ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 54
26 48.15
4 7.41
6 11.11
5 9.26
13 24.07
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52
20 38.46
14 26.92
7 13.46
5 9.62
6 11.54
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลานเข้ 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 150
17 11.33
30 20.00
7 4.67
47 31.33
37 24.67
12 8.00
138 92.00%
5  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 66
9 13.64
6 9.09
7 10.61
15 22.73
10 15.15
19 28.79
47 71.21%
6  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 191
24 12.57
24 12.57
32 16.75
16 8.38
32 16.75
63 32.98
128 67.02%
7  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 76
18 23.68
11 14.47
8 10.53
9 11.84
3 3.95
27 35.53
49 64.47%
8  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
8 13.11
14 22.95
3 4.92
11 18.03
2 3.28
23 37.70
38 62.30%
9  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 77
8 10.39
18 23.38
16 20.78
1 1.30
1 1.30
33 42.86
44 57.14%
10  โรงเรียนบ้านธารอารี 68
3 4.41
5 7.35
14 20.59
7 10.29
7 10.29
32 47.06
36 52.94%
11  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1004
51 5.08
87 8.67
82 8.17
138 13.75
169 16.83
477 47.51
527 52.49%
12  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 164
23 14.02
20 12.20
33 20.12
3 1.83
6 3.66
79 48.17
85 51.83%
13  โรงเรียนบ้านไสดง 235
24 10.21
18 7.66
8 3.40
45 19.15
21 8.94
119 50.64
116 49.36%
14  โรงเรียนบ้านคลองกา 50
10 20.00
4 8.00
7 14.00
3 6.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
15  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 140
9 6.43
6 4.29
20 14.29
13 9.29
17 12.14
75 53.57
65 46.43%
16  โรงเรียนบ้านกลาง 24
4 16.67
0 0.00
4 16.67
1 4.17
2 8.33
13 54.17
11 45.83%
17  โรงเรียนนาสาร 703
84 11.95
67 9.53
66 9.39
68 9.67
37 5.26
381 54.20
322 45.80%
18  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11
1 9.09
0 0.00
4 36.36
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
19  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 105
10 9.52
3 2.86
15 14.29
19 18.10
0 0.00
58 55.24
47 44.76%
20  โรงเรียนบ้านบางดี 100
7 7.00
8 8.00
21 21.00
0 0.00
8 8.00
56 56.00
44 44.00%
21  โรงเรียนบ้านนาควน 134
7 5.22
13 9.70
27 20.15
4 2.99
6 4.48
77 57.46
57 42.54%
22  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 167
12 7.19
19 11.38
21 12.57
7 4.19
12 7.19
96 57.49
71 42.51%
23  โรงเรียนบ้านควนสระ 326
27 8.28
18 5.52
53 16.26
26 7.98
14 4.29
188 57.67
138 42.33%
24  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124
14 11.29
11 8.87
11 8.87
4 3.23
11 8.87
73 58.87
51 41.13%
25  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 53
12 22.64
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
26  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 216
20 9.26
21 9.72
19 8.80
17 7.87
7 3.24
132 61.11
84 38.89%
27  โรงเรียนควนสุบรรณ 188
14 7.45
10 5.32
22 11.70
8 4.26
19 10.11
115 61.17
73 38.83%
28  โรงเรียนบ้านไสขรบ 106
8 7.55
5 4.72
4 3.77
0 0.00
23 21.70
66 62.26
40 37.74%
29  โรงเรียนบ้านควนสูง 327
41 12.54
24 7.34
50 15.29
6 1.83
2 0.61
204 62.39
123 37.61%
30  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 43
3 6.98
3 6.98
5 11.63
3 6.98
2 4.65
27 62.79
16 37.21%
31  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 134
6 4.48
10 7.46
30 22.39
3 2.24
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
32  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 252
38 15.08
28 11.11
26 10.32
0 0.00
0 0.00
160 63.49
92 36.51%
33  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 507
34 6.71
28 5.52
94 18.54
28 5.52
0 0.00
323 63.71
184 36.29%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 25
3 12.00
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
35  โรงเรียนบ้านปากด่าน 40
6 15.00
0 0.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
36  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 147
18 12.24
5 3.40
28 19.05
0 0.00
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 87
19 21.84
5 5.75
2 2.30
4 4.60
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
38  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 319
36 11.29
49 15.36
24 7.52
0 0.00
0 0.00
210 65.83
109 34.17%
39  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 247
31 12.55
23 9.31
30 12.15
0 0.00
0 0.00
163 65.99
84 34.01%
40  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 140
13 9.29
16 11.43
17 12.14
1 0.71
0 0.00
