ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกลาง 30
9 30.00
3 10.00
8 26.67
4 13.33
4 13.33
2 6.67
28 93.33%
2  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 191
12 6.28
21 10.99
9 4.71
0 0.00
80 41.88
69 36.13
122 63.87%
3  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 236
16 6.78
18 7.63
25 10.59
34 14.41
43 18.22
100 42.37
136 57.63%
4  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 128
17 13.28
2 1.56
20 15.63
19 14.84
12 9.38
58 45.31
70 54.69%
5  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 284
40 14.08
11 3.87
40 14.08
30 10.56
34 11.97
129 45.42
155 54.58%
6  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 71
10 14.08
8 11.27
8 11.27
11 15.49
1 1.41
33 46.48
38 53.52%
7  โรงเรียนบ้านต้นไทร 57
4 7.02
4 7.02
7 12.28
8 14.04
6 10.53
28 49.12
29 50.88%
8  โรงเรียนวัดปากประ 44
8 18.18
1 2.27
10 22.73
3 6.82
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
9  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81
9 11.11
7 8.64
21 25.93
1 1.23
2 2.47
41 50.62
40 49.38%
10  โรงเรียนบ้านชายคลอง 46
7 15.22
3 6.52
6 13.04
1 2.17
4 8.70
25 54.35
21 45.65%
11  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 124
14 11.29
10 8.06
23 18.55
8 6.45
0 0.00
69 55.65
55 44.35%
12  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 30
3 10.00
3 10.00
5 16.67
2 6.67
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
13  โรงเรียนวัดบ้านนา 211
26 12.32
13 6.16
18 8.53
7 3.32
25 11.85
122 57.82
89 42.18%
14  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 62
4 6.45
2 3.23
13 20.97
4 6.45
1 1.61
38 61.29
24 38.71%
15  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 287
29 10.10
23 8.01
22 7.67
15 5.23
19 6.62
179 62.37
108 37.63%
16  โรงเรียนบ้านนาโหนด 122
6 4.92
6 4.92
28 22.95
5 4.10
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
17  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 142
14 9.86
1 0.70
32 22.54
5 3.52
0 0.00
90 63.38
52 36.62%
18  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 63
10 15.87
4 6.35
9 14.29
0 0.00
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
19  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 203
25 12.32
15 7.39
18 8.87
12 5.91
4 1.97
129 63.55
74 36.45%
20  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 61
11 18.03
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
21  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 103
9 8.74
5 4.85
14 13.59
9 8.74
0 0.00
66 64.08
37 35.92%
22  โรงเรียนวัดตะแพน 228
32 14.04
9 3.95
39 17.11
1 0.44
0 0.00
147 64.47
81 35.53%
23  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 57
6 10.53
7 12.28
7 12.28
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
24  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 78
4 5.13
6 7.69
9 11.54
3 3.85
5 6.41
51 65.38
27 34.62%
25  โรงเรียนวัดลำใน 73
7 9.59
3 4.11
11 15.07
3 4.11
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
26  โรงเรียนวัดเขาแดง 125
14 11.20
0 0.00
21 16.80
0 0.00
7 5.60
83 66.40
42 33.60%
27  โรงเรียนบ้านนาวง 126
10 7.94
9 7.14
19 15.08
3 2.38
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
28  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 81
15 18.52
3 3.70
5 6.17
0 0.00
3 3.70
55 67.90
26 32.10%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 197
16 8.12
13 6.60
21 10.66
13 6.60
0 0.00
134 68.02
63 31.98%
30  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 266
17 6.39
12 4.51
50 18.80
6 2.26
0 0.00
181 68.05
85 31.95%
31  โรงเรียนบ้านเตาปูน 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
32  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 132
7 5.30
3 2.27
22 16.67
10 7.58
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
33  โรงเรียนวัดหัวหมอน 114
7 6.14
14 12.28
13 11.40
1 0.88
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
34  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 638
42 6.58
39 6.11
43 6.74
38 5.96
33 5.17
443 69.44
195 30.56%
35  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193
7 3.63
27 13.99
23 11.92
0 0.00
0 0.00
136 70.47
57 29.53%
36  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 102
12 11.76
8 7.84
5 4.90
4 3.92
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
37  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 169
19 11.24
7 4.14
17 10.06
3 1.78
1 0.59
122 72.19
47 27.81%
38  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62
3 4.84
3 4.84
7 11.29
4 6.45
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
39  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 66
3 4.55
5 7.58
6 9.09
4 6.06
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
40  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 86
6 6.98
1 1.16
16 18.60
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
41  โรงเรียนวัดควนแร่ 199
25 12.56
0 0.00
28 14.07
0 0.00
0 0.00
146 73.37
53 26.63%
42  โรงเรียนบ้านควนพลี 147
4 2.72
9 6.12
15 10.20
4 2.72
7 4.76
108 73.47
39 26.53%
43  โรงเรียนวัดนาท่อม 66
1 1.52
4 6.06
4 6.06
4 6.06
4 6.06
49 74.24
17 25.76%
44  โรงเรียนบ้านปากสระ 92
9 9.78
5 5.43
7 7.61
1 1.09
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
45  โรงเรียนวัดเขาทอง 108
1 0.93
5 4.63
19 17.59
1 0.93
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
46  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 64
2 3.13
4 6.25
8 12.50
0 0.00
2 3.13
48 75.00
16 25.00%
47  โรงเรียนบ้านไสกุน 125
6 4.80
4 3.20
19 15.20
2 1.60
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
48  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171
0 0.00
29 16.96
13 7.60
0 0.00
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
49  โรงเรียนบ้านไทรทอง 41
3 7.32
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
50  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 984
60 6.10
34 3.46
138 14.02
5 0.51
3 0.30
744 75.61
240 24.39%
51  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66
4 6.06
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
52  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 87
10 11.49
6 6.90
5 5.75
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 38
9 23.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
54  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 90
4 4.44
4 4.44
7 7.78
3 3.33
3 3.33
69 76.67
21 23.33%
55  โรงเรียนวัดไทรโกบ 100
6 6.00
7 7.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
56  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 57
9 15.79
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
57  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 202
12 5.94
7 3.47
22 10.89
5 2.48
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
58  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 172
3 1.74
11 6.40
25 14.53
0 0.00
