ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 21
5 23.81
4 19.05
4 19.05
4 19.05
4 19.05
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 82
17 20.73
17 20.73
15 18.29
10 12.20
14 17.07
9 10.98
73 89.02%
3  โรงเรียนบ้านพรุตู 67
9 13.43
17 25.37
15 22.39
4 5.97
11 16.42
11 16.42
56 83.58%
4  โรงเรียนบ้านลำเปา 207
83 40.10
30 14.49
5 2.42
36 17.39
1 0.48
52 25.12
155 74.88%
5  โรงเรียนมหิดล 114
22 19.30
4 3.51
12 10.53
22 19.30
15 13.16
39 34.21
75 65.79%
6  โรงเรียน บ้านโมย 184
34 18.48
27 14.67
8 4.35
10 5.43
39 21.20
66 35.87
118 64.13%
7  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 125
12 9.60
11 8.80
23 18.40
19 15.20
15 12.00
45 36.00
80 64.00%
8  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 62
12 19.35
11 17.74
6 9.68
9 14.52
1 1.61
23 37.10
39 62.90%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 137
27 19.71
5 3.65
10 7.30
32 23.36
10 7.30
53 38.69
84 61.31%
10  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 277
65 23.47
54 19.49
21 7.58
12 4.33
7 2.53
118 42.60
159 57.40%
11  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176
213 18.11
193 16.41
147 12.50
112 9.52
0 0.00
511 43.45
665 56.55%
12  โรงเรียนบ้านนาจวก 157
28 17.83
28 17.83
0 0.00
28 17.83
0 0.00
73 46.50
84 53.50%
13  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 348
83 23.85
55 15.80
7 2.01
41 11.78
0 0.00
162 46.55
186 53.45%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 50
3 6.00
3 6.00
8 16.00
3 6.00
9 18.00
24 48.00
26 52.00%
15  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58
5 8.62
4 6.90
2 3.45
18 31.03
1 1.72
28 48.28
30 51.72%
16  โรงเรียนบ้านทับยาง 339
50 14.75
78 23.01
7 2.06
33 9.73
3 0.88
168 49.56
171 50.44%
17  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 376
23 6.12
63 16.76
14 3.72
59 15.69
28 7.45
189 50.27
187 49.73%
18  โรงเรียนบ้านนาทวี 1766
134 7.59
117 6.63
402 22.76
157 8.89
62 3.51
894 50.62
872 49.38%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 158
9 5.70
10 6.33
18 11.39
19 12.03
20 12.66
82 51.90
76 48.10%
20  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 204
24 11.76
9 4.41
15 7.35
46 22.55
3 1.47
107 52.45
97 47.55%
21  โรงเรียนบ้านควนหมาก 203
14 6.90
26 12.81
16 7.88
40 19.70
0 0.00
107 52.71
96 47.29%
22  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 95
7 7.37
24 25.26
5 5.26
4 4.21
3 3.16
52 54.74
43 45.26%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 139
8 5.76
15 10.79
10 7.19
15 10.79
14 10.07
77 55.40
62 44.60%
24  โรงเรียนบ้านม้างอน 157
24 15.29
21 13.38
17 10.83
7 4.46
1 0.64
87 55.41
70 44.59%
25  โรงเรียนบ้านป่ากอ 141
13 9.22
8 5.67
37 26.24
1 0.71
3 2.13
79 56.03
62 43.97%
26  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 237
44 18.57
37 15.61
7 2.95
15 6.33
0 0.00
134 56.54
103 43.46%
27  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 139
15 10.79
25 17.99
6 4.32
11 7.91
3 2.16
79 56.83
60 43.17%
28  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173
9 5.20
13 7.51
7 4.05
26 15.03
18 10.40
100 57.80
73 42.20%
29  โรงเรียนบ้านท่า 301
88 29.24
16 5.32
14 4.65
0 0.00
0 0.00
183 60.80
118 39.20%
30  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255
27 10.59
41 16.08
22 8.63
7 2.75
0 0.00
158 61.96
97 38.04%
31  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 112
21 18.75
4 3.57
5 4.46
6 5.36
5 4.46
71 63.39
41 36.61%
32  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 163
21 12.88
23 14.11
6 3.68
8 4.91
0 0.00
105 64.42
58 35.58%
33  โรงเรียนบ้านคูหา 283
31 10.95
14 4.95
29 10.25
20 7.07
6 2.12
183 64.66
100 35.34%
34  โรงเรียนบ้านนา 1228
72 5.86
38 3.09
127 10.34
110 8.96
87 7.08
794 64.66
434 35.34%
35  โรงเรียนบ้านพรุหวา 330
40 12.12
28 8.48
12 3.64
24 7.27
12 3.64
214 64.85
116 35.15%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 248
22 8.87
11 4.44
19 7.66
26 10.48
8 3.23
162 65.32
86 34.68%
37  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232
32 13.79
8 3.45
32 13.79
5 2.16
3 1.29
152 65.52
80 34.48%
38  โรงเรียนบ้านเคลียง 169
19 11.24
15 8.88
12 7.10
7 4.14
5 2.96
111 65.68
58 34.32%
39  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 103
0 0.00
0 0.00
10 9.71
20 19.42
5 4.85
68 66.02
35 33.98%
40  โรงเรียนบ้านลำชิง 273
13 4.76
27 9.89
23 8.42
9 3.30
20 7.33
181 66.30
92 33.70%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
4 14.81
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