93 66.43
47 33.57%
41  โรงเรียนบ้านไสท้อน 243
25 10.29
26 10.70
22 9.05
6 2.47
1 0.41
163 67.08
80 32.92%
42  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 218
14 6.42
13 5.96
31 14.22
7 3.21
5 2.29
148 67.89
70 32.11%
43  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 340
31 9.12
31 9.12
14 4.12
18 5.29
14 4.12
232 68.24
108 31.76%
44  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 124
3 2.42
18 14.52
18 14.52
0 0.00
0 0.00
85 68.55
39 31.45%
45  โรงเรียนวัดสามพัน 122
12 9.84
12 9.84
14 11.48
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
46  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 129
10 7.75
8 6.20
20 15.50
2 1.55
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
47  โรงเรียนบ้านเขาปูน 145
11 7.59
12 8.28
16 11.03
2 1.38
3 2.07
101 69.66
44 30.34%
48  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 152
6 3.95
6 3.95
26 17.11
3 1.97
4 2.63
107 70.39
45 29.61%
49  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51
5 9.80
4 7.84
5 9.80
1 1.96
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
50  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 82
7 8.54
4 4.88
9 10.98
4 4.88
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
51  โรงเรียนบ้านหมาก 124
11 8.87
6 4.84
7 5.65
7 5.65
5 4.03
88 70.97
36 29.03%
52  โรงเรียนบ้านเขาตอก 97
6 6.19
9 9.28
12 12.37
1 1.03
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
53  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 150
19 12.67
16 10.67
6 4.00
2 1.33
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
54  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 43
3 6.98
5 11.63
1 2.33
3 6.98
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
55  โรงเรียนบ้านส้อง 122
4 3.28
10 8.20
17 13.93
3 2.46
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
56  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 151
5 3.31
15 9.93
20 13.25
0 0.00
2 1.32
109 72.19
42 27.81%
57  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 173
9 5.20
6 3.47
6 3.47
15 8.67
12 6.94
125 72.25
48 27.75%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 116
6 5.17
6 5.17
7 6.03
9 7.76
4 3.45
84 72.41
32 27.59%
59  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 58
4 6.90
5 8.62
5 8.62
1 1.72
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
60  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 253
15 5.93
11 4.35
34 13.44
0 0.00
9 3.56
184 72.73
69 27.27%
61  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 83
3 3.61
0 0.00
13 15.66
6 7.23
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
62  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 102
9 8.82
4 3.92
14 13.73
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
63  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 69
0 0.00
0 0.00
11 15.94
5 7.25
2 2.90
51 73.91
18 26.09%
64  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 259
11 4.25
7 2.70
25 9.65
23 8.88
1 0.39
192 74.13
67 25.87%
65  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62
1 1.61
5 8.06
8 12.90
2 3.23
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
66  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 86
4 4.65
2 2.33
16 18.60
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
67  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 91
4 4.40
4 4.40
6 6.59
8 8.79
1 1.10
68 74.73
23 25.27%
68  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 125
4 3.20
12 9.60
14 11.20
1 0.80
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
69  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 678
14 2.06
14 2.06
129 19.03
9 1.33
0 0.00
512 75.52
166 24.48%
70  โรงเรียนบ้านยูงทอง 70
4 5.71
5 7.14
6 8.57
2 2.86
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
71  โรงเรียนบ้านควนยอ 119
4 3.36
7 5.88
14 11.76
0 0.00
3 2.52
91 76.47
28 23.53%
72  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
73  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 96
6 6.25
5 5.21
10 10.42
1 1.04
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
74  โรงเรียนมหาราช 2 83
6 7.23
6 7.23
0 0.00
6 7.23
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
75  โรงเรียนวัดน้ำพุ 184
13 7.07
2 1.09
26 14.13
1 0.54
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
76  โรงเรียนวัดวิเวการาม 146
7 4.79
0 0.00
24 16.44
2 1.37
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
