ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 37
6 16.22
11 29.73
8 21.62
8 21.62
4 10.81
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 3
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 10
4 40.00
0 0.00
6 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 41
8 19.51
11 26.83
12 29.27
7 17.07
3 7.32
0 0.00
41 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 9
3 33.33
2 22.22
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
6  โรงเรียนวัดท่าเหว 122
23 18.85
11 9.02
23 18.85
29 23.77
21 17.21
15 12.30
107 87.70%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 69
10 14.49
15 21.74
18 26.09
14 20.29
3 4.35
9 13.04
60 86.96%
8  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 92
8 8.70
23 25.00
20 21.74
16 17.39
13 14.13
12 13.04
80 86.96%
9  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 122
19 15.57
23 18.85
18 14.75
20 16.39
21 17.21
21 17.21
101 82.79%
10  โรงเรียนบ้านรางจิก 52
7 13.46
5 9.62
7 13.46
6 11.54
12 23.08
15 28.85
37 71.15%
11  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 157
22 14.01
19 12.10
25 15.92
19 12.10
25 15.92
47 29.94
110 70.06%
12  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 100
10 10.00
4 4.00
17 17.00
9 9.00
7 7.00
53 53.00
47 47.00%
13  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 107
14 13.08
10 9.35
17 15.89
7 6.54
0 0.00
59 55.14
48 44.86%
14  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 166
23 13.86
12 7.23
33 19.88
6 3.61
0 0.00
92 55.42
74 44.58%
15  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 80
4 5.00
4 5.00
16 20.00
4 5.00
7 8.75
45 56.25
35 43.75%
16  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 175
21 12.00
10 5.71
35 20.00
9 5.14
1 0.57
99 56.57
76 43.43%
17  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 384
51 13.28
33 8.59
56 14.58
11 2.86
0 0.00
233 60.68
151 39.32%
18  โรงเรียนบ้านหนองแขม 41
4 9.76
3 7.32
6 14.63
3 7.32
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
19  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 118
27 22.88
6 5.08
5 4.24
6 5.08
1 0.85
73 61.86
45 38.14%
20  โรงเรียนบ้านในดง 234
17 7.26
16 6.84
23 9.83
24 10.26
8 3.42
146 62.39
88 37.61%
21  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 35
2 5.71
3 8.57
8 22.86
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
22  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 846
76 8.98
76 8.98
55 6.50
51 6.03
56 6.62
532 62.88
314 37.12%
23  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
4 8.70
1 2.17
29 63.04
17 36.96%
24  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 50
6 12.00
7 14.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
25  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
26  โรงเรียนวัดวังไคร้ 152
11 7.24
8 5.26
24 15.79
6 3.95
5 3.29
98 64.47
54 35.53%
27  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 59
5 8.47
5 8.47
3 5.08
4 6.78
3 5.08
39 66.10
20 33.90%
28  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 92
9 9.78
5 5.43
15 16.30
2 2.17
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
29  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 55
2 3.64
5 9.09
11 20.00
0 0.00
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
30  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 34
0 0.00
0 0.00
9 26.47
2 5.88
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
31  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 156
12 7.69
3 1.92
34 21.79
1 0.64
0 0.00
106 67.95
50 32.05%
32  โรงเรียนวัดหนองบัว 51
6 11.76
5 9.80
4 7.84
0 0.00
1 1.96
35 68.63
16 31.37%
33  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 42
5 11.90
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
34  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 130
7 5.38
17 13.08
15 11.54
0 0.00
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
35  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 117
5 4.27
4 3.42
24 20.51
2 1.71
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
36  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 130
7 5.38
1 0.77
30 23.08
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
37  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 52
4 7.69
2 3.85
5 9.62
2 3.85
2 3.85
37 71.15
15 28.85%
38  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 88
3 3.41
5 5.68
14 15.91
1 1.14
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
39  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 100
6 6.00
5 5.00
12 12.00
4 4.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
40  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 112
8 7.14
7 6.25
11 9.82
3 2.68
1 0.89
82 73.21
30 26.79%
41  โรงเรียนบ้านบางเก่า 59
0 0.00
0 0.00
15 25.42
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
42  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 138
16 11.59
5 3.62
13 9.42
1 0.72
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
43  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1476
68 4.61
19 1.29
267 18.09
9 0.61
0 0.00
1113 75.41
363 24.59%
44  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
3 9.09
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
45  โรงเรียนบ้านหนองโรง 178
8 4.49
1 0.56
29 16.29
1 0.56
3 1.69
136 76.40
42 23.60%
46  โรงเรียนชาวไร่ 170
8 4.71
0 0.00
32 18.82
0 0.00
0 0.00
130 76.47
40 23.53%
47  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 99
1 1.01
3 3.03
19 19.19
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
48  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 113
8 7.08
7 6.19
10 8.85
1 0.88
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
49  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 196
37 18.88
0 0.00
8 4.08
0 0.00
0 0.00
151 77.04
45 22.96%
50  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 122
8 6.56
7 5.74
9 7.38
4 3.28
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
51  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 72
4 5.56
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
52  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 95
6 6.32
4 4.21
6 6.32
0 0.00
5 5.26
74 77.89
21 22.11%
53  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 145
2 1.38
0 0.00
19 13.10
11 7.59
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
54  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 64
7 10.94
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
55  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 60
3 5.00
4 6.67
4 6.67
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
56  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 188
16 8.51
9 4.79
13 6.91
1 0.53
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