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
59  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 106
9 8.49
4 3.77
10 9.43
1 0.94
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
60  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 142
14 9.86
3 2.11
12 8.45
1 0.70
2 1.41
110 77.46
32 22.54%
61  โรงเรียนบ้านขัน 157
8 5.10
2 1.27
25 15.92
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
62  โรงเรียนวัดพังดาน 90
3 3.33
7 7.78
9 10.00
1 1.11
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
63  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
64  โรงเรียนวัดร่มเมือง 145
8 5.52
1 0.69
23 15.86
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
65  โรงเรียนวัดป่าตอ 47
5 10.64
0 0.00
4 8.51
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
66  โรงเรียนทุ่งยางเปล 99
2 2.02
0 0.00
19 19.19
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
67  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 81
7 8.64
2 2.47
6 7.41
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
68  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
69  โรงเรียนวัดลานแซะ 230
14 6.09
3 1.30
30 13.04
1 0.43
0 0.00
182 79.13
48 20.87%
70  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1525
84 5.51
24 1.57
207 13.57
1 0.07
1 0.07
1208 79.21
317 20.79%
71  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 103
3 2.91
6 5.83
12 11.65
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
72  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 65
5 7.69
1 1.54
4 6.15
2 3.08
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
73  โรงเรียนบ้านโตน 135
5 3.70
7 5.19
10 7.41
5 3.70
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
74  โรงเรียนวัดหรังแคบ 180
8 4.44
7 3.89
13 7.22
7 3.89
1 0.56
144 80.00
36 20.00%
75  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 191
13 6.81
3 1.57
21 10.99
1 0.52
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
76  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158
8 5.06
4 2.53
17 10.76
2 1.27
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
77  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 103
2 1.94
2 1.94
14 13.59
2 1.94
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
78  โรงเรียนวัดควนถบ 88
5 5.68
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
79  โรงเรียนบ้านเตง 73
2 2.74
0 0.00
10 13.70
2 2.74
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
80  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 152
10 6.58
1 0.66
15 9.87
3 1.97
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
81  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 140
0 0.00
14 10.00
8 5.71
2 1.43
2 1.43
114 81.43
26 18.57%
82  โรงเรียนวัดปากสระ 49
2 4.08
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
83  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49
2 4.08
2 4.08
4 8.16
0 0.00
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
84  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
7 11.11
52 82.54
11 17.46%
85  โรงเรียนวัดโพรงงู 112
8 7.14
1 0.89
10 8.93
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
86  โรงเรียนวัดอภยาราม 131
0 0.00
1 0.76
16 12.21
0 0.00
5 3.82
109 83.21
22 16.79%
87  โรงเรียน วัดดอนศาลา 177
8 4.52
9 5.08
12 6.78
0 0.00
0 0.00
148 83.62
29 16.38%
88  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 55
1 1.82
4 7.27
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
89  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 106
3 2.83
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
90  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 75
8 10.67
0 0.00
2 2.67
0 0.00
2 2.67
63 84.00
12 16.00%
91  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 279
8 2.87
4 1.43
26 9.32
6 2.15
0 0.00
235 84.23
44 15.77%
92  โรงเรียนบ้านเนินทราย 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
93  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 139
3 2.16
0 0.00
18 12.95
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
94  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 239
0 0.00
5 2.09
22 9.21
5 2.09
4 1.67
203 84.94
36 15.06%
95  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102
7 6.86
1 0.98
7 6.86
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
96  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 53
0 0.00
3 5.66
3 5.66
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
97  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53
0 0.00
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
98  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 257
29 11.28
1 0.39
3 1.17
0 0.00
0 0.00
224 87.16
33 12.84%
99  โรงเรียนบ้านโคกโดน 118
6 5.08
3 2.54
6 5.08
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
100  โรงเรียนวัดเกาะยาง 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
101  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
102  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 85
4 4.71
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
103  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 111
2 1.80
2 1.80
9 8.11
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
104  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 208
7 3.37
3 1.44
6 2.88
4 1.92
4 1.92
184 88.46
24 11.54%
105  โรงเรียนบ้านลานข่อย 236
4 1.69
4 1.69
17 7.20
2 0.85
0 0.00
209 88.56
27 11.44%
106  โรงเรียนวัดไทรงาม 110
4 3.64
5 4.55
1 0.91
1 0.91
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
107  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
108  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 86
3 3.49
1 1.16
0 0.00
0 0.00
5 5.81
77 89.53
9 10.47%
109  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 49
0 0.00
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
110  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
5 7.46
61 91.04
6 8.96%
111  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 126
2 1.59
2 1.59
4 3.17
2 1.59
1 0.79
115 91.27
11 8.73%
112  โรงเรียนชุณหะวัณ 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
113  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 201
0 0.00
0 0.00
17 8.46
0 0.00
0 0.00
184 91.54
17 8.46%
114  โรงเรียนวัดใสประดู่ 103
3 2.91
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
115  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
116  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 71
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%

 

จำนวนนักเรียน  16,048 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,023 6.37
เตี้ย  611 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 10.94
ผอมและเตี้ย  359 2.24
อ้วนและเตี้ย  351 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,949 74.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,099 คน


25.54%


Powered By www.thaieducation.net