77  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 129
15 11.63
2 1.55
9 6.98
1 0.78
2 1.55
100 77.52
29 22.48%
78  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1337
64 4.79
41 3.07
187 13.99
3 0.22
0 0.00
1042 77.94
295 22.06%
79  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 59
0 0.00
2 3.39
10 16.95
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
80  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 141
20 14.18
1 0.71
10 7.09
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
81  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 132
9 6.82
11 8.33
7 5.30
2 1.52
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
82  โรงเรียนบ้านปลายศอก 115
8 6.96
3 2.61
14 12.17
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
83  โรงเรียนบ้านควนปราง 97
8 8.25
0 0.00
7 7.22
0 0.00
6 6.19
76 78.35
21 21.65%
84  โรงเรียนบ้านบางหอย 172
8 4.65
9 5.23
18 10.47
0 0.00
2 1.16
135 78.49
37 21.51%
85  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 210
28 13.33
6 2.86
8 3.81
2 0.95
1 0.48
165 78.57
45 21.43%
86  โรงเรียนบ้านเมรัย 229
1 0.44
15 6.55
32 13.97
0 0.00
0 0.00
181 79.04
48 20.96%
87  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 58
3 5.17
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
88  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 238
17 7.14
7 2.94
19 7.98
6 2.52
0 0.00
189 79.41
49 20.59%
89  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 69
2 2.90
3 4.35
6 8.70
0 0.00
3 4.35
55 79.71
14 20.29%
90  โรงเรียนวัดสองแพรก 203
6 2.96
11 5.42
19 9.36
3 1.48
2 0.99
162 79.80
41 20.20%
91  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 174
5 2.87
14 8.05
10 5.75
6 3.45
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
92  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
93  โรงเรียนวัดเวียงสระ 107
3 2.80
3 2.80
15 14.02
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
94  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
0 0.00
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
95  โรงเรียนบ้านพรุแชง 196
2 1.02
4 2.04
17 8.67
5 2.55
10 5.10
158 80.61
38 19.39%
96  โรงเรียนบ้านคลองจัน 110
5 4.55
6 5.45
4 3.64
2 1.82
4 3.64
89 80.91
21 19.09%
97  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 369
17 4.61
20 5.42
32 8.67
0 0.00
0 0.00
300 81.30
69 18.70%
98  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 234
5 2.14
9 3.85
26 11.11
2 0.85
1 0.43
191 81.62
43 18.38%
99  โรงเรียนบ้านคลองโร 132
5 3.79
0 0.00
10 7.58
0 0.00
9 6.82
108 81.82
24 18.18%
100  โรงเรียนบ้านในไร่ 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
101  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 129
4 3.10
3 2.33
16 12.40
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
102  โรงเรียนประชาอุทิศ 135
2 1.48
0 0.00
22 16.30
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
103  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 90
3 3.33
4 4.44
8 8.89
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
104  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 97
6 6.19
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
105  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
106  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 133
5 3.76
4 3.01
7 5.26
4 3.01
3 2.26
110 82.71
23 17.29%
107  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 58
6 10.34
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
108  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222
23 1.88
19 1.55
168 13.75
0 0.00
0 0.00
1012 82.82
210 17.18%
109  โรงเรียนวัดคลองตาล 81
3 3.70
3 3.70
5 6.17
2 2.47
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
110  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 159
3 1.89
7 4.40
11 6.92
4 2.52
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
111  โรงเรียนบ้านบางรูป 267
23 8.61
0 0.00
18 6.74
0 0.00
0 0.00
226 84.64
41 15.36%
112  โรงเรียนบ้านหานเพชร 140
3 2.14
0 0.00
18 12.86
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
113  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 178
15 8.43
0 0.00
10 5.62
1 0.56
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
114  โรงเรียนบ้านวังหิน 124
2 1.61
3 2.42
13 10.48
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
115  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 70
1 1.43
1 1.43
5 7.14
2 2.86
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