57  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 392
19 4.85
15 3.83
46 11.73
0 0.00
0 0.00
312 79.59
80 20.41%
58  โรงเรียนบ้านซ่อง 281
23 8.19
29 10.32
0 0.00
4 1.42
1 0.36
224 79.72
57 20.28%
59  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 146
3 2.05
3 2.05
22 15.07
1 0.68
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
60  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 131
5 3.82
2 1.53
13 9.92
6 4.58
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
61  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 132
5 3.79
2 1.52
15 11.36
4 3.03
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
62  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
63  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
64  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 63
1 1.59
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
65  โรงเรียนบ้านพุตุม 53
5 9.43
1 1.89
3 5.66
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
66  โรงเรียนบ้านยางชุม 140
6 4.29
0 0.00
16 11.43
4 2.86
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
67  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 186
0 0.00
0 0.00
23 12.37
11 5.91
0 0.00
152 81.72
34 18.28%
68  โรงเรียนบ้านสระพระ 154
2 1.30
6 3.90
17 11.04
1 0.65
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
69  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
3 8.33
30 83.33
6 16.67%
70  โรงเรียนบ้านด่านโง 140
14 10.00
0 0.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
71  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 62
2 3.23
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
72  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 193
13 6.74
2 1.04
15 7.77
1 0.52
0 0.00
162 83.94
31 16.06%
73  โรงเรียนบ้านพุหวาย 170
6 3.53
3 1.76
18 10.59
0 0.00
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
74  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
75  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 59
2 3.39
2 3.39
3 5.08
2 3.39
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
76  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 152
11 7.24
0 0.00
12 7.89
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
77  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
78  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 57
1 1.75
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
80  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
81  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 88
4 4.55
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
82  โรงเรียนวัดหว้า 74
7 9.46
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
83  โรงเรียนบ้านดอน 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 61
0 0.00
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
85  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
86  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 116
5 4.31
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
87  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 144
5 3.47
5 3.47
6 4.17
2 1.39
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
88  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
89  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 82
5 6.10
1 1.22
3 3.66
1 1.22
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
90  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 107
5 4.67
0 0.00
7 6.54
0 0.00
1 0.93
94 87.85
13 12.15%
91  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 110
2 1.82
4 3.64
4 3.64
2 1.82
1 0.91
97 88.18
13 11.82%
92  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 104
1 0.96
0 0.00
0 0.00
11 10.58
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
93  โรงเรียนวัดม่วงงาม 70
0 0.00
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
94  โรงเรียนบ้านเนินทราย 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 159
0 0.00
0 0.00
17 10.69
0 0.00
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
96  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
3 3.49
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
97  โรงเรียนบ้านต้นเกด 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
35 89.74
4 10.26%
98  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 90
3 3.33
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
99  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 92
1 1.09
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
100  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 82
3 3.66
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
101  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 146
9 6.16
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
102  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
103  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 70
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
104  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 140
5 3.57
0 0.00
6 4.29
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
105  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
106  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 235
6 2.55
0 0.00
12 5.11
0 0.00
0 0.00
217 92.34
18 7.66%
107  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
108  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 84
5 5.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
109  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 224
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 4.91
0 0.00
213 95.09
11 4.91%
110  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 161
0 0.00
0 0.00
6 3.73
0 0.00
0 0.00
155 96.27
6 3.73%
111  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 90
1 1.11
1 1.11
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
112  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
113  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
114  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
115  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
116  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 141
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
1 0.71
139 98.58
2 1.42%
117  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.74
0 0.00
134 99.26
1 0.74%
118  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดช่อม่วง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  861 6.09
เตี้ย  530 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,516 10.73
ผอมและเตี้ย  384 2.72
อ้วนและเตี้ย  214 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,624 75.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,505 คน


24.81%


Powered By www.thaieducation.net