ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 91
28 30.77
41 45.05
9 9.89
13 14.29
0 0.00
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกูวิง 91
27 29.67
25 27.47
15 16.48
17 18.68
7 7.69
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนบ้านควนหยี 28
3 10.71
4 14.29
12 42.86
4 14.29
5 17.86
0 0.00
28 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสมาหอ 85
15 17.65
15 17.65
15 17.65
25 29.41
15 17.65
0 0.00
85 100.00%
5  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 91
0 0.00
5 5.49
11 12.09
25 27.47
50 54.95
0 0.00
91 100.00%
6  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 101
25 24.75
19 18.81
30 29.70
9 8.91
14 13.86
4 3.96
97 96.04%
7  โรงเรียนบ้านบาเงง 69
29 42.03
22 31.88
1 1.45
13 18.84
0 0.00
4 5.80
65 94.20%
8  โรงเรียนบ้านสามยอด 184
120 65.22
6 3.26
15 8.15
29 15.76
0 0.00
14 7.61
170 92.39%
9  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 105
30 28.57
23 21.90
20 19.05
11 10.48
13 12.38
8 7.62
97 92.38%
10  โรงเรียนบ้านควนลาแม 75
30 40.00
17 22.67
1 1.33
18 24.00
3 4.00
6 8.00
69 92.00%
11  โรงเรียนบ้านระแว้ง 359
76 21.17
61 16.99
2 0.56
118 32.87
63 17.55
39 10.86
320 89.14%
12  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 81
19 23.46
20 24.69
3 3.70
19 23.46
11 13.58
9 11.11
72 88.89%
13  โรงเรียนบ้านสิเดะ 256
47 18.36
60 23.44
50 19.53
32 12.50
34 13.28
33 12.89
223 87.11%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 198
35 17.68
31 15.66
38 19.19
33 16.67
26 13.13
35 17.68
163 82.32%
15  โรงเรียนบ้านประจัน 241
63 26.14
48 19.92
17 7.05
48 19.92
8 3.32
57 23.65
184 76.35%
16  โรงเรียนบ้านดูวา 134
44 32.84
33 24.63
0 0.00
25 18.66
0 0.00
32 23.88
102 76.12%
17  โรงเรียนบ้านบากง 119
38 31.93
26 21.85
3 2.52
20 16.81
3 2.52
29 24.37
90 75.63%
18  โรงเรียนบ้านบูโกะ 133
23 17.29
23 17.29
4 3.01
32 24.06
18 13.53
33 24.81
100 75.19%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 265
20 7.55
45 16.98
5 1.89
65 24.53
50 18.87
80 30.19
185 69.81%
20  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 96
16 16.67
16 16.67
12 12.50
19 19.79
1 1.04
32 33.33
64 66.67%
21  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 374
65 17.38
47 12.57
23 6.15
112 29.95
0 0.00
127 33.96
247 66.04%
22  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 141
32 22.70
25 17.73
7 4.96
16 11.35
12 8.51
49 34.75
92 65.25%
23  โรงเรียนบ้านอาโห 89
25 28.09
27 30.34
6 6.74
0 0.00
0 0.00
31 34.83
58 65.17%
24  โรงเรียนวัดมะกรูด 119
12 10.08
13 10.92
38 31.93
12 10.08
2 1.68
42 35.29
77 64.71%
25  โรงเรียนตลาดปรีกี 393
107 27.23
115 29.26
20 5.09
6 1.53
5 1.27
140 35.62
253 64.38%
26  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 156
17 10.90
32 20.51
28 17.95
16 10.26
4 2.56
59 37.82
97 62.18%
27  โรงเรียนวัดป่าสวย 34
10 29.41
2 5.88
8 23.53
1 2.94
0 0.00
13 38.24
21 61.76%
28  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 242
36 14.88
34 14.05
39 16.12
29 11.98
8 3.31
96 39.67
146 60.33%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 240
45 18.75
28 11.67
14 5.83
47 19.58
10 4.17
96 40.00
144 60.00%
30  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 207
20 9.66
26 12.56
3 1.45
46 22.22
29 14.01
83 40.10
124 59.90%
31  โรงเรียนบ้านบินยา 127
20 15.75
11 8.66
3 2.36
40 31.50
2 1.57
51 40.16
76 59.84%
32  โรงเรียนบ้านบูดน 244
14 5.74
29 11.89
15 6.15
43 17.62
44 18.03
99 40.57
145 59.43%
33  โรงเรียนบ้านถนน 199
63 31.66
35 17.59
7 3.52
11 5.53
1 0.50
82 41.21
117 58.79%
34  โรงเรียนบ้านสะกำ 313
49 15.65
19 6.07
3 0.96
108 34.50
0 0.00
134 42.81
179 57.19%
35  โรงเรียนบ้านยางแดง 78
20 25.64
12 15.38
4 5.13
7 8.97
0 0.00
35 44.87
43 55.13%
36  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 131
40 30.53
15 11.45
9 6.87
0 0.00
7 5.34
60 45.80
71 54.20%
37  โรงเรียนต้นพิกุล 357
30 8.40
37 10.36
9 2.52
67 18.77
46 12.89
168 47.06
189 52.94%
38  โรงเรียนบ้านคางา 154
32 20.78
30 19.48
9 5.84
9 5.84
1 0.65
73 47.40
81 52.60%
39  โรงเรียนบ้านกระโด 166
23 13.86
33 19.88
6 3.61
22 13.25
0 0.00
82 49.40
84 50.60%
40  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 99
18 18.18
21 21.21
2 2.02
8 8.08
0 0.00
50 50.51
49 49.49%
41  โรงเรียนบ้านปาลัส 146
10 6.85
45 30.82
16 10.96
0 0.00
0 0.00
75 51.37
71 48.63%