116  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 341
23 6.74
0 0.00
25 7.33
0 0.00
0 0.00
293 85.92
48 14.08%
117  โรงเรียนบ้านหนองโสน 129
1 0.78
0 0.00
17 13.18
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
118  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51
0 0.00
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
119  โรงเรียนบ้านทรายทอง 73
4 5.48
1 1.37
3 4.11
0 0.00
2 2.74
63 86.30
10 13.70%
120  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95
7 7.37
1 1.05
4 4.21
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
121  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 216
9 4.17
4 1.85
14 6.48
2 0.93
0 0.00
187 86.57
29 13.43%
122  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 87
0 0.00
3 3.45
8 9.20
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
123  โรงเรียนบ้านปลายสาย 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
2 2.20
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
124  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253
5 1.98
12 4.74
11 4.35
2 0.79
0 0.00
223 88.14
30 11.86%
125  โรงเรียนวัดบางพา 113
2 1.77
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
126  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 296
11 3.72
6 2.03
7 2.36
4 1.35
6 2.03
262 88.51
34 11.49%
127  โรงเรียนทรัพย์ทวี 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
2 2.02
3 3.03
88 88.89
11 11.11%
128  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122
2 1.64
3 2.46
7 5.74
0 0.00
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
129  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 154
3 1.95
2 1.30
3 1.95
8 5.19
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
130  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 87
2 2.30
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
131  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 228
3 1.32
4 1.75
15 6.58
1 0.44
0 0.00
205 89.91
23 10.09%
132  โรงเรียนวัดควนศรี 85
1 1.18
2 2.35
5 5.88
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
133  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
134  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 213
1 0.47
5 2.35
8 3.76
0 0.00
5 2.35
194 91.08
19 8.92%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
136  โรงเรียนบ้านไสดง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
137  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 107
7 6.54
2 1.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
138  โรงเรียนบ้านบางปาน 122
3 2.46
2 1.64
5 4.10
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
139  โรงเรียนบ้านควนนิยม 172
7 4.07
0 0.00
6 3.49
1 0.58
0 0.00
158 91.86
14 8.14%
140  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 100
0 0.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
141  โรงเรียนวัดอินทการาม 161
2 1.24
2 1.24
8 4.97
0 0.00
0 0.00
149 92.55
12 7.45%
142  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 323
5 1.55
4 1.24
8 2.48
4 1.24
3 0.93
299 92.57
24 7.43%
143  โรงเรียนบ้านบางหยด 68
1 1.47
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
144  โรงเรียนบ้านคลองยา 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.67
42 93.33
3 6.67%
145  โรงเรียนบ้านปากสาย 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
146  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 188
4 2.13
3 1.60
1 0.53
3 1.60
1 0.53
176 93.62
12 6.38%
147  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 158
0 0.00
0 0.00
6 3.80
4 2.53
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
148  โรงเรียนบ้านควนกลาง 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
149  โรงเรียนวัดดอนพยอม 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
150  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
151  โรงเรียนบ้านดอนงาม 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
152  โรงเรียนวัดบางกำยาน 102
2 1.96
1 0.98
1 0.98
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
153  โรงเรียนบ้านปากหาน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
154  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,520 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,467 5.98
เตี้ย  1,209 4.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,481 10.12
ผอมและเตี้ย  758 3.09
อ้วนและเตี้ย  605 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,000 73.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,520 คน


26.59%


Powered By www.thaieducation.net