ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 28
0 0.00
2 7.14
25 89.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าเขา 48
4 8.33
9 18.75
7 14.58
6 12.50
10 20.83
12 25.00
36 75.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกยาง 149
40 26.85
29 19.46
16 10.74
21 14.09
3 2.01
40 26.85
109 73.15%
4  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1473
36 2.44
64 4.34
362 24.58
100 6.79
426 28.92
485 32.93
988 67.07%
5  โรงเรียนบ้านคุระ 106
12 11.32
8 7.55
11 10.38
20 18.87
16 15.09
39 36.79
67 63.21%
6  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 42
2 4.76
6 14.29
11 26.19
5 11.90
0 0.00
18 42.86
24 57.14%
7  โรงเรียนบ้านกะปง 102
18 17.65
22 21.57
14 13.73
2 1.96
1 0.98
45 44.12
57 55.88%
8  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 138
18 13.04
35 25.36
10 7.25
11 7.97
1 0.72
63 45.65
75 54.35%
9  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 89
1 1.12
8 8.99
12 13.48
5 5.62
20 22.47
43 48.31
46 51.69%
10  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39
4 10.26
3 7.69
10 25.64
2 5.13
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
11  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 706
69 9.77
44 6.23
144 20.40
24 3.40
60 8.50
365 51.70
341 48.30%
12  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 58
3 5.17
2 3.45
15 25.86
3 5.17
5 8.62
30 51.72
28 48.28%
13  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 168
24 14.29
8 4.76
4 2.38
32 19.05
12 7.14
88 52.38
80 47.62%
14  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 359
38 10.58
22 6.13
49 13.65
23 6.41
38 10.58
189 52.65
170 47.35%
15  โรงเรียนบ้านคลองบอน 115
15 13.04
11 9.57
10 8.70
10 8.70
8 6.96
61 53.04
54 46.96%
16  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 265
21 7.92
29 10.94
30 11.32
21 7.92
21 7.92
143 53.96
122 46.04%
17  โรงเรียนบ้านบางนายสี 44
6 13.64
7 15.91
4 9.09
2 4.55
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
18  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 95
10 10.53
4 4.21
7 7.37
14 14.74
6 6.32
54 56.84
41 43.16%
19  โรงเรียนบ้านตำหนัง 105
16 15.24
10 9.52
16 15.24
3 2.86
0 0.00
60 57.14
45 42.86%
20  โรงเรียนเกาะยาว 223
19 8.52
35 15.70
28 12.56
12 5.38
0 0.00
129 57.85
94 42.15%
21  โรงเรียนบ้านนอกนา 67
4 5.97
7 10.45
8 11.94
4 5.97
5 7.46
39 58.21
28 41.79%
22  โรงเรียนบ้านย่าหมี 29
0 0.00
4 13.79
6 20.69
2 6.90
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 88
10 11.36
7 7.95
18 20.45
1 1.14
0 0.00
52 59.09
36 40.91%
24  โรงเรียนบ้านใหญ่ 51
11 21.57
3 5.88
6 11.76
0 0.00
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
25  โรงเรียนบ้านลำวะ 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
26  โรงเรียนบ้านบางเนียง 211
17 8.06
10 4.74
35 16.59
7 3.32
10 4.74
132 62.56
79 37.44%
27  โรงเรียนบ้านบางวัน 91
12 13.19
9 9.89
12 13.19
0 0.00
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
28  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128
18 14.06
7 5.47
15 11.72
3 2.34
2 1.56
83 64.84
45 35.16%
29  โรงเรียนบ้านบางกรัก 253
23 9.09
16 6.32
23 9.09
25 9.88
0 0.00
166 65.61
87 34.39%
30  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70
6 8.57
4 5.71
5 7.14
4 5.71
5 7.14
46 65.71
24 34.29%
31  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146
19 13.01
15 10.27
16 10.96
0 0.00
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
32  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 48
3 6.25
5 10.42
2 4.17
3 6.25
3 6.25
32 66.67
16 33.33%
33  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111
6 5.41
13 11.71
6 5.41
7 6.31
5 4.50
74 66.67
37 33.33%
34  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 46
5 10.87
3 6.52
4 8.70
2 4.35
1 2.17
31 67.39
15 32.61%
35  โรงเรียนบ้านกลาง 186
17 9.14
12 6.45
22 11.83
9 4.84
0 0.00
126 67.74
60 32.26%
36  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 211
31 14.69
12 5.69
20 9.48
4 1.90
0 0.00
144 68.25
67 31.75%
37  โรงเรียนวัดช้างนอน 163
4 2.45
0 0.00
45 27.61
1 0.61
0 0.00
113 69.33
50 30.67%
38  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 634
40 6.31
32 5.05
80 12.62
22 3.47
12 1.89
448 70.66
186 29.34%
39  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 107
9 8.41
5 4.67
16 14.95
1 0.93
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
40  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 178
6 3.37
11 6.18
11 6.18
11 6.18
11 6.18
128 71.91
50 28.09%
41  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 352
37 10.51
7 1.99
43 12.22
6 1.70
5 1.42
254 72.16
98 27.84%
42  โรงเรียนบ้านบางม่วง 508
19 3.74
15 2.95
29 5.71
34 6.69
44 8.66
367 72.24
141 27.76%
43  โรงเรียนบ้านปากถัก 186
3 1.61
6 3.23
41 22.04
1 0.54
0 0.00
135 72.58
51 27.42%
44  โรงเรียนบ้านริมทะเล 89
3 3.37
1 1.12
20 22.47
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
45  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49
5 10.20
8 16.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