42  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 226
36 15.93
52 23.01
7 3.10
12 5.31
0 0.00
119 52.65
107 47.35%
43  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 141
32 22.70
19 13.48
4 2.84
11 7.80
0 0.00
75 53.19
66 46.81%
44  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 173
28 16.18
39 22.54
6 3.47
5 2.89
1 0.58
94 54.34
79 45.66%
45  โรงเรียนบ้านอินทนิล 284
48 16.90
66 23.24
5 1.76
7 2.46
2 0.70
156 54.93
128 45.07%
46  โรงเรียนบ้านสายชล 125
22 17.60
10 8.00
8 6.40
8 6.40
6 4.80
71 56.80
54 43.20%
47  โรงเรียนบ้านราวอ 86
17 19.77
11 12.79
4 4.65
5 5.81
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
48  โรงเรียนบ้านด่าน 56
13 23.21
7 12.50
0 0.00
4 7.14
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
49  โรงเรียนบ้านควนประ 55
14 25.45
1 1.82
4 7.27
4 7.27
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
50  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 728
105 14.42
55 7.55
41 5.63
57 7.83
46 6.32
424 58.24
304 41.76%
51  โรงเรียนบ้านบาละแต 133
19 14.29
15 11.28
7 5.26
13 9.77
1 0.75
78 58.65
55 41.35%
52  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 110
20 18.18
14 12.73
4 3.64
5 4.55
2 1.82
65 59.09
45 40.91%
53  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 164
26 15.85
14 8.54
0 0.00
27 16.46
0 0.00
97 59.15
67 40.85%
54  โรงเรียนบ้านควนแตน 79
12 15.19
12 15.19
6 7.59
0 0.00
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
55  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 465
62 13.33
60 12.90
21 4.52
28 6.02
2 0.43
292 62.80
173 37.20%
56  โรงเรียนบ้านน้ำใส 551
26 4.72
81 14.70
19 3.45
69 12.52
5 0.91
351 63.70
200 36.30%
57  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 91
13 14.29
8 8.79
0 0.00
12 13.19
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
58  โรงเรียนบ้านชะเมา 72
8 11.11
1 1.39
10 13.89
7 9.72
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
59  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 36
4 11.11
3 8.33
2 5.56
4 11.11
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
60  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 399
49 12.28
65 16.29
5 1.25
18 4.51
0 0.00
262 65.66
137 34.34%
61  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 102
11 10.78
18 17.65
5 4.90
1 0.98
0 0.00
67 65.69
35 34.31%
62  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 147
13 8.84
7 4.76
3 2.04
27 18.37
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
63  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 103
12 11.65
2 1.94
11 10.68
0 0.00
10 9.71
68 66.02
35 33.98%
64  โรงเรียนบ้านละหารยามู 165
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 32.73
2 1.21
109 66.06
56 33.94%
65  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 102
5 4.90
6 5.88
11 10.78
5 4.90
7 6.86
68 66.67
34 33.33%
66  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 163
20 12.27
28 17.18
0 0.00
6 3.68
0 0.00
109 66.87
54 33.13%
67  โรงเรียนบ้านตันหยง 70
4 5.71
5 7.14
0 0.00
9 12.86
5 7.14
47 67.14
23 32.86%
68  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 173
12 6.94
11 6.36
12 6.94
12 6.94
9 5.20
117 67.63
56 32.37%
69  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 217
21 9.68
37 17.05
12 5.53
0 0.00
0 0.00
147 67.74
70 32.26%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 445
73 16.40
33 7.42
13 2.92
23 5.17
1 0.22
302 67.87
143 32.13%
71  โรงเรียนบ้านควนลังงา 150
17 11.33
2 1.33
13 8.67
15 10.00
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
72  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 160
14 8.75
9 5.63
10 6.25
13 8.13
4 2.50
110 68.75
50 31.25%
73  โรงเรียนบ้านคลองหิน 125
14 11.20
16 12.80
2 1.60
6 4.80
1 0.80
86 68.80
39 31.20%
74  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 77
14 18.18
4 5.19
1 1.30
2 2.60
3 3.90
53 68.83
24 31.17%
75  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 76
5 6.58
8 10.53
8 10.53
2 2.63
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
76  โรงเรียนบ้านมะหุด 206
22 10.68
26 12.62
9 4.37
3 1.46
0 0.00
146 70.87
60 29.13%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 186
17 9.14
29 15.59
3 1.61
3 1.61
0 0.00
134 72.04
52 27.96%
78  โรงเรียนบ้านบาโง 76
7 9.21
6 7.89
2 2.63
6 7.89
