ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโต 322
67 20.81
61 18.94
33 10.25
38 11.80
47 14.60
76 23.60
246 76.40%
2  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 35
8 22.86
8 22.86
3 8.57
4 11.43
0 0.00
12 34.29
23 65.71%
3  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 213
43 20.19
62 29.11
1 0.47
18 8.45
1 0.47
88 41.31
125 58.69%
4  โรงเรียนบ้านบัวทอง 139
5 3.60
19 13.67
4 2.88
24 17.27
21 15.11
66 47.48
73 52.52%
5  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 134
27 20.15
25 18.66
17 12.69
0 0.00
0 0.00
65 48.51
69 51.49%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 123
12 9.76
9 7.32
9 7.32
13 10.57
13 10.57
67 54.47
56 45.53%
7  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 85
11 12.94
7 8.24
2 2.35
11 12.94
4 4.71
50 58.82
35 41.18%
8  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 55
9 16.36
7 12.73
3 5.45
2 3.64
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
9  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 71
9 12.68
13 18.31
1 1.41
4 5.63
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
10  โรงเรียนบ้านวังศิลา 77
12 15.58
3 3.90
5 6.49
8 10.39
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
11  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 125
17 13.60
22 17.60
4 3.20
2 1.60
0 0.00
80 64.00
45 36.00%
12  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 655
62 9.47
55 8.40
27 4.12
74 11.30
5 0.76
432 65.95
223 34.05%
13  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 130
7 5.38
15 11.54
15 11.54
3 2.31
1 0.77
89 68.46
41 31.54%
14  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1157
80 6.91
77 6.66
77 6.66
14 1.21
102 8.82
807 69.75
350 30.25%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 169
25 14.79
18 10.65
8 4.73
0 0.00
0 0.00
118 69.82
51 30.18%
16  โรงเรียนบ้านราโมง 306
34 11.11
23 7.52
1 0.33
30 9.80
0 0.00
218 71.24
88 28.76%
17  โรงเรียนบ้านยะรม 245
20 8.16
38 15.51
9 3.67
0 0.00
0 0.00
178 72.65
67 27.35%
18  โรงเรียนบ้านมาลา 131
11 8.40
7 5.34
12 9.16
4 3.05
1 0.76
96 73.28
35 26.72%
19  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 34
5 14.71
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
20  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 882
56 6.35
145 16.44
9 1.02
15 1.70
0 0.00
657 74.49
225 25.51%
21  โรงเรียนบ้านแหร 275
18 6.55
21 7.64
6 2.18
18 6.55
0 0.00
212 77.09
63 22.91%
22  โรงเรียนบ้านเยาะ 431
21 4.87
54 12.53
8 1.86
8 1.86
2 0.46
338 78.42
93 21.58%
23  โรงเรียนบ้านนาข่อย 248
20 8.06
30 12.10
0 0.00
2 0.81
1 0.40
195 78.63
53 21.37%
24  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 151
25 16.56
0 0.00
6 3.97
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
25  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 770
30 3.90
25 3.25
27 3.51
42 5.45
32 4.16
614 79.74
156 20.26%
26  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 85
9 10.59
7 8.24
1 1.18
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
27  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 123
13 10.57
3 2.44
7 5.69
1 0.81
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
28  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 33
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
29  โรงเรียนบ้านศรีนคร 106
1 0.94
1 0.94
5 4.72
2 1.89
6 5.66
91 85.85
15 14.15%
30  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 148
3 2.03
3 2.03
9 6.08
0 0.00
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
31  โรงเรียนบ้านจุโป 113
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
32  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%

 

จำนวนนักเรียน  7,622 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  662 8.69
เตี้ย  773 10.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  312 4.09
ผอมและเตี้ย  338 4.43
อ้วนและเตี้ย  237 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,300 69.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,322 คน


30.46%


Powered By www.thaieducation.net