46  โรงเรียนเกาะปันหยี 122
10 8.20
3 2.46
4 3.28
12 9.84
2 1.64
91 74.59
31 25.41%
47  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 202
13 6.44
14 6.93
21 10.40
2 0.99
1 0.50
151 74.75
51 25.25%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 68
2 2.94
4 5.88
11 16.18
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
49  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 357
22 6.16
13 3.64
44 12.32
9 2.52
0 0.00
269 75.35
88 24.65%
50  โรงเรียนเมืองพังงา 204
5 2.45
4 1.96
19 9.31
10 4.90
12 5.88
154 75.49
50 24.51%
51  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 180
21 11.67
4 2.22
19 10.56
0 0.00
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 781
53 6.79
53 6.79
10 1.28
65 8.32
4 0.51
596 76.31
185 23.69%
53  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 76
7 9.21
4 5.26
7 9.21
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
54  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 64
4 6.25
2 3.13
5 7.81
1 1.56
3 4.69
49 76.56
15 23.44%
55  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 111
6 5.41
4 3.60
16 14.41
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
56  โรงเรียนบ้านกะไหล 142
13 9.15
2 1.41
15 10.56
3 2.11
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
57  โรงเรียนบ้านในวัง 82
6 7.32
1 1.22
11 13.41
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
58  โรงเรียนบ้านทองหลาง 78
8 10.26
8 10.26
2 2.56
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
59  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 118
1 0.85
6 5.08
20 16.95
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
60  โรงเรียนวัดโคกสวย 175
10 5.71
3 1.71
23 13.14
1 0.57
3 1.71
135 77.14
40 22.86%
61  โรงเรียนบ้านเตรียม 189
0 0.00
0 0.00
13 6.88
30 15.87
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
62  โรงเรียนบ้านบากัน 36
5 13.89
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 105
13 12.38
3 2.86
5 4.76
2 1.90
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
64  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 69
1 1.45
0 0.00
11 15.94
3 4.35
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
65  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42
4 9.52
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
66  โรงเรียนบ้านบางหลาม 124
5 4.03
7 5.65
9 7.26
5 4.03
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
67  โรงเรียนบ้านหินร่ม 172
15 8.72
3 1.74
13 7.56
3 1.74
2 1.16
136 79.07
36 20.93%
68  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 173
11 6.36
13 7.51
11 6.36
1 0.58
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
69  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 159
14 8.81
9 5.66
9 5.66
1 0.63
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
70  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 92
4 4.35
2 2.17
10 10.87
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
71  โรงเรียนบ้านบางด้ง 63
4 6.35
3 4.76
6 9.52
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
72  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 64
1 1.56
0 0.00
11 17.19
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
73  โรงเรียนบ้านบางหว้า 202
10 4.95
6 2.97
25 12.38
0 0.00
0 0.00
161 79.70
41 20.30%
74  โรงเรียนบ้านนาแฝก 45
2 4.44
3 6.67
2 4.44
1 2.22
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
75  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 160
1 0.63
5 3.13
26 16.25
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
76  โรงเรียนวัดดิตถาราม 155
13 8.39
1 0.65
16 10.32
0 0.00
1 0.65
124 80.00
31 20.00%
77  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 70
4 5.71
4 5.71
3 4.29
2 2.86
1 1.43
56 80.00
14 20.00%
78  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 177
5 2.82
4 2.26
26 14.69
0 0.00
0 0.00
142 80.23
35 19.77%
79  โรงเรียนบ้านคุรอด 190
5 2.63
8 4.21
23 12.11
1 0.53
0 0.00
153 80.53
37 19.47%
80  โรงเรียนบ้านคลองไส 98
12 12.24
0 0.00
5 5.10
1 1.02
1 1.02
79 80.61
19 19.39%
81  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 94
6 6.38
4 4.26
7 7.45
1 1.06
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
82  โรงเรียนบ้านท่าหัน 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
83  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
5 9.26
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
84  โรงเรียนบ้านพอแดง 108
4 3.70
3 2.78
10 9.26
0 0.00
3 2.78
88 81.48
20 18.52%
85  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 135
10 7.41
1 0.74
14 10.37
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
86  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 288
0 0.00
0 0.00
51 17.71
0 0.00
0 0.00
237 82.29
51 17.71%
87  โรงเรียนกะปง 63
2 3.17
4 6.35
4 6.35
0 0.00
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
88  โรงเรียนบ้านหินลาด 314
24 7.64
17 5.41
13 4.14
0 0.00
0 0.00
260 82.80
54 17.20%
89  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 170
10 5.88
0 0.00
