.44
6 3.33
6 3.33
3 1.67
2 1.11
146 81.11
34 18.89%
130  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
1 1.89
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
131  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 232
21 9.05
3 1.29
17 7.33
2 0.86
0 0.00
189 81.47
43 18.53%
132  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 119
9 7.56
4 3.36
5 4.20
4 3.36
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
133  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 62
4 6.45
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
134  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 74
5 6.76
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
135  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
136  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 112
1 0.89
1 0.89
16 14.29
0 0.00
1 0.89
93 83.04
19 16.96%
137  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 260
20 7.69
11 4.23
10 3.85
2 0.77
0 0.00
217 83.46
43 16.54%
138  โรงเรียนนาฝายวิทยา 170
11 6.47
3 1.76
12 7.06
2 1.18
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
139  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 80
8 10.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
140  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
141  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 168
6 3.57
8 4.76
9 5.36
2 1.19
2 1.19
141 83.93
27 16.07%
142  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 88
5 5.68
3 3.41
3 3.41
3 3.41
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
143  โรงเรียนบ้านซับชมภู 164
12 7.32
8 4.88
6 3.66
0 0.00
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
144  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 160
3 1.88
4 2.50
12 7.50
4 2.50
2 1.25
135 84.38
25 15.63%
145  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 269
17 6.32
7 2.60
18 6.69
0 0.00
0 0.00
227 84.39
42 15.61%
146  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
147  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
148  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
149  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 169
0 0.00
0 0.00
15 8.88
11 6.51
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
150  โรงเรียนบ้านป่ายาง 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
17 85.00
3 15.00%
151  โรงเรียน บ้านโนนแดง 242
2 0.83
2 0.83
7 2.89
0 0.00
25 10.33
206 85.12
36 14.88%
152  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 307
26 8.47
0 0.00
19 6.19
0 0.00
0 0.00
262 85.34
45 14.66%
153  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 48
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
154  โรงเรียนบ้านนางแดด 135
5 3.70
5 3.70
4 2.96
4 2.96
1 0.74
116 85.93
19 14.07%
155  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 58
0 0.00
0 0.00
7 12.07
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
156  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
5 11.36
38 86.36
6 13.64%
157  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
158  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 226
22 9.73
3 1.33
5 2.21
0 0.00
0 0.00
196 86.73
30 13.27%
159  โรงเรียนโพนทองพิทยา 93
6 6.45
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
160  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 132
4 3.03
2 1.52
10 7.58
1 0.76
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
161  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
162  โรงเรียนสหประชาสรร 153
0 0.00
0 0.00
16 10.46
3 1.96
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
163  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 300
14 4.67
6 2.00
15 5.00
2 0.67
0 0.00
263 87.67
37 12.33%
164  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 66
0 0.00
2 3.03
5 7.58
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
165  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
166  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 126
5 3.97
4 3.17
6 4.76
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
167  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 279
21 7.53
2 0.72
5 1.79
5 1.79
0 0.00
246 88.17
33 11.83%
168  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
169  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
170  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 85
0 0.00
3 3.53
7 8.24
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
171  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 52
6 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
172  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 234
2 0.85
2 0.85
15 6.41
5 2.14
3 1.28
207 88.46
27 11.54%
173  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 105
5 4.76
2 1.90
3 2.86
2 1.90
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
174  โรงเรียนบ้านหนองหอย 132
11 8.33
1 0.76
3 2.27
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
175  โรงเรียนบ้านวังโพน 148
3 2.03
2 1.35
7 4.73
2 1.35
2 1.35
132 89.19
16 10.81%
176  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
177  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 57
1 1.75
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
178  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
179  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
180  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 172
6 3.49
4 2.33
4 2.33
3 1.74
0 0.00
155 90.12
17 9.88%
181  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
182  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 137
2 1.46
1 0.73
10 7.30
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
183  โรงเรียน บ้านลำชี 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
0 0.00
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
184  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 314
4 1.27
7 2.23
13 4.14
1 0.32
4 1.27
285 90.76
29 9.24%
185  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 119
11 9.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
186  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 76
2 2.63
4 5.26
1 1.32
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
187  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 154
5 3.25
1 0.65
8 5.19
0 0.00
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
188  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 66
1 1.52
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
189  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
190  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 149
7 4.70
4 2.68
2 1.34
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
191  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 81
3 3.70
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
192  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 95
1 1.05
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
193  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
194  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 276
9 3.26
5 1.81
6 2.17
1 0.36
0 0.00
255 92.39
21 7.61%
196  โรงเรียนบ้านกุดละลม 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
197  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 241
4 1.66
6 2.49
6 2.49
1 0.41
0 0.00
224 92.95
17 7.05%
198  โรงเรียน บ้านดอนหัน 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
199  โรงเรียน บ้านนาโจด 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
40 93.02
3 6.98%
200  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 102
3 2.94
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
201  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 75
4 5.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
202  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
203  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
204  โรงเรียนบ้านนาวัง 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.85
49 94.23
3 5.77%
205  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 105
0 0.00
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
206  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
4 3.70
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
207  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 131
3 2.29
0 0.00
4 3.05
0 0.00
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
208  โรงเรียน บ้านซับม่วง 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
209  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 86
1 1.16
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
210  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 131
3 2.29
0 0.00
2 1.53
1 0.76
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
211  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
212  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 177
2 1.13
0 0.00
4 2.26
1 0.56
0 0.00
170 96.05
7 3.95%
213  โรงเรียน บ้านโนนลาน 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
214  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
215  โรงเรียนบ้านนาฮี 57
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
216  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 120
2 1.67
1 0.83
1 0.83
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
217  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.64
59 96.72
2 3.28%
218  โรงเรียนบ้านนามน 109
2 1.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
219  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 234
2 0.85
1 0.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
231 98.72
3 1.28%
220  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 163
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
162 99.39
1 0.61%
221  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 430
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
430 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,315 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,253 7.69
เตี้ย  1,201 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,410 8.22
ผอมและเตี้ย  1,303 4.44
อ้วนและเตี้ย  1,093 3.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,055 71.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,260 คน


28.18%


Powered By www.thaieducation.net