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
79  โรงเรียนบ้านตรัง 102
3 2.94
13 12.75
9 8.82
2 1.96
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
80  โรงเรียนบ้านควนโนรี 101
18 17.82
5 4.95
2 1.98
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
81  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 51
7 13.73
0 0.00
4 7.84
2 3.92
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
82  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 97
8 8.25
3 3.09
6 6.19
7 7.22
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
83  โรงเรียนบ้านกระหวะ 212
24 11.32
9 4.25
9 4.25
9 4.25
0 0.00
161 75.94
51 24.06%
84  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 63
5 7.94
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
85  โรงเรียนบ้านปานัน 122
6 4.92
13 10.66
1 0.82
8 6.56
1 0.82
93 76.23
29 23.77%
86  โรงเรียนบ้านลางสาด 141
7 4.96
17 12.06
1 0.71
8 5.67
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
87  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 161
12 7.45
9 5.59
6 3.73
10 6.21
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
88  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 90
2 2.22
4 4.44
2 2.22
11 12.22
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
89  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 281
31 11.03
23 8.19
5 1.78
0 0.00
0 0.00
222 79.00
59 21.00%
90  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 39
5 12.82
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
91  โรงเรียนบ้านเกาะตา 110
7 6.36
1 0.91
14 12.73
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
92  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 55
7 12.73
3 5.45
0 0.00
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
93  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
94  โรงเรียนบ้านตุปะ 104
16 15.38
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
95  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 110
9 8.18
1 0.91
3 2.73
3 2.73
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
96  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 141
8 5.67
7 4.96
3 2.13
4 2.84
1 0.71
118 83.69
23 16.31%
97  โรงเรียนบ้านป่าบอน 81
0 0.00
5 6.17
2 2.47
6 7.41
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
98  โรงเรียนวัดทรายขาว 56
6 10.71
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
99  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 119
4 3.36
8 6.72
2 1.68
1 0.84
1 0.84
103 86.55
16 13.45%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 335
20 5.97
12 3.58
8 2.39
2 0.60
2 0.60
291 86.87
44 13.13%
101  โรงเรียนวัดนาประดู่ 108
4 3.70
0 0.00
7 6.48
3 2.78
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
102  โรงเรียนบ้านล้อแตก 73
5 6.85
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
103  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 57
3 5.26
1 1.75
1 1.75
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
104  โรงเรียนบ้านคลองทราย 51
1 1.96
3 5.88
1 1.96
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
105  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
10 4.90
9 4.41
2 0.98
3 1.47
0 0.00
180 88.24
24 11.76%
106  โรงเรียนบ้านโผงโผง 121
4 3.31
5 4.13
1 0.83
2 1.65
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
107  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 125
4 3.20
0 0.00
0 0.00
8 6.40
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
108  โรงเรียนบ้านบราโอ 115
4 3.48
1 0.87
1 0.87
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
109  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 349
16 4.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
333 95.42
16 4.58%
110  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านคูระ 0
15 0.00
19 0.00
19 0.00
9 0.00
16 0.00
-78 0.00
78 0.00%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านเขาวัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,614 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,484 14.10
เตี้ย  2,132 12.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  920 5.22
ผอมและเตี้ย  1,775 10.08
อ้วนและเตี้ย  622 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,681 54.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,933 คน


45.04%


Powered By www.thaieducation.net