ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสือดัง 298
60 20.13
35 11.74
0 0.00
203 68.12
0 0.00
0 0.00
298 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 184
143 77.72
17 9.24
13 7.07
6 3.26
5 2.72
0 0.00
184 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบน 207
59 28.50
38 18.36
2 0.97
28 13.53
40 19.32
40 19.32
167 80.68%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 157
20 12.74
26 16.56
24 15.29
30 19.11
24 15.29
33 21.02
124 78.98%
5  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 439
153 34.85
91 20.73
15 3.42
69 15.72
17 3.87
94 21.41
345 78.59%
6  โรงเรียนบ้านกะรุบี 235
62 26.38
54 22.98
20 8.51
41 17.45
4 1.70
54 22.98
181 77.02%
7  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 145
57 39.31
24 16.55
4 2.76
18 12.41
0 0.00
42 28.97
103 71.03%
8  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 475
170 35.79
124 26.11
19 4.00
0 0.00
0 0.00
162 34.11
313 65.89%
9  โรงเรียนบ้านปายอ 112
19 16.96
17 15.18
19 16.96
14 12.50
0 0.00
43 38.39
69 61.61%
10  โรงเรียนบ้านละหาร 26
1 3.85
12 46.15
1 3.85
1 3.85
1 3.85
10 38.46
16 61.54%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 148
35 23.65
50 33.78
4 2.70
0 0.00
0 0.00
59 39.86
89 60.14%
12  โรงเรียนบ้านบีติง 92
23 25.00
14 15.22
4 4.35
11 11.96
0 0.00
40 43.48
52 56.52%
13  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 114
16 14.04
8 7.02
4 3.51
24 21.05
12 10.53
50 43.86
64 56.14%
14  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 50
9 18.00
8 16.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
23 46.00
27 54.00%
15  โรงเรียนบ้านบือจะ 156
17 10.90
41 26.28
5 3.21
12 7.69
2 1.28
79 50.64
77 49.36%
16  โรงเรียนวัดโบกขรณี 81
15 18.52
11 13.58
11 13.58
0 0.00
0 0.00
44 54.32
37 45.68%
17  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 25
4 16.00
0 0.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
18  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 236
12 5.08
24 10.17
3 1.27
61 25.85
0 0.00
136 57.63
100 42.37%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 64
13 20.31
9 14.06
3 4.69
1 1.56
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 44
8 18.18
5 11.36
1 2.27
3 6.82
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
21  โรงเรียนวัดโชติรส 92
18 19.57
6 6.52
8 8.70
3 3.26
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
22  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 312
43 13.78
47 15.06
11 3.53
14 4.49
0 0.00
197 63.14
115 36.86%
23  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 221
25 11.31
24 10.86
9 4.07
14 6.33
8 3.62
141 63.80
80 36.20%
24  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 98
11 11.22
15 15.31
5 5.10
4 4.08
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 82
7 8.54
13 15.85
6 7.32
3 3.66
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
26  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 203
52 25.62
0 0.00
15 7.39
0 0.00
0 0.00
136 67.00
67 33.00%
27  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 143
20 13.99
18 12.59
4 2.80
5 3.50
0 0.00
96 67.13
47 32.87%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 419
11 2.63
40 9.55
5 1.19
44 10.50
36 8.59
283 67.54
136 32.46%
29  โรงเรียนบ้านบือเระ 219
8 3.65
45 20.55
18 8.22
0 0.00
0 0.00
148 67.58
71 32.42%
30  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 321
39 12.15
24 7.48
10 3.12
28 8.72
2 0.62
218 67.91
103 32.09%
31  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 154
42 27.27
0 0.00
4 2.60
3 1.95
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 316
37 11.71
26 8.23
15 4.75
20 6.33
2 0.63
216 68.35
100 31.65%
33  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 114
26 22.81
0 0.00
4 3.51
6 5.26
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
34  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 92
8 8.70
11 11.96
5 5.43
5 5.43
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
35  โรงเรียนบ้านวังไชย 72
8 11.11
7 9.72
4 5.56
3 4.17
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