42  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 276
25 9.06
35 12.68
13 4.71
14 5.07
5 1.81
184 66.67
92 33.33%
43  โรงเรียนบ้านโหนด 96
16 16.67
7 7.29
0 0.00
9 9.38
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
44  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65
3 4.62
5 7.69
9 13.85
3 4.62
1 1.54
44 67.69
21 32.31%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75
1 1.33
11 14.67
9 12.00
2 2.67
1 1.33
51 68.00
24 32.00%
46  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 132
7 5.30
14 10.61
19 14.39
2 1.52
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
47  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 157
20 12.74
12 7.64
14 8.92
3 1.91
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
48  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 129
17 13.18
10 7.75
4 3.10
6 4.65
3 2.33
89 68.99
40 31.01%
49  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 113
9 7.96
16 14.16
4 3.54
3 2.65
3 2.65
78 69.03
35 30.97%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 166
12 7.23
11 6.63
7 4.22
13 7.83
6 3.61
117 70.48
49 29.52%
51  โรงเรียนบ้านเทพา 624
32 5.13
22 3.53
69 11.06
22 3.53
35 5.61
444 71.15
180 28.85%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 254
19 7.48
7 2.76
20 7.87
6 2.36
20 7.87
182 71.65
72 28.35%
53  โรงเรียนบ้านปากช่อง 39
2 5.13
2 5.13
5 12.82
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
54  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 744
90 12.10
59 7.93
25 3.36
34 4.57
0 0.00
536 72.04
208 27.96%
55  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 313
10 3.19
6 1.92
32 10.22
16 5.11
23 7.35
226 72.20
87 27.80%
56  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 157
2 1.27
14 8.92
12 7.64
15 9.55
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
57  โรงเรียน บ้านกระอาน 216
22 10.19
22 10.19
6 2.78
9 4.17
0 0.00
157 72.69
59 27.31%
58  โรงเรียนบ้านกะทิง 261
13 4.98
7 2.68
31 11.88
15 5.75
5 1.92
190 72.80
71 27.20%
59  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 81
12 14.81
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
60  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 206
16 7.77
18 8.74
11 5.34
3 1.46
7 3.40
151 73.30
55 26.70%
61  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 124
12 9.68
8 6.45
10 8.06
3 2.42
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
62  โรงเรียนบ้านตูหยง 113
16 14.16
3 2.65
5 4.42
6 5.31
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
63  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 250
18 7.20
24 9.60
3 1.20
18 7.20
3 1.20
184 73.60
66 26.40%
64  โรงเรียนบ้านลําลอง 383
60 15.67
35 9.14
6 1.57
0 0.00
0 0.00
282 73.63
101 26.37%
65  โรงเรียนวัดช่องเขา 129
3 2.33
3 2.33
25 19.38
3 2.33
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
66  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 958
0 0.00
0 0.00
80 8.35
46 4.80
126 13.15
706 73.70
252 26.30%
67  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 175
8 4.57
10 5.71
18 10.29
6 3.43
4 2.29
129 73.71
46 26.29%
68  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 324
29 8.95
19 5.86
30 9.26
7 2.16
0 0.00
239 73.77
85 26.23%
69  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 96
6 6.25
7 7.29
12 12.50
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
70  โรงเรียนบ้านระตะ 96
0 0.00
5 5.21
15 15.63
3 3.13
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
71  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123
10 8.13
9 7.32
6 4.88
6 4.88
1 0.81
91 73.98
32 26.02%
72  โรงเรียนวัดประจ่า 224
11 4.91
23 10.27
5 2.23
15 6.70
4 1.79
166 74.11
58 25.89%
73  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 129
7 5.43
9 6.98
17 13.18
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 203
17 8.37
9 4.43
11 5.42
11 5.42
3 1.48
152 74.88
51 25.12%
75  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 36
3 8.33
4 11.11
2 5.56
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
76  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 88
8 9.09
4 4.55
9 10.23
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
77  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 148
5 3.38
7 4.73
25 16.89
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
78  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 237
20 8.44
8 3.38
28 11.81
3 1.27
0 0.00
178 75.11
59 24.89%