1 0.59
2 1.18
16 9.41
141 82.94
29 17.06%
90  โรงเรียนคุระบุรี 977
28 2.87
27 2.76
106 10.85
4 0.41
1 0.10
811 83.01
166 16.99%
91  โรงเรียน วัดอินทนิน 89
5 5.62
2 2.25
8 8.99
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
92  โรงเรียนบ้านในไร่ 157
11 7.01
3 1.91
10 6.37
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
93  โรงเรียนบ้านในหยง 106
4 3.77
0 0.00
11 10.38
1 0.94
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
94  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
95  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 89
10 11.24
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
96  โรงเรียนบ้านพรุใน 250
2 0.80
4 1.60
26 10.40
4 1.60
0 0.00
214 85.60
36 14.40%
97  โรงเรียนบ้านติเตะ 63
5 7.94
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
98  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
99  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 75
3 4.00
0 0.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
100  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
101  โรงเรียนบ้านควน 47
3 6.38
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
102  โรงเรียนเกียรติประชา 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
2 4.26
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
103  โรงเรียนบ้านบางติบ 103
2 1.94
6 5.83
5 4.85
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
104  โรงเรียนบ้านดอน 56
1 1.79
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
105  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 221
6 2.71
6 2.71
7 3.17
4 1.81
3 1.36
195 88.24
26 11.76%
106  โรงเรียนบ้านควนแรด 52
4 7.69
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
107  โรงเรียนบ้านตากแดด 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
108  โรงเรียนบ้านบางทอง 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
109  โรงเรียนวัดคมนียเขต 274
7 2.55
0 0.00
23 8.39
0 0.00
0 0.00
244 89.05
30 10.95%
110  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101
2 1.98
2 1.98
4 3.96
3 2.97
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
111  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 86
2 2.33
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
112  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353
11 3.12
6 1.70
8 2.27
11 3.12
0 0.00
317 89.80
36 10.20%
113  โรงเรียนบ้านบางจัน 71
1 1.41
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
114  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
115  โรงเรียน บ้านทับช้าง 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 128
0 0.00
2 1.56
8 6.25
1 0.78
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
117  โรงเรียนบ้านบางกัน 59
0 0.00
2 3.39
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
118  โรงเรียนบ้านปากคลอง 83
2 2.41
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
119  โรงเรียนบ้านบางคลี 142
1 0.70
0 0.00
10 7.04
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
120  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 79
0 0.00
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
121  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 97
3 3.09
0 0.00
3 3.09
0 0.00
1 1.03
90 92.78
7 7.22%
122  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 186
0 0.00
0 0.00
11 5.91
2 1.08
0 0.00
173 93.01
13 6.99%
123  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 44
2 4.55
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
124  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 160
0 0.00
0 0.00
10 6.25
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
125  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 170
6 3.53
4 2.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 94.12
10 5.88%
126  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
127  โรงเรียนวัดปัตติการาม 116
0 0.00
1 0.86
4 3.45
1 0.86
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
128  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 194
2 1.03
1 0.52
3 1.55
2 1.03
2 1.03
184 94.85
10 5.15%
129  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 218
0 0.00
0 0.00
3 1.38
3 1.38
5 2.29
207 94.95
11 5.05%
130  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 185
3 1.62
2 1.08
1 0.54
0 0.00
1 0.54
178 96.22
7 3.78%
131  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
1 1.69
57 96.61
2 3.39%
132  โรงเรียนบ้านท่าจูด 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
133  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 137
1 0.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 99.27
1 0.73%
134  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดสองแพรก 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,178 5.69
เตี้ย  882 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,167 10.47
ผอมและเตี้ย  678 3.28
อ้วนและเตี้ย  797 3.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,986 72.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,702 คน


27.56%


Powered By www.thaieducation.net