36  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 277
31 11.19
23 8.30
7 2.53
19 6.86
4 1.44
193 69.68
84 30.32%
37  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 190
21 11.05
19 10.00
8 4.21
8 4.21
1 0.53
133 70.00
57 30.00%
38  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 107
1 0.93
9 8.41
5 4.67
17 15.89
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
39  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 168
14 8.33
10 5.95
5 2.98
20 11.90
1 0.60
118 70.24
50 29.76%
40  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 105
22 20.95
0 0.00
4 3.81
4 3.81
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
41  โรงเรียนบ้านละอาร์ 65
4 6.15
6 9.23
4 6.15
4 6.15
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
42  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 97
20 20.62
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
43  โรงเรียนบ้านบือแต 139
12 8.63
15 10.79
3 2.16
7 5.04
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
44  โรงเรียนบ้านมะนังยง 139
18 12.95
13 9.35
3 2.16
2 1.44
1 0.72
102 73.38
37 26.62%
45  โรงเรียนบ้านช่องแมว 291
28 9.62
31 10.65
10 3.44
6 2.06
1 0.34
215 73.88
76 26.12%
46  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 129
11 8.53
11 8.53
0 0.00
11 8.53
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
47  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 392
25 6.38
54 13.78
11 2.81
6 1.53
3 0.77
293 74.74
99 25.26%
48  โรงเรียนบ้านลานช้าง 136
13 9.56
13 9.56
4 2.94
2 1.47
1 0.74
103 75.74
33 24.26%
49  โรงเรียนบ้านเขาดิน 171
15 8.77
13 7.60
10 5.85
2 1.17
0 0.00
131 76.61
40 23.39%
50  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
16 20.51
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
51  โรงเรียนบ้านกระจูด 140
9 6.43
14 10.00
7 5.00
2 1.43
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
52  โรงเรียนบ้านโลทู 94
4 4.26
17 18.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
53  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 175
13 7.43
7 4.00
12 6.86
5 2.86
1 0.57
137 78.29
38 21.71%
54  โรงเรียนบ้านปลักแตน 194
12 6.19
7 3.61
4 2.06
12 6.19
6 3.09
153 78.87
41 21.13%
55  โรงเรียนบ้านมะกอ 99
0 0.00
17 17.17
2 2.02
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 117
11 9.40
7 5.98
2 1.71
1 0.85
1 0.85
95 81.20
22 18.80%
57  โรงเรียนวัดสารวัน 133
6 4.51
7 5.26
10 7.52
2 1.50
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
58  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 98
1 1.02
10 10.20
7 7.14
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
59  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 125
7 5.60
12 9.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
60  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 179
8 4.47
12 6.70
6 3.35
4 2.23
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
61  โรงเรียนบ้านละเวง 122
2 1.64
11 9.02
6 4.92
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
62  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 112
8 7.14
7 6.25
0 0.00
1 0.89
1 0.89
95 84.82
17 15.18%
63  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 164
10 6.10
8 4.88
6 3.66
0 0.00
0 0.00
140 85.37
24 14.63%
64  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 111
11 9.91
4 3.60
1 0.90
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
65  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 282
14 4.96
18 6.38
1 0.35
0 0.00
0 0.00
249 88.30
33 11.70%
66  โรงเรียนบ้านแลแวะ 153
2 1.31
2 1.31
2 1.31
2 1.31
2 1.31
143 93.46
10 6.54%
67  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 82
2 2.44
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%

 

จำนวนนักเรียน  11,010 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,606 14.59
เตี้ย  1,262 11.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  430 3.91
ผอมและเตี้ย  841 7.64
อ้วนและเตี้ย  177 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,694 60.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,316 คน


39.20%


Powered By www.thaieducation.net