79  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 141
6 4.26
16 11.35
11 7.80
2 1.42
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
80  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82
1 1.22
1 1.22
16 19.51
0 0.00
2 2.44
62 75.61
20 24.39%
81  โรงเรียนวัดนาปรือ 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
3 4.00
3 4.00
57 76.00
18 24.00%
82  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 107
3 2.80
3 2.80
14 13.08
4 3.74
1 0.93
82 76.64
25 23.36%
83  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 82
4 4.88
4 4.88
11 13.41
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
84  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61
8 13.11
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
85  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 180
17 9.44
17 9.44
1 0.56
2 1.11
4 2.22
139 77.22
41 22.78%
86  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106
8 7.55
13 12.26
3 2.83
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
87  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 177
8 4.52
3 1.69
9 5.08
14 7.91
6 3.39
137 77.40
40 22.60%
88  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129
12 9.30
7 5.43
6 4.65
4 3.10
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
89  โรงเรียนบ้านบาโหย 409
9 2.20
21 5.13
12 2.93
37 9.05
12 2.93
318 77.75
91 22.25%
90  โรงเรียนบ้านลำไพล 273
10 3.66
8 2.93
12 4.40
10 3.66
20 7.33
213 78.02
60 21.98%
91  โรงเรียนบ้านสม็อง 137
8 5.84
11 8.03
0 0.00
11 8.03
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
92  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 96
4 4.17
7 7.29
3 3.13
7 7.29
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
93  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69
7 10.14
0 0.00
5 7.25
1 1.45
2 2.90
54 78.26
15 21.74%
94  โรงเรียนบ้านมุนี 121
9 7.44
14 11.57
3 2.48
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
95  โรงเรียนบ้านพังลา 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
96  โรงเรียนบ้านหัวถนน 127
8 6.30
1 0.79
6 4.72
6 4.72
6 4.72
100 78.74
27 21.26%
97  โรงเรียนบ้านประกอบ 177
11 6.21
11 6.21
12 6.78
3 1.69
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
98  โรงเรียนสะบ้าย้อย 958
28 2.92
51 5.32
92 9.60
2 0.21
25 2.61
760 79.33
198 20.67%
99  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 389
26 6.68
26 6.68
23 5.91
4 1.03
1 0.26
309 79.43
80 20.57%
100  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225
11 4.89
14 6.22
19 8.44
1 0.44
0 0.00
180 80.00
45 20.00%
101  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 125
5 4.00
4 3.20
2 1.60
6 4.80
8 6.40
100 80.00
25 20.00%
102  โรงเรียนบ้านแม่ที 393
17 4.33
30 7.63
25 6.36
6 1.53
0 0.00
315 80.15
78 19.85%
103  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 192
27 14.06
0 0.00
11 5.73
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
104  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
6 4.23
6 4.23
8 5.63
8 5.63
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 537
19 3.54
18 3.35
40 7.45
24 4.47
4 0.74
432 80.45
105 19.55%
106  โรงเรียนบ้านเลียบ 114
5 4.39
5 4.39
9 7.89
3 2.63
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
107  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 244
11 4.51
11 4.51
0 0.00
15 6.15
10 4.10
197 80.74
47 19.26%
108  โรงเรียนบ้านฉลุง 184
28 15.22
0 0.00
7 3.80
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
109  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 245
13 5.31
9 3.67
7 2.86
8 3.27
9 3.67
199 81.22
46 18.78%
110  โรงเรียนบ้านลางา 378
18 4.76
37 9.79
7 1.85
8 2.12
0 0.00
308 81.48
70 18.52%
111  โรงเรียนบ้านล่องควน 228
8 3.51
6 2.63
9 3.95
11 4.82
8 3.51
186 81.58
42 18.42%
112  โรงเรียนบ้านท่าไทร 115
5 4.35
4 3.48
7 6.09
3 2.61
2 1.74
94 81.74
21 18.26%
113  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
4 9.09
36 81.82
8 18.18%
114  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 111
6 5.41
4 3.60
4 3.60
2 1.80
4 3.60
91 81.98
20 18.02%
115  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 117
6 5.13
5 4.27
8 6.84
1 0.85
1 0.85
96 82.05
21 17.95%
116  โรงเรียนบ้านป่างาม 218
13 5.96
19 8.72
7 3.21
0 0.00
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
117  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 154
14 9.09
10 6.49
2 1.30
1 0.65
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
118  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
119  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 216
8 3.70
8 3.70
14 6.48
7 3.24
0 0.00
179 82.87
37 17.13%
120  โรงเรียนบ้านวังบวบ 71
3 4.23
3 4.23
3 4.23
3 4.23
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
121  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 262
15 5.73
8 3.05
15 5.73
6 2.29
0 0.00
218 83.21
44 16.79%
122  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 48
0 0.00
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
123  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 84
6 7.14
6 7.14
2 2.38
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
124  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90
4 4.44
3 3.33
6 6.67
2 2.22
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
125  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 167
9 5.39
8 4.79
5 2.99
3 1.80
2 1.20
140 83.83
27 16.17%
126  โรงเรียนบ้านพอบิด 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
127  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127
7 5.51
0 0.00
6 4.72
7 5.51
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
128  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89
4 4.49
1 1.12
8 8.99
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
129  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176
0 0.00
1 0.57
1 0.57
22 12.50
3 1.70
149 84.66
27 15.34%
130  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 204
15 7.35
2 0.98
12 5.88
2 0.98
0 0.00
173 84.80
31 15.20%
131  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 225
6 2.67
0 0.00
28 12.44
0 0.00
0 0.00
191 84.89
34 15.11%
132  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 93
0 0.00
5 5.38
2 2.15
0 0.00
7 7.53
79 84.95
14 15.05%
133  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 67
5 7.46
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114
1 0.88
4 3.51
9 7.89
2 1.75
1 0.88
97 85.09
17 14.91%
135  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 247
13 5.26
8 3.24
7 2.83
6 2.43
2 0.81
211 85.43
36 14.57%
136  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 138
7 5.07
0 0.00
7 5.07
5 3.62
1 0.72
118 85.51
20 14.49%
137  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263
17 6.46
11 4.18
2 0.76
8 3.04
0 0.00
225 85.55
38 14.45%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 118
2 1.69
1 0.85
11 9.32
3 2.54
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
139  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 105
3 2.86
0 0.00
8 7.62
3 2.86
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
140  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49
3 6.12
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
141  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 145
6 4.14
1 0.69
12 8.28
1 0.69
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
142  โรงเรียนบ้านโคกตก 257
7 2.72
0 0.00
3 1.17
15 5.84
10 3.89
222 86.38
35 13.62%
143  โรงเรียนบ้านสะกอม 221
9 4.07
7 3.17
14 6.33
0 0.00
0 0.00
191 86.43
30 13.57%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 83
4 4.82
2 2.41
3 3.61
2 2.41
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
145  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84
6 7.14
1 1.19
2 2.38
1 1.19
1 1.19
73 86.90
11 13.10%
146  โรงเรียนบ้านนนท์ 71
1 1.41
3 4.23
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
147  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 113
5 4.42
4 3.54
5 4.42
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
148  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138
4 2.90
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
149  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 130
8 6.15
5 3.85
3 2.31
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
150  โรงเรียนบ้านม่วง 214
8 3.74
3 1.40
5 2.34
10 4.67
0 0.00
188 87.85
26 12.15%
151  โรงเรียนบ้านควนตานี 227
8 3.52
9 3.96
3 1.32
7 3.08
0 0.00
200 88.11
27 11.89%
152  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144
3 2.08
5 3.47
0 0.00
9 6.25
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
153  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 61
4 6.56
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
154  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 178
3 1.69
9 5.06
8 4.49
0 0.00
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
155  โรงเรียนเหมืองควนกรด 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
156  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
157  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 613
14 2.28
12 1.96
24 3.92
14 2.28
2 0.33
547 89.23
66 10.77%
158  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
159  โรงเรียนวัดวังไทร 304
7 2.30
1 0.33
18 5.92
6 1.97
0 0.00
272 89.47
32 10.53%
160  โรงเรียนบ้านแพร้ว 98
5 5.10
3 3.06
0 0.00
2 2.04
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
161  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 108
2 1.85
3 2.78
5 4.63
1 0.93
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
162  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 226
7 3.10
9 3.98
1 0.44
4 1.77
1 0.44
204 90.27
22 9.73%
163  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 109
3 2.75
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
164  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 88
4 4.55
2 2.27
2 2.27
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
165  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 168
5 2.98
0 0.00
7 4.17
3 1.79
0 0.00
153 91.07
15 8.93%
166  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
2 3.57
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
167  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103
2 1.94
3 2.91
2 1.94
2 1.94
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
168  โรงเรียนบ้านป็อง 104
2 1.92
1 0.96
6 5.77
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
169  โรงเรียนบ้านนาปรัง 232
3 1.29
1 0.43
4 1.72
5 2.16
7 3.02
212 91.38
20 8.62%
170  โรงเรียน วัดคลองยอ 288
0 0.00
2 0.69
10 3.47
12 4.17
0 0.00
264 91.67
24 8.33%
171  โรงเรียนวัดห้วยคู 121
7 5.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.48
111 91.74
10 8.26%
172  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122
0 0.00
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
173  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125
2 1.60
2 1.60
2 1.60
3 2.40
1 0.80
115 92.00
10 8.00%
174  โรงเรียนบ้านปากบาง 194
0 0.00
3 1.55
5 2.58
7 3.61
0 0.00
179 92.27
15 7.73%
175  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
176  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 151
3 1.99
5 3.31
3 1.99
0 0.00
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
177  โรงเรียนบ้านแซะ 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
178  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
179  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 92
0 0.00
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
180  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 34
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
181  โรงเรียนบ้านป่าชิง 57
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
182  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 137
0 0.00
0 0.00
7 5.11
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
183  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 143
0 0.00
4 2.80
2 1.40
1 0.70
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
184  โรงเรียนบ้านแค 190
1 0.53
3 1.58
3 1.58
2 1.05
0 0.00
181 95.26
9 4.74%
185  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 190
3 1.58
0 0.00
3 1.58
0 0.00
3 1.58
181 95.26
9 4.74%
186  โรงเรียนวัดปริก 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
187  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
188  โรงเรียนบ้านพรุชิง 157
2 1.27
0 0.00
2 1.27
3 1.91
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
189  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 429
0 0.00
4 0.93
9 2.10
1 0.23
0 0.00
415 96.74
14 3.26%
190  โรงเรียนบ้านตาแปด 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
191  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 140
0 0.00
0 0.00
4 2.86
0 0.00
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
192  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126
0 0.00
1 0.79
1 0.79
0 0.00
1 0.79
123 97.62
3 2.38%
193  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 86
2 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%

 

จำนวนนักเรียน  37,156 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,638 7.10
เตี้ย  2,195 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,595 6.98
ผอมและเตี้ย  1,753 4.72
อ้วนและเตี้ย  867 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,108 72.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,048 คน


27.04%


Powered By www.thaieducation.net